Προστασια προσωπικων δεδομενων τησ Alitalia

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

Η Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s. σας ενημερώνει ότι, κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής "Ευρωπαϊκός Κανονισμός"), χρειάζεται να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα ή παρέχονται από εσάς κατά την πλογήσή σας στη Διαδικτυακή τοποθεσία https://www.alitalia.com/ (εφεξής "Διαδικτυακή τοποθεσία") και τη χρήση αυτής.

 

1.     ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η  Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s., στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου αυτής, ο οποίος εδρεύει στην επίσημη έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM) (εφεξής “Alitalia” ή “Υπεύθυνος επεξεργασίας”).

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που πραγματοποιεί η Alitalia, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έκρινε απαραίτητο να ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο  37 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, έναν Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για επικοινωνία στην ακόλουθη διεύθυνση: Alitalia Data Protection Officer, Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@alitalia.com.

 

3.    ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Προκειμένου να σας επιτρέπει τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας και των υπηρεσιών της, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας χρειάζεται να γνωρίζει και να επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα.

Με τον όρο "προσωπικά δεδομένα" νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως για παράδειγμα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας ή τα στοιχεία κράτησης.

Για να μπορέσετε να αγοράσετε ένα αεροπορικό εισιτήριο, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα όπως το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οι πληροφορίες που σχετίζονται με το ταξίδι που αγοράσατε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών αιτημάτων υποστήριξης/εξυπηρέτησης ή προτιμήσεων σχετικά με τα γεύματα, καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με την πληρωμή. Επιπλέον, ανάλογα με τον προορισμό, μπορούν να συλλέγονται πρόσθετες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία γέννησης, το φύλο και ο αριθμός διαβατηρίου.

Για την απλή πλοήγηση στη Διαδικτυακή τοποθεσία, αντιθέτως, καθορίζονται ακολούθως οι τύποι των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και οι σχετικές συγκεκριμένες πληροφορίες για τα "cookies".

Δεδομένα περιήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Alitalia συγκεντρώνουν, κατά τον ρου της συνήθους λειτουργίας τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι εγγενής στη χρήση διαδικτυακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετίζονται με ταυτοποιημένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι οποίες, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που συνδέονται με τη Διαδικτυακή τοποθεσία, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των ζητούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, τον αριθμητικό κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που έδωσε ο διακομιστής (επιτυχία, σφάλμα κλπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της. IΤα δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων εις βάρος της Alitalia.

 

Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία συνεπάγεται την επακόλουθη λήψη της διεύθυνσης του αποστολέα που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

 

Πολιτική cookies

 

Ακολούθως παρατίθενται τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία και, κατά περίπτωση, οι σωστές μέθοδοι προκειμένου να μπορείτε εύκολα να επιλέξετε εάν και πώς τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του τύπου τεχνολογίας.

 

Τεχνικά cookies

 

Η παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "τεχνικά cookies", δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν ορισμένο πλήθος πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ της Διαδικτυακής τοποθεσίας και του τερματικού σας (ή καλύτερα, του προγράμματος περιήγησης του τερματικού σας) και επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία και χρήση της τοποθεσίας αυτής.

 

Αναλυτικά cookies

 

Η παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "αναλυτικά cookies" που δημιουργούνται και διατίθενται από τρίτους, και συγκεκριμένα την Google Analytics και την Adobe Analytics. Αυτό συμβαίνει με απλές εσωτερικές στατιστικές αναλύσεις της πρόσβασης, με σκοπό τη βελτίωση της Διαδικτυακής τοποθεσίας και την απλούστευση της χρήσης της, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υιοθετήσει τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για να μειώσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ισχύ ταυτοποίησης των cookies αυτού του τύπου. Μεταβείτε εδώ για να δείτε την πολιτική cookies της Google Analytics. Μεταβείτε εδώ για να δείτε τη λίστα των cookies που χρησιμοποιεί η Adobe Analytics

 

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ COOKIES

alitalia.d3.sc.omtrdc.net/ adobe.com/it/privacy.html

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

https://my.fanplayr.com/external.Geni…  fanplayr.com/legal/

 

Cookies δημιουργίας προφίλ

 

Η παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies δημιουργίας προφίλ". Αυτά τα cookies δεν είναι απαραίτητα, αλλά μας βοηθούν να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της παρούσας Διαδικτυακής τοποθεσίας. Για παράδειγμα, μας βοηθούν να σας υποδείξουμε το αεροδρόμιο αναχώρησης που βρίσκεται πιο κοντά στην τοποθεσία σας, να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, όπως επίσης και να σας παρουσιάζουμε συναφείς και εξατομικευμένες διαφημίσεις. Επίσης, μας επιτρέπουν να περιορίζουμε τον αριθμό προβολών κάθε διαφήμισης, να μετρούμε την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε τρέχουσας διαφημιστικής καμπάνιας, να καταγράφουμε και να θυμόμαστε την κάθε σας επίσκεψη και να μοιραζόμαστε τα συλλεγόμενα δεδομένα με τρίτους, όπως οι διαφημιζόμενοι.

