ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ALITALIA (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ)

Επικαιροποίηση της 17ης Σεπτεμβρίου 2019

ΑΡΘΡΟ Ι

ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Οι όροι και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Γενικούς Όρους Μεταφοράς (εφεξής "ΓΟΜ") έχουν την ακόλουθη έννοια:

 

Alitalia

Alitalia, ή Εταιρεία, ή Αεροπορική Εταιρεία, είναι η Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s., με  έδρα στο Fiumicino (RM), Zip Code 00054, Via Alberto Nassetti snc, Building Alfa, αριθμό τηλεφώνου 06.65631, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, φορολογικό κωδικό και αριθμό καταχώρησης στο Registro delle Imprese di Roma 13029381004, αριθμό αδείας αεροπορικής μεταφοράς I-L435, ιστοσελίδα www.alitalia.com, κωδικό IATA "AZ".

 

Alitalia CityLiner

είναι η Alitalia CityLiner S.p.A. in a.s, εταιρεία που υπόκειται στη διοίκηση και το συντονισμό της εταιρείας Alitalia, Μοναδικού Μετόχου, με έδρα στο Fiumicino (RM), Zip Code 00054, Piazza Almerico da Schio, Building  Bravo, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, φορολογικό κωδικό και αριθμό καταχώρησης στο Registro delle Imprese di Roma 01951990694, κωδικό IATA "CT". 

 

Ιστοσελίδα της Alitalia

είναι η ιστοσελίδα της Αεροπορικής Εταιρείας (www.alitalia.com), στην οποία είναι διαθέσιμοι οι παρόντες ΓΟΜ, καθώς και όλες οι άλλες σχετικές πληροφορίες  που υπενθυμίζονται εδώ.

 

Εφαρμοστέοι Κανονισμοί

είναι οι κανόνες που ισχύουν για τις αεροπορικές μεταφορές, το κείμενο ή η σύνοψη των οποίων εμφανίζεται στην ενότητα "Ισχύοντες κανονισμοί" της ιστοσελίδας της Alitalia. Οι κανόνες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς και υπόκεινται σε αλλαγές κατά καιρούς από τις αρμόδιες κανονιστικές και νομοθετικές αρχές.

 

Εξουσιοδοτημένος Πράκτορας

σημαίνει τον Πράκτορα που έχει οριστεί από την Alitalia για την πώληση υπηρεσιών αερομεταφοράς σε επιβάτες (όπως, για λόγους παραδείγματος μόνο, ταξιδιωτικά πρακτορεία, ιστοσελίδες πώλησης on-line, κ.λπ.).

 

Αποσκευές

είναι τα αντικείμενα, υπάρχοντα και άλλα προσωπικά είδη ενός επιβάτη που είναι απαραίτητα ή κατάλληλα για την ένδυση, τη χρήση, την άνεση ή την ευκολία σε σχέση με το ταξίδι του, και τα οποία η Alitalia αναλαμβάνει να μεταφέρει μαζί με τον επιβάτη ως παρεπόμενη υποχρέωση της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς. Ο ορισμός της αποσκευής περιλαμβάνει τόσο τις καταγεγραμμένες αποσκευές όσο και τις αποσκευές που δεν έχουν παραδοθεί, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά. Τα ζώα που ταξιδεύουν με τον επιβάτη θεωρούνται αποσκευές.

 

Αερομεταφορέας

είναι η νομική οντότητα που πραγματοποιεί την αερομεταφορά. Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του Συμβατικού Αερομεταφορέα και του Πραγματικού Αερομεταφορέα. Ο Συμβατικός Αερομεταφορέα είναι ο αερομεταφορέας που εκδίδει το εισιτήριο και αποτελεί μέρος της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς (που συνάπτεται με τον επιβάτη ή με ένα πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του επιβάτη), από τον  οποίο πραγματοποιείται ή παρέχεται δέσμευση για πραγματοποίηση της μεταφοράς του επιβάτη και ή/ της αποσκευής του/της, και ο οποίος ευθύνεται για αθέτηση εκπλήρωσης ή μερική εκπλήρωση αυτής της μεταφοράς. Ο Πραγματικός Αερομεταφορέας είναι κάθε αερομεταφορέας, διαφορετικός από τον Συμβατικό Αερομεταφορέα,  που κατόπιν συμφωνίας ή εξουσιοδότησης από τον Συμβατικό Αερομεταφορέα, εκτελεί πραγματικά την μεταφορά εξ ολοκλήρου ή  εν μέρει.  

 

Καταναλωτής

είναι ο επιβάτης που έχει αγοράσει ένα εισιτήριο αεροπορικής μεταφοράς για σκοπό άλλον από την επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητά του/της.

 

EMD, E-Voucher, TCV

είναι τα ηλεκτρονικά έγγραφα, που επιβεβαιώνονται με έντυπη απόδειξη, που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες της Alitalia που καθορίζονται κατά καιρούς.

 

Ναύλος

είναι οι δημοσιευμένοι ναύλοι της Alitalia που είναι διαθέσιμοι  μέσω των διαύλων διανομής της Αεροπορικής Εταιρείας (Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορες, Κέντρα Εξυπηρέτησης, εκδοτήρια εισιτηρίων) ή που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Alitalia. Οι ναύλοι αναγράφονται στο κατάλληλο πλαίσιο του εισιτηρίου. Οι ναύλοι μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικούς όρους ή/και περιορισμούς που ονομάζονται "Κανόνες Ναύλων" σε σχέση με: (i) την εγκυρότητα και διάρκεια του εισιτηρίου, (ii) τις κρατήσεις και την έκδοση εισιτηρίου, (iii) τους κανόνες επιστροφής χρημάτων εισιτηρίου που μπορεί να ενσωματώνουν ή να τροποποιούν τις διατάξεις των παρόντων ΓΟΜ. Ο καταναλωτής ενημερώνεται για τους κανόνες του ναύλου κατά την αγορά του εισιτηρίου ανάλογα με τον τρόπο  αγοράς: από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες, το Κέντρο Eξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων, ή μέσω της ιστοσελίδας της Alitalia, όταν η αγορά των εισιτηρίων γίνεται online.

 

Πτήση ή Ταξίδι

είναι το δρομολόγιο της συμφωνημένης μεταφοράς, το οποίο μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα σκέλη.

 

IATA

είναι η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (International Air Transport Association),  στην οποία είναι μέλη οι περισσότερες εμπορικές αεροπορικές εταιρείες του κόσμου. Περισσότερες πληροφορίες για την IATA διατίθενται στην ιστοσελίδα www.iata.org.

 

ICAO

είναι ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization), οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με τους κανονισμούς της πολιτικής αεροπορίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον ICAO διατίθενται  στην ιστοσελίδα www.icao.int.

 

Επιβάτης

είναι κάθε πρόσωπο που δεν ανήκει στο πλήρωμα του πιλοτηρίου ή στο πλήρωμα της καμπίνας της συγκεκριμένης πτήσης και μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος με τη συγκατάθεση της Alitalia, συνήθως κατόπιν πληρωμής του ισχύοντος ναύλου.

 

Καταγεγραμμένη αποσκευή (ή παραδιδόμενη αποσκευή ή αποσκευή στο χώρο αποσκευών)

είναι η αποσκευή ή το ζώο που ταξιδεύει με τον επιβάτη, που δόθηκε σε φύλαξη  στην Alitalia για την μεταφορά και για την οποία η Αεροπορική Εταιρεία έχει εκδώσει έγγραφο ελέγχου αποσκευής (απόδειξη αποσκευής).

 

ΕΤΔ ("Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα")

είναι μια λογιστική μονάδα που έχει δημιουργηθεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να υπάρχει ένα ενοποιημένο και ομοιόμορφο νόμισμα για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, η αξία του οποίου αναφέρεται σε μεγάλες οικονομικές εφημερίδες και  στο διαδίκτυο.

Σκέλος

Είναι κάθε εθνικό, διεθνές ή διηπειρωτικό τμήμα μίας πτήσης.

 

Ενδιάμεση στάση

είναι μία διακοπή του ταξιδιού σε ενδιάμεσο τόπο (δηλαδή σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού), που καθορίζεται στο εισιτήριο ή στα δρομολόγια της Alitalia ως προγραμματισμένη ενδιάμεση στάση στη διάρκεια του δρομολογίου, ή που πραγματοποιείται για λειτουργικούς λόγους ή/και για λόγους ασφαλείας.

 

Εισιτήριο

είναι το έγγραφο που εκδίδεται από την Alitalia, ή εξ΄ ονόματος και εκ μέρους της από Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες, είτε σε μορφή αποδεικτικού είτε ως ηλεκτρονικό έγγραφο, το οποίο επιβεβαιώνει τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς και νομιμοποιεί τη χρήση της υπηρεσίας.

 

Χρονικό όριο αποδοχής

είναι το  χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία του check-in της πτήσης.

 

Μη καταγεγραμμένη αποσκευή (μη παραδιδόμενη αποσκευή)

είναι κάθε αποσκευή ή ζώο που ταξιδεύει μαζί με τον επιβάτη και δεν έχει καταγραφεί και επομένως δεν έχει παραδοθεί για φύλαξη στην Αεροπορική Εταιρεία και μεταφέρεται στην καμπίνα των επιβατών.

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

2.1. Οι παρόντες ΓΟΜ εφαρμόζονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες αεροπορικής μεταφοράς που ορίζονται στη σύμβαση και/ή πραγματοποιούνται από την Alitalia και την Alitalia CityLiner.

Τυχόν συμπληρωματικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται από την Alitalia, διέπονται από τους κανόνες που αφορούν την υπηρεσία που παρέχεται κατά καιρούς και από τους γενικούς όρους της σύμβασης του σχετικού παρόχου.

