Έκδοση 2016-2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MILLEMIGLIA", ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALITALIA LOYALTY S.P.A. (ΕΦΕΞΗΣ "ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ") - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016. Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MILLEMIGLIA ΕΠΕΚΤΑΘΗΚΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1 Οι όροι και οι εκφράσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Κανονισμούς ορίζονται ως ακολούθως, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά: 

 

 • Με τον όρο "Alitalia Loyalty" εννοείται η Alitalia Loyalty S.p.A., με καταστατική έδρα στη διεύθυνση Fiumicino (RM), Ιταλία, Alfa Building, Via Alberto Nassetti snc, εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών της Ρώμης, με ιταλικό κώδικα φορολογικών στοιχείων και ΑΦΜ 1223187100, REA RM-1359262 και με πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 500.000,00 ΕΥΡΩ.
 • Με τον όρο "Αεροπορική εταιρεία" ή "Alitalia" εννοείται η Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών της Ρώμης, με ιταλικό κώδικα φορολογικών στοιχείων και ΑΦΜ 13029381004, REA RM-1418603 και με μετοχικό κεφάλαιο 103.105.126,99 ΕΥΡΩ.
 • Με τον όρο "Κάρτα MilleMiglia" εννοείται μια πλαστική κάρτα επιβράβευσης, η οποία εκδίδεται από τις Εταιρείες προώθησης και περιλαμβάνει το/τα όνομα/ονόματα, το επώνυμο και τον προσωπικό κωδικό αριθμό (κωδικός MilleMiglia) του Μέλους, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των προνομίων που προσφέρονται από το Πρόγραμμα.
 • Με τον όρο "Κάρτα συνεργαζόμενων εταιρειών" εννοείται μια πλαστική κάρτα που περιλαμβάνει τα λογότυπα των Εταιρειών προώθησης και μιας Συνεργαζόμενης εταιρείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάρτα επιβράβευσης και ως πιστωτική κάρτα, στην οποία μπορούν να συσχετιστούν ειδικά προνόμια.
 • Με τον όρο "Αποκλειστικά Club" εννοούνται το "Ulisse Club," το "Freccia Alata Club" και το "Freccia Alata Plus Club". Η συμμετοχή σε αυτά τα Αποκλειστικά Club παρέχεται στα Μέλη, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και τους δίνει το δικαίωμα λήψης ειδικών υπηρεσιών και προνομίων.
 • Με τον όρο "Αεροπορική εταιρεία SkyTeam" ή "Αεροπορικές εταιρείες SkyTeam" εννοούνται η Συνεργαζόμενη ή οι Συνεργαζόμενες εταιρείες που ανήκουν στη συμμαχία SkyTeam Alliance, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα A, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.alitalia.com.
 • Με τον όρο "Επικοινωνίες προγράμματος" εννοούνται όλες οι επικοινωνίες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα και οι οποίες θα δημοσιεύονται κατά καιρούς στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και σε άλλα μέσα που αφορούν το Πρόγραμμα, όπως φυλλάδια, ηλεκτρονικά περιοδικά, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.
 • Με τον όρο "Γενικοί όροι αεροπορικής μεταφοράς (ή GCC)" εννοούνται οι γενικοί όροι αεροπορικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο www.alitalia.com.
 • Με τον όρο "Συνεργαζόμενοι ελεγκτές" εννοούνται η Alitalia Loyalty S.p.A. και η Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., σύμφωνα με το άρθ. 28 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003 ("Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων Ιταλίας").
 • Με τον όρο "Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών" εννοείται η τηλεφωνική υπηρεσία την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν τα Μέλη για να ζητούν πληροφορίες, να κάνουν κρατήσεις και να αποκτούν εισιτήρια, Ανταμοιβές και βοήθεια.
 • Με τον όρο "Loylogic Inc." εννοείται η Εταιρεία που έχει οριστεί μέσω σύμβασης από τις Εταιρείες προώθησης για τη διαχείριση του καταλόγου ανταμοιβών "MilleMiglia Gallery" και την παροχή των απαραίτητων και κατάλληλων υπηρεσιών στα Μέλη, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τις Ανταμοιβές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
 • Με τον όρο "Μίλια" εννοείται η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται στο Πρόγραμμα. Τα Μίλια κερδίζονται μέσω των Εταιρειών προώθησης ή/και των Συνεργαζόμενων εταιρειών ή αγοράζονται από την Points International Ltd. Όταν τα Μέλη συγκεντρώσουν συγκεκριμένους αριθμούς Μιλίων, μπορούν να διεκδικήσουν και να λάβουν τις Ανταμοιβές που τους αναλογούν.
 • Με τον όρο "Μίλια αναβάθμισης" εννοούνται τα Μίλια που δίνουν τη δυνατότητα στα Μέλη να συμμετέχουν ή να ανανεώνουν τη συμμετοχή στους στα Αποκλειστικά Club.
 • Με τον όρο "MilleMiglia Gallery" εννοείται ο online κατάλογος που επιτρέπει στα Μέλη να χρησιμοποιούν τα Μίλια που συγκεντρώνουν για να διεκδικούν προϊόντα και υπηρεσίες Ανταμοιβών εκτός από εισιτήρια Ανταμοιβής, καθώς και Αναβαθμίσεις και προσφορές του προγράμματος Cash & Miles.
 • Ο όρος "MM" είναι το ακρώνυμο της ονομασίας MilleMiglia.
 • Με τον όρο "Συνεργαζόμενη εταιρεία" εννοείται μια αεροπορική εταιρεία ή μια εταιρεία/νομική οντότητα που διεξάγει δραστηριότητες εκτός των αερομεταφορών (στη δεύτερη περίπτωση ονομάζεται επίσης "Εμπορικός συνεργάτης") και σχετίζεται με το Πρόγραμμα στο πλαίσιο συγκεκριμένης συμφωνίας. Οι Συνεργαζόμενες εταιρείες του Προγράμματος παρατίθενται στο Παράρτημα A.
 • Με τον όρο "PIN" (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) εννοείται ένας μυστικός προσωπικός κωδικός που δίνει τη δυνατότητα στα Μέλη να αποκτούν πρόσβαση στην αποκλειστική τους ενότητα του Προγράμματος και σε άλλες online υπηρεσίες στον ιστότοπο www.alitalia.com.
 • Με τον όρο "Points International Ltd." εννοείται η εταιρεία που έχει εξουσιοδοτηθεί από τις Εταιρείες προώθησης, στο πλαίσιο συγκεκριμένης συμφωνίας, να διαχειριστεί την πώληση και τη μεταβίβαση των Μιλίων προκειμένου να διεκδικήσουν μια Ανταμοιβή.
 • Με τον όρο "Ανταμοιβή" εννοείται το αεροπορικό εισιτήριο ή άλλες ανταμοιβές που και μπορούν να αποκτηθούν καταναλώνοντας τα Μίλια που συγκέντρωσε το Μέλος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς, στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος.
 • Με τον όρο "Πρόγραμμα MilleMiglia" ή "Πρόγραμμα" εννοείται ένα πρόγραμμα ανταμοιβών, σκοπός του οποίου είναι η προώθηση της επιβράβευσης των πελατών των Εταιρειών προώθησης, με διάρκεια από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2015, το οποίο στη συνέχεια επεκτάθηκε έως τις 31 Αυγούστου 2016, ενώ μετά την περαιτέρω επέκταση ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.
 • Με τον όρο "Εταιρείες προώθησης" του Προγράμματος MilleMiglia εννοούνται οι εταιρείες Alitalia και Alitalia Loyalty.
 • Με τον όρο "Κανονισμοί MilleMiglia" εννοούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος ανταμοιβών MilleMiglia.
 • Με τον όρο "Μεταγενέστερη πίστωση" εννοείται η πίστωση Μιλίων στο λογαριασμό ενός Μέλους μετά τη χρονική στιγμή στην οποία μια τέτοια πίστωση θα λάμβανε χώρα αυτόματα με τη συνήθη διαδικασία.
 • Με τον όρο "Απόδειξη δρομολογίου" εννοείται ένα έγγραφο που πιστοποιεί την έκδοση ενός ηλεκτρονικού εισιτηρίου (e-ticket).
 • Με τον όρο "SkyTeam" εννοείται η συμμαχία των αεροπορικών εταιρειών που ιδρύθηκε στις 22 Ιουνίου 2000 και αναφέρεται στο Παράρτημα A του παρόντος.
 • Με τον όρο "Μέλος" εννοείται ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, ως μέλος και αφού αποδεχτεί τους παρόντες Κανονισμούς, και το όνομα του οποίου αναγράφεται στην Κάρτα.
 • Με τον όρο "Πτήσεις αναβάθμισης" εννοούνται όλες οι πτήσεις που πραγματοποιούνται με εισιτήρια σε κατηγορίες ναύλων που προσφέρουν το δικαίωμα συγκέντρωσης Μιλίων αναβάθμισης.

 

1.2 Η συμμετοχή των Μελών στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν και υπόκειται στην αποδοχή των παρόντων Κανονισμών. Με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, τα Μέλη αποδέχονται όλα τα περιεχόμενα των παρόντων Κανονισμών, καθώς και τυχόν περαιτέρω αλλαγές σε αυτούς. 

1.3 Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ανά πάσα στιγμή τους παρόντες Κανονισμούς, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τις Ανταμοιβές, τους πίνακες για τη συγκέντρωση και τη χρήση Μιλίων, το σύστημα για τη συγκέντρωση Μιλίων αναβάθμισης και τη συμμετοχή οποιασδήποτε Συνεργαζόμενης εταιρείας του Προγράμματος, είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει. Τα Μέλη θα λάβουν ειδοποίηση χωρίς καθυστέρηση για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες, μέσω ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και μέσω των Επικοινωνιών προγράμματος. Τα Μέλη δεν δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση από τις Εταιρείες προώθησης, για τυχόν αλλαγές που απαιτούνται από το νόμο ή πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, ανατρέξτε στην ενότητα MilleMiglia του ιστοτόπου www.alitalia.com ή καλέστε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στους αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος.  

