Πετάξτε μαζί μας

Η έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, στη συντήρηση στόλου και στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες έχουν καθιερώσει την Alitalia ως τον κυρίαρχο ιταλικό όμιλο στο χώρο της αεροπλοΐας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Οι κανονισμοί, οι κανόνες και οι διαδικασίας που ακολουθεί η Alitalia όσον αφορά τη μεταφορά των επιβατών και των αποσκευών, τα δικαιώματα των επιβατών και οι πληροφορίες για την παροχή βοήθειας και ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.