 

2.2. Η Alitalia χρησιμοποιεί τυπικές συμβατικές μορφές διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς, όπως επί σκοπώ παραδείγματος μόνο, κοινού κωδικού, μίσθωσης με πλήρωμα, κ.ο.κ. Στα πλαίσια των εν λόγω συμβατικών μορφών, κάποια πτήση, παρόλο που έχει αγοραστεί μέσω των διαύλων της Alitalia, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί από άλλους αερομεταφορείς και όχι από την Alitalia (οι επονομαζόμενοι Πραγματικοί Αερομεταφορείς). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύουν και οι ΓΟΜ των Πραγματικών Αερομεταφορέων (διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Alitalia ή στις  ιστοσελίδες των Πραγματικών Αερομεταφορέων). Σε περίπτωση διένεξης των παρόντων ΓΟΜ και των ΓΟΜ των Πραγματικών Αερομεταφορέων, υπερισχύουν οι δεύτεροι ΓΟΜ έναντι των παρόντων ΓΟΜ. Η Alitalia αναλαμβάνει το ρόλο του Συμβατικού Αερομεταφορέα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και θα ενημερώσει τον επιβάτη για την ταυτότητα των Πραγματικών Αερομεταφορέων. Επίσης, οι Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορες θα ενημερώσουν τον επιβάτη για την ταυτότητα των Πραγματικών Αερομεταφορέων, όταν αυτοί διαφέρουν από τον Συμβατικό Αερομεταφορέα.

 

2.3. Αν ο επιβάτης και η Alitalia συμφωνήσουν ότι η αεροπορική μεταφορά θα πραγματοποιηθεί από διαδοχικούς αερομεταφορείς (σωρευτική αεροπορική μεταφορά), ένας από τους οποίους είναι η Alitalia, ως ενιαία μεταφορά,  οι παρόντες ΓΟΜ θα ισχύουν μόνο για την αερομεταφορά που θα πραγματοποιηθεί από την Alitalia, είτε εκδοθεί ένα μόνο εισιτήριο είτε εκδοθεί συνδυαστικό εισιτήριο. Συνδυαστικό εισιτήριο είναι η ταυτόχρονη έκδοση δύο ή περισσότερων εισιτηρίων για τον επιβάτη, τα οποία όλα μαζί αποτελούν μία ενιαία σύμβαση μεταφοράς.

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις της σωρευτικής αεροπορικής μεταφοράς, η Alitalia είναι υπεύθυνη μόνο για ζημίες που προκύπτουν κατά την αεροπορική μεταφορά σε πτήσεις ή σκέλη πτήσεων για τα οποία στο πλαίσιο του εισιτηρίου για την ταυτότητα της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αναγράφεται ο αναγνωριστικός κωδικός της Alitalia "AZ".

 

2.4. Στην περίπτωση ναυλωμένων πτήσεων (charter), ισχύουν οι παρόντες ΓΟΜ, αν αυτό καθορίζεται στη σχετική συμφωνία ή στο Εισιτήριο.

 

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ – ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

3.1. Σύμβαση μεταφοράς

Η σύμβαση μεταφοράς συνάπτεται με την αγορά του Εισιτηρίου και διέπεται από τους ΓΟΜ που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα της Alitalia κατά την ημερομηνία της σύναψης της σύμβασης.

 

3.2. Κράτηση

 

3.2.1. Πριν από την αγορά του εισιτηρίου ενδέχεται να έχει προηγηθεί κράτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Alitalia ή οι Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορές της θα καταχωρούν την κράτηση του επιβάτη, παρέχοντας γραπτή επιβεβαίωση και κωδικό κράτησης εφόσον ζητηθεί. Μόνο οι κρατήσεις που έχουν επιβεβαιωθεί από το σύστημα της Alitalia θεωρούνται έγκυρες για τις πτήσεις της Alitalia. Η Alitalia δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε αδυναμία συμπλήρωσης ή σε εσφαλμένη συμπλήρωση της εν λόγω καταχώρησης, εκτός αν αυτή μπορεί να αποδοθεί σε δόλο ή  σε αμέλεια της εταιρείας. Αν ο επιβάτης δεν καταβάλει την αξία του Εισιτηρίου πριν από την λήξη της προθεσμίας έκδοσής του, όπως αυτή προσδιορίζεται από την Alitalia ή τους  Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές της όταν έγινε η κράτηση, τότε η Alitalia έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την επιβεβαιωμένη κράτηση.

 

3.2.2. Ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει συγκεκριμένη θέση στο αεροσκάφος, όταν παρέχεται αυτή η δυνατότητα από τους Κανόνες του Ναύλου που ισχύουν κατά καιρούς και υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Alitalia κατά την αγορά του Εισιτηρίου ή ανακοινώνονται από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους φορείς των Κέντρων Εξυπηρέτησης. Η Alitalia θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιβεβαιώσει την αναμενόμενη εκχώρηση των θέσεων στο αεροσκάφος. Ωστόσο, σε περίπτωση αντικατάστασης ή τροποποίησης του αεροσκάφους που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για μια συγκεκριμένη πτήση, η εκχώρηση των θέσεων δεν θα μπορεί να είναι διασφαλισμένη, ακόμη και αν ο επιβάτης είχε λάβει επιβεβαίωση. Για λόγους ασφαλείας ή/και για λειτουργικούς λόγους, η Alitalia μπορεί να αλλάξει τις εκχωρημένες θέσεις ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά την επιβίβαση. Αν ο επιβάτης έχει καταβάλει επιπλέον χρέωση για την εκχώρηση συγκεκριμένης θέσης στο αεροσκάφος, η Αεροπορική Εταιρεία θα επιστρέψει την εν λόγω επιπλέον χρέωση, αν η συγκεκριμένη θέση δεν είναι διαθέσιμη εξαιτίας των προαναφερθέντων λόγων.

 

3.2.3. Με εξαίρεση διαφορετικές διατάξεις των ισχυόντων Κανόνων Ναύλων, που ανακοινώνονται στους επιβάτες από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης κατά την κράτηση, ενδεχόμενες μεταβολές των Ναύλων (αυξήσεις ή μειώσεις), των φόρων και των χρεώσεων που επιβάλλουν τρίτα μέρη (όπως τα τέλη αεροδρομίου, δασμοί ή επιπλέον κόστος για την ασφάλεια και παρόμοια ) στην περίοδο μεταξύ της κράτησης και της αγοράς του Εισιτηρίου θα εφαρμόζονται, αντίστοιχα, υπέρ ή σε βάρος του επιβάτη που είναι διατεθειμένος να οριστικοποιήσει την αγορά του Εισιτηρίου.

 

 

3.3. Εισιτήριο

 

3.3.1. Μεταφορά επιβάτη θα παρέχεται μόνο με την προσκόμιση του Εισιτηρίου. Η Alitalia μπορεί να ζητήσει από τον επιβάτη να επιδείξει το Εισιτήριό του/της ή/και την έντυπη ή ηλεκτρονική επιβεβαίωση αποδοχής στο αεροσκάφος (κάρτα επιβίβασης), ανά πάσα στιγμή μέχρι το τέλος του ταξιδίου. Για λόγους ασφαλείας, η Alitalia έχει το δικαίωμα να ελέγξει αν το άτομο που επιδεικνύει το Εισιτήριο είναι πράγματι το άτομο το όνομα του οποίου εμφανίζεται στο εν λόγω Εισιτήριο. Αν το άτομο που επιδεικνύει το Εισιτήριο δεν είναι ο επιβάτης που έχει το δικαίωμα μεταφοράς ή επιστροφής χρημάτων, η Alitalia (με την επιφύλαξη του δικαιώματος της για απόσυρση του Εισιτηρίου) δεν θα μεταφέρει ούτε θα αποζημιώσει το άτομο που επιδεικνύει το εισιτήριο.

 

3.3.2. Το Εισιτήριο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτα μέρη.

 

3.3.3. Η διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου υποδεικνύεται από τους ισχύοντες Κανόνες Ναύλου. Αν δεν υποδεικνύεται διάρκεια ισχύος, το Εισιτήριο ισχύει: (α) για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης, ή (β) υπό τον όρο πραγματοποίησης του πρώτου σκέλους ταξιδιού µέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία εκδόσεως του εισιτηρίου, για ένα χρόνο από τη ημερομηνία του πρώτου σκέλους του ταξιδιού, όπως αναγράφεται πάνω στο εισιτήριο.

 

3.3.4. Οι κανόνες που διέπουν την επιστροφή των χρημάτων του Εισιτηρίου αναφέρονται στο άρθρο 10 των παρόντων ΓΟΜ και μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτούς στη σελίδα Online αγορές της ιστοσελίδας της Alitalia και κατά την αγορά του Εισιτηρίου ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

3.3.5. Αν ο επιβάτης δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει το ταξίδι λόγω ασθένειας, που αποδεικνύεται από κατάλληλο ιατρικό πιστοποιητικό που θα πρέπει να προσκομίσει στην Αεροπορική Εταιρεία,  η Alitalia θα παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο επιβάτης θα είναι σε θέση να ταξιδέψει, πάντα βάσει αυτού του  ιατρικού πιστοποιητικού, ή μέχρι την πρώτη πτήση της επομένης από αυτή την ημέρα, που θα αναχωρεί από τον τόπο από τον οποίο θα ξεκινούσε το ταξίδι και στην οποία υπάρχει διαθέσιμη θέση στην κατηγορία κράτησης για την οποία είχε πληρωθεί ο Ναύλος, ή υπό τον όρο πληρωμής διαφοράς  για υψηλότερο ναύλο, αν δεν υπάρχει  πλέον διαθέσιμη θέση στην προηγούμενη κατηγορία κράτησης . Η ισχύς του Εισιτηρίου και των EMD που αφορούν οποιεσδήποτε πιθανές επικουρικές υπηρεσίες, αν διατίθενται, παρατείνεται μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία που αναφέρεται στο ιατρικό πιστοποιητικό, αν το Εισιτήριο προβλέπει μία ή περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Alitalia θα παρατείνει επίσης: (i) την περίοδο ισχύος των Εισιτηρίων (και των EMD που αφορούν οποιεσδήποτε πιθανές επικουρικές υπηρεσίες έχουν αγοραστεί με το Εισιτήριο, αν διατίθενται) που ανήκουν στα μέλη της οικογένειας ή στους συντρόφους του ασθενούς επιβάτη που ταξιδεύουν μαζί του/της και είναι παρόντες στην ίδια κράτηση με τον ασθενή επιβάτη, ή στα άτομα εκείνα που μπορούν να αποδείξουν στην Alitalia ότι ταξιδεύουν με τον ασθενή επιβάτη, (ii) την περίοδο ισχύος του EMD για το ζώο που ταξιδεύει μαζί με τον ασθενή επιβάτη. 

