Издание от 2016 – 2017 г.

РЕГЛАМЕНТИ НА ПРОГРАМА MILLEMIGLIA, СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. И ALITALIA LOYALTY S.P.A. ("ОРГАНИЗАТОРИ") ВЕРСИЯ ОТ 1 ЯНУАРИ 2013 г. ДО 31 АВГУСТ 2016 г. РАЗШИРЕНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

ИЗМЕНЕНИ РЕГЛАМЕНТИ, В СИЛА ОТ 29 ЮЛИ 2016 г. ВЕРСИЯТА НА ПРОГРАМАТА MILLEMIGLIA Е РАЗШИРЕНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

ЧЛ. 1 – ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 Термините и изразите в настоящите регламенти се определят, както следва, освен ако не е посочено друго: 

 • "Alitalia Loyalty" означава Alitalia Loyalty S.p.A. със седалище в Fiumicino (RM), Italy, Alfa Building, Via Alberto Nassetti snc, италиански данъчен код, номер по ДДС и регистрация в търговския регистър на дружествата в Рим № 1223187100, REA RM-1359262, дялов капитал, равен на 500 000,00 евро, напълно изплатен.
 • "Авиолиния" или "Alitalia" означава Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. Италиански данъчен код, номер по ДДС и регистрация в търговския регистър на дружествата в Рим № 13029381004, REA RM-1418603, дялов капитал, равен на 103 105 126,99 евро.
 • "Карта MilleMiglia" означава пластмасова карта за лоялност, издадена от организаторите и съдържаща името, фамилията и личния код на притежателя (MilleMiglia код), която може да се използва за възползване от услугите, предлагани от програмата.
 • "Кобрандирана карта" означава пластмасова карта с логото на организаторите и партньор, която може да се използва както като карта за лоялност, така и като кредитна карта, и с която са свързани конкретни предимства.
 • "Ексклузивни клубове" означава "Клуб Ulisse", "Клуб Freccia Alata" и "Клуб Freccia Alata Plus". Членство в тези ексклузивни клубове се предоставя на членовете, както е посочено в настоящите регламенти, като това им дава право на специални услуги и предимства.
 • "Авиолиния от SkyTeam" или "Авиолинии от SkyTeam" означава партньор или съответно партньори, които принадлежат към aлианса на SkyTeam, съгласно приложение А, налично на уебсайта www.alitalia.com.
 • "Съобщения за програмата" означава всички съобщения, свързани с програмата, които се публикуват периодично на уебсайта www.alitalia.com и/или чрез други информационни средства, свързани с програмата, като брошури, електронни списания, бюлетини и т.н.
 • "Общи условия за превоз (или ОУП)" означава общите условия за превоз за пътници и багаж, налични на уебсайта www.alitalia.com.
 • "Съадминистратори" означава Alitalia Loyalty S.p.A. и Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A., съгласно чл. 28 от Законодателен указ 196/2003 ("Италианският кодекс за поверителност").
 • "Център за обслужване на клиенти" означава телефонната услуга за членове, чрез която те получават информация, правят резервации и им се предоставят билети, награди и помощ.
 • "Loylogic Inc." е компанията, наета от организаторите за управление на каталога на наградите на галерия на MilleMiglia и за предоставяне на необходимите и подходящи услуги, чрез които членовете да могат да кандидатстват за наградите, посочени в каталога.
 • "Мили" е мерната единица на програмата. Мили се печелят чрез организаторите и/или техните партньори или се закупуват от Points International Ltd. Натрупването на мили в определени количества позволява на членовете да кандидатстват и получават награди.
 • "Квалифициращи мили" означава милите, които позволяват на членовете да се присъединят към или да подновят членството си в ексклузивните клубове.
 • Галерия на MilleMiglia е онлайн каталогът, който позволява на членовете да използват спечелените мили, за да кандидатстват за наградни продукти и услуги, различни от наградните билети, както и място в по-висока пътническа класа и Cash & Miles.
 • "MM" е съкращение от MilleMiglia.
 • "Партньор" означава авиолиния или компания/предприятие с дейност, различна от въздушен транспорт (известна(о) в този случай като "търговски партньор"), свързана(о) с програмата чрез специално споразумение. Партньорите по програмата са изброени в приложение А.
 • "ПИН" (Персонален идентификационен номер) означава таен личен код, който предоставя на членовете достъп до специализирания раздел за програмата и други онлайн услуги на уебсайта www.alitalia.com.
 • "Points International Ltd." е компанията, упълномощена от организаторите чрез специално споразумение да управлява продажбата и прехвърлянето на мили с цел получаване на награди.
 • "Награда" означава самолетен билет или други награди, които могат да бъдат получени чрез изразходване на събраните мили, в съответствие с условията, посочени в настоящите регламенти, на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията на програмата.
 • "Програма MilleMiglia" или "Програма" означава програма за награди, чиято цел е да насърчи лоялността сред клиентите на организаторите, с продължителност от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2015 г., удължена впоследствие до 31 август 2016 г. и допълнително разширена до 31 декември 2017 г.
 • "Организатори" на програмата MilleMiglia са Alitalia и Alitalia Loyalty.
 • "Регламенти на MilleMiglia" са правилата и условията, изложени в настоящия документ, налични на уебсайта www.alitalia.com и/или съобщенията за програмата, чрез които се урежда работата на програмата за награди MilleMiglia.
 • "По-късно кредитиране" означава кредитирането на мили в акаунта на даден член след момента, в който такова кредитиране обикновено се осъществява автоматично.
 • "Маршрутна разписка" означава документ, потвърждаващ издаването на електронен билет (e-билет).
 • "SkyTeam" е съюзът на въздушните превозвачи, основан на 22 юни 2000 г., посочен в списъка в приложение А към настоящия документ.
 • "Член" означава физическо лице, което участва в програмата, като се присъединява и приема настоящите регламенти, и чието име е посочено на картата.
 • "Квалифициращи полети" означава всички полети в тарифните класове, които са допустими за квалифициращите мили.

 

1.2 Участието на членовете в програмата е безплатно и означава приемане на настоящите регламенти. С присъединяване към програмата членовете приемат цялото съдържание на настоящите регламенти и всички по-нататъшни изменения към тях. 

1.3 Организаторите запазват правото си да променят условията за участие в програмата в настоящите регламенти, наградите, таблиците за събиране и използване на мили, системата за натрупване на квалифициращи мили и участието на всеки партньор по програмата по всяко време – изцяло или частично. Членовете ще бъдат незабавно уведомявани за всякакви изменения или допълнения чрез съобщения на уебсайта www.alitalia.com и/или чрез съобщения за програмата. Членовете нямат право да претендират за възстановяване или компенсация от организаторите относно и поради каквито и да било промени, изисквани от закона, или направени в съответствие с приложимото законодателство.

