ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ALITALIA (ПЪТНИЦИ И БАГАЖ)

Актуализация от 17 септември 2019 г.

В ЦЕЛИЯ СВЯТ: С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА САЩ, КАНАДА, ИТАЛИЯ – ГЕРМАНИЯ – АВСТРИЯ)

 

 

ЧЛЕН I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Термините и определенията, използвани в тези Общи условия за превоз (наричани по-долу "ОУП"), имат следното значение:

 

Alitalia

Alitalia или Компания, или Авиолиния означава Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. със седалище във Fiumicino (RM), пощенски код 00054, Via Alberto Nassetti snc, Building Alfa, телефонен номер 06.65631, ДДС, данъчен код и номер на регистрация при Registro delle Imprese di Roma 13029381004, номер на лиценз за въздушен транспорт I-L435, уеб сайт www.alitalia.com, код на IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) "AZ".

 

Alitalia CityLiner

означава Alitalia CityLiner S.p.A., компания, обект на управление и координиране от страна на Alitalia, едноличен собственик на капитала, със седалище във Fiumicino (RM), пощенски код 00054, Piazza Almerico da Schio, Building Bravo, ДДС, данъчен код и номер на регистрация при Registro delle Imprese di Roma 01951990694, код IATA "CT". 

 

Уеб сайт на Alitalia

Означава уеб сайтът на Авиолинията (www.alitalia.com) на който са налични тези ОУП и всичката друга свързана с тях информация.

 

Приложими регламенти

Означава правилата, приложими за въздушен транспорт, чийто текст или резюме са изложени в раздела "Приложими регламенти" на уеб сайта на Alitalia. Тези правила не са част от договора за превоз и периодично подлежат на промени от страна на компетентните регулаторни и законодателни органи.

 

Оторизиран агент

Означава агент, назначен от Alitalia да продава услуги, свързани с въздушен транспорт, на пътници (като например туристически агенции, сайтове за онлайн продажби и др.).

 

Багаж

Означава такива изделия, вещи и други лични принадлежности на пътника, необходими или подходящи за носене, ползване, комфорт или удобство във връзка с пътуването, както и такива, които Alitalia се задължава да превози заедно с пътника като допълнително задължение по договора за превоз. Освен ако не е упоменато друго, определението за багаж ще включва както чекиран, така и недоставен багаж. Животни, които пътуват с пътника, се считат за багаж.

 

Превозвач

Означава юридическото лице, което извършва въздушен превоз. Трябва да се прави разлика между Маркетингов превозвач и Опериращ превозвач. Маркетингов превозвач е превозвачът, който издава билета и/или който е страна по договора за превоз (договорен с пътника или с лицето, действащо от името на пътника), чрез който се извършва превозът на пътника и/или на багажа или се поема ангажимент за превоз и който носи отговорност за неизпълнение или частично изпълнение на такъв превоз. Опериращ превозвач е всеки превозвач, различен от Маркетинговия превозвач, който по силата на споразумение с или упълномощен от Маркетинговия превозвач в действителност осъществява превоза изцяло или частично.

 

Потребител

Означава пътник, който е закупил билет за въздушен превоз за цел, която е различна от професионалната или търговската му дейност.

 

EMD (електронен документ за допълнителни услуги), електронни ваучери, кредитен ваучер за превоз (TCV)

 Означават електронните документи, потвърдени чрез получаване на разписка на хартиен носител, която позволява на притежателя ѝ периодично да се възползва от посочените услуги на Alitalia.

 

Тарифа

Означава публикуваните тарифи на Alitalia, налични чрез каналите за разпространение на Авиолинията (Оторизирани агенти, Център за обслужване на клиенти, билетни каси), или публикувани на уеб сайта на Alitalia. Тарифите са показани в съответната кутийка на билета. Тарифите може да включват специфични условия и/или ограничения – наричани "Правила за тарифи" – по отношение на: (i) валидността на билета и неговата продължителност; (ii) резервации и издаване на Билет; (iii) правила за възстановяване на средствата за билета, които могат да се интегрират в или да променят разпоредбите на тези ОУП; клиентът е информиран относно Правилата за тарифите при закупуване на билета в зависимост от начина на закупуване: от Оторизирани агенти, Център за обслужване на клиенти, билетни каси или чрез уеб сайта на Alitalia при закупуване на билетите онлайн.

 

Полет или пътуване

Означава маршрута на договорения превоз, който може да се състои от един или повече сегменти.

 

IATA

Означава Международната асоциация за въздушен транспорт, търговската асоциация, на която повечето световни търговски авиолинии са членове. Повече информация относно IATA е налична на уеб сайта www.iata.org.

 

ICAO

Означава Международната асоциация за гражданско въздухоплаване, агенция на Организацията на обединените нации, занимаваща се с регламентиране на гражданското въздухоплаване. Повече информация относно ICAO е налична на уеб сайта www.icao.int

 

Пътник

Означава всяко физическо лице, което не е член на екипажа в пилотската кабина или на екипажа в салона на полета, превозвано или което ще бъде превозвано на самолет със съгласието на Alitalia – обикновено при заплащане на приложимата тарифа.

 

Чекиран багаж (или доставен багаж, или багаж в багажното отделение)

Означава багаж или животно, пътуващи с пътника, за които Alitalia изцяло поема грижата, и за които Авиолинията е издала разписка за чекиран багаж (така наречената багажна разписка).

 

СПТ ("Специални права на тираж")

Означава разчетна единица, създадена от Международния валутен фонд, за да има единна и хомогенна валута за международни търговски трансакции, стойността на която се съобщава чрез големи финансови вестници или в интернет.

 

Сегмент

Означава всяка национална, международна или междуконтинентална отсечка на полета.

 

Престой

Означава прекъсване на пътуването на междинно място (т.е. на място, различно от това на отпътуване и на пристигане), посочено на билета или на разписанието на Alitalia като предвиден престой в рамките на маршрута, или извършено по оперативни причини и/или от съображения за сигурност.

 

Билет

Означава документът, издаден от Alitalia или от нейно име, или за нейна сметка, от Оторизирани агенти, независимо дали под формата на разписка, или електронен документ, които потвърждават сключването на договора за превоз и легитимират използването на услугата.

 

Срок на приемане

Означава срокът, в който чекирането трябва да приключи.

 

Нечекиран багаж (или недоставен багаж)

Означава всеки багаж или животно, пътуващи с пътника, които не са чекирани и следователно не са предадени на Авиолинията, и могат да бъдат превозени в салона за пътници.

 

ЧЛЕН II

ПРИЛОЖИМОСТ

 

2.1. Настоящите ОУП се прилагат изключително за услуги, свързани с въздушен транспорт, договорени и/или извършени от Alitalia и Alitalia CityLiner.

 Всякакви допълнителни услуги, включително и тези, предлагани от Alitalia, се регламентират от правила, свързани с услугата, предлагана периодично, и от общите условия на договора на съответния доставчик.