ΑΡΘΡΟ 2 – ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών που ταξιδεύουν με πτήσεις κατόπιν καταβολής του αντίστοιχου ναύλου των Εταιρειών προώθησης ή των Συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών ή/και που έχουν αγοράσει αγαθά και υπηρεσίες από τις Εταιρείες προώθησης ή τις Συνεργαζόμενες εταιρείες και έχουν παράσχει, κατά την εγγραφή τους, μια προτιμώμενη ταχυδρομική διεύθυνση (η οποία θεωρείται από τις Εταιρείες προώθησης ως τόπος κατοικίας τους για το μοναδικό σκοπό της συμμετοχής σε προωθητικές πρωτοβουλίες που περιορίζονται σε συγκεκριμένη τοποθεσία), καθώς επίσης και μια προσωπική διεύθυνση email (για την παραλαβή της σχετικής αλληλογραφίας MilleMiglia και της Κάρτας MilleMiglia). Για τους εξαρτώμενους ανήλικους, η εγγραφή στο Πρόγραμμα υπόκειται στη ρητή συγκατάθεση και την ευθύνη των γονέων ή των κηδεμόνων (άτομα που ασκούν γονική μέριμνα) και η διαχείρισή της πραγματοποιείται από αυτούς. 

2.2 Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα σε άτομα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς ή να τα αποκλείσουν από το Πρόγραμμα σε περίπτωση που διαπιστωθεί αργότερα ότι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις. Στην περίπτωση που η εγγραφή στο Πρόγραμμα παραβαίνει ή δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των Κανονισμών, οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της εγγραφής του Μέλους, ακύρωσης των Μιλίων που έχουν συγκεντρωθεί και δεν έχουν εξαργυρωθεί τη στιγμή γνωστοποίησης της ανάκλησης, καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης τυχόν Ανταμοιβών που έχουν αποκτηθεί αλλά δεν έχουν εξαργυρωθεί ακόμη. 

2.3 Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, τα Μέλη πρέπει να εγγραφούν μέσω του ιστοτόπου www.alitalia.com, να επικοινωνήσουν με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή να χρησιμοποιήσουν τα υπόλοιπα κανάλια τα οποία ανακοινώνονται κατά καιρούς από τις Εταιρείες προώθησης. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα MilleMiglia συνεπάγεται την ανάγνωση και την πλήρη αποδοχή των παρόντων Κανονισμών από τα Μέλη. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ήδη εγγραφή σε Κάρτες οποιωνδήποτε Συνεργαζόμενων εταιρειών, για τις οποίες απαιτείται απαραιτήτως και υποχρεωτικά η εγγραφή στο Πρόγραμμα του κατόχου της κάρτας, η εν λόγω εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους κατόχους των αντίστοιχων καρτών μέσω ενός εντύπου που πρέπει να συμπληρωθεί από αυτούς, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά στοιχεία τους στις Συνεργαζόμενες εταιρείες και στους οικονομικούς Συνεργάτες που προωθούν τις Κάρτες. 

2.4 Κατά την εγγραφή, τα Μέλη λαμβάνουν έναν προσωπικό αριθμητικό κωδικό (κωδικός MilleMiglia), ο οποίος πρέπει να παρέχεται κατά την κράτηση πτήσεων και το check-in στο αεροδρόμιο, προκειμένου να πιστωθεί ο σχετικός αριθμός Μιλίων. Ο προσωπικός αριθμητικός κωδικός που ταυτοποιεί κάθε Μέλος αντιστοιχεί σε ένα λογαριασμό στον οποίο μπορούν να πιστωθούν τα συγκεντρωμένα Μίλια τα οποία προκύπτουν από: (i) πτήσεις που έχουν όντως πραγματοποιηθεί με την Alitalia χρησιμοποιώντας πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια (και όχι εισιτήρια Ανταμοιβής) (ii) πτήσεις που έχουν όντων πραγματοποιηθεί με Συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιώντας πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια (και όχι εισιτήρια Ανταμοιβής), (iii) τη χρήση αγαθών τα οποία προμηθεύουν ή/και υπηρεσιών που παρέχουν οι Εταιρείες προώθησης και (iv) την αγορά προϊόντων και τη χρήση αγαθών τα οποία προμηθεύουν ή/και υπηρεσιών που παρέχουν από άλλες Συνεργαζόμενες εταιρείες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος. 

2.5 Στη δική τους διεύθυνση email, τα Μέλη θα λάβουν επίσης έναν κωδικό PIN και ειδικές οδηγίες για την πρόσβαση στις αποκλειστικές τους υπηρεσίες. Τα Μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την εμπιστευτική τήρηση του PIN τους και οι Εταιρείες προώθησης δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν δόλια χρήση του. 

2.6 Μετά την πρώτη πτήση που θα πραγματοποιηθεί με την Alitalia ή/και με τις Συνεργαζόμενες εταιρείες ή μετά την πρώτη αγορά από Εμπορικούς συνεργάτες, τα Μέλη θα λάβουν, σε ξεχωριστή αποστολή, μια Κάρτα MilleMiglia, η οποία θα φέρει τα προσωπικά στοιχεία τους και έναν προσωπικό αριθμητικό κωδικό. Η Κάρτα MilleMiglia εκδίδεται ξεχωριστά και καταχωρίζεται στο όνομα κάθε Μέλους, το οποίο θα είναι επίσης ο μοναδικός κάτοχος και χρήστης της. Αυτή η Κάρτα παραμένει ιδιοκτησία των Εταιρειών προώθησης και πρέπει να επιστραφεί αν ζητηθεί ή αν το Μέλος αποσυρθεί από το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Κάρτας MilleMiglia, το Μέλος πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για το εν λόγω συμβάν. Στη συνέχεια, το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να εκδώσει εκ νέου την κάρτα ή να κλείσει τον αντίστοιχο λογαριασμό και να ανοίξει έναν καινούργιο, στον οποίο θα μεταφερθεί ολόκληρο το υπόλοιπο των Μιλίων που έχουν συγκεντρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, το Μέλος θα λάβει νέο κωδικό, μια νέα Κάρτα MilleMiglia και ένα νέο PIN. Ωστόσο, οι Εταιρείες προώθησης δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δόλια χρήση μιας Κάρτας MilleMiglia ή οποία έχει χαθεί ή κλαπεί. Σε περίπτωση απώλειας του PIN, το Μέλος οφείλει να επικοινωνήσει με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο θα εκδώσει ένα νέο PIN και θα το αποστείλει στη διεύθυνση email που παρείχε το Μέλος. Τα Μέλη μπορούν επίσης να ανακτήσουν το PIN τους χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργία αναγνώρισης στον ιστότοπο www.alitalia.com. Για το σκοπό αυτό, τα Μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι καταχωρισμένες διευθύνσεις email και τα υπόλοιπα στοιχεία τους να είναι πάντα ενημερωμένα. Για λόγους ασφαλείας, μετά την ανάκτηση ενός παλιού PIN, τα Μέλη οφείλουν να το αλλάξουν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ενημέρωσης η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.alitalia.com

2.7 Κάθε εγγραφή πραγματοποιείται στο όνομα ενός μόνο Μέλους και το Μέλος πρέπει να παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία και να ειδοποιεί σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές επ' αυτών μέσω του ιστοτόπου ή επικοινωνώντας με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Κάθε Μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στις Εταιρείες προώθησης είναι ακριβείς, ως το μοναδικό υπεύθυνο άτομο για την ακρίβεια των στοιχείων. Απαγορεύεται η εγγραφή περισσότερων του ενός ατόμων με τον ίδιο προσωπικό αριθμητικό κωδικό ή τον ίδιο λογαριασμό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται ρητά σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς και όπου αναφέρεται στον ιστότοπο ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος. Αν εγγραφούν πολλοί κωδικοί ή λογαριασμοί στο ίδιο Μέλος, οι Εταιρείες προώθησης, θα ενημερώσουν αρχικά το σχετικό Μέλος και, στη συνέχεια, θα μεταφέρουν το υπόλοιπο των Μιλίων που έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μόνο λογαριασμό και θα κλείσουν τους υπόλοιπους. Σε αυτήν την περίπτωση, αν έχουν πιστωθεί Μίλια που σχετίζονται με την ίδια πτήση/υπηρεσία σε πολλούς λογαριασμούς οι οποίοι έχουν ανοίξει στο όνομα του ίδιου Μέλους, αυτά θα πιστωθούν μόνο μία φορά στο μοναδικό, έγκυρο λογαριασμό. 

2.8 Οι λογαριασμοί των Μελών είναι προσωπικοί και ανοίγουν μόνο στο όνομά τους, γεγονός που σημαίνει ότι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ή να χρησιμοποιήσουν Μίλια τα οποία συγκεντρώνονται από τους ίδιους και όχι από οποιαδήποτε άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των κληρονόμων τους.

2.9 Η αγορά και μεταφορά Μιλίων μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών δεν επιτρέπεται εκτός από τις περιπτώσεις που εκφράζονται ρητά στους παρόντες Κανονισμούς και που δηλώνονται στον ιστότοπο ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος.
2.10 Τα Μέλη που έχουν εγγραφεί σε προηγούμενα Προγράμματα MilleMiglia θα εγγραφούν αυτομάτως στο νέο Πρόγραμμα, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά τους για αίτηση ακύρωσης της ιδιότητας του Μέλους. Τα μέλη μπορούν να αποσυρθούν από το Πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή, πριν από τη λήξη της ιδιότητας μέλους τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα Μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Μίλια που αποκτήθηκαν μέχρι εκείνο το σημείο προκειμένου να διεκδικήσουν Ανταμοιβή. Τα Μίλια που απομένουν θα ακυρωθούν τη στιγμή της αποχώρησης. Τα μέλη μπορούν να αποσυρθούν από το Πρόγραμμα μόνο μέσω έγγραφης ειδοποίησης σχετικά με την απόσυρσή τους – αναφέροντας τον προσωπικό αριθμητικό κωδικό τους επισυνάπτοντας ένα επικυρωμένο έγγραφο – την οποία θα αποστείλουν στη διεύθυνση email privacy@alitalia.com

2.11 Τα μέλη απαγορεύεται να πωλούν ή να ανταλλάζουν τα Μίλια με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Κανονισμούς και όπου αναφέρεται στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος. Ομοίως, τα Μέλη απαγορεύεται να πωλούν ή να ανταλλάζουν τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που αποκτώνται μέσω του Προγράμματος, εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Κανονισμούς και όπου αναφέρεται στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος. 

