Потвърждавам

Или изберете държава

IT US UK FR ES

Политика за поверителност на Alitalia

ПРАВИЛА И СЪГЛАСИЕ ЗА УПОТРЕБАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО ИТАЛИАНСКИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ДЕКРЕТ № 196 ОТ 30 ЮНИ 2003 Г., ЧЛ. 13

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s. ("Alitalia S.p.A. in a.s.") борави с данните на всички свои клиенти съгласно законодателството, посочено в италианския Законодателен декрет № 196 от 30 юни 2003 г. относно "Закона за защита на личните данни", с който се въвеждат директивите на Европейския съюз по този въпрос в Италия. 

Alitalia S.p.A. in a.s. гарантира, че обработването на личните данни, независимо от начина на тяхното получаване, се извършва при спазване на основните права и свободи, както и на човешкото достойнство, особено по отношение на поверителността, самоличността и правото на защита на личните данни. Тази политика не е валидна за данните, събрани чрез уеб сайтове на партньори на Alitalia, към които може да бъде осъществен достъп с помощта на връзки на уеб сайта на Alitalia, за които дружеството не носи никаква отговорност. За тази обработка следва да се предостави отделна политика от съответните собственици. 

От съображения за сигурност Alitalia се задължава във все по-голяма степен да уведомява различните местни власти по цял свят – особено имиграционните и митническите власти – за личните и пътнически данни на своите клиенти, получени като част от обичайните разписания на полети; същото важи и за Италия, когато това се изисква от Централна дирекция по имиграция и Гранична полиция. Това уведомление се изисква, за да се приложи договора за превоз. 

Освен това мерките, предприети за гарантиране поверителността на данните, са в съответствие с разпоредбите, изложени в доклада на работната група, чл. 29 за защита на личните данни № 2/2007 от 15 февруари 2007 г., преработен и актуализиран на 24 юни 2008 г., относно информацията за пасажерите във връзка с прехвърлянето на данните от РДП към властите на Съединените американски щати (за повече подробности вижте информацията за пасажерите, пътуващи до Съединените американски щати). 

Моля, проверявайте редовно тази страница, за да проверите за необходими актуализации или редакции, както и за приемане и/или съобразяване с национални, общностни или международни регламенти или с цел спазване на технологични иновации. 

Актуализациите ще бъдат оповестявани на тази уеб страница и ще се виждат през цялото време, така че всеки, който желае, може да бъде напълно информиран относно използването на неговите лични данни през уебсайта на Alitalia или чрез други различни канали за събиране на данни. 

Ние препоръчваме да разглеждате тази страница всеки път, когато посетите уебсайта на Alitalia.

ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ И МЕТОДИ

Ще бъде извършвана обработка на лични данни, включително чрез външни доставчици, които се наричат съответно мениджъри на външна обработка, с гарантирана сигурност и поверителност, като това може да се извършва не само чрез ръчни инструменти, но също така и с автоматични средства (компютърни и телематични), които имат възможност за съхраняване, управление и предаване на посочените данни. Тези досатвчици могат също така да бъдат разположени извън Европейския Съюз, в съответствие с чл.26 от Директива 95/46/ЕС, след анализ на подходящите мерки за сигурност, и след записване на стандартните клаузи, предоставени от Европейската Комисия. Личните данни ще бъдат: обработвани по законен и подходящ начин; събирани и записвани за конкретни, ясно формулирани, законни и точни цели и, ако е необходимо, за актуални, уместни и всеобхватни цели, които не надвишават целите на обработването; съхранявани по начин, който позволява тяхното идентифициране от физическото лице, за период от време, който не надвишава необходимото време за целите, за които са били събрани или впоследствие обработени.

ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ДОБРОВОЛНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Alitalia събира лична информация и други данни, които се предават чрез кол центъра на Компанията или които са въведени доброволно в регистрационните форми на уеб сайта и в мобилния сайт, както и допълнителни и явни данни, представени на Компанията по пощата или по електронна поща. Тези данни могат да представляват информация, необходима за предоставянето на услугите, изисквани от съответното лице (предимно услугата, свързана с въздушен транспорт), или други услуги (напр. информационен бюлетин) и/или данни за свързване с лицето (име, адрес, други лични данни, въведени в съобщението). Незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейли на адресите, посочени на този уеб сайт, предполага последващо записване на имейл адреса на изпращащото лице, което е необходимо за удовлетворяване на исканията, както и на всякакви други лични данни, въведени в съобщението.