1.4 За допълнителна информация относно програмата, моля, вижте раздел MilleMiglia на уебсайта www.alitalia.com или позвънете на центъра за обслужване на клиенти на телефонните номера, посочени на уебсайта www.alitalia.com и/или чрез съобщенията за програмата.

ЧЛ. 2 – УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО И УЧАСТИЕ

2.1 Всички физически лица, навършили най-малко 14 години, които са пътници със заплащане на полети на авиолинии на организаторите или партньорите, и/или имат закупени стоки и услуги от организаторите и/или партньорите, след регистриране и представяне на предпочитан пощенски адрес (който се счита от организаторите като място, където те пребивават с единствената цел да участват в промоционални инициативи, ограничени до определено местоположение) и личен имейл адрес (за получаване на кореспонденция от MilleMiglia и карта MilleMiglia), се допускат до участие в програмата. За непълнолетни лица регистрирането за програмата подлежи на изрично съгласие и отговорност от страна на техните родители или настойници (лица с родителски права) и се управлява от тях. 

2.2 Организаторите си запазват правото да откажат участие в програмата на лица, които не отговарят на изискванията, предвидени в настоящите регламенти, или да ги изключат от програмата, ако впоследствие се установи, че не отговарят на гореизброените изисквания. Ако регистрацията в програмата противоречи на приложимите разпоредби в регламентите или не е съобразена с тях, организаторите си запазват правото да анулират регистрацията на дадения член, да отменят спечелените мили, които все още не са използвани към момента на съобщаване за анулирането, както и да анулират всички награди, получени преди това, които все още не са използвани. 

2.3 За да се присъединят към програмата, членовете трябва да се регистрират на уебсайта www.alitalia.com, да се свържат с центъра за обслужване на клиенти или да използват други канали, които периодично се съобщават от организаторите. Регистрирането за програмата MilleMiglia става след задължително пълно прочитане и приемане на настоящите регламенти. Ако е направен предварителен абонамент към кобрандирани карти, при които се изисква задължителна предварителна регистрация на притежателя на картата за програмата, тази регистрация може да се направи от съответните притежатели на картите чрез формуляр, който се попълва от тях, с цел съобщаване на лични данни на организаторите и финансовите партньори, които предлагат картите. 

2.4 След регистрация членовете се сдобиват с личен цифров код (код на MilleMiglia), който трябва да се предоставя при резервиране на полети и чекиране на летището, за да се кредитира съответният брой мили. Личният цифров код, с който се идентифицира всеки член, съответства на акаунта, към който се кредитират спечелените мили в резултат на: (i) действително проведени полети с Alitalia чрез използване на платени самолетни билети (а не наградни билети), (ii) действително проведени полети с партньорски авиолинии чрез използване на платени самолетни билети (а не наградни билети), (iii) използване на стоки и/или услуги, предоставени от организаторите, и (iv) закупуване на продукти и използване на стоки и/или услуги, предоставени от други партньори, при условията, определени в уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата. 

2.5 Освен това на своя имейл адрес членовете ще получат ПИН, както и конкретни инструкции за достъп до техните специални услуги. Единствено членовете са отговорни за поверителността на собствения си ПИН и организаторите не носят отговорност при злоупотреба с него. 

2.6 След първия си полет с Alitalia и/или партньори или след първата покупка от търговски партньор членовете ще получат, с отделна пратка, карта MilleMiglia с техните лични данни и личен цифров код. Картата MilleMiglia се издава индивидуално и е регистрирана на името на всеки член, който е и неин единствен притежател и потребител. Тази карта остава собственост на организаторите и трябва да бъде върната по тяхно поискване или ако членът се оттегли от програмата. В случай че картата MilleMiglia бъде изгубена, открадната или повредена, членът трябва незабавно да уведоми центъра за обслужване на клиенти. В този случай центърът за обслужване на клиенти може да преиздаде картата или да закрие съответния акаунт и да открие нов, в който ще се прехвърли целия баланс от спечелени мили. В такъв случай членът ще получи нов код, нова карта MilleMiglia и нов ПИН. Въпреки това организаторите не носят отговорност за неправомерно използване на загубена или открадната карта MilleMiglia. В случай на изгубен ПИН членът следва да се свърже с центъра за обслужване на клиенти, който ще издаде нов ПИН и ще го изпрати на имейл адреса, предоставен от члена. Освен това членовете могат да получат личния си ПИН с помощта на функцията за идентификация на уебсайта www.alitalia.com. За тази цел членовете трябва да проверяват дали техните регистрирани имейл адреси и други данни са настоящите. От гледна точка на сигурността, след възстановяване на стар ПИН, членовете трябва да го сменят чрез функцията за актуализиране на данни, налична на уебсайта www.alitalia.com

2.7 Всяка регистрация се извършва на името на един отделен член – от него се изисква да предостави личните си данни и да съобщи за всякакви промени в тях чрез уебсайта или като се свърже с центъра за обслужване на клиенти. Всеки член трябва да гарантира, че информацията, предоставена на организаторите, е правилна и е единственото лице, което носи отговорност за това. Не се разрешава регистрацията на няколко души с един и същ личен цифров код или от един и същ акаунт, освен ако изрично не е предвидено друго в настоящите регламенти, и заявено на уебсайта и/или в съобщенията за програмата. Ако няколко кода или акаунта са регистрирани на един и същ член, след като уведомят въпросния член, организаторите ще прехвърлят баланса от спечелените мили в един акаунт и ще закрият останалите акаунти. Ако в такъв случай милите, свързани с един и същ полет/услуга, са били кредитирани в няколко акаунта на името на един и същ член, те ще бъдат кредитирани в единствения валиден акаунт. 

2.8 Акаунтите на членовете са лични и се разкриват на тяхно име, което означава, че за тях е възможно да получават или да използват мили, спечелени само от тях, а не от други лица, включително наследници.

2.9 Закупуването и прехвърлянето на мили между различни акаунти не е разрешено, освен ако това не е изрично предвидено в настоящите регламенти и посочено на уебсайта и/или в съобщенията за програмата.
2.10 Членовете, регистрирани за предишни програми MilleMiglia, ще бъдат автоматично регистрирани за новата програма, без това да засяга правото им да поискат отмяна на членството си. Членовете могат да напуснат програмата по всяко време преди изтичането на членството. В този случай членовете ще имат възможност да използват спечелените до момента мили, за да заявят награда; всички оставащи мили ще бъдат анулирани в момента на оттеглянето. Членовете могат да се оттеглят от програмата само с писмено известие за оттегляне – в него се посочва техният личен цифров код и към него е приложен заверен документ, изпратен на имейл адрес privacy@alitalia.com

2.11 Членовете не могат да продават или търгуват с милите си по какъвто и да е начин, освен ако това не е изрично предвидено в настоящите регламенти и посочено на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата. Аналогично членовете не могат да продават или търгуват с предимствата и ползите, придобити чрез програмата, освен ако това не е изрично предвидено в настоящите регламенти и посочено на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата. 