2.12 Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα παροχής πρωτοβουλιών προώθησης σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών. Συμμετέχοντας σε τέτοιες πρωτοβουλίες προώθησης, ο Πελάτης μπορεί να λάβει προνόμια, επιπλέον όσων παρέχονται από το Πρόγραμμα. 

2.13 Τα Μέλη του Προγράμματος μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία Στοιχείων σύνδεσης σε κοινωνικό δίκτυο, με την οποία αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες MilleMiglia χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια πρόσβασης του αγαπημένου τους κοινωνικού δικτύου. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στην υπηρεσία συλλέγονται και καταγράφονται από τις Εταιρείες προώθησης σε έντυπη μορφή, σε ηλεκτρονική μορφή ή/και σε υπολογιστή ή/και σε ψηφιακές μορφή, προστατεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία με τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και το απόρρητο σύμφωνα με τις διατάξεις του "Κώδικα προστασίας προσωπικών δεδομένων."  

ΑΡΘΡΟ 3 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

3.1 Η συμμετοχή των μελών στο Πρόγραμμα υπόκειται στη συμμόρφωση με όλες τις προϋποθέσεις και τους κανόνες συμπεριφοράς που ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς. 

3.2 Συγκεκριμένα, τα Μέλη απαγορεύεται να συμπεριφέρονται με ακατάλληλο, άσεμνο, ασεβή ή προσβλητικό τρόπο προς τους υπαλλήλους των Εταιρειών προώθησης ή των Συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, των εταιρειών ή άλλων φορέων ή να επιδεικνύουν ακατάλληλη συμπεριφορά μέσα στο αεροσκάφος ή σε χώρους που παρέχονται αποκλειστικά στα Μέλη ή να αρνούνται να ακολουθήσουν οδηγίες που παρέχονται από υπαλλήλους της Αεροπορικής εταιρείας ή των Συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών, των εταιρειών ή άλλων φορέων. 

3.3 Τα μέλη απαγορεύεται να παραποιούν ή να τροποποιούν τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο και απαγορεύεται να παρέχουν λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες, με σκοπό την απόκτηση προνομίων που δεν δικαιούνται.
3.4 Τα Μέλη δεν επιτρέπεται να πωλούν, να ανταλλάσσουν, να δημοπρατούν ή να εκχωρούν Μίλια ή/και Ανταμοιβές με οποιαδήποτε μορφή σε τρίτους, εκτός και αν η εν λόγω πώληση, ανταλλαγή, δημοπράτηση ή εκχώρηση επιτρέπεται ρητά στο πλαίσιο των παρόντων Κανονισμών. Απαγορεύεται επίσης η αγορά ή η πώληση Μιλίων ή/και Ανταμοιβών μέσω μεσαζόντων ή μη εξουσιοδοτημένη αγορά ή χρήση των Ανταμοιβών.

3.5 Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η μετατροπή των Μιλίων σε μετρητά. 

3.6 Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν – οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση – τους λογαριασμούς των μελών και, συγκεκριμένα, να επαληθεύουν ότι τα Μίλια έχουν συγκεντρωθεί και χρησιμοποιηθεί κανονικά και ότι οι Ανταμοιβές έχουν χρησιμοποιηθεί κανονικά όσον αφορά οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Alitalia και τις Συνεργαζόμενες εταιρείες της.

Επιπλέον, οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις για τυχόν ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση της Κάρτας, των Μιλίων ή των Ανταμοιβών. 

3.7 Τυχόν κατάχρηση ή παράβαση των προϋποθέσεων του παρόντος, καθώς και τυχόν απάτη ή δόλια χρήση ή παρερμηνεία θα υπόκειται σε κατάλληλες διοικητικές ή/και νομικές ενέργειες από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τις Εταιρείες προώθησης. 

3.8 Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού ενός Μέλους από το Πρόγραμμα, απόσυρσης της Κάρτας, συμπεριλαμβανομένης της Κάρτας Freccia Alata Per Sempre, ακύρωσης των Μιλίων που έχουν συγκεντρωθεί και δεν έχουν εξαργυρωθεί τη στιγμή γνωστοποίησης του αποκλεισμού, καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης τυχόν Ανταμοιβών που έχουν αποκτηθεί αλλά δεν έχουν εξαργυρωθεί ακόμη, αν το Μέλος δεν συμμορφώνεται με όλες τις προϋποθέσεις των παρόντων Κανονισμών ή/και αν η συμπεριφορά του δεν συμμορφώνεται με αυτούς, με την ισχύουσα νομοθεσία, με τους Γενικούς όρους αεροπορικής μεταφοράς της Αεροπορικής εταιρείας (GCC), με τους όρους οποιασδήποτε Συνεργαζόμενης αεροπορικής εταιρείας και, γενικότερα, με οποιουσδήποτε άλλους κανονισμούς ή διατάξεις, αν η εν λόγω συμπεριφορά προκαλεί ζημία στις Εταιρείες προώθησης ή στις Συνεργαζόμενες εταιρείες. Επιπλέον, οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα αναστολής της Κάρτας MilleMiglia του Μέλους για το απαραίτητο χρονικό διάστημα διερεύνησης της υπόθεσης σε περίπτωση που βρεθούν βάσιμες σχετικές ενδείξεις. Ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, το εν λόγω Μέλος απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τα Μίλια ή να επωφεληθεί από τα οφέλη και τις υπηρεσίες που συσχετίζονται με το Πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο Παράρτημα Α του παρόντος, στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος παρέχεται μια λίστα των Συνεργαζόμενων Εταιρειών του Προγράμματος. Η λίστα υπόκειται σε αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή. Οι Εταιρείες προώθησης θα ειδοποιήσουν εγκαίρως τα Μέλη για οποιεσδήποτε αλλαγές στην ανωτέρω λίστα, εφόσον αυτές οι αλλαγές δεν θα αφορούν την απώλεια Μιλίων που έχουν συγκεντρωθεί με τη χρήση των υπηρεσιών από οποιεσδήποτε Συνεργαζόμενες εταιρείες που έχουν καταργηθεί από τη λίστα. 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΙΛΙΑ

5.1 Τα Μίλια είναι η βασική μονάδα υπολογισμού που χρησιμοποιείται από τις Εταιρείες προώθησης για το Πρόγραμμα. Τα Μέλη κερδίζουν Μίλια στις πτήσεις της Αεροπορικής εταιρείας και των Συνεργαζόμενων αεροπορικών εταιρειών του Προγράμματος, καθώς και μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών από τις Εταιρείες προώθησης και τους Εμπορικούς συνεργάτες. Τα Μέλη συγκεντρώνουν Μίλια από όλες τις πτήσεις ή τις πτήσεις κοινού κωδικού που πραγματοποιούνται μεταξύ των Αεροπορικών εταιρειών SkyTeam, καθώς και από τις πτήσεις κοινού κωδικού της Alitalia με άλλες Συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες. Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση μιλίων από πτήσεις κοινού κωδικού που πραγματοποιούνται από την Alitalia ή/και τις άλλες Συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες με αεροπορικές εταιρείες που δεν συνεργάζονται με το Πρόγραμμα. 

5.2 Ο αριθμός των Μιλίων που συγκεντρώνονται από τις πτήσεις υπολογίζεται με βάση την απόσταση IATA TPM (Ticketed Point Mileage - Διανυθείσα απόσταση σε μίλια) ή με βάση τον ελάχιστο αριθμό Μιλίων που προβλέπεται από το Πρόγραμμα μεταξύ των αεροδρομίων αναχώρησης και προορισμού της πτήσης, τη θέση κράτησης και τον επιλεγμένο τύπο ναύλου, που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο επίπεδο ναύλου. Για πτήσεις με πολλαπλές διαδρομές, τα Μίλια πιστώνονται για κάθε διαδρομή ξεχωριστά. Ο αριθμός των Μιλίων που πιστώνονται καθορίζεται στους πίνακες συγκέντρωσης μιλίων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος, σύμφωνα με την ενημέρωση που ισχύει τη στιγμή χρήσης του εισιτηρίου για κάθε διαδρομή. Το περιεχόμενο αυτών των πινάκων ισχύει μόνο για την περίοδο που καθορίζεται στον ιστότοπο www.alitalia.com. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες εταιρείες και με τα οποία δικαιούστε να συγκεντρώσετε Μίλια παρατίθενται στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος.
5.3 Για την αυτόματη πίστωση Μιλίων, τα Μέλη πρέπει να αναφέρουν τον προσωπικό αριθμητικό κωδικό τους κατά την κράτηση πτήσεων και να δείχνουν την Κάρτα MilleMiglia κατά το check-in στο αεροδρόμιο. Σε ορισμένα αεροδρόμια ενδέχεται να μην υπάρχει δυνατότητα αυτόματης πίστωσης Μιλίων. Στην περίπτωση μη αυτόματης πίστωσης Μιλίων, τα Μέλη έχουν δικαίωμα Μεταγενέστερης πίστωσης, υπό την προϋπόθεση υποβολής επίσημης αίτησης εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πραγματοποίηση της πτήσης που σχετίζεται με τα Μίλια, στη μορφή που καθορίζεται στον ιστότοπο
www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος. Αν χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα ενός Εμπορικού συνεργάτη, τα Μέλη πρέπει να αναφέρουν τον προσωπικό αριθμητικό κωδικό τους κατά την κράτηση της υπηρεσίας ή την αγορά του προϊόντος. Αν δεν πιστωθούν Μίλια για μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που παρέχεται από μια Συνεργαζόμενη εταιρεία, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Συνεργαζόμενης εταιρείας.
5.4 Στην περίπτωση που ένα Μέλος έχει επίσης εγγραφεί στο πρόγραμμα επιβράβευσης κάποιας άλλης Αεροπορικής εταιρείας και η πτήση πραγματοποιηθεί με τη συγκεκριμένη Αεροπορική εταιρεία, δεν θα έχει τη δυνατότητα διπλής πίστωσης Μιλίων τόσο στο λογαριασμό εκείνου του προγράμματος όσο και στο λογαριασμό του παρόντος Προγράμματος. Αν οι Εταιρείες προώθησης διαπιστώσουν ότι ένα Μέλος έχει αποκτήσει με δόλιο τρόπο διπλά Μίλια, διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης των αδικαιολογήτως πιστωμένων Μιλίων, αποκλεισμού του Μέλους από το Πρόγραμμα, ακύρωσης τυχόν Ανταμοιβών που έχουν αποκτηθεί αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη, καθώς και αξίωσης των ζημιών που έχουν προκύψει. 