 

2.2. Alitalia използва стандартни договорни формуляри за международен въздушен транспорт, като например полети със споделен код, мокър лизинг и т.н. В рамките на тези договорни формуляри може да се получи така, че полет, който е закупен чрез каналите на Alitalia, да бъде извършен от превозвачи, различни от Alitalia (така наречените Опериращи превозвачи). В тези случаи се прилагат ОУП на Опериращия превозвач (налични на уеб сайта на Alitalia или на уеб сайтовете на Опериращите превозвачи). В случай на противоречие между тези ОУП и ОУП на Опериращите превозвачи условията на последните ще имат предимство пред настоящите ОУП. Alitalia ще поеме ролята на Маркетингов превозвач в съответствие с приложимите правила и ще уведоми пътника за идентичността на Опериращите превозвачи. Оторизираните агенти също ще информират пътниците за идентичността на Опериращите превозвачи, когато те са различни от Маркетинговия превозвач.

 

2.3. Ако пътникът и Alitalia се договорят, че превозът трябва да бъде извършен от последващи превозвачи (общ превоз), включително и от Alitalia, като един превоз, тези ОУП ще се прилагат само за превоза извършен от Alitalia, независимо дали е издаден билет за един полет, или билет за свързани полети. Билет за свързани полети означава два или повече билета, издадени едновременно на пътник, които заедно представляват един договор за превоз.

 

В тези случаи на общ превоз Alitalia е отговорна само за щети, настъпили по време на превоз на полети или сегменти от полети, за които кутийката на билета за идентификация на ПРЕВОЗВАЧА носи идентификационния код на Alitalia "AZ".

 

2.4. При чартърни полети тези ОУП се прилагат само ако това е указано в съответното споразумение или върху Билета.

 

ЧЛЕН III

ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ – РЕЗЕРВАЦИЯ – БИЛЕТ – ТАРИФИ И ДРУГИ РАЗХОДИ

 

3.1. Договор за превоз

Договорът за превоз се сключва със закупуването на Билета и се прилагат ОУП, публикувани на уеб сайта на Alitalia към датата на сключване.

 

3.2. Резервиране

 

3.2.1. Закупуването на Билет може да бъде предшествано от резервация. В тези случаи Alitalia или нейните Оторизирани агенти ще регистрират резервацията на пътника, като предоставят писмено потвърждение и код на резервация при поискване. Само резервации, потвърдени от системата на Alitalia, ще се считат за валидни за полетите на Alitalia. Alitalia не носи отговорност за щети, причинени от липса на или неправилно завършване на такава регистрация, освен ако същите може да бъдат приписани на неправомерни действия или небрежност от страна на компанията. Ако пътникът не успее да завърши плащането на Билета преди датата, посочена по време на резервацията от Alitalia или от Оторизираните агенти, Alitalia ще има право да отмени потвърдената резервация.

 

3.2.2. Пътникът може да поиска конкретно място на борда, когато такова е периодично предвидено от приложимите Правила за тарифите, налични на уеб сайта на Alitalia и по време на закупуването на Билет или съобщени от Оторизираните агенти, билетните каси и операторите в Центъра за обслужване на клиенти. Alitalia ще направи всичко възможно, за да потвърди предвиденото разпределение на местата на борда. Въпреки това в случай на смяна или модификация на самолета, който е трябвало да се използва за определен полет, разпределението на местата може да не се гарантира, въпреки че пътникът е получил потвърждение. От съображения за сигурност и/или по оперативни причини Alitalia може да промени разпределението на местата във всеки един момент, дори след качване на борда. Ако пътникът е платил допълнителна такса за определено място на борда, Авиолинията ще възстанови въпросната допълнителна такса, ако мястото не е налично поради причините по-горе.

 

3.2.3. С изключение на различни разпоредби съгласно приложимите Правила за тарифите, които се съобщават на пътниците от Оторизираните агенти, билетните каси и операторите в Центъра за обслужване на клиенти по време на резервацията, бъдещи промени на Тарифите (по-високи или по-ниски), данъци и такси, налагани от трети страни (като летищни такси и други такси, налози или допълнителни разходи за безопасност) в периода между резервацията и закупуването на Билета, ще се прилагат съответно в полза на или за сметка на пътника, който иска да финализира покупката на Билет.

 

3.3. Билет

 

3.3.1. Превоз ще се извърши само при представяне на Билета. Alitalia може да поиска от пътника да покаже своя Билет и/или потвърждението на хартиени или електронни носители за приемане на борда (бордна карта) по всяко време до края на пътуването. От съображения за сигурност Alitalia има правото да провери дали лицето, представящо Билета, е наистина лицето, чието име е изписано на Билета. Ако Билетът се представя от лице, различно от пътника, който има право да бъде превозен или да му бъдат възстановени средствата, Alitalia (при условията на своето право да оттегли Билета) нито ще извърши превоза, нито ще възстанови средствата на лицето, което представя билета.

 

3.3.2. Билетът не може да се прехвърля на трети страни.

 

3.3.3. Срокът на валидност на Билета е посочен в приложимите Правила за тарифите. Ако не е посочен срок на валидност, Билетът е валиден за: (а) една година от датата на издаване; или (б) една година от датата на първата отсечка, посочена в Билета, при условие че първата отсечка е изпълнена в срок от една година от датата на издаване.

 

3.3.4. Правилата за възстановяване на средствата за Билета са постановени в член 10 от настоящите ОУП и може да се консултирате с тях на страницата КУПЕТЕ ОНЛАЙН на уеб сайта на Alitalia и по време на закупуването на Билета или могат да ви бъдат съобщени от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти.

 

3.3.5. Ако пътникът не може да започне пътуването в рамките на срока на валидност на Билета поради болест, въз основата на медицинско удостоверение, което трябва да бъде предоставено на Авиолинията, Alitalia ще удължи валидността на Билета, винаги въз основата на медицинско удостоверение, до деня, в който пътникът вече е в състояние да пътува, или за първия полет след тази дата, заминаващ от мястото, от което е трябвало да започне пътуването, и с място в класата, за което е било платено по Тарифата, или да заплати разликата за по-високата тарифа, ако място в същата класа вече не е налично. Срокът на валидност на Билета и на EMD (електронен документ за допълнителни услуги), свързан с евентуални допълнителни услуги, ако има такива, ще бъде продължен за не повече от три месеца, считано от датата на медицинското удостоверение, ако Билетът предвижда един или повече престои.

 

В по-горе описаните случаи Alitalia също така ще удължи: (i) срока на валидност на Билетите (и на EMD (електронен документ за допълнителни услуги), свързан с възможни допълнителни услуги, закупени с Билета, ако са налични), принадлежащи на членове на семейството или придружители на болния пътник, които пътуват с него и присъстват в същата резервация, или на тези пътници, които могат да предоставят на Alitalia доказателство, че пътуват с болния пътник; (ii) срока на валидност на EMD (електронен документ за допълнителни услуги) на животното, което ще пътува с болния пътник.

 

3.3.6. Ако след започване на пътуването пътникът не е в състояние да го завърши в рамките на срока на валидност на Билета поради болест, въз основата на медицинско удостоверение, което трябва да бъде предоставено на Авиолинията, Alitalia ще удължи валидността на Билета (и на EMD (електронен документ за допълнителни услуги), свързан с възможни допълнителни услуги, ако са налични), винаги въз основата на медицинско удостоверение, до деня, в който пътникът вече е в състояние да пътува или за първия полет след тази дата, заминаващ от мястото, от което е трябвало да започне пътуването, и с място в класа, за което е било платено по Тарифата, или да заплати разликата за по-високата тарифа, ако место в същата класа вече не са налични. Срокът на валидност на Билета ще бъде удължен за не повече от три месеца, считано от датата на медицинското удостоверение, ако Билетът предвижда един или повече престои.

