Закупуване на мили

Закупете нужните мили, за да получите наградата, която желаете. Закупете мили, за да направите подарък на любим човек. Прехвърлете милите си на когото пожелаете.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МИЛИ

ПОМОГНЕТЕ НА ПРИЯТЕЛИ ИЛИ РОДНИНИ ДА СТИГНАТ ПО-БЪРЗО ДО БИЛЕТ СЪС СПЕЧЕЛЕНИ МИЛИ, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СВОИТЕ МИЛИ.

Може да прехвърлите до 60 000 мили всяка година* за такса от 10 евро на 1000 мили.

За прехвърляне на милите трябва да предоставите номера и имейл адреса на получателя в MilleMiglia.* На пакети от 1000, до 60 000 мили на прехвърляне.

Прехвърляне на мили – Регламенти

Прехвърляне на мили - Регламенти

Членът на MilleMiglia признава и приема настоящите правила и условия (наричани оттук нататък "Правила и условия") с изпращането на своята онлайн заявка за прехвърляне на мили от Alitalia (наричани "мили" в настоящия документ). Прехвърлянето на мили е услуга, предоставяна на членовете на MilleMiglia от Points.com Inc., корпорация със седалище в провинция Онтарио, Канада ("Points.com"), упълномощена от Alitalia на основата на споразумение между тях да продава мили или да прехвърля мили от акаунт на член на MilleMiglia към друг член на MilleMiglia.