2.12 Организаторите си запазват правото да правят промоционални инициативи за конкретни групи клиенти. Чрез участието си в тези промоционални инициативи клиентът може да получи голям брой ползи в допълнение към предвидените от програмата. 

2.13 Членовете на програмата могат да се абонират за услуга за профил в социална мрежа, която предоставя достъп до всички услуги MilleMiglia с данните за достъп до любимата им социална мрежа. Личните данни, предоставени при абониране за услугата, се събират и записват от организаторите на хартиен, електронен, компютърен и/или цифров носител, защитен и обработван с подходящите средства за гарантиране на защитата и поверителността в съответствие с разпоредбите на "Кодекса за защита на личните данни". 

ЧЛ. 3 – ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И НАКАЗАНИЯ

3.1 Участието на членовете в програмата означава спазване на всички условия и правила за поведение, определени в настоящите условия. 

3.2 По-конкретно на членовете се забранява да се държат по неподходящ, непристоен, неуважителен или оскърбителен начин със служителите на организаторите или партньорските авиолинии, компаниите или други предприятия, партньори по програмата, или да се държат неподходящо на борда на самолет или в резервирани за членовете зони, или да откажат да следват инструкциите на служители на авиолинията или авиолиниите, компаниите или други дружества, които са партньори по програмата. 

3.3 Членовете не могат да фалшифицират или изменят информацията относно участието си в програмата по никакъв начин, не могат да правят неверни или подвеждащи декларации или да предоставят невярна или подвеждаща информация, за да получат предимства, за които те нямат право.

3.4 Членовете нямат право да продават, заменят, предлагат или преотстъпват на трети лица под никаква форма мили и/или награди, освен ако такава продажба, замяна, предлагане или преотстъпване е изрично разрешена съгласно настоящите регламенти. Всяко посредничество за покупка или продажба на мили и/или награди, или неразрешена покупка, или използване на награди също е забранено.

3.5 Милите не могат да се заменят за пари в брой при никакви обстоятелства. 

3.6 Организаторите си запазват правото да проверяват по всяко време и без предупреждение акаунтите на членовете, особено с цел проверка дали милите са правилно спечелени и изразходени и дали наградите са използвани правилно по отношение на някоя от другите услуги, предоставени от Alitalia и нейните партньори.
Нещо повече – организаторите си запазват правото да претендират за компенсации за всички щети или загуби, причинени от неправилна употреба на картата, милите или наградите. 

3.7 Всяка злоупотреба или нарушение на условията на настоящия документ и всяка измама или представяне на документи с невярно съдържание подлежи на съответните административни и/или законови действия от страна на компетентните правителствени органи и организаторите. 

3.8 Организаторите си запазват правото да изключат даден член от програмата, да изтеглят картата, включително картата Freccia Alata Per Sempre, да анулират спечелените мили, които не са използвани към момента на съобщението за изключване, и да анулират всички награди, които са получени преди това, но не са използвани, ако членът не спазва всички условия на настоящите регламенти и/или поведението му не е съобразено с тях, с приложимото законодателство, с общите условия за превоз на авиолинията, условията на някоя от партньорските авиолинии и, като цяло, с всички други приложими правила и разпоредби или ако поведението му може да доведе до щети за организаторите и партньорите. Освен това организаторите имат право да спрат картата MilleMiglia за периода, който е необходим за провеждане на разследвания, ако е налице обективно доказателство за наличието на убедителна причина. Докато тече разследването, на въпросния член може да бъде забранено да използва милите или да се възползва от предимствата и услугите, свързани с програмата.

ЧЛ. 4 – ПАРТНЬОРИ ПО ПРОГРАМАТА

В приложение А към настоящия документ на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата има списък на партньорите по програмата. Списъкът подлежи на промени по всяко време. Организаторите се задължават да уведомят незабавно членовете за всички промени в гореспоменатия списък, като тези промени не означават загуба на мили, спечелени при използване на услугите на партньори, изключени от списъка.

ЧЛ. 5 – МИЛИ

5.1 Милите са основната единица на изчисление, използвана от организаторите в програмата. Членовете печелят мили при полети с авиолинията и с партньорските авиолинии по програмата, както и при закупуване на стоки и услуги от организаторите и търговските партньори. Членовете печелят мили от всички самостоятелни или съвместни полети на авиолиниите SkyTeam, както и с полети на Alitalia, извършвани съвместно с други партньорски авиолинии. Мили не могат да се печелят от полети, извършвани от Alitalia и/или другите партньорски авиолинии, съвместно с авиолинии, които не са партньори по програмата. 

5.2 Броят на милите, спечелени от полети, се изчислява въз основа на TPM (официално разстояние между летищата) от IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) или въз основа на минималния брой мили, предвиден от програмата, между летищата на заминаване и пристигане на полета, както и на използваната класа на резервиране и избрания вид тарифа, който съответства на избраното ниво на тарифата. При полети с няколко отсечки милите се кредитират в съответствие с всяка отделна отсечка. Броят кредитирани мили се определя според таблиците за печелене на мили, публикувани на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата, които са в сила към момента, когато е използван билетът за всяка отсечка. Съдържанието на тези таблици е валидно само за периода, посочен на уебсайта www.alitalia.com. Услугите и продуктите, предлагани от партньорските компании, които са допустими за печелене на мили, са показани на уебсайта www.alitalia.com и/или съобщенията за програмата.

5.3 За да се кредитират милите им автоматично, членовете трябва да предоставят личния си цифров код, когато резервират полети, и трябва да показват своята карта MilleMiglia при чекиране на летището. Не на всички летища е възможно автоматичното кредитиране на мили. Ако милите не са кредитирани автоматично, членовете имат право на по-късно кредитиране чрез подаване на заявление в срок от четири (4) месеца след извършването на полета, за който се отнасят милите, чрез формуляр, посочен на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата. Ако се използват услугите или продуктите на търговски партньор, членовете трябва да предоставят личния си цифров код при резервация на услугата или закупуване на продукта. Ако не се кредитират мили за дадена услуга или продукт, предлагани от партньор, трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти.

5.4 В случай че даден член е регистриран и в програма за лоялност на друга авиолиния и лети с тази авиолиния, той няма да получи дублирани мили, кредитирани към акаунта на другата програма, както и към акаунта на настоящата програма. Ако организаторите установят, че даден член чрез измама е получил дублирани мили, те си запазват правото да анулират неправомерно кредитираните мили, да изключат дадения член от програмата, да анулират всички спечелени преди това награди, които не са използвани, и да претендират за обезщетение за това. 