 

3.3.6. Αν ο επιβάτης, μετά την έναρξη του ταξιδιού του, δεν είναι σε θέση να το ολοκληρώσει εντός της περιόδου ισχύος του Εισιτηρίου λόγω ασθένειας, που αποδεικνύεται από κατάλληλο ιατρικό πιστοποιητικό που θα πρέπει να προσκομίσει στην Αεροπορική Εταιρεία, η Alitalia θα παρατείνει τη διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου (και του EMD τυχόν επικουρικών υπηρεσιών, αν διατίθενται) μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο επιβάτης θα είναι σε θέση να ταξιδέψει, πάντα βάσει αυτού του  ιατρικού πιστοποιητικού, ή μέχρι την πρώτη πτήση της επομένης από αυτή την ημέρα , που θα αναχωρεί από τον τόπο από τον οποίο θα ξεκινούσε το ταξίδι, και στην οποία υπάρχει διαθέσιμη θέση στην κατηγορία κράτησης για την οποία είχε πληρωθεί ο Ναύλος, ή υπό τον όρο πληρωμής διαφοράς για υψηλότερο ναύλο, αν δεν υπάρχει  πλέον διαθέσιμη θέση στην προηγούμενη κατηγορία κράτησης. Η διάρκεια ισχύος του Εισιτηρίου παρατείνεται για όχι παραπάνω από τρεις μήνες από την ημερομηνία που αναφέρεται στο ιατρικό πιστοποιητικό, αν το Εισιτήριο προβλέπει  μία ή περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις.

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Alitalia θα παρατείνει επίσης: (i) την περίοδο ισχύος των Εισιτηρίων (και των EMD που αφορούν οποιεσδήποτε πιθανές επικουρικές υπηρεσίες έχουν αγοραστεί με το Εισιτήριο, αν διατίθενται) που ανήκουν στα μέλη της οικογένειας ή στους συντρόφους του ασθενούς επιβάτη που ταξιδεύουν μαζί του/της και είναι καταχωρημένοι στην ίδια κράτηση με τον ασθενή επιβάτη, ή στους επιβάτες εκείνους που μπορούν να αποδείξουν στην Alitalia ότι ταξιδεύουν με τον ασθενή επιβάτη, (ii) την περίοδο ισχύος του EMD για το ζώο που ταξιδεύει μαζί με τον ασθενή επιβάτη.

 

3.3.7. Εάν ο επιβάτης πεθάνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το Εισιτήριο του επιβάτη (εάν υφίσταται τέτοια περίπτωση) που ταξιδεύει  μαζί του/της μπορεί να αλλάξει με τη διαγραφή του όρου της ελάχιστης διάρκειας παραμονής ή με την παράταση της περιόδου ισχύος του. Σε περίπτωση θανάτου, σε ενδιάμεση στάση ή στον προορισμό του ταξιδιού, συγγενών πρώτου βαθμού,  συζύγου ή συντρόφου του επιβάτη που έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι, η περίοδος ισχύος του Εισιτηρίου του επιβάτη, καθώς και εκείνου των συγγενών πρώτου βαθμού, συζύγου ή συντρόφου που τον συνοδεύουν, μπορεί να αλλάξει κατά τον ίδιο τρόπο. Οι αλλαγές θα γίνονται με την επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού θανάτου και, σε κάθε περίπτωση, η επιμήκυνση της  ισχύος του Εισιτηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 (σαράντα πέντε) ημέρες μετά την ημερομηνία θανάτου.

 

3.3.8. Το Εισιτήριο που αγόρασε ο επιβάτης ισχύει μόνο για το σκέλος ή τα σκέλη διαδρομής που αναγράφονται στο Εισιτήριο, από τον τόπο αναχώρησης προς τον τόπο προορισμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενδιάμεσων στάσεων. Ο Ναύλος που καταβλήθηκε από τον επιβάτη αφορά τη μεταφορά όπως αυτή προσδιορίζεται στο Εισιτήριο. Ο Ναύλος και οι Κανόνες ναύλου, όπως ορίζονται στο άρθρο Ι αυτών των ΓΟΜ, αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της σύμβασης μεταφοράς. Αν το Εισιτήριο περιλαμβάνει σειρά σκελών διαδρομής, τα σκέλη αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν με τη σειρά που αναφέρονται στο εισιτήριο.

 

3.3.9. Ο επιβάτης που επιθυμεί να αλλάξει το δρομολόγιο ή κάποιο άλλο στοιχείο της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς, θα πρέπει, εάν τέτοια αλλαγή προβλέπεται από  τους κανόνες του ναύλου, να ειδοποιεί καταλλήλως εκ των προτέρων την Alitalia.

 

3.4. Ναύλοι και άλλες Χρεώσεις

 

3.4.1. Στην τιμή του Εισιτηρίου συμπεριλαμβάνεται ο ναύλος, καθώς και οι φόροι και όλες οι άλλες χρεώσεις που αφορούν σε αυτή τη μεταφορά και επιβάλλονται από το νόμο ή απαιτούνται από κυβερνητικές ή από άλλες αρμόδιες αρχές. Οι ναύλοι αφορούν μόνο στη μεταφορά από το αεροδρόμιο αναχώρησης μέχρι εκείνο του τελικού προορισμού. Οι ναύλοι δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες μεταφοράς εδάφους μεταξύ αεροδρομίων και μεταξύ των αεροδρομίων και τερματικών σταθμών των πόλεων, και καθορίζονται βάσει του επιλεγμένου δρομολογίου και των κανόνων ναύλων της Alitalia που ισχύουν κατά την αγορά του εισιτηρίου. Οι αλλαγές στο ταξίδι μετά την αγορά, αν αυτό επιτρέπεται από τους ισχύοντες ναύλoυς, ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετη χρέωση.

 

3.4.2. Οι απαιτήσεις (ηλικία, κατοικία κ.ο.κ.) που πρέπει να πληρούνται ώστε να επωφεληθεί ο επιβάτης από επιλεγμένους και ειδικούς Ναύλους υπόκεινται σε επαλήθευση από την Alitalia ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να ισχύουν κατά την επιβίβαση στην πτήση (πτήσεις). Αν δεν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, η Alitalia μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση ή να ζητήσει, όταν είναι δυνατό, την καταβολή της διαφοράς της τιμής από τον επιβάτη για το Ναύλο.

 

3.4.3. Οι ναύλοι, οι φόροι και οι άλλες επιπλέον χρεώσεις καταβάλλονται στο νόμισμα της Χώρας στην οποία εκδίδεται το Εισιτήριο, εκτός και αν η Alitalia ή οι πράκτορες της, οι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί της ζητήσουν, πριν ή κατά τη στιγμή της  πληρωμής του Εισιτηρίου, για κάποιο βάσιμο  ή νόμιμο λόγο η πληρωμή να γίνει σε άλλο νόμισμα  (επί σκοπώ παραδείγματος μόνο, λόγω έλλειψης δυνατότητας μετατροπής του τοπικού νομίσματος).

 

3.4.4. Ανάλογα με το επιλεγμένο κανάλι αγοράς (Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορες, φορείς Κέντρου Εξυπηρέτησης, εκδοτήρια εισιτηρίων, ιστοσελίδα κ.λπ.), ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για την υπηρεσία πώλησης ή/και την έκδοση του Εισιτηρίου (το επονομαζόμενο "Τέλος έκδοσης εισιτηρίου").

 

ΑΡΘΡΟ IV

CHECK-IN ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

 

4.1. Το χρονικό περιθώριο για τον έλεγχο των επιβατών (check-in) είναι διαφορετικό σε κάθε αεροδρόμιο. Για το λόγο αυτό, ο επιβάτης πρέπει να αναζητεί αυτά τα χρονικά περιθώρια και να τα σέβεται. Σε κάθε περίπτωση, η Alitalia ή οι Εξουσιοδοτημένοι Πράκτορές της θα παράσχουν  στον επιβάτη πληροφορίες για τα χρονικά περιθώρια για το check-in για την πρώτη πτήση που αναφέρεται στο Εισιτήριο. Συνιστάται να φτάνουν πάντα οι επιβάτες νωρίς για το check-in, επιτρέποντας στην Αεροπορική Εταιρία και τον επιβάτη να ολοκληρώσουν τις τυπικές διαδικασίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Για οποιαδήποτε πτήση που ακολουθεί την πρώτη πτήση ο επιβάτης θα πρέπει να αναζητεί τα χρονικά περιθώρια του check-in και να ελέγχει ότι οι χρόνοι σύνδεσης μεταξύ των σκελών της διαδρομής επαρκούν για την ολοκλήρωση του check-in και της επιβίβασης. Ειδικές οδηγίες και χρονικά περιθώρια ενδέχεται να προβλέπονται για συγκεκριμένες κατηγορίες επιβατών, όπως για παράδειγμα για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών και ασυνόδευτα ανήλικα ή επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα (βλ. άρθρο 6).

 

4.2. Οι πληροφορίες για τα χρονικά όρια ελέγχου των επιβατών (check-in) αποτελούν  αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μεταφοράς και διατίθενται  στη σελίδα Χρονικά όρια check-in της ιστοσελίδας της Alitalia ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

4.3. Αν ο επιβάτης δεν σέβεται το χρονικό όριο για το check-in, η Alitalia δεν υποχρεούται να μεταφέρει τον επιβάτη και μπορεί να ακυρώσει την κράτηση της πρώτης πτήσης, καθώς και των  πτήσεων που ακολουθούν, πάντα υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των Κανόνων Ναύλου όσον αφορά τις αλλαγές και τις επιστροφές χρημάτων (διατίθενται στην ιστοσελίδα της Alitalia ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες) και με την επιφύλαξη του παραπάνω άρθρου 3.3.8.

 

4.4. Αφού ολοκληρωθεί το check-in, ο επιβάτης πρέπει να φτάσει στην πύλη επιβίβασης όχι αργότερα από την ώρα που προσδιορίζει  η Alitalia στο check-in.

 

4.5. Αν ο επιβάτης δεν φτάσει στην πύλη επιβίβασης μέχρι την  προκαθορισμένη ώρα, η Alitalia δεν υποχρεούται να μεταφέρει τον επιβάτη και μπορεί να ακυρώσει την κράτηση της πρώτης πτήσης, καθώς και των πτήσεων που ακολουθούν, πάντα υπό την προϋπόθεση  εφαρμογής των Κανόνων Ναύλου όσον αφορά τις αλλαγές και τις επιστροφές χρημάτων και με την επιφύλαξη του παραπάνω άρθρου 3.3.8.