ДАННИ ОТ СЪРФИРАНЕ, СЪБИРАНИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ

Компютърните системи и софтуерните процедури, използвани за оперирането на уеб сайта и мобилния сайт на Alitalia S.p.A. in a.s. придобиват, в хода на тяхното нормално използване, поредица от лични данни, предаването на които е заложено в използването на Интернет протоколи за комуникация (напр. IP адреса на потребителя или името на домейна на компютъра, използван за достъп до уеб сайта, URL адреса на изискваните ресурси, времето на подаване на искането или времето на сесията, метода, използван за подаване на заявката към сървъра, размера на файловете, получени в отговор на искането, числения код относно статуса на отговора, даден от сървъра, и други видове информация относно операционната система на потребителя и компютърната среда).

БИСКВИТКИ

Докато сърфирате в уеб сайта на Alitalia S.p.A., in a.s. се събира информация, която позволява на вашия компютър или браузър да бъдат идентифицирани с помощта на файлове наречени "бисквитки". "Бисквитките" представляват стрингове от кодиран текст, които могат да се съхраняват на мобилния телефон на потребителя (ако се осъществява достъп до мобилния сайт) или на компютъра, така че да могат да бъдат бързо идентифицирани на по-късен етап. Бисквитките за мобилния сайт съхраняват единствено данни за името, фамилия и номера на билета. Бисквитките за компютри позволяват персонализирането на уеб сайтове, като правят навигацията по-лесна за потребителя и чрез количествена проверка на достъпа до различни уеб страници позволяват по-добро представяне на най-необходимата информация. Бисквитките, които ние използваме, не съхраняват лични данни, с изключение на IP адреса. Останалата част от информацията, съхранявана в бисквитките, ще остане анонимна, защото идентификационният номер на бисквитката не е свързан с личните данни, предоставени от потребителя. Потребителите винаги могат да заявят деактивиране на бисквитките чрез промяна на настройките на браузъра си. 

  
Повече информация за бисквитки

ДАННИ, СЪБРАНИ ПОСРЕДСТВОМ КОЛ ЦЕНТЪРА

Обаждания, направени към номерата на контактния център, изброени в уебсайта на Alitalia, могат да включват обработка на личните данни на потребителя с цел предоставяне на услугите, заявени от потребителя, като например резервации, закупуване и изпращане на документи за въздушен транспорт, заявени от пасажера, промени или подмяна на билети, които вече са били издадени, възстановяване на суми, помощ след продажба, специална помощ и закупуване на допълнителни услуги, свързани с полета, и др. Финализирането на електронните транзакции може да включва събирането на данни от кредитните карти на клиентите, които ще бъдат обработвани с всички необходими предпазни мерки, изложени в съответното законодателство. Alitalia може също така да използва и кол центрове на трети страни, които оперират, винаги при пълно спазване на регламентите за поверителност, със специален договор за услуги от името на притежателя, като външни лица, обработващи данните, в съответствие с чл. 29 от Законодателен декрет № 196 от 30 юни 2003 г. Ако кол центровете на трети лица обработват данни, които са собственост на Alitalia извън ЕС, Alitalia изисква от доставчиците да спазват предпазните мерки, посочени в Директива 95/46/ЕО и в последващите решения на Европейската комисия.

ЦЕЛ НА СЪБИРАНЕТО

С помощта на уеб сайта Alitalia събира лични данни от неговите потребители, изисквани за изпълнение на операциите за разрешаване, позволяване и предоставяне на индивидуален достъп до различните области и съответното съдържание на уеб сайта на компанията. Както е посочено, Alitalia S.p.A. in a,s, събира данните, необходими за спазването на договорните задължения с клиентите, както и данните от резервирането на пътнически билети и операциите по закупуването, от предоставянето на допълнителни услуги, както и данните, необходими за управлението на доклади и жалби, изпратени от клиенти, и за други цели, описани по-горе. Изпълнението на тези задължения задължително предполага, че тези данни трябва да бъдат достъпни за операциите и търговския персонал на Alitalia, както и за партньорите превозвачи при извършването на различни търговски споразумения и, когато е необходимо, за застрахователните компании, в които Alitalia е направила задължителните или доброволни застраховки, свързани с развитието на въздушните транспортни услуги и свързаните с тях услуги. Личните и/или чувствителни данни, предоставени или събрани в рамките на договорните отношения, могат, в съответствие със и в рамките на исканата услуга, да бъдат съобщени на: 

  • Страни в рамките на съоръжението на Alitalia S.p.A. in a.s. за целите на подобрено изпълнение, страни, определени за администратори на данни от Alitalia S.p.A. in a.s. съгласно процедурите, изложени в Италианския законодателен декрет № 196/2003;
  • Страни извън съоръжението на Alitalia S.p.A. in a.s., изпълняващи функции, които са строго свързани или съществени за осъществяването на нашия бизнес, функции, които трябва да бъдат смятани за съществени за дейността на Alitalia.