5.5 С билетите, които са закупени, но не са използвани, не печелите мили. Милите за ползване на услуги, свързани с въздушен транспорт, се кредитират в акаунта на члена, само след като полетите са били действително извършени.

5.6 Полети, закупени от членове, но използвани от други лица, не дават право на мили.

5.7 Организаторите си запазват правото да предприемат промоционални инициативи или да сключват специални споразумения, чрез които могат да се печелят мили на различни основания освен тези, предвидени в настоящите регламенти; тези инициативи или споразумения ще бъдат оповестявани на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата. 

5.8 Милите, получени след използването на услугите или продуктите на търговските партньори, се регламентират от правилата, договорени между тези партньори, които обикновено се публикуват на техните уебсайтове (вижте връзките в приложение А). 

5.9 Мили не могат да се печелят от полети, получени като награда. 

5.10 Мили не могат да се печелят от някои специални класи и/или резервационни класи на полети на авиолинията и/или някои от услугите и продуктите на организаторите и/или партньорите с особено преференциални тарифи/цени. Организаторите обаче си запазват правото да присвояват мили за тези специални тарифи/цени по време на определени промоционални кампании, за които членовете ще бъдат уведомявани по подходящ начин. 

5.11 Предимства, свързани с членството в ексклузивни клубове, не могат да бъдат получени, а мили не могат да се печелят от полети, които са безплатни или с отстъпки от над 40% върху приложимата тарифа (с изключение на летищни такси или други такси и добавки) и/или обозначени с кодове за отстъпка ID и AD. Всички мили, кредитирани от тези полети, ще бъдат анулирани.

5.12 Мили няма да бъдат кредитирани от полети, извършени от авиолинии, които не са партньори по програмата, дори ако първоначално са резервирани чрез услуги на авиолинията или ако съответният билет е издаден за авиолинията. Но ако някой от полетите на авиолинията е отменен до 36 часа преди заминаването и бъде резервиран нов полет с авиолиния, която не е партньор по програмата, членът пак ще има право да печели мили за този полет. 

5.13 От чартърните полети не може да се печелят мили. 

5.14 Партньорите по програмата са единствените страни, които отговарят за условията за спечелване на мили, следвайки използването на техните услуги или закупуването на техни продукти или за съответния кредит. Членовете, които желаят да използват услугите и продуктите на партньори, трябва да проверят текущите приложими условия на партньорите. Организаторите не носят никаква отговорност за услуги или продукти, предлагани от техните партньори. Свързаните с тях оплаквания трябва да се отнесат директно към партньорите. 

5.15 Милите не могат да се търгуват от членовете, нито да се заменят с пари в брой. Всяко посредничество за покупка/продажба на мили, трансфер на мили, който не е изрично разрешен, и неразрешена покупка на мили също са забранени.

5.16 Милите, спечелени от членовете, са подробно описани в съответните им декларации, които могат да се видят на уебсайта www.alitalia.com. Членовете носят отговорност за проверката на своите декларации, а жалби ще се приемат само ако те се отнасят до дейности от месеца, предхождащ датата на жалбата. Декларацията се счита за одобрена един месец след последната активност. Във всички случаи организаторите си запазват правото да не присъждат мили или да анулират мили, които са погрешно кредитирани, по всяко време. 

5.17 В случай на безплатно място в по-висока пътническа класа на пътуване, присъдено от авиолинията или някоя от партньорските авиолинии поради оперативни причини, членовете ще бъдат кредитирани с мили според пътническата класа, обозначена на билета, а не на класата на действителния полет. 

5.18 След период от двайсет и четири (24) месеца, по време на който даден член не е извършвал никакви дейности, организаторите ще анулират милите от акаунта на този член, който се счита за изтекъл. Проверката на датата на изтичане на милите е отговорност на самите членове. Организаторите не са длъжни да съобщават анулирането на мили съгласно горната разпоредба. 

5.19 Членовете могат да печелят мили по настоящата програма до нейното изтичане на 31 декември 2017 г. Членовете могат да подават заявка за награди до 31 януари 2018 г. и ще бъдат присъждани на всеки член, който отговаря на условията при подаване на неговото искане, с изключение на наградите, които задължително трябва да се доставят до дома на членовете, като в този случай трябва да се направи справка с условията, посочени на страниците, посветени на съответните инициативи на уебсайтовете www.alitalia.com и millemigliagallery.com.

ЧЛ. 6 – МИЛИ, СПЕЧЕЛЕНИ ОТ ПОЛЕТИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ДЕЦА НА ЧЛЕНОВЕ

6.1 Членовете могат да печелят мили на техните акаунти за полети на Alitalia, извършени от техните деца на възраст между 2 и 13 години. 

6.2 Всяко дете на възраст между 2 и 13 години може да се свърже с кода за MilleMiglia само на един родител след предварителното съгласие и разрешение на другия родител. 

6.3 Всеки член, като родител, може да има повече от едно дете, свързано към неговия акаунт.

6.4 За да направи това, родителят трябва да попълни формуляра, публикуван на уебсайта www.alitalia.com. Може да отнеме до 30 дни, докато се извършат необходимите проверки, преди да се предостави идентификационен код на детето и да се активира промоционалната инициатива в системата. Когато имейл адресът, посочен от члена в момента на регистрацията, е различен от адреса, който се съдържа в базата данни с членове, най-новият имейл адрес ще замени предишния адрес. Новият имейл адрес ще се използва за всички бъдещи съобщения от организаторите. 

6.5 Милите, които детето печели за всеки отделен полет, ще бъдат кредитирани само в акаунта на родителя (член), с който детето е свързано, и то само за полети, извършени след предоставяне на идентификационния код на детето, и в съответствие с регламентите на програмата MilleMiglia, които са в сила по време на полета, до максимум 100% от милите, които трябва да се прелетят, за да се получи наградата (= основни мили) дори ако билетът е с по-висока стойност в мили. Мили не могат да се печелят от полети, извършени от деца с промоционални билети, които могат да печелят до 100 мили включително. 

6.6 Милите, спечелени от полети, извършени от деца, не могат да се използват за подновяване или получаване на членство в ексклузивните клубове. 

6.7 Родителите не могат да печелят промоционални мили от полети, извършени от техните деца. Полетите на детето не се включват в промоционални инициативи, предлагани или стартирани от програмата MilleMiglia или от организаторите. 

6.8 Милите официално се кредитират в акаунта на родителите, независимо от това дали детето пътува без придружител, с родител или с трето лице. Ако не са кредитирани мили, възможно е по-късно кредитиране при официално заявление, подадено чрез формуляр, определен в настоящите регламенти.

