Закупуване на мили

Закупете нужните мили, за да получите наградата, която желаете. Закупете мили, за да направите подарък на любим човек. Прехвърлете милите си на когото пожелаете.

ЗАКУПЕТЕ ИЛИ ПОДАРЕТЕ МИЛИ

ИЗБРАЛИ СТЕ ВАШАТА НАГРАДА, НО НЯМАТЕ ДОСТАТЪЧНО МИЛИ? ЗАКУПЕТЕ МИЛИ ОНЛАЙН ИЛИ ЧРЕЗ НАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ ИЛИ ПОДАРЕТЕ МИЛИ НА ОБИЧАН ЧОВЕК, ЗА ДА МУ ПОМОГНЕТЕ ДА СПЕЧЕЛИ СВОЯТА НАГРАДА.

ЗАКУПУВАНЕ НА МИЛИ

Закупете до 70 000 мили* всяка година за 25 евро на всеки 1000 мили.

 

Закупете или подарете сега
Трябва да влезете преди трансакцията (ако не сте, системата автоматично ще ви предостави формуляр за регистриране за вход)

 

ПОДАРЯВАНЕ НА МИЛИ

Закупуването на мили за семейство или приятели е лесно: само ни предоставете имейл адреса на вашия приятел и ще му изпратим поверителен код, с който той или тя ще може да получи мили като подарък.
Дори ако вашият приятел все още не е член на MilleMiglia, той или тя ще може да получи подарените от вас мили, след като се присъедини.

Подарете до 70 000 мили* като подарък всяка календарна година за 25 евро за всеки 1000 мили.

 

Ако сте получили MilleMiglia мили като подарък, следвайте тези три стъпки:

 • Присъединете се към програмата MilleMiglia, ако все още не сте член.
 • Влезте на страницата на MilleMiglia.
 • Заявете вашите мили онлайн с кода, който ви е бил предоставен по имейл.


*На пакети от 1000 до 70 000 мили за покупка.

 

 

Закупуване и подаряване на мили – Регламенти

Членът на MilleMiglia признава и приема настоящите правила и условия (наричани оттук нататък "Правилата и условията") с изпращането на своята онлайн заявка за закупуване на мили от Alitalia (наричани "мили" в настоящия документ). Продажбата на мили е услуга, предоставяна на членовете на MilleMiglia от Points.com Inc., фирма, упълномощена от Alitalia по силата на споразумение между двете фирми за продажба или прехвърляне на мили от акаунт на един член на MilleMiglia в акаунт на друг член на MilleMiglia.
Адресът на управление на фирмата (наричана от сега нататък "Points.com") се намира в Онтарио, Канада.