 

В по-горе описаните случаи Alitalia също така ще удължи: (i) срока на валидност на Билетите (и на EMD (електронен документ за допълнителни услуги), свързан с възможни допълнителни услуги, закупени с Билета, ако са налични), принадлежащи на членове на семейството или придружители на болния пътник, които пътуват с него и присъстват в същата резервация, или на тези лица, които могат да предоставят на Alitalia доказателство, че пътуват с болния пътник; (ii) срока на валидност на EMD (електронен документ за допълнителни услуги) на животното, което ще пътува с болния пътник.

 

3.3.7. Ако пътникът почине по време на пътуването, Билетът на пътника (ако има такъв), пътуващ с него, може да бъде променен чрез премахване на условията за минимален престой или чрез удължаване на срока на валидност. В случай на смърт – на мястото на договорения престой или на мястото на пристигане – на пряк член на семейството, съпруг/а или придружител на пътника, който вече е започнал пътуването, валидността на Билета на пътника, както и този на преките членове на семейството, съпруг/а или придружител, които го придружават, може да бъде променена. Промените ще се извършат при представяне на съответен смъртен акт и във всеки случай срокът на валидност на Билета не се удължава за повече от 45 (четиридесет и пет) дни след датата на смъртта.

 

3.3.8. Билетът, закупен от пътника, е валиден само за сегмента или сегментите, посочени в Билета, от мястото на заминаване до мястото на пристигане, включително и за престой. Тарифата, платена от пътника, се отнася за превоз, така както е посочено на Билета. Тарифата и приложимите Правила за тарифите, така както са дефинирани в член I от настоящите ОУП, представляват неразделна и важна част от договора за превоз. Ако закупен Билет включва поредица от сегменти, те трябва да се използват в определения ред.

 

  

3.3.9. Ако е допустимо съгласно приложимите Тарифи, пътникът трябва да даде подходящо предизвестие на Alitalia, ако желае да промени маршрута или друг аспект от договора за превоз.

 

3.4. Тарифи и други разходи

 

3.4.1. Цената на Билета включва Тарифата, заедно с данъци и други разходи, приложими за превоз, които са предвидени от закона или изисквани от държавни или други компетентни органи. Тарифите включват само превоз от летището на заминаване до това, което е крайната точка на пристигане. Тарифите не включват услуги за наземен транспорт между летищата и между летищата и градските терминали и зависят от избрания маршрут, и се определят от Правилата за тарифи на Alitalia, приложими към датата на закупуване. Промени в пътуването след закупуване, ако са позволени от приложимите Ценови тарифи, могат да включват допълнителна такса.

 

3.4.2. Изискванията (възраст, местоживеене и т.н.), които може да бъдат поискани за облагодетелстване от избрани и специални Тарифи, може да бъдат проверявани по всяко време от Alitalia и трябва да съществуват към момента на извеждане за полета(ите). При липса на тези изисквания Alitalia може да откаже достъп до борда на самолета или да поиска, ако е приложимо, пътника да заплати разликата в цената за Тарифата.

 

3.4.3. Тарифи, данъци и други допълнителни такси са платими във валутата на държавата, в която е издаден Билетът, освен ако Alitalia или нейните агенти, представители и служители не поискат – преди или по време на плащане на цената на Билета – плащането да бъде направено в друга валута поради основателна или друга валидна причина (като например поради неконвертируемост на местната валута).

 

3.4.4. В зависимост от избрания начин на покупка (Оторизирани агенти, оператори в Центъра за обслужване на клиенти, билетни каси, уеб сайтове и др.) може да се начислява такса за продажба и/или издаване на Билета (така наречената Билетна такса).

 

ЧЛЕН IV

ЧЕКИРАНЕ И КАЧВАНЕ НА БОРДА

 

 

4.1. Срокът за чекиране на пътника е различен на всяко летище. Следователно пътникът трябва да разбере приложимите срокове и да ги спазва. Във всеки случай Alitalia или нейни Оторизирани агенти ще предоставят на пътника информация за срока за чекиране за първия полет, показан на Билета. Винаги се препоръчва да се пристига по-рано за чекиране, за да се позволи на Авиолинията и на пътника да завършат формалностите по най-добрия начин.

 

За всеки и всички последващи полети пътникът трябва да се информира за приложимия срок за чекиране и да провери дали времето за връзка между отделните сегменти е достатъчно за чекиране и качване на борда. Специални указания и срокове може да бъдат дадени за някои категории пътници, като например пътници с намалена подвижност, деца на възраст под 2 години, непридружени деца или пътници, пътуващи с животни (вижте член 6).

 

4.2. Информацията относно сроковете за чекиране на пътници е неразделна част от договора за превоз и е налична на страница КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ЧЕКИРАНЕ от уеб сайта на Alitalia, или се съобщава от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти.

 

4.3. Ако пътниците не спазват сроковете за чекиране, Alitalia няма да бъде задължена да превози пътника и може да отмени резервацията за първия полет, както и за последващите полети, винаги при условие че се прилагат Правилата за тарифи относно промените и възстановяването на средства (налични на уеб сайта на Alitalia или съобщени от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти) и не се засяга горният член 3.3.8.

 

4.4. След приключване на чекирането пътникът трябва да пристигне на изхода за качване на борда не по-късно от часа, посочен от Alitalia по време на чекирането.

 

4.5. Ако пътниците не пристигнат на изхода за качване на борда в определения час, Alitalia няма да бъде задължена да превози пътника и може да отмени резервацията за първия полет, както и за последващите полети, винаги при условие че се прилагат Правилата за тарифите относно таксите и възстановяването на средствата и не се засяга горният член 3.3.8.

 

4.6.  Alitalia не носи отговорност за разходи и разноски, направени от пътника, който не е спазил правилата и условията на настоящия член.

 

4.7. За да се чекира и да се качи на борда на самолета, пътникът трябва да притежава всички документи за влизане и излизане от държавата, необходимите визи за пътуването, санитарни удостоверения и удостоверения за ваксинации, заедно с доказателство за съответствие с изискванията за закупени специални тарифи, ако има такива. Тези документи трябва да са валидни по време на опериране на полета и по време на цялата му продължителност. Пътникът трябва да спазва и всички разпореждания на държавите на транзитно преминаване, заминаване и пристигане, заедно с инструкциите и регламентите на Alitalia. Допълнителни разпоредби относно административните формалности може да намерите в член 12 по-долу.

 

4.8. Авиолинията предоставя обща информация относно необходимите документи за пътуване до различни държави на страница ПЪТНИ ДОКУМЕНТИ на уеб сайта на Alitalia. Пътникът трябва да е наясно с и да информира Alitalia за всяка информация относно лични ограничения и условия по отношение на държавата на пристигане, като ги провери в консулствата или посолствата на транзитната държава и/или държавата на пристигане.