6.9 След като детето навърши 14-годишна възраст, връзката на детето с акаунта на родителя ще бъде прекъсната автоматично. При първия полет родителят или лицето с родителски права може да регистрира детето за програмата чрез предоставяне на идентификационния код на детето. От този момент идентификационният код на детето ще се превърне в неговия личен код за MilleMiglia и всички мили ще се кредитират в акаунта му.

6.10 За деца под 18-годишна възраст регистрацията към програмата MilleMiglia и предаването на лични данни са предмет на съгласието и отговорността на техните родители или лицата, които упражняват родителски права. 

6.11 Организаторите не носят никаква отговорност за невярна информация, предоставена от членовете, наказуема по силата на членове 483, 495 и 496 от италианския наказателен кодекс и приложимото специално заканодателство.

ЧЛ. 7 – ЗАПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАГРАДИ

7.1 За да натрупат броя мили, необходим за получаване на някоя от наградите в програмата, членовете могат да купуват мили, да ги получават като подарък от други членове на програмата или да ги прехвърлят от други членове на програмата срещу заплащане. В съответствие с разпоредбите на чл. 3 от Указа на италианския президент от 26 октомври 2001 г. тези права се прилагат, при условие че те съставляват максимум 75% от броя мили, необходим за получаването на наградата. Това число е посочено в таблиците на уебсайта www.alitalia.com и/или съобщенията за програмата. С други думи, за да получи награда, даден член трябва да натрупа най-малко 25% от броя мили, необходим за наградата.

7.2 Членовете, надлежно регистрирани за програмата, могат да закупуват, дават или прехвърлят мили за себе си или за други регистрирани членове, като влязат чрез раздела за MilleMiglia на уебсайта www.alitalia.com, в портала на Points International Ltd., компания, упълномощена от организаторите да управлява услугата за закупуване и прехвърляне на мили съгласно конкретно споразумение. Седалището на тази компания (наричана от тук нататък "Points.com") е разположено в провинция Онтарио, Канада.

ЧЛ. 8 – НАГРАДИ

A – БИЛЕТИ ЗА АВИОКОМПАНИЯ


8.1 Членовете могат да претендират за награди за полети, извършвани от авиолинията и партньорските авиолинии по програмата; награди не могат да се получават за съвместни полети, извършвани от авиолинии, които не са партньори по програмата. Всяка друга информация за горепосочените полети и за други награди е достъпна на уебсайта www.alitalia.com и/или съобщенията за програмата.

8.2 Дестинациите, за които могат да се заявяват награди, и процедурите, чрез които се заявяват, са показани в съответните таблици за награди, публикувани на уебсайта www.alitalia.com, където е посочен и броят мили, необходим за всяка дестинация, за всяка пътническа класа и за всеки вид награда.

8.3 Награди могат да се присъждат на членове или на други лица, посочени от членовете. Билети, спечелени като награда, не могат да бъдат разменяни или продавани. 

8.4 След спечелване на необходимия брой мили членовете могат да резервират награден полет, като посетят раздела за MilleMiglia на уебсайта на Alitalia www.alitalia.com или като се свържат с центъра за обслужване на клиенти и посочат, че тяхната резервация е свързана с награда. Резервиране на наградни полети не може да се извършва чрез пътнически агенции на авиолинията, билетните каси или чрез пътнически агенции, които са трета страна. 

8.5 Резервациите ще бъдат автоматично отменени, ако наградният самолетен билет не е издаден в рамките на срока, указан в момента на резервиране. 

8.6 Летищните такси, таксите за гориво и другите допълнителни такси, свързани с наградата, показани на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата, са винаги за сметка на членовете. 

8.7 Всички награди, поискани чрез обаждане до центъра за обслужване на клиенти, се изпращат по електронен път. Летищните и допълнителните горивни такси трябва да се заплащат с кредитна карта. Освен това членовете могат да получат своята награда, като посетят директно някоя от билетните каси на авиолинията, след като са направили резервация чрез центъра за обслужване на клиенти. В тези случаи летищните такси и допълнителните горивни такси могат да се заплатят и в брой, като може да се наложи да се заплати и такса за издаване на билет. 

8.8 Ако заявителят на наградата не е титуляр на въпросния акаунт MilleMiglia, при издаване на наградата копие на билета ще бъде изпратено на имейл адреса, който е посочен преди това във формуляра за регистрация на члена, който е титуляр на акаунта, като потвърждение, че той е готов да издаде награден билет на бенефициера, както и до адреса, даден от бенефициера. Ако в подадения формуляр за регистрация на члена (титуляр на акаунта) не се съдържа имейл адрес, няма да могат да се издадат награди на бенефициери, различни от титуляра на акаунта. 

8.9 В случай че наградата е издадена на бенефициер или клиент, различен от титуляра на акаунта в MilleMiglia, при чекиране бенефициерът или клиентът трябва да предостави необходимите документи, свързани с наградата, т.е. билет за пътуване, документ за самоличност, писмено пълномощно, подписано от титуляра на акаунта, и фотокопие на документа за самоличност на титуляра на акаунта в MilleMiglia и на картата MilleMiglia. 

8.10 Местата на борда на полетите на авиолинията, които са запазени за бенефициерите на награди, са ограничени и наличността на наградите може да варира в зависимост от датата, сезона и дестинацията. От датата, на която започва продажбата на места за даден полет, до момента, в който те са продадени, организаторите гарантират наличност от най-малко две (2) наградни места. За наличността на наградни места на полети, извършвани от партньорски авиолинии, отговорност носят партньорските авиолинии, а не организаторите.

8.11 За всяка награда са разрешени най-много два (2) престоя на междинни летища между точките на излитане и кацане. Не се разрешават заявени от пътници спирки (междинни кацания). За туристически маршрути, включващи използването на повече от една авиолиния на SkyTeam, моля, проверете съответната таблица за награди на SkyTeam, която е на разположение на уебсайта www.alitalia.com и/или съобщенията за програмата.

8.12 Бенефициерите на специфични отстъпки от цените на билетите (например непълнолетни, студенти, възрастни хора и т.н.) нямат право на никакво намаление на броя на милите, който е необходим за наградите; те имат право на същите награди, като изразходват един и същ брой мили като другите членове. 

8.13 При никакви обстоятелства изразходваните за награди мили не се кредитират обратно в акаунта на даден член. Билетите, спечелени като награда, са валидни за срок от дванадесет (12) месеца от датата на издаване, като той не може да се удължава. 

8.14 Организаторите си запазват правото да издават промоционални наградни билети, с ограничена валидност от по-малко от дванадесет (12) месеца. Изтеклите награди не могат да бъдат заменяни или променяни. 