 

4.6.  Η Alitalia δεν ευθύνεται  για κανένα κόστος ή έξοδα  που επωμίζεται ένας επιβάτης ο οποίος δεν σεβάστηκε  τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του άρθρου.

 

4.7. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος εισιτηρίων και να επιβιβαστεί σε μια πτήση, ο επιβάτης πρέπει να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την είσοδο και την έξοδο από τη χώρα, τις απαιτούμενες θεωρήσεις εισόδου (visa) για το ταξίδι, υγειονομικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εμβολίων, καθώς και αποδεικτικά κάλυψης απαιτήσεων για αγορά  ειδικών Ναύλων, αν υπάρχουν. Τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να είναι έγκυρα κατά την πραγματοποίηση της πτήσης και για όλη τη διάρκειά της. Επίσης, ο επιβάτης πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των Χωρών διέλευσης, αναχώρησης και προορισμού, καθώς και με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Alitalia. Περισσότερες διατάξεις σχετικά με τις διοικητικές διατυπώσεις υπάρχουν στο παρακάτω άρθρο 12.

 

4.8. Η Αεροπορική εταιρεία παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για ταξίδια σε διάφορες χώρες προορισμού, στη σελίδα Ταξιδιωτικά έγγραφα της ιστοσελίδας της Alitalia. Είναι ωστόσο υποχρέωση του επιβάτη  να γνωρίζει και να ενημερώνει την Alitalia για οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν προσωπικούς περιορισμούς και όρους σε σχέση με τη χώρα προορισμού, ελέγχοντας αυτά τα στοιχεία με τα  Προξενεία ή τις Πρεσβείες των χωρών διέλευσης ή/και προορισμού.

                                                                     

ΑΡΘΡΟ V

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Η Alitalia μπορεί να αρνηθεί να μεταφέρει, μπορεί να διακόψει τη μεταφορά ή τη συνέχιση της μεταφοράς κάποιου επιβάτη  και/ή των αποσκευών του/της για λόγους ασφαλείας, ή εάν:

 

a) αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθεί  με τους νόμους, τους κανονισμούς ή τους κανόνες οποιασδήποτε Χώρας αναχώρησης, προορισμού ή κάποιας πάνω από την οποία ταξιδεύει

 

b) αυτό είναι απαραίτητο κατόπιν γραπτής αίτησης των Αρχών της Χώρας αναχώρησης, διέλευσης ή προορισμού

 

c) η μεταφορά του επιβάτη ή/και των αποσκευών του/της θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια, την υγεία, την υγιεινή ή την καλή κατάσταση μέσα στο αεροσκάφος

 

d) η συμπεριφορά, η ηλικία, η φυσική ή πνευματική κατάσταση του επιβάτη είναι τέτοιες που: (i) προκαλούν δυσφορία ή ενόχληση, ή προκαλούν δικαιολογημένα παράπονα από τους άλλους επιβάτες, ή (ii) θέτουν  σε κίνδυνο τον ίδιο/την ίδια ή άλλα πρόσωπα ή αγαθά

 

e) τέτοια πράξη δικαιολογείται από την αδυναμία του επιβάτη να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχει η Alitalia σχετικά με την ασφάλεια, τη συμμόρφωση με νομικές διατάξεις ή  κανονισμούς που αφορούν την πτήση, ή αν ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για παράνομη ή απείθαρχη συμπεριφορά σε προηγούμενη πτήση και υπάρχει κίνδυνος αυτή η συμπεριφορά να επαναληφθεί

 

f) ο επιβάτης αρνήθηκε να υποβληθεί σε ελέγχους ασφαλείας

 

g) οι ισχύοντες ναύλοι, οι φόροι και τυχόν άλλα συμπληρωματικά έξοδα δεν έχουν καταβληθεί, ή αν ο επιβάτης δεν έχει στην κατοχή του έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα

 

h) ο επιβάτης δεν διαθέτει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για την είσοδο σε Χώρα διέλευσης της πτήσης ή για την είσοδο στη  Χώρα τελικού προορισμού της πτήσης, όπως προβλέπεται στο πιο πάνω άρθρο 4.7  και στο πιο κάτω άρθρο 12

 

i) ο επιβάτης έχει καταστρέψει τα ταξιδιωτικά του/της  έγγραφά κατά τη διάρκεια της πτήσης ή  αρνήθηκε  να τα επιδείξει στο πλήρωμα του αεροσκάφους·

 

j) το εισιτήριο που εμφανίζεται από τον επιβάτη: (i) έχει ληφθεί παράνομα ή αγοράστηκε από πρόσωπο άλλο από την Alitalia ή από κάποιον από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές της, ή (ii) έχει δηλωθεί ως χαμένο ή κλεμμένο ή (iii) ήταν πλαστό ή (iv) υπέστη αλλαγές ή κατέστη μη πλήρες από πρόσωπο άλλο από την Alitalia ή από κάποιον από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές της (v) είναι στο όνομα προσώπου άλλου από αυτό που εμφανίζει το εισιτήριο (vi) έχει αγοραστεί δολίως, όντας κατανοητό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η Alitalia διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει το εισιτήριο

 

k) ο επιβάτης δεν σεβάστηκε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στους παρόντες ΓΟΜ ή στους Κανόνες Ναύλου σχετικά με τη χρήση του Εισιτηρίου ή/και τη μεταφορά αποσκευής και ζώων που ταξιδεύουν μαζί του/της.

 

ΑΡΘΡΟ VI

ΕΙΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

 

6.1. Το check-in για μεταφορά από την Alitalia:

 

a) επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα

 

b) παιδιών ηλικίας μικρότερης των 2 ετών και ασυνόδευτων ανηλίκων

 

c) επιβατών με ασθένειες ή άλλων επιβατών που χρήζουν ειδικής βοήθειας

 

d) γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης,

 

ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και διέπεται από τις ακόλουθες παραγράφους και από ειδικές διατάξεις που είναι διαθέσιμες στη σελίδα Οργανώστε το ταξίδι σας της ιστοσελίδας της Alitalia, ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

 

6.2. Επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα

 

6.2.1. Τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 που είναι διαθέσιμος μέσω του ακόλουθου συνδέσμου http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:EL:PDF. Η βοήθεια προς αυτήν την κατηγορία επιβατών κατά την παραμονή τους στο αεροδρόμιο είναι ευθύνη των φορέων διαχείρισης των αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επιβάτης πρέπει να κοινοποιήσει στην Alitalia το αίτημά του/της για ειδική βοήθεια τη στιγμή της κράτησης και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση του πρώτου σκέλους του ταξιδιού, ούτως ώστε η Αεροπορική Εταιρεία να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή της για να ενημερώσει σχετικά τους φορείς διαχείρισης του αεροδρομίου. Παρόλα αυτά, η Alitalia θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά.

 

6.2.2. Προκειμένου να παρασχεθεί η καλύτερη υπηρεσία κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, αλλά και στη διάρκεια της πτήσης, συνιστάται οι επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα που χρειάζονται ειδική βοήθεια να φθάνουν στον έλεγχο εισιτηρίων (check-in) νωρίς εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση, εντός του χρονικού ορίου check-in της επιλεγμένης πτήσης.

 

6.2.3. Η αεροπορική εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην δεχτεί την επιβίβαση επιβατών που δεν έχουν  ιατρικό πιστοποιητικό  όταν αυτό απαιτείται, ή αν το ιατρικό πιστοποιητικό είναι ελλιπές ή μη σύμφωνο με τους νόμους και την πολιτική της Αεροπορικής Εταιρείας.

 

6.2.4. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ειδική βοήθεια προς τους επιβάτες και τα σχετικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για τη μεταφορά υπάρχουν στη σελίδα Ταξιδιωτικά έγγραφα της ιστοσελίδας της Alitalia, ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

6.3. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών και ασυνόδευτα ανήλικα

 

6.3.1. Κάθε παιδί ηλικίας μικρότερης των 2 ετών πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από έναν γονέα ή από ένα άτομο ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών.

 

6.3.2. Παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 14 ετών (μη συμπληρωμένα) για πτήσεις εσωτερικού, και μεταξύ 5 και  15 ετών (μη συμπληρωμένα) για διεθνείς πτήσεις, που ταξιδεύουν μόνα ή σε διαφορετική θέση από εκείνη των γονέων, των κηδεμόνων ή των συνοδών (ασυνόδευτα ανήλικα) μπορούν να γίνουν δεκτά στις πτήσεις της Alitalia, κατόπιν αίτησης των εν λόγω προσώπων, σύμφωνα με τη διαδικασία που υπάρχει στη σελίδα Παιδιά της  ιστοσελίδας  της Alitalia.

 

Συνοδός είναι ένας ενήλικας (άνω των 18 ετών) στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη του ανηλίκου με βάση την κατάλληλη τεκμηρίωση με έγγραφα.

 

6.3.3. Τα ανήλικα άνω των 14 ετών μπορούν να πετάξουν μόνα τους  στις πτήσεις εσωτερικού, και τα ανήλικα άνω των 15 ετών μπορούν να πετάξουν μόνα τους  σε οποιαδήποτε πτήση, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών πτήσεων και των διηπειρωτικών πτήσεων. Η διαδικασία που ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο 6.3.2. δεν ισχύει για αυτά τα ανήλικα. Επομένως, η επιβίβαση αυτών των ανηλίκων διέπεται από τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες διαδικασίες που ισχύουν για κάθε επιβάτη.

 

Παρά ταύτα, κατόπιν ρητού αιτήματος και μετά την πληρωμή του προβλεπόμενου  επιπλέον ποσού, τα ανήλικα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία του ασυνόδευτου ανήλικου που περιγράφεται στο παραπάνω άρθρο 6.3.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ισχύει για τα ασυνόδευτα ανήλικα και τα σχετικά επιπλέον ποσά, υπάρχουν στη σελίδα Παιδιά στην ιστοσελίδα της Alitalia, ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

Επιπλέον, επειδή κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, τόσο στην περίπτωση προγραμματισμένων στάσεων όσο και στην περίπτωση ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων, οι ανήλικοι ενδεχομένως να χρειαστεί να μεταφερθούν  σε ξενοδοχεία, που απαιτούν έγγραφη γονική άδεια για το check-in, οι ανήλικοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους  γραπτή άδεια από τους γονείς  ή / και τους κηδεμόνες τους.  Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημίες ή δαπάνες λόγω έλλειψης της εν λόγω άδειας. Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς ή/και οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για ζημίες που προκαλούν οι  ανήλικοι σε τρίτα μέρη, στην Alitalia και στο προσωπικό της Alitalia, σύμφωνα με το άρθρο 2048 του Ιταλικού Αστικού Κώδικα,  και θα αποζημιώσουν και θα απαλλάξουν την Alitalia από την ευθύνη τυχόν τέτοιων ζημιών.

