УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА ALITALIA

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Собственикът на този уебсайт е Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. със седалище на адрес Via A. Nassetti Pal. NHQ 00054 Fiumicino (RM) ("Alitalia"). Чрез използването на този уебсайт Вие се съгласявате да бъдете законово обвързани от и да действате в съответствие с настоящите условията за ползване. Ако не сте съгласни с настоящите условия за ползване, Вие нямате право да и се съгласявате да не използвате този уебсайт.

ЕКСКЛУЗИВЕН КАНАЛ ЗА ОНЛАЙН РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Този уебсайт е единственият уебсайт, упълномощен да продава полети на Alitalia, с изключение на туристически агенции и онлайн туристически агенции (olta), които са надлежно упълномощени от превозвача, независимо дали самостоятелно, или като част от пакет. Уебсайтове за сравнение на цени може да кандидатстват за сключване на лицензионно споразумение с Alitalia, което позволява на подобни уебсайтове достъп до информация за цени, полети и разписания на Alitalia единствено с цел сравнение на цените.

ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ

Вие нямате право да използвате този уебсайт за различни от лични и нетърговски цели.

Използването на всякакви автоматизирани системи или софтуер за извличане на данни от този уебсайт за търговски цели (извличане на данни) е забранено.

Вие нямате право да заличавате, променяте или да се намесвате в интерфейсния "външен облик" на уебсайта на Alitalia или съпътстващия софтуерен код.

Вие нямате право да предприемате действия, които биха породили несъразмерно или непропорционално голямо натоварване на уебсайта на Alitalia или на съответната му инфраструктура.

Alitalia си запазва правото да предприема действия, както сметне за необходимо, включително издаване на съдебни производства без предизвестие, във връзка с всяка неупълномощена употреба на този уебсайт.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялата информация, данни и материали, представени на този уебсайт, включително имена, емблеми, разписания на полети, цени и т.н., както и цветовата схема и оформлението на уебсайта, са предмет на авторски права, права на търговски марки, права на база данни и/или други права на интелектуална собственост. Вие имате право да използвате подобно съдържание само както стриктно се изисква за допустими лични, нетърговски цели. Всяка друга употреба и/или възпроизвеждане на подобно съдържание без предварителното писмено съгласие от Alitalia е забранено и ще представлява нарушение на настоящите условия за ползване и може да наруши правата на интелектуална собственост на Alitalia

ВРЪЗКА КЪМ ALITALIA.COM

Вие нямате право да определяте и/или да управлявате връзки към този уебсайт без предварителното писмено съгласие от Alitalia.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Alitalia няма да бъде подведена под отговорност за загуби и/или щети, произтичащи от използването на този уебсайт или на всеки друг уебсайт, към който този уебсайт предоставя връзка, и/или от използването на информация, представена на този или на който и да било друг уебсайт.

ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

Използването на уебсайта на Alitalia, включително достъп до информация, отнасяща се до данни за полет, разходи и т.н., е предмет на италианския закон и попада под изключителната юрисдикция на съдилищата в Италия.

По абсолютната и единствена преценка на Alitalia законово действие може да бъде предявено от Alitalia срещу която и да е било страна, която е в нарушение на настоящите общи условия, по свое собствено усмотрение, в Италия или на мястото на нарушение, или в местоживеенето на тази страна, и ако става въпрос за повече от една страна, в местоживеенето на всеки един от тази страна, и всички други страни попадат под тази юрисдикция.

Когато пътник или лице, които са превозени или предстои да бъдат превозени по силата на договор за превоз с Alitalia (за информация относно приложимите разпоредби за въздушен транспорт и договорът за превоз направете справка с Поддръжка/Права на пътниците/Общи условия на превоз), желаят да заведат иск срещу Alitalia въз основа на този договор за превоз, тогава тези искове трябва да бъдат заведени от пътника единствено в съответствие с разпоредбите на Конвенцията от Монреал 1999 г. и Регламент № 2027/1997 на ЕС (както е променена от Регламент № 889/2002) или подобно по-нататъшно изменение в Конвенцията от Монреал, или последващо изменение от регламент, като е възможно периодично възникване на това.