 

ЧЛЕН V

ОТКАЗ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕВОЗ

 

Alitalia може да откаже да изпълни, да прекъсне превоз или продължение на превоз на всеки пътник и/или негов багаж от съображения за сигурност или ако:

 

a)      е необходимо да се спазят закони, регламенти или правила на всяка държава на заминаване, пристигане или прелитане;

 

b)      e необходимо при предоставяне на писмена молба от орган на държавата на заминаване, транзит или пристигане;

 

c)      превозът на пътника и/или неговия багаж може да представляват заплаха за сигурността, здравето, хигиената или добрия ред на борда на самолета;

 

d)      поведението, възрастта, физическото или умствено състояние на пътника са такива, че: (i) оказват съществено влияние върху комфорта на или провокират оправдани оплаквания от другите пътници; или (ii) застрашават самия пътник или други лица, или стоки;

 

e)      е оправдано поради отказа на пътника да спазва инструкции, надлежно предоставени от Alitalia, относно сигурността, съответствие със законови разпоредби или регламенти, касаещи полета, или ако пътникът е отговорен за неправомерно или недисциплинирано поведение на предишен полет и има риск това поведение да се повтори;

 

f)       пътникът е отказал да бъде подложен на проверка за сигурност;

 

g)      приложимите тарифи, данъци и други допълнителни разноски не са били платени или ако пътникът не притежава валидни документи за пътуване;

 

h)      пътникът не притежава валидни документи за пътуване, необходими за влизане в транзитната държава на полета или крайната държава на пристигане на полета, така както е предвидено в член 4.7 по-горе и член 12 по-долу;

 

i)       пътникът е унищожил своите документи за пътуване по време на полета или е отказал да ги покаже на екипажа на полета;

 

j)       билетът, представен от пътника: (i) е получен неправомерно или е бил закупен от страна, различна от Alitalia или някой от нейните Оторизирани агенти; или (ii) е докладван за загубен или откраднат; или (iii) е фалшифициран; или (iv) е променен или не е попълнен от страна, различна от Alitalia или някой от нейните Оторизирани агенти; (v) е на името на лице, различно от лицето, което представя билета; (vi) е закупен чрез измама, като се разбира, че в такива случаи Alitalia си запазва правото да оттегли билета;

 

k)      пътникът не е спазил изискванията, посочени в настоящите ОУП или в Правилата за тарифите, относно използването на Билета и/или относно превоза на багаж и животни, пътуващи с него.

 

ЧЛЕН VI

СПЕЦИАЛНА ПОМОЩ

 

6.1. Чекиране за превоз от Alitalia на:

 

a)      пътници с увреждане и ограничена подвижност;

 

b)      деца под 2-годишна възраст и непридружени деца;

 

c)      пътници със заболявания или други пътници, нуждаещи се от специална помощ;

 

d)      бременни жени,

 

може да подлежи на ограничения в съответствие с приложимите закони и регламенти и се управлява от следните параграфи и специфични разпоредби, налични на страница ПЪТНИ ДОКУМЕНТИ на уеб сайта на Alitalia, или съобщени от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти.

 

6.2. Пътници с увреждане и ограничена подвижност

 

6.2.1. Правата на пътници с увреждания и ограничена подвижност се управляват от Регламент (ЕО) № 1107/2006, достъпен чрез следната връзка http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:EN:PDF. Помощ за тази категория пътници по време на престоя им на летището е отговорност на летищните оператори в Европейския съюз. Пътникът трябва да съобщи на Alitalia своето искане за специална помощ по време на резервиране и във всеки случай не по-късно от 48 часа преди излитане на първия сегмент от пътуването, за да предостави на Авиолинията достатъчно време да съобщи искането за специална помощ на летищните оператори. Независимо от това Alitalia ще направи всичко възможно, за да позволи превозването.

 

6.2.2. За да се гарантира най-доброто обслужване по време на качване на борда и слизане, както и по време на полет, препоръчително е пътниците с увреждания и ограничена подвижност, които имат нужда от специална помощ, да пристигнат за чекиране предварително и във всеки случай в рамките на крайния срок за чекиране на избрания полет.

 

 

6.2.3. Превозвачът си запазва правото да не приема пътници на борда без медицинско удостоверение, когато такова се изисква, или ако медицинското удостоверение е непълно или не отговаря на изискванията на законите и на политиката на Авиолинията.

 

6.2.4. Допълнителна информация относно специална помощ за пътници и свързаните с нея документи, необходими за превоз, е налична на страница ПЪТНИ ДОКУМЕНТИ на уеб сайта на Alitalia или се съобщава от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти.

 

6.3. Деца под 2-годишна възраст и непридружени деца

 

6.3.1. Всяко дете под 2-годишна възраст трябва да бъде придружено от поне един родител или лице над 18-годишна възраст.

 

6.3.2. Деца на възраст между 5 и 14 години (все още ненавършени) за национални полети и на възраст между 5 и 15 години (все още ненавършени) за международни полети, които пътуват сами или в различна класа от тази на родителите, настойниците или придружителите (непридружени деца), могат да се приемат на полети на Alitalia по молба на тези лица, като се следва процедурата, налична на страница ДЕЦА на уеб сайта на Alitalia.

 

Придружител означава възрастно лице (над 18-годишна възраст), на което е поверено малолетното или непълнолетното лице въз основа на необходимите документи.

 

6.3.3. Непълнолетните лица над 14-годишна възраст могат да летят самостоятелно на национални полети, непълнолетните лица над 15-годишна възраст могат да летят самостоятелно на всички полети, включително международни и междуконтинентални полети. Процедурата, постановена в предишния член 6.3.2., няма да се прилага за тези непълнолетни лица. Следователно тези непълнолетни лица ще бъдат качени на борда при същите правила и процедури като всеки друг пътник.

 

Имайки предвид горното, при изрично искане и при заплащане на исканата допълнителна такса непълнолетните лица могат във всеки случай да се възползват от процедурата за непридружено дете, описана в член 6.3.2 по-горе. Допълнителна информация относно процедурата за непридружено дете и съответните допълнителни такси е налична на страница ДЕЦА на уеб сайта на Alitalia или се съобщава от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти.

 

Освен това тъй като по време на пътуването – в случай на планирани спирания, отмяна на полет или закъснения – децата могат да бъдат настанени в хотели, които изискват писмено разрешение от родителите за регистрация в хотела, децата трябва да носят писмено разрешение от родителите и/или настойниците си. Компанията не носи отговорност за обезщетения или разноски, породени от липсата на такова разрешение. Във всеки случай родителите и/или настойниците са отговорни за щети, причинени от малолетните или непълнолетните на трети страни, Alitalia и персонала на Alitalia в съответствие с член 2048 от Италианския граждански кодекс и те ще компенсират и ще освободят Alitalia от отговорност по отношение на такива щети. 

 

6.3.4. Допълнителна информация относно превоз на деца и необходимите документи за превоз е налична на страница ПЪТНИ ДОКУМЕНТИ на уеб сайта на Alitalia и по време на закупуване на Билета или се съобщава от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти.