5.5 Τα εισιτήρια που αγοράζονται αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεν παρέχουν το δικαίωμα συγκέντρωσης Μιλίων. Τα Μίλια που συγκεντρώνονται για τη χρήση υπηρεσιών αερομεταφοράς πιστώνονται στο λογαριασμό του Μέλους μόνο μετά την πραγματοποίηση των πτήσεων.
5.6 Όλες οι πτήσεις για τις οποίες έχουν αγοραστεί εισιτήρια από τα Μέλη, αλλά τα οποία χρησιμοποιούνται από άλλα άτομα, δεν παρέχουν το δικαίωμα συγκέντρωσης Μιλίων.
5.7 Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα λήψης πρωτοβουλιών προώθησης ή σύναψης ειδικών συμφωνιών μέσω των οποίων είναι εφικτή η απονομή Μιλίων σε διαφορετικά πλαίσια και επιπλέον όσων παρέχονται στους παρόντες Κανονισμούς. Αυτές οι πρωτοβουλίες ή συμφωνίες θα ανακοινώνονται στον ιστότοπο
www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος. 

5.8 Τα Μίλια που αποκτώνται μετά τη χρήση υπηρεσιών ή προϊόντων Εμπορικών συνεργατών διέπονται από τους κανόνες που ανακοινώνονται από αυτές τις Συνεργαζόμενες εταιρείες και οι οποίοι γνωστοποιούνται συνήθως στους ιστοτόπους τους (ανατρέξτε στους συνδέσμους στο Παράρτημα A). 

5.9 Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση Μιλίων από πτήσεις που αποτελούν Ανταμοιβές. 

5.10 Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση Μιλίων σε ορισμένους ειδικούς ναύλους ή/και θέσεις κράτησης στις πτήσεις της Αεροπορικής εταιρείας ή/και με ορισμένες υπηρεσίες και προϊόντα των Εταιρειών προώθησης ή/και των Συνεργαζόμενων εταιρειών με ειδικές τιμές/χρεώσεις έκπτωσης. Ωστόσο, οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα απονομής Μιλίων για αυτές τις ειδικές τιμές/χρεώσεις στη διάρκεια ειδικών εκστρατειών προώθησης, για τις οποίες τα Μέλη ειδοποιούνται καταλλήλως. 

5.11 Δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση προνομίων που σχετίζονται με τη Συμμετοχή ως μέλος στα Αποκλειστικά Club, καθώς και η συγκέντρωση Μιλίων από δωρεάν πτήσεις ή από πτήσεις με έκπτωση άνω του 40% στον ισχύοντα ναύλο (εκτός των φόρων επιβίβασης ή άλλων φόρων και των πρόσθετων χρεώσεων) ή/και που αναγνωρίζονται από εκπτωτικούς κωδικούς ID και AD. Όλα τα Μίλια που πιστώνονται από αυτές τις πτήσεις θα ακυρώνονται.

5.12 Δεν θα πιστώνονται Μίλια από πτήσεις που πραγματοποιούνται από αεροπορικές εταιρείες που δεν είναι Συνεργαζόμενες εταιρείες του Προγράμματος, ακόμη και αν η κράτηση είχε αρχικά πραγματοποιηθεί μέσω των υπηρεσιών της Αεροπορικής εταιρείας ή αν το σχετικό εισιτήριο είχε εκδοθεί για την Αεροπορική εταιρεία. Ωστόσο, αν μία από τις πτήσεις της Αεροπορικής εταιρείας ακυρωθεί εντός 36 ωρών από την αναχώρηση και γίνει ξανά κράτηση της πτήσης με κάποια αεροπορική εταιρεία που δεν αποτελεί Συνεργαζόμενη εταιρεία του Προγράμματος, το Μέλος εξακολουθεί να δικαιούται πίστωση μιλίων για τη συγκεκριμένη πτήση. 

5.13 Οι ναυλωμένες πτήσεις δεν παρέχουν το δικαίωμα συγκέντρωσης Μιλίων. 

5.14 Οι Συνεργαζόμενες εταιρείες του Προγράμματος είναι τα μοναδικά μέρη που φέρουν την ευθύνη για τις προϋποθέσεις απονομής Μιλίων, σύμφωνα με τη χρήση των υπηρεσιών τους ή την αγορά των προϊόντων τους και τη σχετική πίστωση. Τα Μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες ή προϊόντα Συνεργαζόμενων εταιρειών πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις τρέχουσες ισχύουσες προϋποθέσεις από τις Συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι Εταιρείες προώθησης δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχονται από τις Συνεργαζόμενες εταιρείες τους. Αν υπάρχουν σχετικά παράπονα, αυτά πρέπει να απευθύνονται απευθείας στις συγκεκριμένες Συνεργαζόμενες εταιρείες. 

5.15 Δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή Μιλίων από τα Μέλη, ούτε η μετατροπή τους σε μετρητά. Απαγορεύεται επίσης η αγορά ή η πώληση Μιλίων μέσω μεσαζόντων, η μεταφορά μιλίων που δεν επιτρέπεται ρητώς και η μη εξουσιοδοτημένη αγορά Μιλίων.
5.16 Τα Μίλια που συγκεντρώνονται από τα Μέλη περιγράφονται λεπτομερώς στις αντίστοιχες αναλύσεις των λογαριασμών τους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο
www.alitalia.com. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των αναλύσεων των λογαριασμών τους και τυχόν ενστάσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο αν σχετίζονται με δραστηριότητες εντός του μήνα πριν από την ημερομηνία της ένστασης. Η ανάλυση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί ένα μήνα μετά την τελευταία δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα μη απονομής Μιλίων ή ακύρωσης οποιωνδήποτε Μιλίων έχουν πιστωθεί κατά λάθος οποιαδήποτε στιγμή. 

5.17 Σε περίπτωση δωρεάν αναβάθμισης σε ανώτερη θέση ταξιδίου, κατόπιν απονομής από την Αεροπορική εταιρεία ή από μία από τις Συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες για λειτουργικούς λόγους, τα Μέλη θα πιστωθούν με Μίλια, ανάλογα με τη θέση ταξιδίου που αναγράφεται στο εισιτήριο και όχι με τη θέση στην οποία βρίσκονται κατά τη διάρκεια της πτήσης. 

5.18 Μετά από χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, κατά τη διάρκεια του οποίου το Μέλος δεν έχει πραγματοποιήσει δραστηριότητες συγκέντρωσης Μιλίων, οι Εταιρείες προώθησης θα ακυρώνουν τα Μίλια από το λογαριασμό του Μέλους, τα οποία θα θεωρούνται ότι έχουν λήξει. Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης των Μιλίων τους. Οι Εταιρείες προώθησης δεν είναι υποχρεωμένες να γνωστοποιήσουν την ακύρωση των Μιλίων σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. 

5.19 Τα Μέλη έχουν δικαίωμα συγκέντρωσης Μιλίων στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος έως την ημερομηνία λήξης του στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Τα Μέλη μπορούν να διεκδικήσουν Ανταμοιβές μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018, οι οποίες θα απονέμονται σε κάθε Μέλος που πληροί τις προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αξίωσής του, εκτός από τις Ανταμοιβές που πρέπει να παραδοθούν στην οικία του Μέλους, στην οποία περίπτωση θα γίνεται αναφορά στους όρους που καθορίζονται στις σελίδες που αφορούν τις σχετικές πρωτοβουλίες στους ιστοτόπους www.alitalia.com και millemigliagallery.com.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΜΙΛΙΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

6.1 Τα Μέλη με παιδιά ηλικίας 2 έως 13 ετών μπορούν να συγκεντρώνουν Μίλια στο λογαριασμό τους για πτήσεις της Alitalia που πραγματοποιούνται από τα παιδιά τους. 

6.2 Κάθε παιδί ηλικίας 2 έως 13 ετών μπορεί να συνδεθεί στον κωδικό MilleMiglia ενός γονέα μόνο, με την πρότερη συμφωνία και έγκριση του άλλου γονέα. 

6.3 Κάθε Μέλος μπορεί επίσης, ως γονέας, να έχει περισσότερα από ένα παιδιά συνδεδεμένα στο λογαριασμό του.
6.4 Για το σκοπό αυτό, ο γονέας πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο
www.alitalia.com. Μπορεί να χρειαστούν έως 30 ημέρες για τη χορήγηση του αναγνωριστικού κωδικού στο παιδί και την ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας προώθησης στο σύστημα, ενώ εκτελούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Στις περιπτώσεις όπου η διεύθυνση email που παρέχεται από το Μέλος κατά το χρόνο εγγραφής διαφέρει από τη διεύθυνση που υπάρχει στη βάση δεδομένων Μελών, η διεύθυνση email που δόθηκε τελευταία θα αντικαταστήσει την προηγούμενη διεύθυνση. Η νέα διεύθυνση email θα χρησιμοποιείται για όλες τις μελλοντικές επικοινωνίες από τις Εταιρείες προώθησης. 

