Ограничения върху компенсациите и отговорността

Това известие обобщава законите, регулиращи Авиолиниите в ЕС в съответствие с правото на ЕС и Монреалската конвенция.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА
Не съществуват финансови ограничения върху отговорността в случай на телесна повреда или смърт на пасажер. Авиолинията не може да оспорва обезщетения за щети до 113 100 специални права на тираж (СПТ) (приблизителната равностойност в местна валута). За по-висока сума Авиолинията може да оспори заявката за обезщетение само ако може да докаже, че не е отговорна за причинените щети.

АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ
В случай че пасажер почине или получи телесна повреда, Авиолинията трябва, в рамките на 15 дни от идентифициране на лицето, което има право на обезщетение, да извърши авансово плащане към това лице, за да може то да посрещне финансовите си нужди. В случай на смърт авансът не може да бъде по-малък от 16 000 СПТ (приблизителната равностойност в местна валута).

ЗАБАВЯНЕ ПРИ ПРЕВОЗА НА ПАСАЖЕРИ
В случай на забавяне Авиолинията носи отговорност, освен ако не е предприела всички възможни мерки да избегне забавянето или ако предприемането на подобни мерки е било невъзможно. Отговорността за този вид щета е ограничена до 4694 СПТ (приблизителната равностойност в местна валута).

ЗАБАВЯНЕ ПРИ ПРЕВОЗА НА БАГАЖ
В случай на забавяне Авиолинията носи отговорност, освен ако не е предприела всички възможни мерки да избегне забавянето или ако предприемането на подобни мерки е било невъзможно. Отговорността за този вид щета е ограничена до 1131 СПТ (приблизителната равностойност в местна валута).

УНИЩОЖАВАНЕ, ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА БАГАЖ
В случай на унищожаване, загуба или повреда на багажа Авиолинията носи отговорност за сума до 1131 СПТ (приблизителната равностойност в местна валута). В случай че багажът е чекиран, Авиолинията носи отговорност за щетите дори ако не са причинени по нейна вина, освен ако багажът не е имал присъщ дефект. Ако багажът не е бил чекиран, Авиолинията носи отговорност само в случай че вината е нейна.

ПО-ВИСОКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ОТГОВОРНОСТТА ЗА БАГАЖ
Пасажерите могат да се възползват от по-високото ограничение на отговорността, като подадат декларация за стойност до момента на чекирането и заплатят за допълнението.

РЕКЛАМАЦИИ НА БАГАЖ
В случай на повреда, забавяне, загуба или унищожаване на чекиран багаж пасажерът може да представи на Авиолинията писмена рекламация. Ако повредата е по чекирания багаж, пасажерът трябва да представи писмена рекламация в рамките на седем дни, а в случай на повреден забавен багаж – в рамките на двадесет и един ден от датата, на която багажът е доставен на пасажера.

ОТГОВОРНОСТ НА АВИОЛИНИЯТА-КОНТРАГЕНТ И ФАКТИЧЕСКАТА АВИОЛИНИЯ
В случай че Авиолинията, извършваща полета не е същата като Авиолинията-контрагент, пасажерът има право да представи рекламация за щети на двете. Авиолинията-контрагент е тази, чието име или код се намира върху билета.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО ЗА ЩЕТИ
Правни действия могат да бъдат предприети в рамките на две години от датата на пристигане или датата, на която е трябвало да пристигне полета. Законите, които уреждат гореописаното, се основават на Монреалската конвенция от 28 май 1999 г. и са въведени в Европейската общност с Регламент на ЕО № 2027/97, изменен с Регламент на ЕО № 889/2002, както и от индивидуалното законодателство на държавите-членки.