 

6.3.4. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά ανηλίκων και τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για το ταξίδι υπάρχουν στη σελίδα Παιδιά της  ιστοσελίδας της Alitalia και κατά τη διαδικασία αγοράς του Εισιτηρίου, ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

6.4. Επιβάτες με ασθένειες ή άλλοι επιβάτες που απαιτούν ειδική βοήθεια - Γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις κατηγορίες επιβατών και τα σχετικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για το ταξίδι υπάρχουν στη σελίδα Μέλλουσες μητέρες της ιστοσελίδας της Alitalia, ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

ΑΡΘΡΟ VII

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

 

 

7.1. Ο επιβάτης έχει το δικαίωμα μεταφοράς Αποσκευών εντός των ορίων και των προϋποθέσεων που έχει θεσπίσει η Alitalia. Τα εν λόγω όρια και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμα στη σελίδα Αποσκευές της ιστοσελίδας της Alitalia και κατά τη διαδικασία αγοράς του Εισιτηρίου, ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

Ακολουθούν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τη μεταφορά αποσκευών και άλλων αντικειμένων των επιβατών.

 

7.2. Η χειραποσκευή και τα άλλα αντικείμενα που μπορεί να μεταφέρει ο επιβάτης στο αεροσκάφος πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τη θέση που βρίσκεται μπροστά από τον επιβάτη (με εξαίρεση  τις θέσεις έκτακτης ανάγκης) ή στους κατάλληλους χώρους στην καμπίνα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος, το βάρος, το σχήμα και οι διαστάσεις των χειραποσκευών και των άλλων αντικειμένων πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική της Alitalia που είναι διαθέσιμη στη σελίδα Χειραποσκευή της ιστοσελίδας της  Alitalia.

 

7.2.1. Η Alitalia επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί τη μεταφορά στην καμπίνα της χειραποσκευής ή άλλων αντικειμένων του επιβάτη: (i) των οποίων το μέγεθος, το βάρος, το σχήμα ή/και οι διαστάσεις δεν συμμορφώνονται με την πολιτική της Alitalia, (ii) που δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις ασφαλείας για μεταφορά στην καμπίνα των επιβατών, ή (iii) σε περίπτωση προβλημάτων με την ισορροπία του αεροσκάφους  ή με το διαθέσιμο χώρο μέσα στο αεροσκάφος. Η χειραποσκευή και τα άλλα αντικείμενα του επιβάτη που δεν επιτρέπονται στην καμπίνα των επιβατών μεταφέρονται ως Καταγεγραμμένη Αποσκευή.

 

7.3. Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος, το βάρος, το σχήμα ή/και οι διαστάσεις της καταγεγραμμένης Αποσκευής πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική της Alitalia που διατίθεται στη σελίδα Καταγεγραμμένες αποσκευές της ιστοσελίδας της Alitalia, και να βρίσκονται σε κατάλληλα μεταφορικά μέσα για την ασφαλή μεταφορά και το χειρισμό (όπως, επί σκοπώ παραδείγματος μόνο, βαλίτσες, σακίδια, τσάντες, κ.λπ.), ώστε η εν λόγω μεταφορά να μην αποτελεί μεταφορά εμπορευμάτων. Κατά την παραλαβή της Καταγεγραμμένης αποσκευής, η Alitalia εκδίδει μια Απόδειξη ελέγχου αποσκευής στον επιβάτη για κάθε ελεγμένο κομμάτι.

 

Αυτή η αποσκευή μεταφέρεται δωρεάν, αν αυτό προβλέπεται από τον επιλεγμένο ναύλο και το απαλλασσόμενο όριο  βάρους αποσκευών. Αν το βάρος, η διάσταση ή ο αριθμός των καταγεγραμμένων αποσκευών υπερβαίνουν το απαλλασσόμενο όριο βάρους αποσκευών, το υπερβαίνων μέρος  (υπέρβαρο) χρεώνεται με επιπλέον ποσό και εκδίδεται η σχετική απόδειξη στον επιβάτη. Το συγκεκριμένο ποσό αυτής της επιπλέον χρέωσης είναι διαθέσιμο στη σελίδα Καταγεγραμμένες αποσκευές της ιστοσελίδας της  Alitalia, ή ανακοινώνεται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες

 

Τα ζώα του επιβάτη θεωρούνται υπέρβαρη αποσκευή, όταν τίθενται στην επιμέλεια της Alitalia για μεταφορά στο χώρο αποσκευών.

 

Η Καταγεγραμμένη αποσκευή, εντός του απαλλασσόμενου ορίου  βάρους αποσκευών ή η υπέρβαρη, μεταφέρεται στο ίδιο αεροσκάφος με τον επιβάτη, εκτός αν αυτό αποδειχθεί μη εφικτό, για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικούς  λόγους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Alitalia θα μεταφέρει την αποσκευή με την επόμενη διαθέσιμη πτήση και θα την παραδώσει  στον επιβάτη.

 

7.4. Οι αποσκευές και τα αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά στο χώρο αποσκευών (όπως, επί σκοπώ παραδείγματος μόνο, εύθραυστα μουσικά όργανα και παρόμοια αντικείμενα) γίνονται αποδεκτά για μεταφορά μόνο στην καμπίνα των επιβατών, αν υπάρχει αρκετός χώρος και σύμφωνα με τις ειδικές διαδικασίες που ορίζει η Alitalia, για την εγγύηση της ασφάλειας των επιβατών και του πληρώματος. Η μεταφορά των εν λόγω αντικειμένων μπορεί να υπόκειται σε ειδική τιμή  που είναι διαθέσιμη στη σελίδα Ειδικές αποσκευές της ιστοσελίδας της Alitalia, ή ανακοινώνεται από τους φορείς του Κέντρου εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες.

 

7.5. Οι πτήσεις  κοινού κωδικού ή οι πτήσεις με περισσότερους διαδοχικούς μεταφορείς μπορεί να έχουν διαφορετικούς όρους μεταφοράς αποσκευών και διαφορετικά απαλλασσόμενα όρια βάρους αποσκευών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα "Αποσκευές" της ιστοσελίδας της Alitalia, ή στις ιστοσελίδες των εν λόγω αεροπορικών εταιρειών, ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης.

 

 

ΑΡΘΡΟ VIII

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

 

 

8.1.  Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς για την αεροναυτική ασφάλεια και τους κανονισμούς της εταιρείας,  ορισμένα αντικείμενα δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται  στην καμπίνα και / ή στο αμπάρι ή υπόκεινται σε περιορισμούς και προϋποθέσεις. Η περιγραφή αυτών των αντικειμένων και των ορίων και  προϋποθέσεων  μεταφοράς χειραποσκευών και   καταγεγραμμένων αποσκευών υπάρχει στην ιστοσελίδα της  Alitalia, στις σελίδες  Χειραποσκεύή και Καταγεγραμμένη αποσκευή

 

ενημερώθηκε στο 31/01/1028

 

 

 

8.2. Επιπλέον, η Καταγεγραμμένη αποσκευή δεν επιτρέπεται να περιέχει αντικείμενα, όπως (για λόγους παραδείγματος μόνο): ηλεκτρονικά τσιγάρα ή πίπες, αντικείμενα αξίας, εύθραυστα ή ευπαθή αντικείμενα, μετρητά, κοσμήματα, πολύτιμα μέταλλα, ασημικά, υπολογιστές και τα παρελκόμενά τους, ηλεκτρονικές μικροσυσκευές ή συσκευές για προσωπική χρήση, κάμερες και φωτογραφικό εξοπλισμό, διαπραγματεύσιμες αξίες, μέσα πιστώσεως, κυβερνητικά αξιόγραφα, πιστοποιητικά μετοχών και ομολόγων ή άλλες ασφάλειες, επιχειρηματικά ή εμπορικά έγγραφα ή έγγραφα εργασίας, διαβατήρια και άλλα έγγραφα προσωπικής ταυτότητας, συλλογές δειγμάτων, κειμήλια, αντίκες, προϊόντα χειροτεχνίας ή είδη αρχαιοτήτων, έργα τέχνης, σπάνια βιβλία, πολύτιμες εκδόσεις ή χειρόγραφα, κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.

 

 

8.3. Η Alitalia έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά ως αποσκευής, ή να αρνηθεί τη συνέχιση της μεταφοράς, οποιουδήποτε αντικειμένου είναι ακατάλληλο για μεταφορά στο αεροσκάφος, λόγω διαστάσεων, σχήματος, βάρους, περιεχομένου, ασυνήθιστων χαρακτηριστικών, ευθραυστότητας, ευπάθειας, για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικούς λόγους, ή γιατί μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση ή να ενοχλήσει άλλους επιβάτες.

 

8.4. Για λόγους που έχουν σχέση με την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβατών, η Alitalia  μπορεί να υποβάλλει την Αποσκευή σε ελέγχους και επιθεωρήσεις μέσω ηλεκτρονικών συσκευών  ή  συσκευών που έχουν ακτίνες. Σε περίπτωση απουσίας του επιβάτη, τα αντικείμενά του ενδέχεται να υποβληθούν σε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο επιβάτης κατέχει (ή αν οι αποσκευές του περιέχουν) αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΜ, ή πυροβόλα, πυρομαχικά ή άλλα όπλα που δεν δηλώθηκαν δεόντως στην Αεροπορική Εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΜ.

 

Αν ο επιβάτης δεν συμφωνήσει με τους προαναφερθέντες ελέγχους, η Αεροπορική Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά του επιβάτη και των αποσκευών του.