 

6.4. Пътници със заболявания или други пътници, нуждаещи се от специална помощ – бременни жени

 

Допълнителна информация относно тези категории пътници и свързаните необходими документи за превоз е налична на страница БЪДЕЩИ МАЙКИ на уеб сайта на Alitalia или се съобщава от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти.

 

ЧЛЕН VII

БАГАЖ

 

 

7.1. Пътникът има право на превоз на Багаж в рамките на ограниченията и условията, установени от Alitalia. Тези ограничения и условия са налични на страница БАГАЖ на уеб сайта на Alitalia и по време на закупуване на Билета или се съобщават от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти.

 

По-долу са представени общите разпоредби, приложими за превоз на багаж и други вещи на пътниците.

 

7.2. Ръчният багаж и други вещи, които пътникът може да вземе на борда, трябва да бъдат разположени под седалката пред пътника (с изключение на местата до аварийните изходи) или в отделенията на пътническия салон. Във всеки случай ръчният багаж и другите вещи трябва да са с мерки, тегло, форма и размери, които съответстват на политиката на Alitalia, налична на страница РЪЧЕН БАГАЖ на уеб сайта на Alitalia

 

7.2.1. Alitalia си запазва правото да забрани превоз на ръчен багаж или други вещи на пътниците в салона на самолета: (i) чиито мерки, тегло, форма, и/или размери са несъответстващи на политиката на Alitalia; (ii) са в конфликт с изискванията за безопасност при превоз в салона на самолета; или (iii) в случай на проблеми с баланса на самолета или пространството на борда. Ръчен багаж и други вещи на пътниците, които не са позволени в салона на самолета, ще бъдат превозвани като Чекиран багаж.

 

7.3. Във всеки случай Чекираният багаж трябва да бъде с мерки, тегло, форма и/или размери, съответстващи на политиката на Alitalia, налична на страница ЧЕКИРАН БАГАЖ на уеб сайта на Alitalia, както и да бъде поставен в подходящи контейнери за безопасен превоз и обработка (като например куфари, раници, ръчни чанти и т.н.), за да се избегне превозът на багажа като транспортиране на стоки. При получаване на Чекирания багаж Alitalia ще издаде Багажна разписка на пътника за всяка чекирана бройка.

 

Този Багаж ще се превозва безплатно, ако това е предвидено от избраната тарифа и позволения багаж. Ако теглото, размерът или бройките Чекиран багаж надвишават позволеното количество, превишаването (свръхбагаж) ще бъде таксувано с допълнителна Ценова тарифа и на пътника ще бъде издадена съответната разписка. Точната сума на тази допълнителна Ценова тарифа е налична на страница ЧЕКИРАН БАГАЖ на уеб сайта на Alitalia или се съобщава от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти.

 

Животните на пътника се считат за свръхбагаж, когато се приемат за превоз от Alitalia в багажното отделение.

 

Чекиран багаж, който е в рамките на или надвишава безплатния позволен багаж, се превозва на същия самолет като пътника, освен ако се окаже, че това не е възможно поради доказани съображения за сигурност или оперативни причини. В този случай Alitalia ще превози този багаж със следващия възможен полет и ще го достави обратно на пътника.

 

7.4. Багаж и предмети, които са неподходящи за превоз в багажното отделение (като например чупливи музикални инструменти и други подобни предмети), ще се приемат за превоз само в пътническия салон, ако има достатъчно място, и според специалните процедури, посочени от Alitalia, за да се гарантира безопасността на пътниците и екипажа. Превозът на такива предмети може да подлежи на специална тарифа, налична на страница СПЕЦИАЛЕН БАГАЖ на уеб сайта на Alitalia, или предоставена от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси или оторизираните агенти.

 

7.5. Полети със споделен код или полети с множество превозвачи могат да имат различни условия и позволен багаж за превоз на Багаж. Допълнителна информация е налична в раздел "Багаж" на уеб сайта на Alitalia или на уеб сайтовете на горните превозвачи или се съобщава от операторите в Центъра за обслужване на клиенти.

 

ЧЛЕН VIII

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА БАГАЖА

 

 

8.1. Съгласно правилата на Alitalia и приложимите закони и регламенти по отношение на въздушната безопасност някои предмети не се допускат в салона на самолета и/или в багажното отделение или тяхното приемане може да подлежи на ограничения. Описанието на тези предмети и ограниченията и условията за превоз са налични на страница СПЕЦИАЛЕН БАГАЖ на уеб сайта на Alitalia .

 

8.2. В допълнение Чекиран багаж не може да съдържа предмети, като например (само за пример): електронни цигари или лули, ценни предмети, чупливи или бързо развалящи се предмети, пари в брой, бижута, благородни метали, сребърни прибори, компютри и техните аксесоари, електронни приспособления или устройства за лично ползване, фотоапарати и фотографска техника, прехвърляеми ценни книжа, кредитни инструменти, държавни ценни книжа, сертификати на акции и облигации или други ценни книжа, работни, бизнес или търговски документи, паспорти и други документи за самоличност, колекции от образци, наследствени вещи, антики, занаятчийски или антикварни стоки, произведения на изкуството, редки книги, ценни публикации или ръкописи, ключове от жилище и ключове от кола.

 

8.3. Alitalia има право да откаже превоз като Багаж или да откаже да продължи превоза на който и да е предмет, който е неподходящ за превоз на борда на самолета поради своите размери, форма, тегло, съдържание, особени характеристики, чупливост, нетрайност, от съображения за сигурност или по оперативни причини или защото може да причини неудобство или да смущава останалите пътници.

 

8.4. По причини, свързани със сигурността на самолета и пътниците, Авиолинията може да подложи Багажа на проверки и инспекции, както и с помощта на електронни или радиогенни устройства. В случай на отсъствие на пътник вещите му могат да бъдат проверени, за да се установи дали пътникът притежава (или дали неговият багаж съдържа) предмети, които са забранени за превоз съгласно тези ОУП, или огнестрелни оръжия, боеприпаси или други оръжия, които не са били надлежно декларирани пред Авиолинията в съответствие с настоящите ОУП.

 

Ако пътникът не е съгласен с посочените по-горе инспекции, Авиолинията си запазва правото да откаже превоз на пътника и на неговия Багаж.

 

8.5. Упражняването на правата на пътника по силата на договора за превоз, отнасящи се до превоза и връщането на Чекиран багаж, зависи от притежанието и представянето на багажна разписка, издадена по време на чекирането, с името на пътника, за който Alitalia е поела задължение за превоз, както и номера на билета на пътника и бройките Чекиран багаж. Ако лицето, което иска да вземе Чекиран багаж, не може да представи багажна разписка или да идентифицира Багажа, Alitalia ще върне този багаж само ако това лице може да докаже и да представи адекватно доказателство за своето право да вземе този Багаж. Авиолинията си запазва правото да осъществи връщането, при условие че пътникът в писмен вид изрично ще компенсира Alitalia за всяка и всички бъдещи претенции (включително претенции на трети лица). Получаване на Чекирания багаж от притежателя на билета без никаква писмена жалба в момента на получаване показва, че Чекираният багаж е бил доставен в добро състояние и в съответствие с договора за превоз.