Η κατάργηση αυτών των cookies συνεπώς, αν και δεν θέτει σε κίνδυνο τη γενική χρηστικότητα της Διαδικτυακής τοποθεσίας, θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να οδηγήσει σε περιορισμό ορισμένων χαρακτηριστικών αυτής. 

 

ΛΙΣΤΑ COOKIES ΠΡΟΦΙΛ

alitalia.tt.omtrdc.net/    adobe.com/it/privacy.html

cdn.tt.omtrdc.net/cdn/ adobe.com/it/privacy.html

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

https://my.fanplayr.com/external.Geni…  fanplayr.com/legal/

 

Cookies τρίτων

 

Ορισμένα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν cookies στη συσκευή σας. Εμείς δεν ελέγχουμε τη χρήση cookies τρίτων και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση τους. Τα εν λόγω τρίτα μέρη έχουν δικές τους πληροφορίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δικές τους μεθόδους συλλογής δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους: 

 

ΛΙΣΤΑ COOKIES ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

4605991.fls.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

accounts.us1.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

ad.doubleclick.net/ddm/activity/ policies.google.com/privacy?hl=it

ads.yahoo.com/cms/ policies.google.com/privacy?hl=it

alitalia.demdex.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

alitalia.tt.omtrdc.net/ adobe.com/it/privacy.html

assets.adobedtm.com/ adobe.com/it/privacy.html

beacon.krxd.net/ salesforce.com/company/privacy/

bs.serving-sys.com/ sizmek.com/privacy-policy/

https://c1.adform.net/ site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

c1.rfihub.net/js/ policies.google.com/privacy?hl=it

cdn.tt.omtrdc.net/cdn/ www.adobe.com/it/privacy.html

cdns.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

cdns.us1.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

cm.g.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

connect.facebook.net/en_US/ facebook.com/privacy/explanation

contextual.media.net/ media.net/en/privacy-policy

cs.gssprt.jp better.fyi/legal/

dis.criteo.com/rex/policies.google.com/privacy?hl=it

dis.eu.criteo.com/dis/ policies.google.com/privacy?hl=it

dpm.demdex.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

dsum-sec.casalemedia.com/ casalemedia.com/

e.nexac.com www.nexac.net/privacy-policy.php

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

fonts.gstatic.com/policies.google.com/privacy?hl=it

global.ib-ibi.com/ assets.web.com/legal/English/PrivacyPolicy.pdf

https://googleads.g.doubleclick.net/p… policies.google.com/privacy?hl=it

gscounters.us1.gigya.com/ www.gigya.com/privacy-policy/

gum.criteo.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://pixel.sojern.com/ sojern.com/privacy/product-privacy-policy/

ib.adnxs.com/ appnexus.com/en/company/privacy-policy

idsync.rlcdn.com/ rlcdn.com

mid.rkdms.com/ merkleinc.com/privacy

pdw-usr.userreport.com privacy.userreport.com/en-GB/for-users/privacy-policy/hort-version/

https://my.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

pubads.g.doubleclick.net/activity;dc_… policies.google.com/privacy?hl=it

pm.w55c.net/ dataxu.com/about-us/privacy/

ps.eyeota.net/ eyeota.com/privacy-policy/

pubads.g.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

s.acxiomapac.com/ .acxiom.com/about-us/privacy/privacy-policy-www-acxiom-com/

s.yimg.com/wi/ adobe.com/it/privacy/policy.html

secure.adnxs.com/ appnexus.com/en/company/cookie-policy

soma.smaato.net/oapi/ smaato.com/privacy/

sp.analytics.yahoo.com/ policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.htm

sslwidget.criteo.com/ criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/

stags.bluekai.com/ oracle.com/it/legal/privacy/privacy-policy.html

static.criteo.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

stats.g.doubleclick.net policies.google.com/privacy?hl=it

https://sync-tm.everesttech.net/ everesttech.com/privacy

sync.search.spotxchange.com/ spotx.tv/privacy-policy/

tag.yieldoptimizer.com/ps/ dynamicyield.com/privacy-policy/

tapestry.tapad.com/tapestry/ tapad.com/privacy-policy

ws2.rqtrk.eu/ roq.ad/privacy-policy

www.facebook.com/ facebook.com/privacy/explanation

www.google-analytics.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.com/ads/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://www.google.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.se/ads/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://www.google.se/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.googleadservices.com/pagead/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.googletagmanager.com/policies.google.com/privacy?hl=it

www.gstatic.com/recaptcha/api2/ policies.google.com/privacy?hl=it

x.bidswitch.net/ .bidswitch.com/privacy-policy/

x.dlx.addthis.com/e/ ddthis.com/privacy/privacy-policy/

 