8.15 Промени в наградните билети (относно датата/часа, дестинацията, бенефициера, маршрута и/или превозвача) могат да се извършват, стига това да се случи в рамките на периода на валидност на наградата (ако се промени бенефициера, не може да се гарантира наличността на мястото, предоставено преди това). Промените се извършват срещу заплатена в брой такса или приспадане на мили (съответният размер може да се намери на уебсайта www.alitalia.com), ако видът на наградата го налага. Ако вследствие на промяна в маршрутите останат неизползвани мили, те ще бъдат изгубени и няма да бъдат върнати или възстановени на членовете при никакви обстоятелства. Всички промени трябва да се извършват от центъра за обслужване на клиенти на MilleMiglia; не се разрешава извършването на промени от други офиси на организаторите, авиолинията или туристически агенции на трети страни или други авиолинии.

8.16 Промени в маршрута и/или бенефициера на частично използван билет могат да бъдат направени само след заплащане на такса, посочена в сайта www.alitalia.com. При всяка такава промяна се изисква първо милите от неизползваните обратни полети да бъдат кредитирани обратно в акаунта на дадения член, а след това да се издаде съответният еднопосочен награден билет съгласно таблицата за наградите, приложима за този вид билет. 

8.17 Наградите не могат да се използват с авиолинии, различни от посочените на билета.

8.18 Не е разрешена смяна на бенефициера или възстановяване на сумата при издаден награден билет и последвала смърт на члена на MilleMiglia, който го притежава.

8.19 Настоящите общи условия за превоз на Alitalia за пътници и багаж се отнасят за правилата за отговорността на превозвача по отношение на полети, извършвани за използване на награди (налични на уебсайта www.alitalia.com). 

8.20 При количества мили, различни от посочените в стандартната таблица, членовете могат да заявят награден билет със специални предимства/ограничения според периодично обявяваната информация на уебсайта www.alitalia.com и процедурите за използване на тези награди. 

8.21 Приблизителната стойност на отделните награди се определя въз основа на цената на самолетните билети, която е в сила в момента на издаване на наградите. 


B – ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСТА В ПО-ВИСОКА ПЪТНИЧЕСКА КЛАСА

 

8.22 Като награда членовете могат също да заявят място в по-висока пътническа класа за билети, закупени за полети (отделни отсечки), извършвани от авиолинията. Въпреки това получаването на място в по-висока пътническа класа зависи от действителната наличност на места за награди на борда в по-високата класа. Броят на тези места е ограничен. Процедурите и резервационните класи, които позволяват получаването на места с по-висока пътническа класа, и необходимият брой мили за получаване на място в по-висока пътническа класа са посочени в съответните страници на уебсайта www.alitalia.com, както и в съобщенията за програмата. Заявките за места в по-висока пътническа класа могат да се подават само след издаването на билета в рамките на определения срок и в съответствие с приложимата процедура. Бенефициерът на услугата може да бъде членът и/или лице, притежаващо платен билет, посочено от члена. Списъци с изчакващи места в по-висока пътническа класа не са разрешени. Милите, използвани за места в по-висока пътническа класа, не могат да се възстановяват и не се разрешават промени в маршрута, датата и/или бенефициера за места в по-висока пътническа класа, които вече са потвърдени. Милите за полети, за които е получено място в по-висока пътническа класа, съответстват на броя мили, предоставени за този полет в икономична класа. Условията на оригиналния билет остават валидни в случай на получаване на място в по-висока пътническа класа. 


C – БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

 

8.23 Членовете могат да използват спечелени мили за дарения на асоциации, участващи в благотворителната програма на MilleMiglia, като следват инструкциите на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата. При никакви обстоятелства дарените мили не могат да се заменят с пари в брой с цел възстановяване на сумата, нито да се кредитират обратно в акаунта на дадения член, нито да се използват отново от члена. Времето и процедурите за ползване на този вид награда са посочени в уебсайта на Alitalia и членовете следва да ги прочетат внимателно. 


D – ГАЛЕРИЯ НА MILLEMIGLIA

 

8.24 Членовете на програмата MilleMiglia могат да използват спечелени мили за заявка на артикули и услуги като награда от онлайн каталога на галерията на MilleMiglia, наличен на уебсайта www.millemigliagallery.it. Всички условия за заявка на такива награди, както и всички награди, посочени в каталога, се намират на уебсайта на галерията и членовете следва да ги прочетат внимателно.

E – CASH & MILES

 

8.25 Членовете на програмата MilleMiglia могат да използват спечелени мили, за да получат отстъпка при закупуване на самолетни билети на стандартни публични цени. Стойността на отстъпката е различна в зависимост от броя на използваните мили. Отстъпките се отнасят само за полети, извършвани от Alitalia в рамките на мрежата на Alitalia (без съвместните полети), и по-конкретно за обща цена на самолетния билет (включително летищни такси, допълнителни такси и други такси) от най-малко 25,00 евро (което се равнява на 5000 мили) до най-много 25% от общата цена. Cash & Miles се предлага в няколко валути, както е подробно описано в таблиците, публикувани на уебсайта www.alitalia.com, за закупуване на самолетни билети при условията, посочени на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата. 

8.26 Милите, присъдени за полети, закупени с помощта на промоция на Cash & Miles, са определени в регламентите на програма MilleMiglia въз основа на тарифата на закупения билет. За всички въпроси, които не са изрично засегнати в настоящите регламенти, моля, вижте правилата и условията на промоцията, налични на уебсайта www.alitalia.com


F – КУПОНИ, ВАУЧЕРИ И ДРУГИ НАГРАДИ

 

8.27 Купоните и ваучерите на MilleMiglia се считат за награди. 

8.28 Организаторите си запазват правото да предлагат други награди или възможности за използване на мили при условия и правила, публикувани на уебсайта на Alitalia. Освен това те си запазват правото да определят промоционални инициативи за ограничени периоди или запазени единствено за членове, които членуват в ексклузивни клубове.

ЧЛ. 9 – ЕКСКЛУЗИВНИ КЛУБОВЕ

9.1 Членовете, които спечелят необходимия брой квалифициращи мили или квалифициращи полети, посочени на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата, се регистрират автоматично в клуб "Ulisse", клуб "Freccia Alata" и клуб "Freccia Alata Plus" безплатно.

Квалифициращите мили могат да се получат от 1 януари до 31 декември всяка година от програмата с помощта на услугите, предоставяни от авиолинията или от авиолинии от SkyTeam или от други партньорски компании, ако това е изрично посочено. Членството в ексклузивни клубове предполага признаване от страна на организаторите на ползите и предимствата, посочени на уебсайта www.alitalia.com и/или в съобщенията за програмата. Организаторите си запазват правото да променят тези ползи и предимства по собствена преценка, докато трае програмата MilleMiglia, като надлежно уведомяват членовете за това чрез навременно предизвестие. Организаторите си запазват правото да изменят и/или анулират статуса на член на клуб "Freccia Alata Plus Per Sempre" за нови и съществуващи членове, като членовете се уведомяват за това с предизвестие от поне 6 месеца. Освен това организаторите си запазват правото да позволяват на определени категории членове да участват в клуб "Ulisse", клуб "Freccia Alata" или клуб "Freccia Alata Plus" или да позволяват такова участие по отношение на определени промоционални инициативи. 