 1. Лицето, което желае да прехвърли мили, трябва да е лоялен член на програмата MilleMiglia. Същото условие трябва да е в сила за лицето, което ще получи прехвърлените мили (наричано от тук нататък "получател").
 2. Заявката на члена за прехвърляне няма да влезе в сила, докато не бъде приета от Points.com. Приемането от Points.com се доказва само от действителното приспадане на милите от сметката на члена и прехвърлянето им към получателя.
 3. Членът, който желае да прехвърли мили, има правото да отмени всяко прехвърляне без глоба и без да указва причина в рамките на десет (10) работни дни от датата на потвърждаване на транзакцията от Points.com по имейл. Всяка заявка за отмяна на прехвърляне трябва да бъде съобщена на Alitalia по имейл на buymiles.support@alitalia.it. Ако се използва правото за отмяна съгласно процедурите и крайните срокове, приети от Points.com и Alitalia, членът ще получи обратно сумите, платени за прехвърлянето на милите. Възстановяването на средства ще бъде извършено във възможно най-кратък срок и във всеки случай в рамките на тридесет (30) дни, считано от датата, на която Alitalia е получила известие за отмяната. Ако членът не спази процедурите и условията за упражняване на правото на отмяна, както е указано в настоящия раздел, той няма право на каквото и да е възстановяване на средства.
 4. Освен при разпоредбите в раздел 3 по-горе, прехвърлянето на мили не се възстановява.
 5. Прехвърлените мили не се броят към постигането на изискванията за каквато и да е форма на повишен или подобрен статус в програмата MilleMiglia.
 6. Всеки член на MilleMiglia може да прехвърля мили в размер от 1000 мили до максимално 60 000 мили на транзакция и 60 000 мили на година.
 7. Членът, който иска да прехвърли мили, приема, че Points.com може да използва неговото/нейното име, имейл адрес, информацията от акаунта в MilleMiglia и информацията за кредитната карта с цел обработка на заявената транзакция. Освен при необходимост за разследване на или завеждане на дело за измама или ако е позволено от приложимите закони, Points.com няма да използва или разкрива личната информация на члена за каквито и да е цели освен за гореописаното, освен ако не получи разрешението на члена.
 8. Освен това членът, който желае да прехвърли мили, декларира, че той или тя са получили предварително разрешение от получателя да предадат неговото име, имейл адрес и MilleMiglia номер на Points.com с цел завършване на транзакцията по прехвърляне.
 9. Нито членът, който желае да прехвърли мили, нито получателят могат да продават, разменят или да извършват друго неразрешено разпределяне на по-долу прехвърлените мили. Ако някои от прехвърлените мили бъдат препродадени, разпределени или използвани за неправомерни цели по единствено и абсолютно решение на Points.com или ако бъде извършено прехвърляне на мили чрез неправомерно използване на кредитни карти, измама или други незаконни средства, Points.com може по свое усмотрение и със съдействието на Alitalia да отмени, анулира, да откаже да уважи и/или да конфискува тези прехвърлени мили, да търси правата си и да вземе възможни мерки. Членовете, които желаят да прехвърлят мили, се съгласяват да изпълнят исканията на Points.com по отношение на разследване или преследване на всеки, въвлечен или заподозрян в неправомерни или измамни действия по отношение на прехвърлянето на мили.
 10. Прехвърлянето на мили не е гаранция за наличността на каквито и да е награди от MilleMiglia. Поради тази причина Points.com няма задължение и не носи отговорност, ако даден член не може да използва или осребри прехвърлени мили.
 11. Членовете, които искат да прехвърлят мили, се съгласяват да платят на Points.com изцяло предварително чрез кредитна карта, преди милите да бъдат прехвърлени в акаунта в MilleMiglia на получателя. Чрез подаването на заявка за прехвърляне на мили членът упълномощава Points.com или негови представители да изтеглят сумата от предоставения номер на кредитна карта.
 12. Членът, който иска да прехвърли мили, приема, че предоставянето и използването на всички мили, включително милите, прехвърлени по силата на настоящия документ, са предмет на правилата, условията, изключенията и ограниченията на програмата MilleMiglia и че Alitalia притежава пълна и изключителна власт и отговорност за използване, промяна, отмяна и установяване на правилата и условията, приложими за програмата MilleMiglia. Points.com не поема задължение или отговорност към члена и няма задължение да уведомява члена за действия, липса на действия или решения, взети от Alitalia във връзка с програмата MilleMiglia. С настоящия документ членът се съгласява да не предявява искове срещу Points.com за действия, липса на действия или решения, взети от Alitalia във връзка с програмата MilleMiglia. Points.com няма да се счита за пълномощник на Alitalia за каквито и да е цели.
 13. Съгласно действащото законодателство в момента на потвърждаването на заявката получателят може да използва прехвърлените му мили до максимален размер 75% от потвърдената стойност в мили (25% от милите, които се изискват за потвърждение трябва да са спечелени от Alitalia или партньор на Alitalia).
 14. ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ И ПРЕДНАМЕРЕНО ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТТА НА POINTS.COM НЕ НАДВИШАВА СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ЧЛЕНА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА МИЛИТЕ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА POINTS.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНА, ПРЯКА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩА ВРЕДА, ВЪЗНИКНАЛА ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ИЛИ ОТ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА МИЛИ ОТ ЧЛЕНА.
 15. Членът, който желае да прехвърли мили, трябва да спазва всички закони, правила и разпоредби, приложими към настоящите Правила и условия и към прехвърлянето на мили от негова страна.
 16. Настоящите Правила и условия се регулират единствено от законите на Италия. Страните се съгласяват на изключителната юрисдикция на Римския съд (Италия).
 17. Членът, който иска да прехвърли мили, не може да присвоява или прехвърля споразумението, подчиняващо се на тези Правила и условия или всяко право или задължение по тях.
 18. Настоящите Правила и условия в комбинация със заявката на члена за прехвърляне представляват цялото споразумение между члена и Points.com по отношение на настоящата тема и заместват всички предишни или сключени по същото време споразумения или спогодби, ако има такива, независимо дали са в писмена или устна форма, по отношение на тази тема. Никакви промени, изменения или отказ от отговорност в настоящите Правила и условия няма да влязат в сила или обвързване, освен ако не са направени писмено и подписани от Points.com със съгласието на Alitalia.
 19. Points.com не поема отговорност за закъснения или неуспешно изпълнение по настоящия документ, причинени от форсмажорни обстоятелства, война, стачка, работнически спорове, преустановяване на трудовата дейност, пожар, държавни разпоредби или всякаква друга причина, подобна на описаните или не, извън контрола на Points.com.
 20. Цялата лична информация, предоставяна при записване за тази или бъдеща инициатива, се обработва от Alitalia и Point.com в съответствие със законите и регламентите, свързани със защитата на лични данни, в частност в съответствие със Законодателен указ номер 196 от 30 юни 2003 г. (Защита на личните данни) по начина, описан в Правилата и условията на програмата MilleMiglia, налични на www.alitalia.com.