Επιβάτες που ταξιδεύουν στον Καναδά

Δήλωση κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

 

Από τις 18 Ιουνίου 2007, η καναδική κυβέρνηση εισήγαγε το Passenger Protect Program (Πρόγραμμα Προστασίας των Επιβατών) για την εφαρμογή συστήματος ελέγχου στα σύνορα ως αντιτρομοκρατικό μέτρο. Το πρόγραμμα Passenger Protect Progam για την προστασία των επιβατών απαιτεί από όλους τους αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις από και προς την καναδική επικράτεια να ελέγχουν τα ονόματα των επιβατών κατά την αποδοχή τους, αντιπαραβάλλοντάς τα με εκείνα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που καταρτίζει και παρέχει η καναδική αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση της δυνατότητας ή μη επιβίβασης των επιβατών που περιέχονται σε αυτούς τους καταλόγους.

 

Το Passenger Protect Program, το οποίο αρχικά λειτουργούσε σε εκούσια βάση, κατέστη υποχρεωτικό για τις αεροπορικές εταιρείες από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η Alitalia, προκειμένου να αποφύγει τις τεράστιες κυρώσεις ή, στη χειρότερη περίπτωση, την αναστολή του δικαιώματος προσγείωσης στην επικράτεια του Καναδά, προσαρμόστηκε στις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αποκτώντας εκ των προτέρων την απαραίτητη ευνοϊκή γνώμη του Εγγυητή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πράγματι, ο τελευταίος, παρά το γεγονός ότι ζήτησε την περαιτέρω ανάλυση του καναδικού Passenger Protect Program από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρείχε ευνοϊκή γνώμη βάσει της αρχής της εξισορρόπησης των συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 24 στοιχείο ζ του [Ιταλικού] Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 196/2003.

 

Τα στοιχεία που απαιτούνται από την Alitalia για την ακόλουθη διαβίβαση στις καναδικές αρχές είναι: το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο και ο αριθμός διαβατηρίου.

 

Σημειώνεται ότι εάν ένας επιβάτης δεν επιτρέπει την προσπέλαση και τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων, η άρνησή του θα συνεπάγεται αυτομάτως την αδυναμία της Alitalia να τον μεταφέρει αεροπορικώς στον Καναδά. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Alitalia είναι επιφορτισμένη με την επαλήθευση της αντιστοιχίας μεταξύ των ονομάτων που υπάρχουν στους καταλόγους που αποστέλλει η καναδική κυβέρνηση και των επιβατών που περιέχονται στους καταλόγους αποδοχής της Εταιρείας.