6.5 Τα μίλια που συγκεντρώνει το παιδί από κάθε μεμονωμένη πτήση θα πιστώνονται μόνο στο λογαριασμό του γονέα (Μέλος) με τον οποίο έχει αντιστοιχιστεί το παιδί και μόνο για πτήσεις που πραγματοποιούνται μετά την παροχή του αναγνωριστικού κωδικού που έχει δοθεί στο παιδί και σύμφωνα με τους κανονισμούς του Προγράμματος MilleMiglia που ισχύουν κατά την ημερομηνία της πτήσης, μέχρι το 100% των Μιλίων που διανύθηκαν για την απόκτηση της Ανταμοιβής (= Μίλια βάσης), ακόμη και αν ο ναύλος έχει μεγαλύτερη αξία μιλίων. Δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση Μιλίων από πτήσεις που πραγματοποιούνται από παιδιά με ναύλους προσφορών με τους οποίους συγκεντρώνονται έως και 100 Μίλια. 

6.6 Τα μίλια που συγκεντρώνονται από πτήσεις που πραγματοποιούνται από παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποτέ για την ανανέωση ή την απόκτηση της ιδιότητας μέλους στα Αποκλειστικά Club. 

6.7 Οι γονείς δεν μπορούν να συγκεντρώσουν Μίλια προσφοράς από πτήσεις που πραγματοποιούνται από το παιδί τους. Οι δραστηριότητες πτήσεων του παιδιού δεν περιλαμβάνονται σε καμία πρωτοβουλία προώθησης που προτείνεται ή διεξάγεται από το Πρόγραμμα MilleMiglia ή από τις Εταιρείες προώθησης. 

6.8 Τα Μίλια πιστώνονται επισήμως στο λογαριασμό του γονέα είτε το παιδί ταξιδέψει χωρίς συνοδό, με το γονέα ή με κάποιο άλλο άτομο. Σε περίπτωση μη πίστωσης Μιλίων, είναι εφικτή η Μεταγενέστερη πίστωση μετά από υποβολή επίσημης αξίωσης στη μορφή που περιγράφεται στους παρόντες Κανονισμούς.

6.9 Όταν το παιδί συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, η σύνδεση του παιδιού με το λογαριασμό του γονέα διακόπτεται αυτόματα. Για την πρώτη πτήση, ο γονέας ή το άτομο που ασκεί γονική μέριμνα μπορεί να εγγράψει το παιδί στο Πρόγραμμα δίνοντας τον αναγνωριστικό κωδικό του παιδιού. Στη συνέχεια, ο αναγνωριστικός κωδικός του παιδιού θα γίνει ο προσωπικός κωδικός του στο MilleMiglia και όλα τα Μίλια θα πιστώνονται απευθείας στο λογαριασμό του.

6.10 Για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, η εγγραφή στο Πρόγραμμα MilleMiglia και η διαβίβαση προσωπικών στοιχείων υπόκεινται στη συγκατάθεση και την ευθύνη των γονέων ή των ατόμων που ασκούν γονική μέριμνα. 

6.11Οι Εταιρείες προώθησης αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για ψευδείς πληροφορίες που παρέχονται από τα Μέλη, γεγονός το οποίο συνιστά αξιόποινη πράξη σύμφωνα με τα Άρθρα 483, 495, 496 του Ιταλικού Ποινικού Κώδικα και της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ

7.1 Για τη συγκέντρωση του αριθμού των Μιλίων που απαιτούνται για την απόκτηση μίας από τις Ανταμοιβές του Προγράμματος, τα Μέλη μπορούν να αγοράσουν Μίλια, να τα λάβουν με τη μορφή δώρου από άλλα Μέλη του Προγράμματος ή να τα μεταφέρουν από άλλα Μέλη του Προγράμματος με κάποια χρέωση. Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε μέγιστο όριο 75% του αριθμού των Μιλίων που απαιτούνται για την απόκτηση της Ανταμοιβής σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ιταλικού Προεδρικού Διατάγματος με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2001. Αυτός ο αριθμός εμφανίζεται στους πίνακες που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι, για την απόκτηση μιας Ανταμοιβής, το Μέλος πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 25% του αριθμού των Μιλίων που απαιτούνται για την Ανταμοιβή.
7.2 Τα Μέλη που έχουν εγγραφεί εγκαίρως στο Πρόγραμμα μπορούν να αγοράζουν, να προσφέρουν ή να μεταφέρουν Μίλια για λογαριασμό τους ή για άλλα εγγεγραμμένα Μέλη αποκτώντας πρόσβαση, μέσω της ενότητας MilleMiglia του ιστοτόπου www.alitalia.com, στην πύλη της Points International Ltd., μιας εταιρείας που έχουν εξουσιοδοτήσει οι Εταιρείες προώθησης, βάσει ειδικής συμφωνίας, να διαχειρίζεται την υπηρεσία αγοράς και μεταφοράς Μιλίων. Τα γραφεία αυτής της εταιρείας βρίσκονται στη Διοικητική περιφέρεια του Οντάριο στον Καναδά (εφεξής θα αναφέρεται ως "Points.com"). 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ

A - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ


8.1 Τα Μέλη μπορούν να διεκδικούν Ανταμοιβές σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Αεροπορική εταιρεία και από τις Συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες του Προγράμματος. Δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση των Ανταμοιβών για πτήσεις κοινού κώδικα που πραγματοποιούνται από Αεροπορικές εταιρείες που δεν είναι Συνεργαζόμενες εταιρείες του Προγράμματος. Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες που σχετίζονται με τις λεπτομέρειες των ανωτέρω πτήσεων και με άλλες Ανταμοιβές παρέχονται στον ιστότοπο
www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος.
8.2 Οι προορισμοί για τους οποίους και οι διαδικασίες μέσω των οποίων είναι δυνατή η διεκδίκηση Ανταμοιβών περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες Ανταμοιβών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο
www.alitalia.com, όπου καθορίζεται επίσης ο αριθμός Μιλίων που απαιτείται για κάθε προορισμό, για κάθε θέση ταξιδίου και για κάθε είδος Ανταμοιβής.
8.3 Οι Ανταμοιβές μπορούν να απονεμηθούν στα Μέλη ή σε άλλα άτομα που ορίζονται από τα Μέλη. Απαγορεύεται η ανταλλαγή ή η πώληση εισιτηρίων Ανταμοιβών. 

8.4 Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού Μιλίων, τα Μέλη μπορούν να κάνουν κράτηση για μια θέση Ανταμοιβής, μεταβαίνοντας στην ενότητα MilleMiglia του ιστοτόπου της Alitalia www.alitalia.com ή επικοινωνώντας με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και προσδιορίζοντας ότι η κράτηση σχετίζεται με μια Ανταμοιβή. Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση για πτήσεις Ανταμοιβών μέσω των ταξιδιωτικών γραφείων ή των εκδοτηρίων εισιτηρίων της Αεροπορικής εταιρείας ή μέσω άλλων Ταξιδιωτικών γραφείων. 

8.5 Οι κρατήσεις ακυρώνονται αυτόματα αν το αεροπορικό εισιτήριο Ανταμοιβής δεν εκδοθεί εντός της προθεσμίας που συνιστάται τη στιγμή της κράτησης. 

8.6 Οι φόροι επιβίβασης, οι επίναυλοι καυσίμων και κάθε πρόσθετη χρέωση που σχετίζεται με την Ανταμοιβή, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος, θα χρεώνονται πάντα στα Μέλη. 

8.7 Όλες οι Ανταμοιβές που ζητούνται μέσω κλήσης στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Οι φόροι επιβίβασης και οι επίναυλοι καυσίμων πρέπει να καταβάλλονται με πιστωτική κάρτα. Εναλλακτικά, τα Μέλη μπορούν να συλλέξουν μια Ανταμοιβή μεταβαίνοντας απευθείας σε ένα από τα εκδοτήρια εισιτηρίων της Αεροπορικής εταιρείας, αν η κράτηση έχει γίνει μέσω του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τέλη αεροδρομίου και οι επίναυλοι καυσίμου μπορούν επίσης να καταβληθούν σε μετρητά και ενδέχεται να ισχύει κάποια χρέωση έκδοσης. 

8.8 Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι κάτοχος του συγκεκριμένου λογαριασμού MilleMiglia, κατά την έκδοση της Ανταμοιβής θα αποστέλλεται ένα αντίγραφο του εισιτηρίου στη διεύθυνση email η οποία έχει καταχωριστεί στη φόρμα εγγραφής του Μέλους που είναι ο κάτοχος λογαριασμού, ως επιβεβαίωση της πρόθεσής του για την έκδοση εισιτήριου Ανταμοιβής σε κάποιον δικαιούχο, καθώς και στη διεύθυνση που έχει παρασχεθεί από το δικαιούχο. Όταν δεν έχει καταχωριστεί διεύθυνση email στη φόρμα εγγραφής του Μέλους (κάτοχος λογαριασμού) που έχει υποβληθεί, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση Ανταμοιβών σε δικαιούχους διαφορετικούς από τον κάτοχο του λογαριασμού. 

8.9 Σε περίπτωση έκδοσης της Ανταμοιβής σε δικαιούχο ή πελάτη διαφορετικό από τον κάτοχο του λογαριασμού MilleMiglia, ο δικαιούχος πρέπει να παρουσιάσει το απαιτούμενο υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με την Ανταμοιβή κατά το check-in, δηλαδή το εισιτήριο του ταξιδιού, προσωπικό έγγραφο ταυτοποίησης, έγγραφο εξουσιοδότησης υπογεγραμμένο από τον κάτοχο του λογαριασμού και φωτοαντίγραφα του διαβατηρίου του κατόχου του λογαριασμού και της Κάρτας MilleMiglia. 