 

Επιλογές σχετικά με τη χρήση cookies από τη Διαδικτυακή τοποθεσία μέσω των συναφών ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παροχή όλων των cookies διαμορφώνοντας καταλλήλως τις συναφείς ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η παρέμβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις θα μπορούσε να καταστήσει την παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία μη χρηστική σε περίπτωση που εμποδίζονται cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας. Σημειώνεται ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικές ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση των cookies. Με τους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να προβάλετε οδηγίες για τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι κλήσεις προς τους αριθμούς Τηλεφωνικού κέντρου που αναγράφονται στη Διαδικτυακή τοποθεσία μπορεί να συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από αυτόν, όπως για παράδειγμα: κρατήσεις, αγορά και παράδοση εισιτηρίων για τις αεροπορικές μεταφορές που ζητούνται από τον επιβάτη, αλλαγές ή αντικαταστάσεις ήδη εκδοθέντων εισιτηρίων, επιστροφές χρημάτων, υποστήριξη μετά την πώληση, ειδική βοήθεια και αγορές συμπληρωματικών υπηρεσιών πέραν της πτήσης. Η οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να συνεπάγεται τη λήψη δεδομένων πιστωτικών καρτών των πελατών, τα οποία θα αντιμετωπίζονται με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που απαιτούνται από τους κανονισμούς του κλάδου. Η Alitalia μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τηλεφωνικά κέντρα τρίτων που λειτουργούν, πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, με συγκεκριμένη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξ ονόματος του Υπεύθυνου επεξεργασίας, ως Εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Σε περίπτωση που τα τηλεφωνικά κέντρα τρίτων πραγματοποιούν επεξεργασία δεδομένων για τα οποία η Alitalia είναι Υπεύθυνος επεξεργασίας εκτός της ΕΕ, η Alitalia απαιτεί από τους προμηθευτές της να συμμορφώνονται με τις εγγυήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη του Προγράμματος MilleMiglia (το "Πρόγραμμα”) ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής στο Πρόγραμμα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Alitalia υπό μορφή που εγγυάται την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Επιπλέον, ενημερώνουμε τα μέλη του Προγράμματος που αποκτούν πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας σύνδεσης με λογαριασμό κοινωνικού δικτύου (Social Login) της Alitalia μέσω των ακόλουθων συνδέσμων FacebookTwitter – Instagram - Linkedin, ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αυστηρά με το Πρόγραμμα και χρησιμεύουν για συμμετοχή σε αυτό, ή/και για την εγγραφή στο Πρόγραμμα, καθώς και για την εξατομίκευση των υπηρεσιών που σχεδιάζει η Alitalia, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης. Τα παρεχόμενα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Alitalia για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ, όπως η αποστολή διαφημιστικού, προωθητικού και ενημερωτικού υλικού για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για στατιστικές αναλύσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό του βαθμού ικανοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων

4.       ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία κατέχει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αποκλειστικά εκείνα που παρέχονται από εσάς κατά τη διάρκεια της πλοήγησης ή/και κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

A)      Να σας επιτρέπεται να επωφεληθείτε από την υπηρεσία αγοράς εισιτηρίων

B)      Να ικανοποιούμε τις ταξιδιωτικές σας ανάγκες και να σας προσφέρουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες

C)      Να σας αποστέλλουμε επικοινωνίες σχετικά με την κατάσταση της πτήσης σας σε περίπτωση ανάγκης

D)      Να ικανοποιούμε όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές επιβατών

E)       Να παρέχουμε ενημερωμένα νέα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προωθητικές ενέργειες της Alitalia, αποστέλλοντας ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικό υλικό ή/και επικοινωνίες και πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα και άμεσου μάρκετινγκ για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, τις σχετικές προσφορές, τις εκπτώσεις και άλλες διαφημιστικές και προωθητικές πρωτοβουλίες, καθώς και πρωτοβουλίες επιβράβευσης πελατών μας, τόσο μέσω παραδοσιακών όσο και μέσω πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα μέσω της διεύθυνσης κατοικίας ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνυμάτων SMS

F)       Να επιτρέπουμε την εγγραφή στο πρόγραμμα Mille Miglia

G)      Να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της εμπορικής επικοινωνίας και να σας προσφέρουμε αποκλειστικά προϊόντα και προσφορές, σύμφωνα με τις εκφραζόμενες προτιμήσεις σας, καθώς και μια καλύτερη εμπειρία πτήσεων.