 

8.5. Η άσκηση των δικαιωμάτων του επιβάτη με βάση τη Σύμβαση μεταφοράς σχετικά με τη  μεταφορά και την επιστροφή της καταγεγραμμένης αποσκευής, τελεί υπό τον όρο της κατοχής από αυτόν/ήν και παρουσίαση της απόδειξης ελέγχου αποσκευής που εκδίδεται  κατά το check-in και φέρει το όνομα του επιβάτη έναντι του οποίου η Alitalia αναλαμβάνει την υποχρέωση της μεταφοράς, καθώς και του αριθμού του εισιτηρίου του επιβάτη και τον αριθμό των καταγεγραμμένων αποσκευών. Εάν το πρόσωπο που θέλει να αναζητήσει  μια καταγεγραμμένη αποσκευή αδυνατεί να επιδείξει την απόδειξη ελέγχου αποσκευής ή να εντοπίσει  την αποσκευή, η Alitalia θα επιστρέψει την αποσκευή αυτή μόνο αν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να παράσχει στοιχεία και επαρκείς αποδείξεις του δικαιώματός του/της να παραλάβει αυτή την αποσκευή. Η Αεροπορική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει την εν λόγω επιστροφή στην έκδοση συγκεκριμένης γραπτής αποδέσμευσης από τον επιβάτη που θα  απαλλάσσει την Alitalia από οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση (συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης από τρία μέρη). Η παραλαβή της Καταγεγραμμένης αποσκευής από τον κάτοχο του εισιτηρίου χωρίς γραπτά παράπονα κατά την  παραλαβή σημαίνει  ότι η Καταγεγραμμένη αποσκευή επεστράφη σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς.

 

8.6. Ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να ταξιδέψει με ζώα, μόνο αν είναι τοποθετημένα σε κιβώτια κατάλληλα για αεροπορική μεταφορά, όπως ορίζει η Alitalia.

 

Πριν από την πτήση, είναι καθήκον του επιβάτη (i) να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τους περιορισμούς μεταφοράς ή/και εισόδου ζώων στη χώρα προορισμού, (ii) να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με χαρακτηριστικά ή/και την κατάσταση υγείας ζώων που δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά, και (iii) να κατέχει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις υγείας και εμβολιασμών, τις άδειες εισόδου και τα άλλα έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταφορά ή/και την είσοδο των ζώων. Τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να είναι έγκυρα κατά το check-in και σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο επιβάτης πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις των χωρών διέλευσης, αναχώρησης ή άφιξης, καθώς και με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Alitalia. Η Αεροπορική Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν κυρώσεις, απώλεια, δαπάνες ή άλλες συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν από την έλλειψη ελέγχου των παραπάνω όρων και περιορισμών, από τη μη κατοχή των απαραίτητων εγγράφων ή λόγω μη συμμόρφωσης  προς τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις. 

 

Οι σκύλοι βοήθειας που έχουν αναγνωριστεί για τα άτομα με αναπηρία μεταφέρονται δωρεάν, επιπλέον του δωρεάν επιτρεπόμενου βάρους αποσκευών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που υποδεικνύει η Αεροπορική Εταιρεία και είναι διαθέσιμες στη σελίδα Κατοικίδια της ιστοσελίδας  της Alitalia.

 

ΑΡΘΡΟ IX

ΩΡΕΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

 

9.1. Οι προγραμματισμένες ώρες των πτήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Alitalia www.alitalia.com και κατά την αγορά του εισιτηρίου, ή γνωστοποιούνται από τους υπαλλήλους του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών, στα εκδοτήρια εισιτηρίων ή από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες και αναγράφονται στο Εισιτήριο.

 

Η Alitalia πραγματοποιεί τη μεταφορά με τον συμφωνημένο τρόπο και κατά τις συμφωνημένες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, η συχνότητα και η συνέπεια των πτήσεων εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων που δεν συνδέονται με την εταιρεία, όπως για παράδειγμα οι καιρικές συνθήκες, οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία του αεροδρομίου, η αναμονή από τον Πύργο Ελέγχου, οι απεργίες, κτλ. Τέτοιοι παράγοντες ενδέχεται να επιφέρουν μεταβολές και, στη χειρότερη περίπτωση, τον επαναπρογραμματισμό ή την ακύρωση της πτήσης. Με επιφύλαξη των κανονισμών που ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις παροχής βοήθειας και την ενδεχόμενη ευθύνη της εταιρείας στις μεμονωμένες περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, η Alitalia θα γνωστοποιεί στους επιβάτες τις τυχόν μεταβολές στις πτήσεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα και θα κάνει ό,τι εμπίπτει στις δυνατότητές της για να μετριάσει την ταλαιπωρία των επιβατών. Ο επιβάτης θα πρέπει να παρέχει στην Alitalia έναν τηλεφωνικό αριθμό και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου η εταιρεία θα μπορεί να πραγματοποιεί τη σχετική πληροφόρηση για τις πιθανές μεταβολές στις πτήσεις.

 

9.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, άρνησης επιβίβασης (επονομαζόμενες Υπεράριθμες κρατήσεις) και υποβάθμισης θέσης (επονομαζόμενη Downgrade), η Alitalia θα εφαρμόσει τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς σε ισχύ, και ειδικά τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2014, διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Alitalia στη σελίδα Δικαιώματα Επιβατών/Ευθύνη του Αερομεταφορέα.

Οι εν λόγω κανονισμοί δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς και υπόκεινται σε τροποποιήσεις κατά καιρούς εκ μέρους των αρμόδιων νομοθετικών και κανονιστικών αρχών. 

 

ΑΡΘΡΟ X

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

10.1. Οι όροι για την επιστροφή των χρημάτων των Εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί διέπονται από τους Κανόνες Nαύλου που ισχύουν τη στιγμή της αγοράς και διατίθενται στην ιστοσελίδα της Alitalia κατά τη διαδικασία αγοράς του Εισιτηρίου, ή ανακοινώνονται από τους φορείς του Κέντρου Εξυπηρέτησης, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες. Γενικές πληροφορίες για τις επιστροφές χρημάτων διατίθενται στη σελίδα Online αγορές της ιστοσελίδας της Alitalia.

 

10.2. Ο κάτοχος του εισιτηρίου ή το πρόσωπο που πλήρωσε για το Εισιτήριο θα έχουν δικαίωμα να τους επιστραφούν τα χρήματα. Εάν το εισιτήριο πληρώθηκε από κάποιο άλλο πρόσωπο από τον  κάτοχο, η Αεροπορική Εταιρεία θα επιστρέψει τα χρήματα μόνο σε αυτό το πρόσωπο  ή σύμφωνα με τις οδηγίες του/της , με την εμφάνιση των κατάλληλων αποδείξεων. Η επιστροφή χρημάτων που πραγματοποιεί η Αεροπορική Εταιρεία με καλή πίστη και χωρίς αμέλεια σε ένα πρόσωπο που εμφανίζεται ως ο κάτοχος ή/και ο αγοραστής του Εισιτηρίου, θεωρείται ότι πραγματοποιείται  σωστά προς το πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα. Εκτός από την περίπτωση απώλειας  Εισιτηρίου, ο κάτοχος/αγοραστής θα έχει δικαίωμα στην επιστροφή χρημάτων μόνο αν το Εισιτήριο  και όλα τα κουπόνια  πτήσης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, επιστραφούν στην Αεροπορική Εταιρεία. Αν το Εισιτήριο δεν έχει χρησιμοποιηθεί, η Αεροπορική Εταιρεία θα επιστρέψει τους φόρους και τις άλλες  χρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο ή απαιτούνται από κυβερνητικές αρχές σε σχέση με την χρήση της  πτήσης από τον επιβάτη. Η επιστροφή της αξίας των εν λόγω φόρων ισχύει επίσης για τα εισιτήρια η αξία των οποίων δεν επιστρέφεται, τα οποία έχουν αγοραστεί μέσω ειδικών προσφορών προώθησης. Σε περίπτωση μερικής χρήσης του Εισιτηρίου, επιστρέφεται ποσό αναλογικό των φόρων του σκέλους της διαδρομής που δεν πραγματοποιήθηκε.

 

 

10.3. Η επιστροφή της αξίας ενός Εισιτηρίου που έχει εκδοθεί από την Alitalia ή από έναν από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορές της μπορεί να γίνει μέχρι και 30 (τριάντα) ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης του Εισιτηρίου, εκτός αν ορίζονται πιο περιοριστικοί όροι από τους κανόνες Ναύλων. Η επιστροφή της αξίας των Εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί μέσω Εξουσιοδοτημένων Πρακτόρων πρέπει να ζητηθεί απευθείας από τους Εξουσιοδοτημένους Πράκτορες. Η Alitalia διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην επιστροφή με τις ίδιες μεθόδους και στο ίδιο νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για να πληρωθεί το Εισιτήριο.

 

 

ΑΡΘΡΟ XI

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

 

11.1. Σύμφωνα με τον Ιταλικό Κώδικα Ναυσιπλοΐας και άλλες εθνικές και διεθνείς διατάξεις που διέπουν τις αερομεταφορές, ο Κυβερνήτης της πτήσης έχει τον έλεγχο του αεροσκάφους και είναι εξουσιοδοτημένος να δρα όπως κρίνει ότι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής πτήση. Κάθε άτομο στο αεροσκάφος, επιβάτης και  μέλη του πληρώματος, υποχρεούνται να ακολουθούν τις εντολές του Κυβερνήτη της πτήσης. Επίσης, ο Κυβερνήτης είναι εξουσιοδοτημένος να λάβει όλα τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία  απέναντι σε επιβάτες των οποίων η  συμπεριφορά, η φυσική ή η πνευματική κατάσταση κρίνεται επικίνδυνη για την ασφάλεια της πτήσης. Ο επιβάτης είναι υπεύθυνος έναντι της Αεροπορικής Εταιρείας και τρίτων μερών για όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν από την συμπεριφορά του/της.

 

11.2. Αν ένας επιβάτης εντός του αεροσκάφους: (i) θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης, (ii) ενοχλεί τους άλλους επιβάτες και το πλήρωμα, ή ενεργεί με τρόπο που προκαλεί ενόχληση (iii) προκαλεί ζημιά στο αεροσκάφος ή/και στους μεταφερόμενους επιβάτες και στα αγαθά, (iv) αποσπά  το πλήρωμα από την εκτέλεση των καθηκόντων του, (v) παραβλέπει τις οδηγίες του πληρώματος για σωστή συμπεριφορά μέσα στο αεροσκάφος ή για την τήρηση των διαδικασιών, η Αεροπορική Εταιρεία μπορεί να λάβει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή ή τον περιορισμό της συνέχισης αυτής της συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού εντός των νομίμων ορίων, και μπορεί να αποβιβάσει ή να αρνηθεί την επιβίβαση ή να αρνηθεί τη συνέχιση της μεταφοράς του εν λόγω επιβάτη.