 

8.6. Пътникът има право да пътува с животни само ако те са удобно настанени в контейнери, подходящи за въздушен превоз, както е посочено от Alitalia.

 

Преди полета пътникът е длъжен (i) да се информира за всички условия и ограничения относно превоза и/или влизането на животни в държавата на пристигане; (ii) да се информира за всички характерни особености и/или здравословни състояния на животното, които не са подходящи за превоз; и (iii) да притежава необходимите здравни удостоверения и удостоверение за направени ваксинации, разрешителни за влизане и други документи, необходими за превоза и/или влизането на животните. Тези документи трябва да са валидни по време на чекиране и по време на цялото пътуване. Пътникът трябва да спазва всички разпореждания на държавите за транзитно преминаване, отпътуване и пристигане, заедно с инструкциите и регламенти на Alitalia. Авиолинията не носи отговорност за каквито и да било санкции, загуба, разходи или последици, произтичащи от това, че горните условия и ограничения не са проверени, поради липса на необходимите документи или поради неспазване на приложимите норми и разпореждания. 

 

Кучета-водачи, признати за лица с увреждания, ще се превозват безплатно в допълнение към позволения безплатен багаж в съответствие с процедурите, посочени от Авиолинията и налични на страница ОРГАНИЗИРАЙТЕ СВОЕТО ПЪТУВАНЕ на уеб сайта на Alitalia.

 

ЧЛЕН IX

РАЗПИСАНИЯ, ЗАКЪСНЕНИЯ, ОТМЯНА НА ПОЛЕТИ

 

9.1. Планираните полетни графици са достъпни на уебсайта на Alitalia www.alitalia.com и по време на процеса на закупуване на билети или съобщени от операторите на Contact Center, билетните гишета или упълномощени представители, и са изписани на Билета.

 

Alitalia ще извърши превоза в договореното време и по договорения начин. Във всеки случай, редовността и точността на полетите са обект на редица фактори, независещи от компанията, като например метеорологичните условия, ограниченията на въздушния трафик на летището, изчакването на разрешение от контролната кула (ATC), стачките и т.н. Тези фактори могат да определят вариацията, а в най-лошия случай и повторното планиране или отмяната на полета. Без да се нарушават разпоредбите, уреждащи задълженията за помощ и евентуалната отговорност на компанията във връзка с отделни случаи, които могат да възникнат, Alitalia ще информира пътниците за всички промени в полетите възможно най-скоро и ще направи всичко по силите си да облекчи причиненото неудобство на своите пътници. Пътниците са длъжни да предоставят на Alitalia своите данни за връзка (телефон и имейл адрес), на които компанията ще може да изпраща съобщения, свързани с всякакви промени в полета.

 

9.2. При закъснение, отмяна, отказ за качване (т. нар. овърбукинг) и настаняване в по-ниска класа (т. нар. даунгрейд), Alitalia ще прилага действащите международни, европейски и национални разпоредби, по-специално Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2014 г., достъпен на уебсайта на Alitalia на страницата „Права на пътниците/ Отговорност на превозвача“.

Тези разпоредби не са неразделна част от договора за въздушен транспорт и подлежат на промени с течение на времето от компетентния законодателен и регулаторен орган.
 

ЧЛЕН X

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

 

10.1. Условията за възстановяване на средства за закупени Билети се регулират от Правилата за тарифите, приложими към момента на закупуване и налични на уеб сайта на Alitalia по време на процеса на закупуване на Билет, или се съобщават от операторите в Центъра за обслужване на клиенти, билетните каси и Оторизираните агенти. Обща информация относно възстановяване на средства е налична на страница КУПЕТЕ ОНЛАЙН на уеб сайта на Alitalia.

 

10.2. Притежателят на билета или лицето, което е заплатило Билета, има право на възстановяване на средствата. Ако билетът е бил заплатен от лице, различно от притежателя, Авиолинията ще възстанови средствата само на това лице или съгласно неговите инструкции след представяне на съответните документи. Възстановяване на средствата, извършено от Авиолинията добросъвестно и без небрежност, към лице, което се явява притежател и/или купувач на Билета, се счита за правилно извършено в полза на правоимащото лице. Освен в случай на загубен Билет притежателят/купувачът ще има право на възстановяване на средствата само когато Билетът и всички неизползвани купони за полети са върнати на Авиолинията. Ако Билетът не е използван, Авиолинията ще възстанови данъците и другите такси, начислявани по силата на закон или изисквани от правителствени органи във връзка с използването на полета от пътника. Възстановяването на подобни данъци е приложимо също и за билети, които не подлежат на възстановяване на средства, закупени чрез специални промоционални оферти. В случай на частично използване на Билета сумата на възстановяване ще бъде пропорционална на данъците върху сегмента, който не сте прелетели.

 

10.3. Билет, издаден от Alitalia или от един от нейните Оторизирани агенти, може да бъде възстановен до 30 (тридесет) дни след датата на изтичане, освен ако не са определени по-ограничителни условия от Правилата за тарифи. Възстановяването на средства за Билети, закупени през Оторизирани агенти, трябва да се поиска директно от Оторизираните агенти. Alitalia си запазва правото да извършва възстановяването на средства със същите методи и валута, които са използвани за плащането на Билета

 

ЧЛЕН XI

ПОВЕДЕНИЕ НА БОРДА

 

11.1. Съгласно италианския навигационен кодекс и други национални и международни разпоредби, които са приложими за въздушен транспорт, Капитанът на полета командва самолета и е упълномощен да действа както той/тя смята за необходимо, за да гарантира безопасен полет. Всеки човек на борда на самолета – както пътниците, така и екипажа – трябва да спазва заповедите на Капитана. С цел безопасност Капитанът също така е упълномощен да действа, както счита за необходимо, спрямо пътници, чието поведение, физическо или психическо състояние се считат за опасни за безопасността на полета. Пътникът ще бъде отговорен пред Авиолинията и трети страни за всички щети, причинени от поведението му.

 

11.2. Ако пътник на борда на самолета: (i) застраши безопасността на полета; (ii) смущава другите пътници и екипажа или се държи по начин, който им причинява неудобство; (iii) причинява щета на самолета и/или на превозваните пътници и стоки; (iv) пречи на екипажа при изпълнението на задълженията им; (v) не спазва инструкциите на екипажа за правилно поведение на борда или изпълнение на процедури, Авиолинията може да предприеме подходящи мерки, за да предотврати или ограничи продължаването на подобно поведение, включително възпиране в рамките на законовите ограничения, и може да свали от борда или да откаже да качи на борда, или да откаже да продължи превоза на съответния пътник.

 

11.3. Пътникът се задължава да спазва инструкциите на Alitalia, които от съображения за безопасност на полета забраняват или ограничават използването на борда на самолета на електронни устройства, като например: мобилни телефони, преносими компютри, преносими записващи устройства, преносими радиоустройства, CD плейъри, електронни игри, приемо-предавателни устройства, включително играчки с дистанционно или радиоуправление, и портативни радиоприемници.

 

Горепосоченото не включва медицински устройства, като например слухови апарати, помощни средства за дишане или пейсмейкъри, които са важни за здравето на пътниците. Независимо от това пътникът трябва да провери предварително дали подобни устройства се допускат, като се обади на Центъра за обслужване на клиенти.