9.2 Регистрацията в клубовете "Ulisse", "Freccia Alata" и "Freccia Alata Plus" е валидна до 31 март на втората година след годината, през която са спечелени квалифициращите мили или са извършени квалифициращите полети за признаване на статуса, с изключение когато е изрично посочена различна дата по отношение на определени промоционални инициативи. 

9.3 Квалифициращите мили, необходими за достъп до ексклузивните клубове, са само ориентировъчен праг и не засягат възможността да се използват спечелените мили за заявяване на награди, тъй като квалифициращите мили не се приспадат от акаунта на дадения член в момента на получаване на достъп до ексклузивен клуб , освен ако не е посочено друго по отношение на определени промоционални инициативи. 

9.4 Статусът на член на клуб "Ulisse", клуб "Freccia Alata" и клуб "Freccia Alata Plus" влиза в сила в началото на месеца след датата, на която в системите за управление на програмата е отразено постигането на необходимия броя мили за достъп до клубовете. 

9.5 Ползите, свързани със статуса на член на клуб "Ulisse", клуб "Freccia Alata" и клуб "Freccia Alata Plus", не се полагат на членове на програмата MilleMiglia в случаите, предвидени в точка 5.11. 

9.6 Организаторите си запазват правото да предоставят на членовете възможността за достъп до един или повече ексклузивни клубове по всяко време или срещу заплащане на такса, или безплатно.

ЧЛ. 10 – ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1 С оглед на ролята на съорганизатор и управител на програмата, изпълнявана от Alitalia Loyalty S.p.A., съгласно чл. 5 от Президентски указ 430/2001 Alitalia Loyalty се счита за съадминистратор, заедно с Alitalia на личните данни на клиентите, регистрирани по програмата MilleMiglia, по смисъла на чл. 28 от Кодекса за защита на личните данни (Законодателен указ 196/2003, изменен и допълнен впоследствие). Посочените по-горе компании имат същия интерес по отношение на целите на програмата и равни пълномощия за вземане на решения по управлението на същата. 

10.2 Тъй като основната цел на Alitalia Loyalty е да управлява и развива услуги, свързани с програмата, за да насърчава лоялността на клиентите, Alitalia посочи Alitalia Loyalty за свой администратор на данни съгласно и за целите на чл. 29 от Кодекса за защита на личните данни, особено по отношение на ролята ѝ на управител на програмата и по отношение на управлението на връзките с клиентите. По същата причина Alitalia Loyalty посочи Alitalia като администратор на данни, особено по отношение на управлението на инфраструктурата, системата и сигурността. 

10.3 Всички лични данни, предоставени при регистрацията или по-късно, се обработват от администраторите съгласно приложимото законодателство и регламентите за защита на личните данни и, в частност, Кодекса за защита на личните данни. 

10.4 Личните данни трябва да се обработват с цел управление на участието на членовете в програмата, разпределение на наградите между членовете, предоставяне на другите предимства, свързани с тяхното участие в програмата и техния статус на притежатели на карти, както и предоставяне на свързани услуги съгласно настоящите регламенти. Освен това администраторите обработват специални категории данни, които се предоставят от членовете при регистриране за програмата на уебсайта www.alitalia.com. Тази информация е свързана с предпочитанията за ястия и предоставените места на полетите, извършвани от Alitalia или партньорите ѝ. Тази информация е полезна за нас, за да предоставяме на членовете на програмата по-персонализирани услуги. Чрез посочването на предпочитани опции и чрез регистриране за програмата на уебсайта www.alitalia.com членовете дават съгласието си администраторите да използват всички данни, които могат да разкрият информация като здравословното им състояние, потенциалната им религиозна принадлежност и възможната им принадлежност към дадена етническа общност (напр. при избор от страна на члена на храна за диабетици или кашерно меню). Тези данни ще се използват единствено за предоставянето на персонализирано обслужване на членовете. Данните понякога може да бъдат разкривани на трети лица – доставчици на услуги (като например служители, отговарящи за чекирането, на фирми, различни от Alitalia) единствено за горепосочените цели. Разкриването на такива данни е по желание и непредставянето им не оказва влияние върху регистрацията и участието на членовете в програмата. 

10.5 Правилното извършване на споменатата по-горе обработка на данни предполага, че личните данни на членовете са достъпни за персонала по продажбите на администраторите и за доставчици на услуги като трета страна във връзка с програмата (например компании за директен маркетинг, пазарни анализатори, центрове за обслужване на клиенти, компании за стандартизация, доставчици на IT услуги или доставчици на услуги за обслужване на клиенти) за цели, които са тясно свързани с управлението на програмата и са средство за това, и след предварително съгласие на членовете, за целите на търговската комуникация; персоналът по продажбите на администраторите действа като "надзорници на данните" за администраторите, докато доставчиците на услуги, които са трета страна, действат като "администратори на данни" за тези данни. Списък на компаниите – трети страни, предоставящи услуги, свързани с програмата, и действащи като "администратори на данни" на личните данни на членовете, се намира в офисите на администраторите. Администраторите ще гарантират, че въпросните лични данни се обработват в съответствие с принципите за необходимост, законност, точност, качество на данните и пропорционалност и с методи и средства, които гарантират поверителността на данните във всички случаи. Данните се обработват електронно, ръчно или на хартиен формуляр. Обработката включва сравнение, класифициране, изчисляване и сортиране на данните в списъци, като всичко това ще се извършва в съответствие с минималните изисквания за сигурност, за да се защити поверителността на лицето, за което се отнасят данните ("субект на данните"), и да се избегне рискът от тяхното разкриване на неупълномощени трети лица. Всички данни, подредени в категории и/или групи в анонимен формат, могат да се използват от администраторите за статистически анализи, за да се проверят пазарните предпочитания на клиентите. Администраторите също така гарантират, че всички лични данни, свързани с членове на програмата, се използват само за цели, свързани с участието им в програмата, и за изпращане на организационна информация на членовете относно статуса им на членове и възможно изтичане на валидността на ползите, свързани с програмата. Всички данни, предоставени от членовете при регистрацията и/или впоследствие, могат също да се използват с предварителното съгласие на членовете за изпращане на търговски съобщения и за целите на директния маркетинг, както и с цел профилиране и проучване на пазара, винаги с предварителното съгласие на членовете. Всяко разкриване или разпространение на данни, което не се изисква от законодателството или не е изрично разрешено от членовете, се изключва. 