 

11.3.  Ο επιβάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί  τις οδηγίες της Alitalia που για λόγους ασφαλείας της πτήσης, δεν επιτρέπει ή περιορίζει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στο αεροσκάφος, όπως για λόγους παραδείγματος μόνο: κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, φορητών συσκευών εγγραφής, φορητών ραδιοφώνων, συσκευών αναπαραγωγής CD, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, πομποδεκτών, συμπεριλαμβανομένων τηλεκατευθυνόμενων και ραδιοελεγχόμενων παιχνιδιών και walkie-talkies.

 

Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται ιατρικές συσκευές, όπως βοηθήματα ακοής ή αναπνοής ή βηματοδότες που είναι απαραίτητα για την υγεία του επιβάτη. Ωστόσο, ο επιβάτης θα πρέπει να ελέγξει εκ των προτέρων αν επιτρέπεται η χρήση των εν λόγω συσκευών, καλώντας το Κέντρο Εξυπηρέτησης.

 

11.4. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλες τις πτήσεις της Alitalia. Η παραβίαση της εν λόγω απαγόρευσης επιφέρει κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο, επιπρόσθετα από το δικαίωμα της Alitalia να αξιώσει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από την εν λόγω παραβίαση. Από την 1η Απριλίου 2013, σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες της IATA, η απαγόρευση καπνίσματος επεκτείνεται και στη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων.

 

ΑΡΘΡΟ XII

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

 

12.1. Η μεταφορά των επιβατών διέπεται από διάφορους νόμους και κανονισμούς. Η αδυναμία συμμόρφωσης με τις εν λόγω διατάξεις μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση μεταφοράς. Ανατρέξτε στα άρθρα 4.7. και 4.8. των παρόντων ΓΟΜ.

 

12.2. Ο επιβάτης πρέπει να φέρει μαζί του τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους, τους κανονισμούς, τις εντολές, τους κανόνες και τους όρους που έχει θεσπίσει η χώρα αναχώρησης, προορισμού ή διέλευσης. Για το λόγο αυτό, ο επιβάτης δεν θα  έχει δικαίωμα σε καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων από την Alitalia, λόγω συνεπειών που οφείλονται στην έλλειψη ή σε πλημμέλεια αυτών των εγγράφων ή θεωρήσεων εισόδου (visa) ή στην παραβίαση αυτών των νόμων, κανονισμών, εντολών, κανόνων και όρων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Alitalia να επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου που δεν χρησιμοποιήθηκε, λόγω άρνησης παραχώρησης θεώρησης εισόδου (visa) για λόγους που δεν ελέγχει ο επιβάτης, το οποίο γνωστοποιήθηκε στην Alitalia πριν από την αναχώρηση.

 

12.3. Επιπροσθέτως των όσων προβλέπονται στα παραπάνω άρθρα 4.6. και 4.7, ο επιβάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Alitalia για όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή κατατεθεί και για όλες τις δαπάνες που προκύπτουν λόγω της έλλειψης ή της πλημμέλειας ή ανεπάρκειας των απαιτούμενων εγγράφων, ή λόγω αποτυχίας να συμμορφωθεί με  τους νόμους, τους κανονισμούς, τις εντολές, τους κανόνες και τους όρους που έχει θεσπίσει η χώρα αναχώρησης, προορισμού ή διέλευσης. Για αυτές τις πληρωμές, η Αεροπορική Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο ποσό που έχει καταβάλει ο επιβάτης για τις μεταφορές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο επιβάτης υποχρεούται να επιδείξει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τους νόμους, τους κανονισμούς, τις εντολές και τους κανόνες που έχει θεσπίσει η χώρα αναχώρησης, προορισμού ή διέλευσης, και πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι σωστά.

 

Ο επιβάτης που δεν έχει τα παραπάνω έγγραφα ή που παρουσιάζει ακατάλληλα έγγραφα θα χάσει το δικαίωμα μεταφοράς.

 

12.4. Ο επιβάτης αναλαμβάνει επίσης να επιτρέπει στην Alitalia να παράγει αντίγραφα αυτών  των εγγράφων για σκοπούς συμμόρφωσης με τους εθνικούς, διεθνείς και αλλοδαπούς νόμους περί μετανάστευσης. Η Alitalia εγγυάται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτά θα υπόκεινται σε επεξεργασία  σύμφωνη με τους κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας.

 

12.5. Κάθε φορά που υπάρχει άρνηση εισόδου σε μία χώρα, ο επιβάτης αυτός πρέπει να αποζημιώσει την Alitalia για κάθε πρόστιμο ή άλλες χρηματικές ποινές που εκδόθηκαν, καθώς και για όλα τα κόστη και τα έξοδα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα αυτής της άρνησης εισόδου. Σε κάθε περίπτωση, ο επιβάτης δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε για τη μεταφορά στον τόπο όπου του απαγορεύτηκε η είσοδος ή από όπου απελάθη.

 

12.6. Ο επιβάτης υποχρεούται να υποβληθεί στους συνήθεις ελέγχους ασφαλείας που διεξάγονται νόμιμα από τις αρμόδιες αρχές, από άλλα εξουσιοδοτημένα μέρη ή από την Alitalia. O επιβάτης αναλαμβάνει επίσης να επιτρέψει επιθεώρηση του/της ιδίου/ιδίας και των αποσκευών του από Αρχές του Τελωνείου, καθώς και από άλλες κυβερνητικές αρχές ή αρμόδια όργανα, συμπεριλαμβανομένης και της επιθεώρησης που γίνεται κατόπιν αιτήματος της Alitalia, εάν βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους ασφαλείας  και εντός των ορίων των εφαρμοζόμενων νομικών διατάξεων.

 

Ο επιβάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα μεταφοράς εάν αρνηθεί την πραγματοποίηση αυτών  των ελέγχων.

 

13.1. Σε περίπτωση:

 

(i) θανάτου ή σωματικής βλάβης του επιβάτη,
 

(ii) καθυστέρησης στη μεταφορά του επιβάτη,

 

(iii) καθυστέρησης στη μεταφορά της αποσκευής,

 

(iv) καταστροφής, απώλειας ή φθοράς της αποσκευής,

 

εφαρμόζονται οι εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί σε ισχύ, ειδικότερα: ο Κώδικας της Ναυσιπλοΐας, η Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999, ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2027/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 889/02, και τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 996/2010, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 376/2014, καθώς και η Εγκύκλιος της ENAC GEN-05 της 8ης Οκτωβρίου 2014.

Οι εν λόγω κανονισμοί δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς και υπόκεινται σε τροποποιήσεις κατά καιρούς εκ μέρους των αρμόδιων νομοθετικών και κανονιστικών αρχών.

 

13.2. Οι ακόλουθες πληροφορίες συνοψίζουν τους παραπάνω κανόνες.

 

a) Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης επιβάτη: Ο αερομεταφορέας ευθύνεται για ζημία που προκλήθηκε σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης ενός επιβάτη, μόνο υπό την  προϋπόθεση ότι το ατύχημα που προκάλεσε το θάνατο ή τη σωματική βλάβη έλαβε χώρα εντός του αεροσκάφους ή κατά τη διαδικασία λειτουργιών  επιβίβασης ή αποβίβασης. Για ζημίες που δεν υπερβαίνουν τα 113.100 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα¹ για κάθε επιβάτη, ο αερομεταφορέας δεν θα μπορεί να αποκλείει ή να περιορίσει την ευθύνη του. Ο αερομεταφορέας δεν θα ευθύνεται για τις παραπάνω ζημίες στο βαθμό που υπερβαίνουν τα 113.100 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα  για κάθε επιβάτη, αν αποδείξει ότι: α) η ζημία αυτή δεν προκλήθηκε από αμέλεια ή άλλη λανθασμένη ενέργεια ή παράλειψη του αερομεταφορέα  ή των υπαλλήλων του  ή των πρακτόρων του, ή β) αυτή η ζημία προκλήθηκε αποκλειστικά λόγω αμέλειας, λανθασμένης ενέργειας ή παράλειψης τρίτου προσώπου.

 

b) Προκαταβολές: σε περίπτωση αεροπορικών ατυχημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο ή τον τραυματισμό επιβατών, ο αερομεταφορέας , αν υποχρεούται από την εθνική του νομοθεσία , θα προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, σε προκαταβολές ποσού στο φυσικό πρόσωπο ή στα πρόσωπα που δικαιούνται αποζημίωση, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες οικονομικές ανάγκες αυτών των προσώπων. Σε περίπτωση θανάτου, η προκαταβολή δεν θα είναι μικρότερη των 16.000 Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων. Αυτές οι προκαταβολές δεν συνιστούν αναγνώριση ευθύνης και μπορούν να συμψηφιστούν με οποιαδήποτε περαιτέρω ποσά καταβληθούν στη συνέχεια ως αποζημίωση από τον αερομεταφορέα.

 

c) Καθυστέρηση στην αεροπορική μεταφορά επιβάτη: ο αερομεταφορέας ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από την καθυστέρηση στην αεροπορική μεταφορά των επιβατών. Παρ’ όλα αυτά, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται από την καθυστέρηση, αν αποδεικνύει  ότι αυτός και  οι υπάλληλοι του και οι πράκτορές του έλαβαν όλα τα μέτρα με τα οποία λογικά θα μπορούσαν να αποφύγουν αυτή τη ζημία, ή ότι ήταν αδύνατο για αυτόν ή για αυτούς να λάβουν τέτοια μέτρα. Η ευθύνη του αερομεταφορέα  για κάθε επιβάτη περιορίζεται σε 4.694 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα.