 

11.4. Пушенето е забранено на полети на Alitalia. Нарушаването на тази забрана ще доведе до санкции, предвидени от закона, без да се засяга правото на Alitalia да иска обезщетение, произтичащо от подобно нарушение. В съответствие с процедурите на IATA забраната за пушене се отнася и за електронни цигари с начална дата 1 април 2013 г.

 

ЧЛЕН XII

АДМИНИСТРАТИВНИ ФОРМАЛНОСТИ

 

12.1. Редица закони и регламенти регулират услугата за превоз на пътници. Неспазването на тези разпоредби може да доведе до отказ за превоз. В тази връзка, моля, направете справка с членове 4.7. и 4.8. на тези ОУП.

 

12.2. Пътникът трябва да съхранява необходимите документи за пътуване и трябва да спазва законите, регламенти, заповедите, правилата и условията, установени от държавата на отпътуване, пристигане или транзит. Следователно пътникът няма да има право на обезщетение или на възстановяване на средствата от Alitalia поради последици, произтичащи от липсата или неверността на подобни документи или визи, или от нарушаването на подобни закони, регламенти, заповеди, правила и условия, освен правото, което Alitalia си запазва за възстановяване на средства за неизползван билет като последица от отказ на издаване на виза по причини, които са извън контрола на пътника, които са били съобщени на Alitalia преди отпътуването).

 

12.3. В допълнение на разпоредбите на членове 4.6. и 4.7 по-горе пътникът се задължава да възстанови на Alitalia всички суми, платени или депозирани, и всички разходи, направени поради липсата, неверността или несъответствието на необходимите документи или поради неспазването на закони, регламенти, заповеди, правила и условия, установени от държавата на отпътуване, пристигане или транзит. За тези плащания Авиолинията може да използва всяка друга сума, която пътникът е заплатил за превози, които още не са извършени, или по някаква друга причина. Пътникът се съгласява да покаже всички документи, изисквани от закона, регламентите, заповедите и правилата на държавата на отпътуване, транзит и пристигане, и трябва да подсигури тяхната изрядност.

 

Пътникът, който не разполага с горепосочените документи или който представи неподходящи документи, ще загуби правото си на превоз.

 

12.4. Пътникът също така се задължава да позволи на Alitalia да направи копие на подобни документи за целите на спазване на национални, международни и чуждестранни имиграционни закони. Alitalia гарантира, че данните, съдържащи се в него, ще се обработват в съответствие с регламентите за защита на личните данни.

 

12.5. Когато на даден пътник му бъде отказано влизане в държава, този пътник трябва да възстанови на Alitalia всяка и всички глоби или други наложени парични санкции, както и всички разходи и разноски, произтичащи от такова отказано влизане. Във всеки случай пътникът няма да има право на възстановяване на средства, заплатени за превоз до мястото на отказано влизане или експулсиране.

 

12.6. Пътникът е длъжен да се подложи на всички обичайни проверки за сигурност, законно провеждани от компетентните органи, от други упълномощени страни или от Alitalia. Пътникът също така се задължава да позволи инспекции на него самия и на багажа от митническите служители, както и от други държавни или компетентни органи, включително по искане на Alitalia, ако е въз основа на обективни съображения за сигурност и в рамките на ограниченията на приложимите законови разпоредби.

 

Пътникът няма да има право на превоз, ако се противопостави на подобни инспекции.

 

член XIII

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЩЕТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

13.1. В случаите на:

 

i) смърт или нараняване на пътника;
 

(ii) забавяне на превоза на пътника;

 

(iii) забавяне на транспортирането на багажа;

 

(iv) унищожаване, загуба или повреда на багажа,

 

се прилагат националните и международните действащи разпоредби, по-специално: Навигационния кодекс, Монреалската конвенция от 1999 г., Регламент (ЕО) № 2027/97, изменен и допълнен от Регламент (ЕО) № 889/02, както и Регламент (ЕС) №. 996/2010, изменен с Регламент (ЕС) № 376/2014, както и Circolare ENAC GEN-05 от 12 октомври 2018 г.

Тези разпоредби не са неразделна част от договора за въздушен транспорт и подлежат на промени с течение на времето от компетентния законодателен и регулаторен орган.

 

13.2. Следната информационна бележка обобщава по-горните правила.

 

a)      Компенсация за щети в случай на смърт или телесна повреда на пътник: превозвачът е отговорен за щети, понесени в случай на смърт или телесна повреда на пътник, само при условие че инцидентът, който е причинил смъртта или телесната повреда, се е състоял на борда на самолета или по време на някоя от дейностите на качване на или слизане от борда. За щети, които не превишават 128 821 Специални права на тираж[1] за всеки пътник, превозвачът няма да има право да изключи или ограничи своята отговорност. Превозвачът не носи отговорност за горепосочените щети, ако те надхвърлят, за всеки пътник, 128 821 Специални права на тираж, ако превозвачът докаже, че a) тази щета не е причинена от небрежност или друго неправилно действие или бездействие от страна на превозвача или негови служители, или агенти; или (б) тази щета е причинена единствено поради небрежност или друго неправилно действие, или бездействие на трета страна.

 

b)      Авансови плащания: в случай на инцидент със самолет, довел до смърт или телесна повреда на пътниците, превозвачът е длъжен, ако се изисква от националния закон, да извърши авансови плащания без забавяне на физически лица или лица, които имат право да предявят иск за компенсация, за да се отговори на непосредствените икономически потребности на подобни лица. В случай на смърт авансовото плащане не трябва да бъде по-малко от 16 000 Специални права на тираж. Подобни авансови плащания не представляват признаване на отговорност и може да бъдат приспаднати от заплатени впоследствие суми като обезщетение от превозвача.

 

c)      Забавяне на въздушния превоз на пътник: превозвачът е отговорен за щета, причинена от забавяне във въздушния превоз на пътника. Независимо от това превозвачът не носи отговорност за щета, причинена от забавяне, ако се докаже, че той и неговите служители и агенти са взели всички мерки, които могат разумно да бъдат изисквани за избягване на щетата, или че е било невъзможно да бъдат предприети подобни мерки от негова или тяхна страна. Отговорността на превозвача за всеки един пътник е ограничена до 5346 Специални права на тираж.

 

d)      Забавяне на въздушния превоз на багаж: превозвачът е отговорен за щети, причинени от забавяне във въздушния превоз на багаж. Независимо от това превозвачът не носи отговорност за щета, причинена от забавяне, ако се докаже, че той и неговите служители и агенти са взели всички мерки, които могат разумно да бъдат изисквани за избягване на щетата, или че е било невъзможно да бъдат предприети подобни мерки от негова или тяхна страна. Отговорността на превозвача за всеки един пътник е ограничена до 1288 Специални права на тираж.

 

e)      Щети, унищожаване или загуба на багаж: при превоза на багаж отговорността на превозвача в случай на унищожаване, загуба, щети или забавяне е ограничена до 1288 Специални права на тираж за всеки пътник. В случай на чекиран багаж превозвачът носи отговорност за щети, въпреки че не са причинени от небрежност, с изключение на дефекти на багаж. Превозвачът носи отговорност за щети на нечекиран багаж само до степен, до която подобна щети са причинени от действие или бездействие от страна на превозвача.