8.10 Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων στο αεροσκάφος στις πτήσεις της Αεροπορικής εταιρείας που προορίζονται αποκλειστικά για δικαιούχους Ανταμοιβών και η διαθεσιμότητα των Ανταμοιβών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ημερομηνία, την εποχή και τον προορισμό. Από την ημερομηνία έναρξης της πώλησης των θέσεων για μια συγκεκριμένη πτήση μέχρι να πωληθούν όλες οι θέσεις, οι Εταιρείες προώθησης εγγυούνται ότι θα είναι διαθέσιμες τουλάχιστον δύο (2) θέσεις Ανταμοιβής. Η διαθεσιμότητα των θέσεων Ανταμοιβής σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από Συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες δεν αποτελεί ευθύνη των Εταιρειών προώθησης, αλλά της Συνεργαζόμενη αεροπορικής εταιρείας.
8.11 Για κάθε Ανταμοιβή, επιτρέπονται έως και δύο (2) μετεπιβιβάσεις σε ενδιάμεσα αεροδρόμια, ανάμεσα στα σημεία προέλευσης και προορισμού. Απαγορεύονται οι στάσεις που έχουν ζητηθεί από επιβάτες (ενδιάμεσες στάσεις). Για δρομολόγια ταξιδιού που περιλαμβάνουν τη χρήση περισσότερων από μίας Αεροπορικών εταιρειών της SkyTeam, δείτε το σχετικό πίνακα Ανταμοιβών SkyTeam που διατίθεται στον ιστότοπο
www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος.
8.12 Οι δικαιούχοι ειδικών εκπτώσεων ναύλων (π.χ. ανήλικοι, μαθητές, ηλικιωμένα άτομα κ.λπ.) δεν δικαιούνται καμία μείωση του αριθμού Μιλίων που απαιτούνται για τις Ανταμοιβές. Δικαιούνται τις ίδιες Ανταμοιβές ξοδεύοντας τον ίδιο αριθμό Μιλίων με τα υπόλοιπα Μέλη. 

8.13 Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή της πίστωσης Μιλίων που έχουν ξοδευτεί σε Ανταμοιβές στο λογαριασμό ενός Μέλους. Τα εισιτήρια Ανταμοιβής ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί. 

8.14 Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα έκδοσης προωθητικών εισιτηρίων Ανταμοιβής περιορισμένης διάρκειας ισχύος μικρότερης των δώδεκα (12) μηνών. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση ή η αλλαγή των Ανταμοιβών που έχουν λήξει. 

8.15 Οι αλλαγές στα εισιτήρια Ανταμοιβής (στην ημερομηνία/ώρα, τον προορισμό, το δικαιούχο ή/και το δρομολόγιο ή/και τον αερομεταφορέα) μπορούν να πραγματοποιηθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν εντός της περιόδου ισχύος της Ανταμοιβής (σε περίπτωση αλλαγής του δικαιούχου, δεν είναι δυνατή η διασφάλιση της προηγούμενης εκχωρημένης θέσης). Οι αλλαγές θα πραγματοποιούνται κατόπιν πληρωμής σε μετρητά ή αφαίρεσης Μιλίων (μπορείτε να δείτε το σχετικό ποσό στον ιστότοπο www.alitalia.com) αν είναι απαραίτητο σύμφωνα με τον τύπο της Ανταμοιβής. Αν από μια αλλαγή στο δρομολόγιο προκύψει πλεόνασμα Μιλίων, αυτά θα χαθούν και δεν θα επιστραφούν Μίλια ή χρήματα στο Μέλος σε καμία περίπτωση. Οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να πραγματοποιηθεί από το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του Προγράμματος MilleMiglia. Απαγορεύεται κάθε αλλαγή από άλλα γραφεία των Εταιρειών προώθησης, την Αεροπορική εταιρεία, άλλα ταξιδιωτικά γραφεία ή άλλες Αεροπορικές εταιρείες.
8.16 Αλλαγές δρομολογίου ή/και δικαιούχου μερικώς χρησιμοποιημένου εισιτηρίου μπορούν να γίνουν μόνο κατόπιν της καταβολής χρέωσης όπως καθορίζεται στον ιστότοπο
www.alitalia.com. Για οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή απαιτείται πρώτα πίστωση των Μιλίων από τις αχρησιμοποίητες πτήσεις επιστροφής στο λογαριασμό του Μέλους και, στη συνέχεια, έκδοση ενός αντίστοιχου εισιτηρίου Ανταμοιβής απλής μετάβασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα Ανταμοιβών για τον συγκεκριμένο τύπο εισιτηρίου. 

8.17 Δεν είναι δυνατή η χρήση Ανταμοιβών σε Αεροπορικές εταιρείες διαφορετικές από αυτές που καθορίζονται στο εισιτήριο.

8.18 Δεν επιτρέπεται αλλαγή του δικαιούχου ή επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίου Ανταμοιβής και του επακόλουθου θανάτου του Μέλους MilleMiglia που το κατέχει.

8.19 Οι τρέχοντες Γενικοί όροι αεροπορικής μεταφοράς επιβατών και αποσκευών της Alitalia ισχύουν για τους κανόνες ευθύνης του αερομεταφορέα που σχετίζονται με τις πτήσεις που πραγματοποιούνται για την εξαργύρωση Ανταμοιβών (διατίθενται στον ιστότοπο www.alitalia.com). 

8.20 Για τους αριθμούς Μιλίων εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στον κανονικό πίνακα, τα Μέλη μπορούν να διεκδικήσουν ένα εισιτήριο Ανταμοιβής με ειδικά προνόμια/ειδικούς περιορισμούς, όπως ορίζεται κατά καιρούς στον ιστότοπο www.alitalia.com μαζί με τις διαδικασίες για χρήση αυτών των Ανταμοιβών. 

8.21 Η κατά προσέγγιση αξία μεμονωμένων Ανταμοιβών καθορίζεται με βάση τους αεροπορικούς ναύλους που ισχύουν τη στιγμή έκδοσης των Ανταμοιβών. 


B – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 

8.22 Ως Ανταμοιβή, τα Μέλη μπορούν επίσης να ζητήσουν την αναβάθμιση της θέσης ταξιδιού για εισιτήρια που αγοράζονται για πτήσεις (μεμονωμένες διαδρομές) που πραγματοποιούνται από την Αεροπορική εταιρεία. Ωστόσο, η αναβάθμιση εξαρτάται από την πραγματική διαθεσιμότητα των θέσεων Ανταμοιβής στο αεροσκάφος στην ανώτερη θέση. Αυτές οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι διαδικασίες και οι κατηγορίες κράτησης που δίνουν τη δυνατότητα αναβάθμισης και τα μίλια που είναι απαραίτητα για την απόκτηση αναβάθμισης ορίζονται στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου www.alitalia.com και στις Επικοινωνίες προγράμματος. Αιτήσεις αναβάθμισης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την έκδοση του εισιτηρίου και εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Ο δικαιούχος της υπηρεσίας μπορεί να είναι το Μέλος ή/και ένα άτομο που έχει στην κατοχή του ένα εισιτήριο για το οποίο έχει καταβάλει το αντίτιμο και το οποίο υποδεικνύεται από το Μέλος. Απαγορεύονται οι αναβαθμίσεις από λίστες αναμονής. Τα Μίλια που χρησιμοποιούνται για αναβαθμίσεις δεν πιστώνονται ξανά και απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή στο δρομολόγιο ή/και την ημερομηνία ή/και το δικαιούχο για αναβαθμίσεις που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί. Τα Μίλια που πιστώνονται για πτήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση αντιστοιχούν στο ποσό που απονέμεται για τη συγκεκριμένη πτήση στην Οικονομική θέση. Οι όροι του αρχικού εισιτηρίου παραμένουν σε ισχύ σε περίπτωση αναβάθμισης. 


Γ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

8.23 Τα Μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα Μίλια που συγκεντρώνουν για να πραγματοποιούν δωρεές σε Οργανισμούς που συμμετέχουν στο Φιλανθρωπικό πρόγραμμα MilleMiglia, ακολουθώντας τις οδηγίες στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος. Τα Μίλια που δωρίζονται δεν μετατρέπονται σε καμία περίπτωση σε μετρητά για το σκοπό της επιστροφής χρημάτων, ούτε πιστώνονται ξανά στο λογαριασμό του Μέλους, ούτε είναι διαθέσιμα για εκ νέου χρήση από το Μέλος. Οι ώρες και οι διαδικασίες για τη χρήση του συγκεκριμένου τύπου Ανταμοιβής καθορίζονται στον ιστότοπο της Alitalia και τα Μέλη θα πρέπει να τις διαβάσουν προσεκτικά. 


Δ – MILLEMIGLIA GALLERY

 

8.24 Τα Μέλη του Προγράμματος MilleMiglia μπορούν να χρησιμοποιούν όσα Μίλια συγκεντρώνουν για να διεκδικούν αντικείμενα και υπηρεσίες Ανταμοιβών από τον online κατάλογο του MilleMiglia Gallery, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.millemigliagallery.it. Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την διεκδίκηση αυτών των Ανταμοιβών, καθώς και όλες οι Ανταμοιβές που αναφέρονται στον κατάλογο καθορίζονται στην ιστοσελίδα Gallery και τα Μέλη θα πρέπει να τους διαβάσουν προσεκτικά.

E – CASH & MILES

 

8.25 Τα Μέλη του Προγράμματος MilleMiglia μπορούν να χρησιμοποιούν τα Μίλια που συγκεντρώθηκαν για να αποκτήσουν έκπτωση για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων σε κανονικούς δημόσιους ναύλους. Η αξία της έκπτωσης διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των Μιλίων που χρησιμοποιούνται. Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Alitalia στο δίκτυο της Alitalia (εξαιρούνται οι πτήσεις κοινού κωδικού) και, πιο συγκεκριμένα, στη συνολική τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου (συμπεριλαμβανομένων των φόρων επιβίβασης, επίναυλων και άλλων χρεώσεων) από το ελάχιστο ποσό των 25,00 ΕΥΡΩ (ισοδυναμεί με 5.000 μίλια) έως και 25% της συνολικής τιμής. Το Cash & Miles είναι διαθέσιμο σε διάφορα νομίσματα, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στους πίνακες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.alitalia.com, για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος. 