10.6 Навигацията в уебсайта www.alitalia.com предполага събиране на специфична информация за идентифициране на личния компютър или браузър чрез проследяване на файлове (обикновено известно като "бисквитки"). Бисквитките са криптирани текстови низове, които могат да се съхраняват върху мобилния телефон на потребителя (в случай на достъп до мобилен уебсайт) или компютъра на потребителя, така че да се даде възможност за неговото бързо идентифициране по-късно. Бисквитките, конфигурирани за мобилен уебсайт, съхраняват само информация, свързана с името, фамилията и номера на билета на потребителя. Компютърните бисквитки обаче са предназначени за персонализиране на посетения уебсайт за всеки потребител, за да направят сърфирането в него по-лесно; освен това чрез измерване на броя на посещенията на различните интернет страници се оптимизират резултатите, като се дава приоритет на информацията, която най-често се търси от потребителите. За допълнителна информация и с цел информиране и/или достъп до настоящата политика относно бисквитките препоръчваме да посетите раздела за поверителност на уебсайта www.alitalia.com

10.7 Личните данни се обработват за целия срок на програмата и нейните последващи версии при условията, определени в настоящите регламенти, и ще бъдат съхранени след изтичането им и/или оттеглянето на даден член само с цел разглеждане на жалби и административни и/или счетоводни спорове в зависимост от законния срок за погасяване по давност на исковете на членовете. Независимо от това личните данни ще се съхраняват за целите на профилирането или директния маркетинг за период, не по-дълъг от 12 и съответно 24 месеца след регистрирането им, освен ако не се анонимизират ефективно, за да се предотврати идентифицирането на свързаните с тях лица директно или косвено, или чрез свързване с други бази данни. Всички лични данни, чието архивиране не е необходимо за целите, за които те са събрани и обработени, се изтриват или анонимизират както от администраторите, така и от всички трети страни, на които те са разкрити за горепосочените цели. 

10.8 При регистрирането за програмата всички лични данни, маркирани със звездичка (*), са необходими за пълно участие в програмата и свързаните инициативи и за изпълнение на всички законови изисквания. Всеки отказ за предоставяне на необходимите лични данни (както изцяло, така и отчасти) по време на регистрирането или изпълнението на програмата, може да попречи на администраторите и на доставчици на услуги, които са трети страни и които действат в рамките на програмата, да приложат изцяло или да изпълнят правилно всички задължения, произтичащи от нея. От друга страна предоставянето на лични данни, различни от маркираните със звездичка (*), не е задължително, а непредставянето им не влияе на регистрацията на члена и участието в програмата по никакъв начин. 

10.9 Членовете ще бъдат надлежно информирани относно обработката на техните лични данни, които се събират единствено за целите на програмата. За всяка цел ще се иска отделно съгласие, ако това се изисква от закона. По-конкретно членовете имат право да изразят свободно своите предпочитания относно обработката на личните им данни, което освен това им позволява да заявят своите предпочитания за всяка от указаните цели като например изпращането на търговски съобщения и всички съобщения за програмата, с изключение на организационните съобщения, свързани със статута им като членове и прекратяването на предимствата. Членовете могат по всяко време да променят своите данни, изразените си предпочитания и даденото съгласие, като актуализират своя профил за MilleMiglia в раздела на програмата на уебсайта www.alitalia.com или като се свържат с центъра за обслужване на клиенти. 

10.10 Всички заинтересовани членове имат право да получат потвърждение за съществуването на техните лични данни, да са запознати с тяхното съдържание и произход, да проверяват тяхната точност или да поискат да бъдат допълнени, актуализирани или коригирани по всяко време. Освен това членовете имат право да поискат изтриване, анонимизация или блокиране на всички данни, обработени в нарушение на разпоредбите на Кодекса за защита на личните данни и които подлежат, във всички случаи, на обработка по основателни причини. Такова искане – адресирано към Alitalia, която ще отговори съвместно с Alitalia Loyalty – трябва да бъде изпратено в писмен вид, с ръкописен подпис и приложено копие на валиден документ за самоличност на имейл адрес privacy@alitalia.com. Италианският орган за защита на данните изисква попълване на специален формуляр за "Упражняване на правата по отношение на защитата на личните данни", който може да бъде изтеглен от неговия уебсайт. 

10.11 За да се оттеглят от програмата, членовете трябва да изпратят писмено заявление с техния личен код за MilleMiglia и приложено и заверено копие на валиден документ за самоличност на имейл адрес privacy@alitalia.com или до номера на факса на центъра за обслужване на клиенти +39 06 65627132/7133. Всички неизразходени мили, които все още са кредитирани на акаунта, ще бъдат анулирани при закриване на членската карта.

ЧЛ. 11 – ВРЕМЕННО ИЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА MILLEMIGLIA

11.1 Организаторите могат временно да спират или да прекратят програмата преди датата на изтичане, посочена в точка 5.19 по-горе, само с основателна причина, в съответствие с член 1989 и сл. от Италианския граждански кодекс.

11.2 Организаторите ще уведомят членовете за всяко временно спиране на програмата или нейното преждевременно прекратяване чрез уебсайта www.alitalia.com или в съобщенията за програмата. В случай на преждевременно прекратяване на програмата организаторите ще направят всичко възможно да уведомят членовете най-малко тридесет (30) дни преди прекратяването, докато при временно спиране това може да бъде съобщено веднага при появата му, като разбира се организаторите ще се постараят да съобщят и двете събития в подходящ срок. 

11.3 В случай на преждевременно прекратяване на програмата членовете имат право да използват натрупаните мили в рамките на шест (6) месеца след датата на прекратяването. При всички случаи при преждевременно прекратяване на програмата членовете няма да могат да използват натрупаните мили за заявяване на награди в рамките на текущата версия на програмата след 31 януари 2018 г., независимо от датата на влизане в сила на преждевременното прекратяване на програмата, тъй като гореспоменатият срок е крайният срок за заявяване на награди.

ЧЛ. 12 – ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И НОРМАТИВНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ

12.1 За всичко, което не е изрично предвидено или регламентирано от настоящите регламенти, се прилагат съответните закони и наредби, по-специално за Указа на италианския президент № 430 от 26 октомври 2001 г. (публикуван в Държавен вестник на република Италия № 289 от 13 декември 2001 г.) относно "Реформа на законовите разпоредби, уреждащи състезания, наградни програми и местни събития с томболи на основание чл. 19, параграф 4 от Закон № 449 от 27 декември 1997 г."

12.2 В случай на противоречие между настоящите регламенти и гореспоменатия указ последният има предимство. 


Приложение A