 

f)       По-високи ограничения на отговорност за багаж: пътниците могат да се възползват от по-високо ограничение на отговорност, като съставят специална декларация за интерес в момента, когато чекираният багаж е предаден на превозвача за доставка до дестинация, и заплатят допълнителна сума, ако случаят го изисква.

 

Alitalia е сключила договори с висококвалифицирани партньори, които работят на застрахователния пазар и предлагат на пътниците застрахователни полици срещу щети на багажа и други рискове, произтичащи от или по друг начин свързани с пътуването. Допълнителна информация е налична в раздела "Допълнителни услуги" на уеб сайта на Alitalia.

 

g)      Навременни известия за оплаквания: получаване от лицето, имащо право на доставка на чекирания багаж или товар, без оплакване представлява prima facie доказателство, че същият е доставен в добро състояние и в съответствие с документа за превоз. В случай на щета лицето, имащо право на доставка, трябва да подаде оплакване до превозвача незабавно след откриване на щетата и най-късно в рамките на седем дни от датата на получаване при чекиран багаж. В случай на забавяне оплакването трябва да бъде подадено най-късно в рамките на двадесет и един дена от датата, на която багажът е бил предоставен на негово или нейно разположение. Всяко оплакване трябва да бъде подадено в писмена форма и да бъде предоставено или изпратено в рамките на горепосочените срокове. Ако не бъде подадено оплакване в рамките на горепосочените срокове, срещу превозвача не може да следва действие, освен в случай на измама от негова страна.

 

h)      Отговорност на превозвача по договор и действителния превозвач: ако превозвачът, който извършва целия или част от превоза, не е превозвачът по договор, всички оплаквания, подадени от пътника към превозвача, трябва да имат същия ефект, независимо дали са адресирани към превозвача по договор, или към действителния превозвач. Превозвачът по договор е превозвачът, чието име или код се намира върху билета за полета.

 

i)       Ограничение на действия: правото на обезщетение се прекратява, ако не бъде предприето действие в рамките на период от две години, считано от датата на пристигане до дестинацията или от датата, на която самолетът е трябвало да пристигне, или от датата, на която е спрян превозът. Методът на изчисление на този период трябва да се определи от закона на сезирания по случая съд.

 

ЧЛЕН XIV

АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

ПЛАТФОРМА ЗА ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ODR)

Alitalia информира пътниците/потребителите, че е създадена европейска платформа за онлайн решаване на потребителски спорове, свързани със стоки и услуги, закупени онлайн в Европейския съюз (т. нар. ODR платформа). Можете да направите справка в ODR платформата на следния адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Чрез ODR платформата пътниците/потребителите ще могат да се запознаят със списъка на организациите за АРС, да намерят връзката към всеки от техните сайтове и да предложат да започне онлайн процедура за решаване на спорове. За тази цел имейл адресът на Alitalia е ODR@alitalia.com.

 

ЧЛЕН XV

ПРОМЕНИ И ОТКАЗИ

 

Нито един агент или служител на Alitalia няма право да променя, замества или отменя тези ОУП.

 

Нито една клауза от настоящите ОУП не може да се тълкува като отказ от законовите задължения на компанията.

 

ЧЛЕН XVI

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Alitalia, в качеството си на администратор на лични данни, събира, обработва и използва личните данни на пътника за целите на извършването на услугата въздушен превоз и всички допълнителни услуги.

 

Alitalia обработва лични данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2016/679 (наричан по-нататък „ОРЗД“) и Законодателен декрет на Италия № 196 от 30 юни 2003 г. и последващите изменения и допълнения.

 

Поради дейността, свързана с обработването на данни, извършвана от Alitalia, администраторът на данни сметна за необходимо да определи, съгласно член 37 от европейския регламент длъжностно лице за защитата на личните данни, с когото може да се свържете на следния адрес: Alitalia Data Protection Officer, Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM) или като изпратите имейл на адрес: dpo@alitalia.com.

 

Alitalia гарантира, че обработването на лични данни, независимо как са получени, се извършва в съответствие с основните права и свободи, както и с достойнството на заинтересованата страна, особено по отношение на поверителността, самоличността и правото на защита на личните данни.

 

Тези данни се събират, обработват и използват главно чрез автоматизирани системи, изключително за изложените по-горе цели и могат да бъдат споделени от страна на Alitalia с нейните упълномощени представители в качеството им на външни „администратори на данни“ съгласно член 29 от ОРЗД, както и в случай на съвместно оперирани полети с други превозвачи в качеството им на независими администратори на данни.

 

Освен това, Alitalia може да предоставя личните данни на пътника на компетентните органи и/или правителствени агенции, както национални, така и чуждестранни (включително компетентните органи и/или правителствени агенции на Съединените щати и Канада), ако ги изискат съгласно приложимите правила и следователно предоставянето им е необходимо за изпълнението на услугата въздушен превоз.

 

За целите на извършването на услугата въздушен превоз и всякакви допълнителни услуги, „чувствителна информация“ също може да бъде обработвана в съответствие с гореспоменатия Кодекс за поверителност.

 

Такива данни могат да бъдат обработвани в случаите, когато пътникът е поискал например специфична медицинска помощ от страна на Alitalia и/или летищен оператор или по друг начин е избрал да предостави на компанията или на трета страна (например на туристическия агент, чрез който е направена резервацията) такава информация.

 

Чрез предоставянето на лична информация, която е или може да се счита за „чувствителна информация“, пътникът разрешава на Alitalia да събира, обработва, използва, споделя с трети страни и да предоставя такава лична информация дори и извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

 

В случай че пътникът не разреши или отмени съгласието си за обработката на такива данни, е възможно Alitalia да не бъде в състояние да предостави изцяло или частично услугите, поискани от пътника.

Съгласно Регламент (ЕС) № 996/2010 пътникът, по време на резервацията или по време на процеса на закупуване на билета, има право да съобщи на Alitalia името, телефонния номер и електронния адрес на трето лице, с което Alitalia може да се свърже с случай на произшествие с въздухоплавателно средство.

 

Тези данни ще се използват изключително за горепосочените цели и няма да бъдат разкривани на трети страни или използвани за търговски цели.

 

Клиентите на Alitalia могат да се свържат с администратора на данни за обработката на лични данни, за да установят правата си съгласно регламента, като изпратят молба до седалището на адрес Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM) или до длъжностното лице за защитата на данните, изпращайки молба на следния адрес: Alitalia Data Protection Officer, Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), или като изпратите имейл на адрес: dpo@alitalia.com

 

Допълнителна информация относно обработката на лични данни можете да намерите на уебсайта на Alitalia в раздела за поверителност.

 

 

[1] Ограниченията на отговорността, постановени от членове 21, 22 и 23 от Конвенцията от Монреал , трябва да бъдат преразглеждани от I.C.A.O. на петгодишни интервали, първото подобно преразглеждане трябва да се извърши в края на петата година след датата на влизане в сила на тази Конвенция. Ограниченията на отговорността, посочени в настоящите Общи условия за превоз, са тези, които са преработени и са в сила от 1 януари 2010 г.