 1. Ако дадено лице желае да закупи или подари мили, това лице трябва да е член на Програмата MilleMiglia. Същото условие трябва да бъде спазено за лицето, което ще получи подаръка.
 2. Заявката на члена за закупуване няма да влезе в сила, докато не бъде приета от Points.com. Приемането от страна на Points.com може да се потвърди единствено от реалната доставка на мили в акаунта на купувача или получателя на подаръка.
 3. Членът, който закупува или подарява мили, има право да отмени покупката или подаръка без неустойки и без нужда от уточняване на причината за това в рамките на десет (10) работни дни, считано от деня на потвърждаване на прехвърлянето посредством имейл от Points.com. Всякакви заявки за отмяна на покупка или подарък трябва да бъдат изпращани по имейл до Alitalia на buymiles.support@alitalia.it. Ако правото на отмяна е упражнено в съответствие с гореописаните процедури и срокове, на купувача ще бъде възстановена изцяло заплатената сума. Възстановяването на средства ще бъде извършено във възможно най-кратък срок и във всеки случай в рамките на тридесет (30) дни, считано от датата, на която Alitalia получи известие за отмяната. Ако членът не спази процедурите и условията за упражняване на правото на отмяна, както е указано в настоящия раздел, купувачът няма право на каквото и да е възстановяване на средства.
 4. Освен по силата на гореописаните разпоредби на раздел 3, закупуването и подаряването на мили не подлежи на възстановяване на средствата.
 5. Закупените или подарени мили не се броят към постигането на изискванията за каквато и да е форма на повишен или подобрен статус в програмата MilleMiglia.
 6. Членовете на MilleMiglia може да закупуват мили на пакети по 1000 мили. Членовете може да закупуват или получават до 70 000 мили всяка година.
 7. Купувачът приема, че Points.com може да използва неговото/нейното име, имейл адрес, информацията от акаунта в MilleMiglia и информацията за кредитната карта с цел обработка на изискваната транзакция. Освен при необходимост за разследване на или завеждане на дело за измама или ако е позволено от приложимите закони, Points.com няма да използва или разкрива личната информация на члена за каквито и да е цели освен за гореописаното, освен ако не получи разрешението на члена.
 8. Купувачът декларира също така, че той или тя е предварително упълномощен/а от получателя за прехвърляне на името, имейл адреса и номера в MilleMiglia на получателя за завършване на транзакция за Подаряване на мили, като приема всички отговорности, произтичащи от тази комуникация.
 9. Нито купувачът, нито получателят имат право да продават, търгуват със или по друг начин да провеждат неупълномощено разпространение на мили, закупени или получени по силата на настоящия документ. Ако закупени или получени под формата на подарък мили са препродадени, разпространени или използвани за неуместни цели по преценка на Points.com или получени посредством злоупотреба или измама с кредитна карта или по друг незаконен начин, Points.com може да отмени, анулира, откаже да изпълни и/или конфискува тези мили и да се възползва от всякакви налични права и компенсации. Купувачът приема да изпълни исканията на Points.com във връзка с всякакви разследвания на и завеждания на дела срещу всички лица, които участват или за които се подозира, че участват в злоупотреба или измама във връзка със закупуването или подаряването на мили по силата на настоящия документ.
 10. Закупуването на мили не е гаранция за наличността на каквито и да е награди от MilleMiglia. Поради тази причина Points.com няма задължение и не носи отговорност, ако даден член не може да използва или осребри закупени или получени мили.
 11. Купувачът се съгласява да заплати цялата сума на Points.com посредством кредитна карта преди публикуването на мили в неговия/нейния акаунт или в акаунта в MilleMiglia на получателя. С подаването на заявка за закупуване или подаряване на мили купувачът упълномощава Points.com да таксува предоставения номер на неговата/нейната кредитна карта.
 12. Купувачът приема, че предоставянето и използването на всички мили, включително милите, закупени или подарени по силата на настоящия документ, е предмет на правилата, условията, изключенията и ограниченията на програмата MilleMiglia и че Alitalia притежава пълна и изключителна власт и отговорност за използване, промяна и установяване на правилата и условията, приложими за програмата MilleMiglia. Points.com не поема задължение или отговорност към члена и няма задължение да уведомява члена за всякакви действия, липса на действия или решения, взети от Alitalia във връзка с програмата MilleMiglia. С настоящия документ купувачът се съгласява да не предявява искове срещу Points.com за всякакви действия, липса на действия или решения, взети от Alitalia във връзка с програмата MilleMiglia. Points.com няма да се счита за пълномощник на Alitalia за каквито и да е цели.
 13. Купувачът или получателят, по силата на разпоредбите на приложимите закони към момента на осъществяване на заявката, може да използват закупените или подарени мили за най-много 75% от стойността на изпълнената заявка в мили (25% от милите, необходими за дадена награда, трябва да са спечелени с Alitalia или някой от Партньорите на Alitalia).
 14. Освен в случай на груба небрежност и умишлено нарушение, Points.com няма да изисква повече от сумата, заплатена от члена за закупуване или подаряване на мили. Points.com в никакъв случай не носи отговорност за каквито и да е непреки, случайни или косвени щети, претърпени във връзка с настоящите правила и условия или със закупуването или подаряването на милите от страна на члена.
 15. Купувачът трябва да спазва всички закони, правила и регламенти, приложими към настоящите Правила и условия.
 16. Настоящите Правила и условия се регулират единствено от законите на Италия. Страните се съгласяват на изключителната юрисдикция на Римския съд (Италия).
 17. Купувачът няма право да преназначава или прехвърля споразумението, което регулира настоящите Правила и условия, нито което и да е право или задължение по настоящия документ.
 18. Настоящите Правила и условия в комбинация със заявката на члена за закупуване представляват цялото споразумение между купувача и Points.com по отношение на настоящата тема и заместват всички предишни или сключени по същото време споразумения или спогодби, ако има такива, независимо дали са в писмена, или устна форма, по отношение на тази тема. Никакви промени, изменения или отказ от отговорности в настоящите Правила и условия ще влязат в сила и ефект, освен ако не са нанесени писмено и подписани от Points.com със съгласието на Alitalia.
 19. Points.com не поема отговорност за закъснения или неуспешно изпълнение по настоящия документ, причинени от форсмажорни обстоятелства, война, стачка, работнически спорове, преустановяване на трудовата дейност, пожар, държавни разпоредби или всякаква друга причина, подобна на описаните или не, извън контрола на Points.com.
 20. Цялата лична информация, предоставяна при записване за тази или бъдеща инициатива, се обработва от Alitalia и Point.com в съответствие със законите и регламентите, свързани със защитата на лични данни, в частност в съответствие със Законодателен указ номер 196 от 30 юни 2003 г. (Кодекс за защита на личните данни) по начина, описан в Правилата и условията на програмата MilleMiglia, налични на www.alitalia.com.