8.26 Τα μίλια που απονέμονται για πτήσεις οι οποίες αγοράζονται χρησιμοποιώντας την προώθηση Cash & Miles είναι εκείνα που καθορίζονται στους Κανονισμούς του Προγράμματος MilleMiglia με βάση το ναύλο του εισιτηρίου που αγοράστηκε. Για θέματα που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες Κανονισμούς, ανατρέξτε στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της προώθησης, που διατίθενται στον ιστότοπο www.alitalia.com


ΣΤ – ΚΟΥΠΟΝΙΑ, VOUCHER ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ

 

8.27 Τα κουπόνια και τα voucher MilleMiglia θεωρούνται Ανταμοιβές. 

8.28 Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να προσφέρουν άλλες Ανταμοιβές ή άλλες ευκαιρίες για τη χρήση των μιλίων στους όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Alitalia. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να προσδιορίζουν πρωτοβουλίες προώθησης για περιορισμένα χρονικά διαστήματα ή που προορίζονται μόνο για τα Μέλη που ανήκουν στα Αποκλειστικά Club. 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ CLUB

9.1 Τα Μέλη τα οποία συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό Μιλίων αναβάθμισης ή Πτήσεων αναβάθμισης που αναφέρεται στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος εγγράφονται αυτόματα και δωρεάν στο Ulisse Club, το Freccia Alata Club ή το Freccia Alata Plus Club.

Η απόκτηση Μιλίων αναβάθμισης μπορεί να πραγματοποιηθεί από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ισχύος του Προγράμματος χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Αεροπορική εταιρεία, τις Αεροπορικές εταιρείες της SkyTeam ή άλλες Συνεργαζόμενες εταιρείες, όπου αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα. Η ιδιότητα μέλους στα Αποκλειστικά Club συνεπάγεται την αναγνώριση των Εταιρειών προώθησης για τα οφέλη και τα προνόμια που ορίζονται στον ιστότοπο www.alitalia.com ή/και στις Επικοινωνίες προγράμματος από τις Εταιρείες προώθησης. Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης αυτών των οφελών και προνομίων κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και για την πλήρη διάρκεια του Προγράμματος MilleMiglia και θα ενημερώνουν τα Μέλη με την αποστολή έγκαιρης σχετικής ειδοποίησης. Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν επίσης το δικαίωμα να τροποποιούν ή/και να ανακαλούν την κατάσταση Μέλους του "Freccia Alata Plus Per Sempre" για νέα και υφιστάμενα Μέλη και θα ενημερώνουν τα Μέλη με την αποστολή έγκαιρης σχετικής ειδοποίησης εντός 6 μηνών τουλάχιστον. Εκτός από τα ανωτέρω, οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να επιτρέπουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες Μελών να συμμετάσχουν στο Ulisse Club, στο Freccia Alata Club ή στο Freccia Alata Plus Club ή να επιτρέπουν αυτή τη συμμετοχή σε σχέση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προώθησης. 

9.2 Η εγγραφή Ulisse Club, στο Freccia Alata Club και στο Freccia Alata Plus Club ισχύει μέχρι τις 31 Μαρτίου του δεύτερου έτους μετά το έτος συγκέντρωσης των Μιλίων αναβάθμισης ή πραγματοποίησης των Πτήσεων αναβάθμισης για την αναγνώριση της κατάστασης, εκτός από την περίπτωση στην οποία ορίζεται ρητά μια διαφορετική ημερομηνία σε σχέση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προώθησης. 

9.3 Τα Μίλια αναβάθμισης που απαιτούνται για την πρόσβαση στα Αποκλειστικά Club αποτελούν απλώς το σημείο αναφοράς και δεν επηρεάζουν την επιλογή χρήσης των συγκεντρωμένων Μιλίων για τη διεκδίκηση Ανταμοιβών, εφόσον τα Μίλια αναβάθμισης δεν αφαιρούνται από το λογαριασμό του Μέλους τη στιγμή της πρόσβασης στο Αποκλειστικό Club, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε σχέση με μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία προώθησης. 

9.4 Η κατάσταση της ιδιότητας Μέλους στα Ulisse Club, Freccia Alata Club και Freccia Alata Plus Club τίθεται σε ισχύ από την αρχή του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συστήματα διαχείρισης της Αεροπορικής εταιρείας αναγνώρισαν ότι έχει επιτευχθεί το όριο των Μιλίων που απαιτούνται για την πρόσβαση στα Club. 

9.5 Τα προνόμια που σχετίζονται με τις καταστάσεις στα Ulisse Club, Freccia Alata Club και Freccia Alata Plus Club δεν παρέχονται σε Μέλη του Προγράμματος MilleMiglia στις περιπτώσεις που αναφέρονται στη ρήτρα 5.11. 

9.6 Οι Εταιρείες προώθησης διατηρούν το δικαίωμα να προσφέρουν την ευκαιρία στα Μέλη να έχουν πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα Αποκλειστικά Club, οποιαδήποτε στιγμή, είτε δωρεάν είτε κατόπιν χρέωσης. 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1 Δεδομένου του ρόλου της Συνεργαζόμενης εταιρείας προώθησης του Προγράμματος και του διαχειριστή που έχει αναλάβει η Alitalia Loyalty S.p.A., σύμφωνα με το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 430/2001, η Alitalia Loyalty πρέπει να θεωρείται ότι ελέγχει μαζί με την Alitalia τα προσωπικά δεδομένα των πελατών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα MilleMiglia, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κώδικα προστασίας προσωπικών δεδομένων (νομοθετικό διάταγμα 196/2003 όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί). Οι προαναφερόμενες εταιρείες έχουν εξίσου συμφέρον όσον αφορά του στόχους του Προγράμματος και ισότιμη εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαχείρισή του. 

10.2 Καθώς ο κύριος στόχος της Alitalia Loyalty είναι η διαχείριση και η ανάπτυξη υπηρεσιών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα για την προώθηση της ανταμοιβής των πελατών, η Alitalia ονόμασε την Alitalia Loyalty ως Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με και για τους σκοπούς του Άρθρου 29 του Κώδικα προστασίας προσωπικών δεδομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του διαχειριστή Προγράμματος και στη διαχείριση των σχέσεων πελατών. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Alitalia Loyalty ονόμασε την Alitalia ως Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της υποδομής, του συστήματος και της ασφάλειας. 

10.3 Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ή μεταγενέστερα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους Ελεγκτές, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και, ιδιαιτέρως, σύμφωνα με τον Κώδικα προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

10.4 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται με σκοπό τη διαχείριση της συμμετοχής των Μελών στο Πρόγραμμα, τη διάθεση Ανταμοιβών στα Μέλη, την παροχή των άλλων προνομίων που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και την κατάστασή τους ως κάτοχοι της κάρτας, καθώς και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς. Οι Ελεγκτές θα επεξεργάζονται επίσης ειδικές κατηγορίες δεδομένων που παρέχουν τα Μέλη κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα στον ιστότοπο www.alitalia.com. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με προτιμήσεις γευμάτων και εκχωρημένες θέσεις σε πτήσεις που πραγματοποιούνται από την Alitalia ή τις Συνεργαζόμενες εταιρείες. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες ώστε τα Μέλη του Προγράμματος MilleMiglia να απολαμβάνουν πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Ορίζοντας τις επιλογές της προτίμησής τους και κάνοντας εγγραφή για το Πρόγραμμα στον ιστότοπο www.alitalia.com, τα Μέλη δίνουν τη συγκατάθεσή τους στους Ελεγκτές να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε δεδομένα, τα οποία μπορεί να αποκαλύπτουν θέματα όπως την κατάσταση της υγείας τους, ενδεχόμενες θρησκευτικές πεποιθήσεις και πιθανή συμμετοχή σε συγκεκριμένες εθνικές ομάδες (π.χ. όταν τα Μέλη επιλέγουν γεύμα για διαβητικούς ή μενού κόσερ). Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών στα Μέλη. Τα δεδομένα μπορεί περιστασιακά να αποκαλύπτονται σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (όπως σε χειριστές check-in εκτός της Alitalia) μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς. Η αποκάλυψη αυτών των δεδομένων είναι προαιρετική και η μη παροχή τους δεν θα επηρεάσει την εγγραφή και τη συμμετοχή των Μελών στο Πρόγραμμα. 

10.5 Η σωστή εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων συνεπάγεται ότι στα προσωπικά δεδομένα τα Μελών μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση το προσωπικό πωλήσεων των Ελεγκτών και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος (π.χ. εταιρείες άμεσης πώλησης, αναλυτές αγορών, Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, εταιρείες τυποποίησης, πάροχοι υπηρεσιών Τεχνολογίας πληροφοριών ή πάροχοι υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών) για σκοπούς που σχετίζονται αυστηρά με και έχουν βασικό ρόλο στη διαχείριση του Προγράμματος και, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης των Μελών, για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας. Το προσωπικό πωλήσεων των Ελεγκτών θα ενεργεί ως "Προσωπικό επίβλεψης δεδομένων", ενώ οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών θα ενεργούν ως "Υπεύθυνοι επεξεργασίας" αυτών των δεδομένων. Στα γραφεία των Ελεγκτών διατίθεται μια λίστα με τις τρίτες εταιρείες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα και ενεργούν ως "Υπεύθυνοι επεξεργασίας" των προσωπικών δεδομένων των Μελών. Οι Ελεγκτές θα διασφαλίζουν ότι τα σχετικά προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις αρχές αναγκαιότητας, νομιμότητας, ακρίβειας, ποιότητας δεδομένων και αναλογικότητας και, σε κάθε περίπτωση, με μεθόδους και μέσα τα οποία διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται με ηλεκτρονικό ή μη ηλεκτρονικό τρόπο ή σε έντυπη μορφή. Η επεξεργασία των δεδομένων θα περιλαμβάνει σύγκριση, κατηγοριοποίηση, υπολογισμό και ταξινόμηση των δεδομένων σε λίστες, πάντα σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για την προστασία του απορρήτου του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ("ενδιαφερόμενο άτομο") και για την αποφυγή του κινδύνου πρόσβασης σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Όλα τα δεδομένα, ομαδοποιημένα σε κατηγορίες ή/και σε ομάδες σε ανώνυμη μορφή, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στις στατιστικές αναλύσεις των Ελεγκτών, με σκοπό τον έλεγχο των προτιμήσεων μάρκετινγκ των πελατών τους. Οι Ελεγκτές εγγυώνται και δηλώνουν επίσης ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τα Μέλη του Προγράμματος θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και για την αποστολή πληροφοριών οργάνωσης στα Μέλη, οι οποίες αφορούν την κατάσταση της Ιδιότητας μέλους και την ενδεχόμενη λήξη των προνομίων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Όλα τα δεδομένα που παρέχονται από τα Μέλη κατά την εγγραφή ή/και σε μεταγενέστερη ημερομηνία ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του Μέλους, για την αποστολή μηνυμάτων εμπορικής επικοινωνίας και για σκοπούς άμεσης πώλησης, καθώς και για σκοπούς έρευνας αγοράς και δημιουργίας προφίλ, πάντα κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του Μέλους. Δια του παρόντος απαγορεύεται οποιαδήποτε αποκάλυψη ή διάδοση δεδομένων που δεν επιβάλλεται από τη νομοθεσία ή για την οποία δεν έχει ληφθεί ρητή συναίνεση των Μελών του Προγράμματος. 

