Επιβάτες που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες

Από τις 5 Μαρτίου 2003, οι αρχές των ΗΠΑ ζήτησαν από τους αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις από, προς ή μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να παρέχουν στο Γραφείο Τελωνείων και Προστασίας των ΗΠΑ, United States Bureau of Customs and Border Protection (CBP), για λόγους ασφάλειας και προστασίας της επικράτειάς τους, ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα των επιβατών.

 

Οι μεταφορείς που δεν συμμορφώνονται με αυτά τα αιτήματα θα μπορούσαν να υποστούν μεγάλες κυρώσεις, και ακόμη να αποστερηθούν το δικαίωμα πραγματοποίησης προσγειώσεων στα εδάφη των ΗΠΑ.

 

Με τη σειρά τους, οι επιβάτες αυτών των μεταφορέων θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε εκτενέστερους και διεξοδικότερους ελέγχους στους αερολιμένες των ΗΠΑ, με όλα τα πιθανά μειονεκτήματα που ενδεχομένως συνεπάγεται αυτό.

Η Alitalia, όπως και όλοι οι ευρωπαίοι αερομεταφορείς που εκτελούν δρομολόγια από, προς ή μέσω των ΗΠΑ, αποφάσισε να ικανοποιήσει τα ανωτέρω αιτήματα.

Η διαβίβαση των δεδομένων των επιβατών στις αρχές των ΗΠΑ αποτελεί στην πραγματικότητα προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών από, προς ή μέσω των εδαφών των ΗΠΑ.

 

Εάν ο επιβάτης δεν επέτρεπε την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η διαφωνία του θα καθιστούσε αδύνατο το ταξίδι του προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επομένως, η Alitalia, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρχών αυτών, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τις κρατήσεις που δεν αναφέρουν τα δεδομένα αυτά την ημέρα πριν από την προθεσμία των 72 ωρών πριν την αναχώρηση.

Η επεξεργασία δεδομένων PNR διέπεται από τη διεθνή συμφωνία της 26ης Ιουλίου 2007 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίζει ότι οι αερομεταφορείς συμμορφώνονται με αυτές τις υποχρεώσεις. Η Alitalia πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές τις διατάξεις. Για πληρέστερη επεξήγηση της επεξεργασίας των δεδομένων PNR που συλλέγονται από τις αρχές των ΗΠΑ (DHS - Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας) σε σχέση με τις πτήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των Ηνωμένων Πολιτειών, γίνεται αναφορά στη διεθνή συμφωνία και τη συνοδευτική επιστολή της DHS, όπως δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 204 της 4ης Αυγούστου 2007 και διατίθενται κάνοντας κλικ εδώ.

Η Alitalia θεώρησε επομένως αναγκαίο να εξασφαλίσει ότι οι επιβάτες της γνωρίζουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας και διαβίβασης των στοιχείων που περιέχονται στις κρατήσεις (για την τήρηση των οποίων δεσμεύονται οι ΗΠΑ δυνάμει της προαναφερθείσας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα), οι οποίες αναφέρονται με τη μορφή απαντήσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Σε τι είδους πληροφορίες για τους επιβάτες υπάρχει πρόσβαση;

Το Γραφείο Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (US CBP) έχει πρόσβαση σε PNR (Passenger Name Records ή δεδομένα πελατών που καταγράφονται κατά την κράτηση αεροπορικών ταξιδιών) σχετικά με πτήσεις που εκτελούνται από, προς ή μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Πρόκειται για ηλεκτρονικά "αρχεία" που δημιουργούνται στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους μεταφορείς για κάθε δρομολόγιο για το οποίο πραγματοποιεί κράτηση ο επιβάτης, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφόρων ειδών, όπως: όνομα του επιβάτη, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας του, λεπτομέρειες της πτήσης (ημερομηνία ταξιδιού, προέλευση και προορισμός, αριθμός των θέσεων επί του σκάφους, αριθμός αποσκευών κ.λπ.), καθώς και άλλες λεπτομέρειες όπως: η ένδειξη του τυχόν μεσολαβούντος ταξιδιωτικού γραφείου, ο τρόπος πληρωμής κ.λπ.

Επομένως, το PNR περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο επιβάτης κατά τη διαδικασία κράτησης. Επίσης, διαβιβάζονται στις τελωνειακές και μεταναστευτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών αμέσως μετά την απογείωση τα στοιχεία διαβατηρίου του επιβάτη (επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, αριθμός διαβατηρίου και φύλο).

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

- Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του πελάτη, ποιος θα τα διατηρεί και θα τα χρησιμοποιεί και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά;

Το CBP των ΗΠΑ, το οποίο είναι μέλος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security) των ΗΠΑ, θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα.

Ο οργανισμός αυτός θα τα χρησιμοποιεί για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σοβαρών εγκληματικών πράξεων.

Το CBP των ΗΠΑ δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού στα εν λόγω δεδομένα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, τα ίδια δεδομένα θα μπορούσαν να διαβιβαστούν και σε άλλες αρχές των ΗΠΑ που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και τα συμφέροντα της δικαιοσύνης, αλλά μετά από αξιολόγηση κατά περίπτωση και πάντοτε για σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας ή σοβαρών εγκληματικών πράξεων.

Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν επίσης να διατεθούν, όταν είναι αναγκαίο, για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων των επιβατών ή τρίτων (ιδίως σε περιπτώσεις σημαντικών κινδύνων για την υγεία) ή στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ή σε άλλες περιπτώσεις προβλεπόμενες από το νόμο.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των επιβατών;

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το CBP των ΗΠΑ μέσω των συστημάτων κρατήσεων έως και 48 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ελέγχων επιβατών πριν από την άφιξή τους στην επικράτεια των ΗΠΑ, με σκοπό να διευκολύνουν την είσοδο των περισσότερων ταξιδιωτών, επικεντρώνοντας τους πόρους του CBP των ΗΠΑ μόνο στον μικρό αριθμό επιβατών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πραγματικό κίνδυνο για την ασφάλεια.

Τα δεδομένα θα διατηρούνται για περίοδο 7 ετών, αν και, σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται μη αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορούν να διατηρηθούν για άλλα 8 χρόνια.

Οι αρχές των ΗΠΑ θα υιοθετούν επίσης όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των δεδομένων.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

- Ποια δικαιώματα έχουν οι επιβάτες και πώς μπορούν να τα ασκήσουν;

Οι αρχές των ΗΠΑ δεσμεύονται να μην αντιτάσσονται κατ' αρχήν στα αιτήματα των επιβατών να λάβουν αντίγραφο των δεδομένων που λαμβάνονται από το PNR και περιέχονται στις βάσεις δεδομένων τους. Οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων τους και να την επιτύχουν όταν το CBP των ΗΠΑ ή ο Οργανισμός Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) θεωρούν ότι το αίτημα αυτό δικαιολογείται και υποστηρίζεται επαρκώς. Ωστόσο, μια αρνητική απόφαση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής αντίκρουσης.

Τα αιτήματα διόρθωσης και τα παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων PNR μπορούν να απευθύνονται από την πλευρά των επιβατών (είτε απευθείας είτε μέσω αρχών προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη) στην υπηρεσία DHS Privacy Office (πρόγραμμα FOIA) στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

FOIA - Ufficio per la privacy

Department of Homeland Security

245 Murray Drive SW

STOP-0550

Washington, DC 20528-0550

Αριθμός ατελούς κλήσης: +1-866-431-0486

Τηλ.: +1-703-235-0790

Fax: +1-703-235-0443

Email: foia@dhs.gov