 

Всякакви чувствителни данни могат също така да бъдат обработвани без изричното съгласие на лицето в случаите на чл. 26, № 4, Законодателен декрет № 196/2003. Въпреки това тази информация няма да бъде предоставяна. Трябва да се отбележи, че в някои случаи (които не подлежат на обикновеното администриране на този уеб сайт) компетентният орган може да поиска новини и информация съгласно чл. 157 от Законодателен декрет № 196/2003 за целите на контрола върху обработката на лични данни. В тези случаи отговорът е задължителен под заплаха от наказание от глоба. Alitalia S.p.A.in a.s.  като "Притежател" ви информира, че въпросните данни ще бъдат обработвани и използвани изключително за целите, описани в тази политика.

ДОСТЪП ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Ние също така искаме да информираме членовете на програмата MilleMiglia (наричана по-нататък "Програмата"), които възнамеряват да се присъединят към услугата Social Login на Alitalia, че личните данни, предоставени при присъединяването към услугата (наричана по-долу "Услугата"), се събират и записват от Alitalia S.p.A. in a.s. на хартиен носител, електронен носител и/или компютър, и/или телематични формати, защитени и обработвани с подходящи средства за гарантиране на сигурността и поверителността в съответствие с разпоредбите на Кодекса. Обърнете внимание, че данните, предоставени пряко при присъединяване или непряко чрез социалните мрежи, могат да бъдат използвани за цели, строго свързани със и подпомагащи участието в Програмата и/или регистрацията в самата Програма, както и за персонализиране на услугите, разработени от Alitalia S.p.A in a.s. за абонирани клиенти. При съгласие от страна на клиента предоставените данни могат да се използват от Alitalia S.p.A. in a.s. за промоционални, рекламни и маркетингови цели, като например изпращане на рекламни, промоционални и информационни материали на продукти и услуги, както и за преки статистически анализи за откриване на степента на удовлетвореност от предлагани услуги и продукти. Изпратете имейл на: privacy@alitalia.com

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Клиентите на ALITALIA S.p.A. in a.s. могат да се свържат с притежателя на обработваните данни, за да защитят правата си съгласно чл. 7, италиански Законодателен декрет № 196/2003 (които включват, но не се ограничават до правото за получаване на потвърждение за съществуването на данните и съобщаването на тези данни в разбираем вид, източника на данните, целите и методите на обработване, актуализацията, коригирането или добавянето на данни, изтриването, преобразуването им в анонимен вид или блокирането на лични данни, обработени по незаконен начин, както и правото на възражение, цялостно или частично, във връзка с тяхната употреба), като изпратят заявка без официална процедура на следния имейл адрес: privacy@alitalia.com. или чрез други средства, които следва да бъдат съобщени по подходящ начин на потребителя. Обърнете внимание, че заявки от друг тип (напр. жалби, заявки за възстановяване на суми, заявки, свързани с програма MilleMiglia, и др.), изпратени на адреса за поверителност, няма да бъдат взимани под внимание. За всички подобни заявки, моля, използвайте предназначените за целта телефонни номера и адреси. (напр. вж. страници: Контакти, Обслужване след полет или раздел MilleMiglia). Ако вече не желаете да получавате съобщения от Alitalia Group, моля, следвайте следните процедури: 

  • За известия за продажби от Alitalia щракнете върху връзката за отмяна, намираща се накрая на всички имейли от Alitalia. Отмяната може да отнеме няколко минути. Моля, изчакайте потвърждението, че операцията е приключила, преди да напуснете съответната уеб страница. Данните ще бъдат изтрити в рамките на пет дни от подаване на искането за отмяна
  • За изпращане на съобщения до членовете на MilleMiglia влезте в услугата "Вашият профил", изберете "Без комуникация" в раздела "Комуникация" на "Новини и обяви" и щракнете върху "Актуализация". Също така можете да се обадите на Обслужване на клиенти. Вашият профил ще бъде актуализиран в рамките на пет дни от подаване на искането

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ И ОТГОВОРНА СТРАНА

Администраторът на данни е Società Aerea Italiana S.p.A. 
със седалище на адрес Via A.Nassetti 
Pal. NHQ 
00054 
Fiumicino (RM), Italy