10.6 Η περιήγηση στον ιστότοπο www.alitalia.com συνεπάγεται τη συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών για την αναγνώριση του υπολογιστή ή του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, μέσω αρχείων παρακολούθησης τα οποία είναι συνήθως γνωστά ως "cookies". Τα cookies είναι συμβολοσειρές κρυπτογραφημένου κειμένου που αποθηκεύονται στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη (στην περίπτωση πρόσβασης στον ιστότοπο για κινητά) ή στον υπολογιστή του χρήστη, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη αναγνώρισή του σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα cookies που διαμορφώνονται για ιστότοπο κινητών θα αποθηκεύουν μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με το Όνομα, το Επώνυμο και τον Αριθμό εισιτηρίου του χρήστη. Αντιθέτως, τα cookies στον υπολογιστή έχουν σχεδιαστεί για την εξατομίκευση του ιστοτόπου σύμφωνα με κάθε χρήστη, προκειμένου να διευκολυνθεί η περιήγηση σε αυτόν. Επιπλέον, τα αποτελέσματα που επιστρέφονται από τη μέτρηση του αριθμού των προσβάσεων στους διάφορους ιστοτόπους βελτιστοποιούνται, δίνοντας προτεραιότητα στις πληροφορίες που αναζητά περισσότερο ο χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε ή/και να αποδεχθείτε την τρέχουσα πολιτική των cookies, συνιστούμε να επισκεφθείτε την ενότητα προστασίας προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο www.alitalia.com

10.7 Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και των μεταγενέστερων εκδόσεών του, στα πλαίσια των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς, και θα αποθηκεύονται μετά τη λήξη τους ή/και την αποχώρηση ενός Μέλους, για τον αποκλειστικό σκοπό της διαχείρισης παραπόνων και διοικητικών ή/και λογιστικών διαφορών, ανάλογα με την προβλεπόμενη από το νόμο περίοδο χρονικού περιορισμού των αξιώσεων των Μελών. Ωστόσο, τα προσωπικά δεδομένα θα φυλάσσονται για σκοπούς δημιουργίας προφίλ ή άμεσης πώλησης για μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 και τους 24 μήνες, αντίστοιχα, από την εγγραφή του μέλους, εκτός αν καταστούν ανώνυμα, με σκοπό την αποτροπή της ταυτοποίησης των ατόμων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα άμεσα ή έμμεσα ή μέσω σύνδεσης με άλλες βάσεις δεδομένων. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που δεν χρειάζονται αρχειοθέτηση για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία θα διαγράφονται ή θα καθίστανται ανώνυμα τόσο από τους Ελεγκτές όσο και από τρίτους στους οποίους είχαν αποκαλυφθεί για τους ανωτέρω σκοπούς. 

10.8 Κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα, όλα τα προσωπικά δεδομένα που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και τις σχετικές πρωτοβουλίες, καθώς και για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε νομικών απαιτήσεων. Οποιαδήποτε άρνηση παροχής των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων, είτε πλήρως είτε εν μέρει, είτε κατά το χρόνο εγγραφής είτε σε όλη την χρονική περίοδο του Προγράμματος, ενδέχεται να εμποδίσει τους Ελεγκτές και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν εντός του πλαισίου του Προγράμματος να το εφαρμόσουν πλήρως ή να εκπληρώσουν ορθά οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτό. Από την άλλη πλευρά, η παροχή προσωπικών δεδομένων επιπλέον όσων επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι προαιρετική και η μη παροχή τους δεν θα επηρεάσει την εγγραφή του Μέλους και τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο. 

10.9 Τα Μέλη θα λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που συλλέγονται για τους μοναδικούς σκοπούς του Προγράμματος. Θα ζητηθεί η συγκατάθεσή τους για κάθε σκοπό ξεχωριστά, αν απαιτείται από τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, τα Μέλη δικαιούνται να εκφράζουν ελεύθερα τις προτιμήσεις τους σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ μπορούν επίσης να δηλώσουν τις επιθυμίες τους για κάθε έναν από τους προσδιορισμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανόμενης της αλληλογραφίας οποιωνδήποτε εμπορικών επικοινωνιών και όλων των Επικοινωνιών προγράμματος, εκτός από οργανωτικές πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση της Ιδιότητας μέλους και τη λήξη των προνομίων. Τα Μέλη μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, τις επιλογές και τις συναινέσεις που έχουν παράσχει, οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας το προφίλ τους MilleMiglia στη σχετική ενότητα του Προγράμματος στον ιστότοπο www.alitalia.com ή επικοινωνώντας με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. 

10.10 Όλα τα ενδιαφερόμενα Μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση της ύπαρξης των προσωπικών τους δεδομένων, να γνωρίζουν τα περιεχόμενα και την προέλευσή τους, να ελέγχουν την ακρίβειά τους ή να ζητούν την προσθήκη, την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους, οποιαδήποτε στιγμή. Τα Μέλη έχουν επίσης το δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή, την ανωνυμοποίηση ή τον αποκλεισμό οποιωνδήποτε δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παραβίαση των διατάξεων του Κώδικα προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και την εναντίωση, σε κάθε περίπτωση, στην επεξεργασία τους για νόμιμους λόγους. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να αποσταλεί εγγράφως, με ιδιόχειρη υπογραφή και επισυνάπτοντας αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης στη διεύθυνση email privacy@alitalia.com στην Alitalia, η οποία θα απαντήσει μαζί με την Alitalia Loyalty. Η Αρχή προστασίας δεδομένων της Ιταλίας απαιτεί τη συμπλήρωση μιας ειδικής φόρμας για την "Άσκηση δικαιωμάτων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων", η οποία μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπό της. 

10.11 Για την αποχώρηση από το Πρόγραμμα, τα Μέλη πρέπει να αποστείλουν γραπτό αίτημα αναφέροντας τον προσωπικό τους κωδικό MilleMiglia και επισυνάπτοντας αντίγραφο έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης στη διεύθυνση email privacy@alitalia.com ή στον αριθμό φαξ +39 06 65627132/7133 του Κέντρου εξυπηρέτησης πελατών. Τα μη χρησιμοποιημένα Μίλια που έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό θα ακυρωθούν κατά το κλείσιμο της Κάρτας Μέλους. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MILLEMIGLIA

11.1 Οι Εταιρείες προώθησης μπορούν να αναστείλουν προσωρινά ή να διακόψουν το Πρόγραμμα πριν από την ημερομηνία λήξης που καθορίζεται στη ρήτρα 5.19 ανωτέρω μόνο για βάσιμο λόγο, σύμφωνα με το Άρθρο 1989 του Ιταλικού Αστικού Κώδικα και τα ακόλουθα άρθρα.

11.2 Οι Εταιρείες προώθησης θα ενημερώνουν τα Μέλη για τυχόν προσωρινή αναστολή του Προγράμματος ή για την πρόωρη λήξη του μέσω του ιστοτόπου www.alitalia.com ή στις Επικοινωνίες προγράμματος. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης, οι Εταιρείες προώθησης θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παράσχουν σχετική ειδοποίηση στα Μέλη τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήψη, ενώ η προσωρινή αναστολή μπορεί να ανακοινωθεί αμέσως μετά την επιβολή της. Είναι κατανοητό ότι οι Εταιρείες προώθησης θα προσπαθήσουν να γνωστοποιήσουν και τα δύο συμβάντα εντός των κατάλληλων χρονικών ορίων. 

11.3 Σε περίπτωση πρόωρης λήξης του Προγράμματος, τα Μέλη θα έχουν το δικαίωμα χρήσης των Μιλίων που έχουν συγκεντρώσει εντός έξι (6) μηνών μετά την ημερομηνία λήξης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρόωρης λήξης του Προγράμματος, τα μέλη δεν θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τα Μίλια που έχουν συγκεντρώσει για τη διεκδίκηση Ανταμοιβών εντός της τρέχουσας έκδοσης του Προγράμματος μετά τις 31 Ιανουαρίου 2018, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ισχύος της πρόωρης λήξης του Προγράμματος, καθώς ο όρος που αναφέρεται ανωτέρω αφορά την προθεσμία για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε Ανταμοιβής. 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

12.1 Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά σε ή δεν διέπεται από τους παρόντες Κανονισμούς, θα γίνεται αναφορά στους σχετικούς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συγκεκριμένα στο Προεδρικό Διάταγμα αρ. 430 της Ιταλίας με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2001 (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα αρ. 289 στις 13 Δεκεμβρίου 2001), το οποίο αφορά την "Αναθεώρηση των νομικών διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς, τα προγράμματα ανταμοιβών και τις τοπικές εκδηλώσεις με πώληση λαχνών σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 4 του νόμου με αρ. 449 της 27ης Δεκεμβρίου 1997".

12.2 Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών και του ανωτέρω Διατάγματος, θα υπερισχύει το τελευταίο. Παράρτημα A