 

d) Καθυστέρηση στην αεροπορική μεταφορά αποσκευών: ο αερομεταφορέας ευθύνεται  για  ζημίες που προκαλούνται από την καθυστέρηση στην αεροπορική μεταφορά των αποσκευών. Παρ’ όλα αυτά, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από  καθυστέρηση, αν αποδείξει ότι αυτός και  οι υπάλληλοι και οι πράκτορές του έλαβαν όλα τα μέτρα που έπρεπε λογικά να αποτρέψουν τέτοια ζημία, ή ότι ήταν αδύνατο για αυτόν ή για αυτούς να λάβουν τέτοια μέτρα. Η ευθύνη του αερομεταφορέα για κάθε επιβάτη περιορίζεται σε 1.131 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα.

 

e) Φθορά, καταστροφή ή απώλεια αποσκευών: κατά την αεροπορική μεταφορά των αποσκευών, η ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης περιορίζεται στα 1.131 Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα για κάθε επιβάτη. Σε περίπτωση καταγεγραμμένων αποσκευών, η αεροπορική εταιρεία φέρει ευθύνη για τυχόν φθορές, εκτός εάν οι φθορές προϋπήρχαν ή οφείλονται στο υλικό, σε κάποιο ελάττωμα ή στην κατασκευή της αποσκευής ή σχετίζονται με την κανονική χρήση της αποσκευής ή με φθορές που προκύπτουν λόγω χρήσης: γρατζουνιές, βαθουλώματα, λεκέδες, απώλεια ή φθορά τμημάτων που προεξέχουν ή μπορούν να αφαιρεθούν (ιμάντες, ροδάκια, λαβές), εκτός εάν η φθορά επηρεάζει τη χρήση της αποσκευής. Η αεροπορική εταιρεία θεωρείται υπεύθυνη για φθορές σε μη καταγεγραμμένες αποσκευές μόνο μέχρι το βαθμό που η εν λόγω φθορά οφείλεται σε ενέργεια ή παράλειψη της αεροπορικής εταιρείας.

 

f) Ανώτερα όρια ευθύνης για αποσκευές: οι επιβάτες μπορούν να επωφεληθούν από υψηλότερο όριο ευθύνης, κάνοντας, κατά την παράδοση της αποσκευής στην αεροπορική εταιρεία στον έλεγχο των εισιτηρίων, μια ειδική δήλωση ενδιαφέροντος για την  παράδοση στον προορισμό και καταβάλλοντας ένα επιπλέον ποσό.

 

Η Alitalia έχει συνάψει συμφωνίες με ιδιαίτερα εξειδικευμένους συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ασφαλειών και προσφέρει στον επιβάτη  ασφάλιση για ζημίες στις αποσκευές και άλλους κινδύνους που προκύπτουν από, ή συνδέονται με άλλον τρόπο με το ταξίδι. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ενότητα "Πρόσθετες υπηρεσίες" της ιστοσελίδας της Alitalia.

 

g) Έγκαιρη υποβολή παραπόνου: η παραλαβή, από το πρόσωπο που δικαιούται σε παράδοση  της  καταγεγραμμένης αποσκευής  χωρίς παράπονο  είναι prima facie απόδειξη  ότι αυτή έχει παραδοθεί σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τα έγγραφα μεταφοράς. Σε περίπτωση ζημίας, το πρόσωπο που δικαιούται την παράδοσή της οφείλει  μόλις  ανακαλυφθεί η ζημία  να υποβάλλει  παράπονο στον αερομεταφορέα αμέσως και το αργότερο εντός επτά ημερών από την ημέρα παραλαβής της καταγεγραμμένης αποσκευής. Σε περίπτωση καθυστέρησης, το παράπονο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός είκοσι μία ημερών από την ημέρα κατά την οποία η αποσκευή περιήλθε στη διάθεση του. Το παράπονο πρέπει να διατυπωθεί  εγγράφως και να υποβληθεί ή να αποσταλεί  εντός των προαναφερθέντων προθεσμιών. Αν δεν υποβληθεί παράπονο εντός των προαναφερθέντων προθεσμιών, καμία αγωγή δεν μπορεί να ασκηθεί κατά του αερομεταφορέα, εκτός από την περίπτωση απάτης εκ μέρους του.

 

h) Ευθύνη Συμβατικού και Πραγματικού αερομεταφορέα: αν ο αερομεταφορέας που πραγματοποιεί όλη ή μέρος της μεταφοράς δεν είναι η ο Συμβατικός αερομεταφορέας, ο επιβάτης μπορεί να υποβάλλει παράπονο είτε στον Συμβατικό αερομεταφορέα είτε στον Πραγματικό αερομεταφορέα. Ο Συμβατικός αερομεταφορέας είναι εκείνος το όνομα ή ο κωδικός του οποίου εμφανίζεται στο εισιτήριο της πτήσης.

 

i) Προθεσμίες άσκησης αγωγής: το δικαίωμα για αποκατάσταση των ζημιών θα αποσβέννυται, εάν  δεν ασκηθεί αγωγή εντός δύο ετών από την ημερομηνία άφιξης στον προορισμό, ή από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να φτάσει το αεροσκάφος, ή από την ημερομηνία κατά την οποία διακόπηκε η μεταφορά. Η μέθοδος υπολογισμού αυτής της περιόδου θα καθορίζεται από το δικαστήριο που ανέλαβε την υπόθεση.

 

ΑΡΘΡΟ XIV

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΗΕΔ (ODR)

Η Alitalia ενημερώνει τους επιβάτες/καταναλωτές ότι ιδρύθηκε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών των καταναλωτών όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχουν αγοραστεί διαδικτυακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (επονομαζόμενη πλατφόρμα ΗΕΔ - ODR). Η πλατφόρμα ΗΕΔ (ODR) είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ (ODR) οι επιβάτες/καταναλωτές μπορούν να συμβουλεύονται των κατάλογο των οργανισμών Εναλλακτικής Επίλυσης των Διαφορών, να βρίσκουν τον σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού και να ξεκινούν τη διαδικασία για την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Alitalia για τον σκοπό αυτό είναι ODR@alitalia.com.

 

ΑΡΘΡΟ XV

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Κανένας πράκτορας, απασχολούμενος ή υπάλληλος της Alitalia δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει, να υποκαταστήσει ή να ακυρώσει τους παρόντες ΓΟΜ.

 

Καμία ρήτρα των παρόντων ΓΟΜ δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση από τις νομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ XVI

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η Alitalia, με την ιδιότητα του υπεύθυνου της επεξεργασίας, συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας αεροπορικής μεταφοράς και ενδεχόμενων βοηθητικών υπηρεσιών.

 

Η Alitalia επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196 της 30ής Ιουνίου 2003, όπως ισχύει.

 

Λόγω των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που αναπτύσσει η Alitalia, ο Υπεύθυνος της επεξεργασίας έκρινε αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ευρωπαϊκού κανονισμού, να ορίσει υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: Alitalia Data Protection Officer, Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), ή με την αποστολή email στη διεύθυνση dpo@alitalia.com.

 

Η Alitalia εγγυάται ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, με οποιονδήποτε τρόπο και αν συλλέγονται, θα πραγματοποιείται με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις ελευθερίες, καθώς και στην αξιοπρέπεια του ενδιαφερομένου, ιδίως πόσον αφορά το απόρρητο, την προσωπική ταυτότητα και το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 

Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο μέσω μηχανογραφικών συστημάτων, αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς, ενώ θα μπορούν να διαβιβάζονται από την Alitalia στους εξουσιοδοτημένους ετνολοδόχους της με την ιδιότητα των εξωτερικών «Εκτελούντων» την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΓΚΠΔ, καθώς επίσης, σε περίπτωση συμφωνιών συνεκμετάλλευσης πτήσεων με άλλες εταιρείες, στις εταιρείες αυτές με την ιδιότητα αυτόνομων υπεύθυνων της επεξεργασίας.

 

Επίσης, η Alitalia δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών στις αρμόδιες αρχές ή/και κυβερνητικούς οργανισμούς, εθνικούς και διεθνείς (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών ή/και κυβερνητικών οργανισμών των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά), σε περίπτωση που αυτές τα ζητήσουν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανονισμούς και η διαβίβασή τους καταστεί συνεπώς αναγκαία για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας αεροπορικής μεταφοράς.

 

Για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας αεροπορικής μεταφοράς και ενδεχόμενων βοηθητικών υπηρεσιών μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και «ευαίσθητα δεδομένα» κατά την έννοια του προαναφερθέντος κανονισμού.

 

Τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας σε περίπτωση που ο επιβάτης ζητήσει, επί παραδείγματι, ειδική ιατρική βοήθεια από την Alitalia ή/και από φορέα εκμετάλλευσης αερολιμένα ή έχει επιλέξει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να παράσχει τις πληροφορίες αυτές στην εταιρεία ή σε τρίτους (για παράδειγμα, στον ταξιδιωτικό πράκτορα μέσω του οποίου έκανε την κράτηση).

 

Παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες είναι ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν «ευαίσθητα δεδομένα», ο επιβάτης εξουσιοδοτεί την Alitalia να συλλέξει, νε επεξεργαστεί, να χρησιμοποιήσει, να κοινοποιήσει σε τρίτους και να μεταβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους, ακόμη και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο επιβάτης δεν παράσχει ή ανακαλέσει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, η Alitalia μπορεί να μην είναι σε θέση να παράσχει εν όλω ή εν μέρει τις υπηρεσίες που ζητά ο επιβάτης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010, κατά τη διαδικασία κράτησης ή αγοράς του εισιτηρίου, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει στην Alitalia τα στοιχεία, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτου προσώπου, με το οποίο μπορεί να έλθει σε επαφή σε περίπτωση αεροπορικού δυστυχήματος.

 

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

 

Οι πελάτες της Alitalia μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην καταστατική έδρα της εταιρείας, Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), ή στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αποστέλλοντας επιστολή στην Alitalia Data Protection Officer, Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), ή αποστέλλοντας email στη διεύθυνση dpo@alitalia.com

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Alitalia, στην ενότητα Privacy.

 

 

Επικαιροποίηση της 17ης Σεπτεμβρίου 2019

 

¹ Τα όρια ευθύνης που ορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 23 της Σύμβασης του Μόντρεαλ αναθεωρούνται από τον I.C.A.O. ανά πενταετία, και η πρώτη αναθεώρηση θα λάβει χώρα στο τέλος του πέμπτου έτους μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της εν λόγω Σύμβασης. Τα όρια ευθύνης που επισημαίνονται στους παρόντες Γενικούς Όρους Μεταφοράς είναι εκείνα που αναθεωρήθηκαν με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2010.