Λαμβανομένης υπόψη της επιλογής χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή τοποθεσία, η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες:

- Τα παρεχόμενα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των κρατήσεων και στη συνέχεια για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς

- Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις στον τομέα της αεροναυτικής, όπως ισχύουν από καιρό σε καιρό, ανάλογα με τον προορισμό

- Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων

- Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες και την καλύτερη εμπειρία πτήσης

- Με βάση τη συγκεκριμένη συγκατάθεση που μπορεί να παρέχεται ελεύθερα, να υλοποιούμε πρωτοβουλίες άμεσου μάρκετινγκ και να δημιουργούμε προφίλ χρηστών.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε μέσω εργαλείων πληροφορικής είτε σε έγχαρτη μορφή.

Ι)   Να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και ασφάλεια

 • Νομική βάση:

- η επεξεργασία είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία από σοβαρές απειλές διασυνοριακού χαρακτήρα για την υγεία.

5.      ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, εφόσον έχει ληφθεί ρητή συναίνεση, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τη Γενική διάταξη του Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις κάρτες ανταμοιβής πελατών, η Alitalia θα προβαίνει σε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης εντός 24 μηνών από την καταχώρισή τους. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς δημιουργίας προφίλ θα διαγράφονται 12 μήνες μετά την καταχώρισή τους.

Όσον αφορά τα λοιπά προσωπικά δεδομένα, δεδομένου ότι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια την περίοδο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμεύεται από τούδε και στο εξής να βασίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις αρχές της καταλληλότητας, της συνάφειας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, όπως απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ελέγχοντας περιοδικά την ανάγκη διατήρησής τους. Επομένως, μόλις επιτυγχάνονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα εκάστοτε δεδομένα, θα τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή/και θα λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για να τα καταστήσουμε ανώνυμα, ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα ταυτοποίησής τους.

Το ανωτέρω ισχύει με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για να συμμορφωθούμε με κανονιστικές υποχρεώσεις ή να εξακριβώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ενώπιον δικαστικής αρχής.

6.      ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα επεξεργαζόμενα δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους. Ωστόσο, ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα σας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών επεξεργασίας που εκτίθενται ανωτέρω, οι ακόλουθοι αποδέκτες:

 

 • Υγειονομικές αρχές και αρχές προστασίας της δημόσιας υγείας οποιασδήποτε χώρας περιλαμβάνεται στη διαδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων σταθμών και των χωρών από τον εναέριο χώρο των οποίων διέρχεται η πτήση
 • Πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και της Συνοριακής αστυνομίας
 • Οι υπάλληλοί μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως οριστεί ως Συντονιστές επεξεργασίας, Διαχειριστές συστήματος ή ως υποκείμενα που ενεργούν υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την επεξεργασία, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί προς τον σκοπό αυτό από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Εξωτερικά πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα που συνδέονται στενά με, ή χρησιμεύουν για, τη δραστηριότητα των αεροπορικών μεταφορών, όπως άλλες εταιρείες αεροπορικών μεταφορών, εξωτερικές ή ανήκουσες στον όμιλο Alitalia, όπως η Alitalia Cityliner S.p.A. και εταιρείες διαχείρισης, ως ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή Εκτελούντες την επεξεργασία, που μπορεί να θεωρούνται ουσιώδεις για τους σκοπούς της λειτουργικότητας των πτήσεων της Alitalia, καθώς και η Alitalia Loyalty S.p.A., ως Συν-Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σχετικά με το πρόγραμμα Mille Miglia
 • Εταιρείες πιστωτικών καρτών και πάροχοι υπηρεσιών για την καταπολέμηση περιστατικών απάτης που συνδέονται με τη διαδικασία πληρωμής και (όπου απαιτείται) την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταπολέμησης περιστατικών απάτης.
 • Τρίτα μέρη, όπως νομικά γραφεία και δημόσιες αρχές, όπου απευθυνόμαστε για να διασφαλίσουμε την τήρηση ή την εφαρμογή της συναφθείσας σύμβασης
 • Τρίτα μέρη όπως οι αστυνομικές και οι εθνικές αρχές, για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας, του προσωπικού και των πόρων μας
 •  Δημόσιες αρχές και αρχές επιβολής του νόμου, όπως οι τελωνειακές και οι μεταναστευτικές αρχές, κατόπιν έγκυρου αιτήματος
 • Υποκείμενα που εκτελούν με πλήρη αυτονομία, ως ξεχωριστοί Υπεύθυνοι επεξεργασίας ή με την ιδιότητα των Εκτελούντων την επεξεργασία και έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από την Alitalia, με σκοπούς επικουρικούς προς τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ως επιχειρηματικοί εταίροι, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαφημίσεις, μάρκετινγκ και επικοινωνία,ς εταιρείες που προσφέρουν υποδομές πληροφορικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού και ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες χρήσιμες για την προσαρμογή και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών για παροχή και διαχείριση της εξυπηρέτησης πελατών, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες χρήσιμες για την ανάλυση και ανάπτυξη δεδομένων και την ανάπτυξη και διεξαγωγή ερευνών αγοράς.

Οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει καταρτίσει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας για να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

7.      ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η Alitalia είναι ένας παγκόσμιος αερομεταφορέας, που μεταφέρει επιβάτες σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, για την ορθή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Alitalia, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από αιτήματα του ενδιαφερόμενου μέρους. Συνεπώς, η εν λόγω διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του ενδιαφερόμενου μέρους και της Alitalia και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευόμαστε ότι:

 • θα συμπεριλάβουμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες περί προστασίας δεδομένων που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών εκτός του ΕΟΧ στις συμβάσεις μας με τα εν λόγω τρίτα μέρη (πρόκειται για τις ρήτρες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") ή
 • θα διασφαλίσουμε ότι η χώρα στην οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα έχει κριθεί κατάλληλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ ή
 • (όπου χρειάζεται, όταν μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες των υποκειμένων των δεδομένων σε έναν παραλήπτη στις ΗΠΑ) θα διασφαλίσουμε ότι ο αποδέκτης είναι μέρος του συστήματος Privacy Shield, το οποίο απαιτεί από τον αποδέκτη να παρέχει παρόμοια προστασία σε κάθε προσωπική πληροφορία που μοιράζεται μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες μεταφοράς δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών στους οποίους βασιζόμαστε, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ

 

- ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Από τις 5 Μαρτίου 2003, οι αρχές των ΗΠΑ ζήτησαν από τους αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις από, προς ή μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να παρέχουν στο Γραφείο Τελωνείων και Προστασίας των ΗΠΑ, United States Bureau of Customs and Border Protection (CBP), για λόγους ασφάλειας και προστασίας της επικράτειάς τους, ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα των επιβατών.

Οι μεταφορείς που δεν συμμορφώνονται με αυτά τα αιτήματα θα μπορούσαν να υποστούν μεγάλες κυρώσεις, και ακόμη να αποστερηθούν το δικαίωμα πραγματοποίησης προσγειώσεων στα εδάφη των ΗΠΑ.

Με τη σειρά τους, οι επιβάτες αυτών των μεταφορέων θα μπορούσαν να υποβάλλονται σε εκτενέστερους και διεξοδικότερους ελέγχους στους αερολιμένες των ΗΠΑ, με όλα τα πιθανά μειονεκτήματα που ενδεχομένως συνεπάγεται αυτό.

Η Alitalia, όπως και όλοι οι ευρωπαίοι αερομεταφορείς που εκτελούν δρομολόγια από, προς ή μέσω των ΗΠΑ, αποφάσισε να ικανοποιήσει τα ανωτέρω αιτήματα.

Η διαβίβαση των δεδομένων των επιβατών στις αρχές των ΗΠΑ αποτελεί στην πραγματικότητα προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών από, προς ή μέσω των εδαφών των ΗΠΑ.

Εάν ο επιβάτης δεν επέτρεπε την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, η διαφωνία του θα καθιστούσε αδύνατο το ταξίδι του προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επομένως, η Alitalia, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρχών αυτών, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει τις κρατήσεις που δεν αναφέρουν τα δεδομένα αυτά την ημέρα πριν από την προθεσμία των 72 ωρών πριν την αναχώρηση.

Η επεξεργασία δεδομένων PNR διέπεται από τη διεθνή συμφωνία της 26ης Ιουλίου 2007 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίζει ότι οι αερομεταφορείς συμμορφώνονται με αυτές τις υποχρεώσεις. Η Alitalia πρέπει να συμμορφώνεται με αυτές τις διατάξεις. Για πληρέστερη επεξήγηση της επεξεργασίας των δεδομένων PNR που συλλέγονται από τις αρχές των ΗΠΑ (DHS - Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας) σε σχέση με τις πτήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των Ηνωμένων Πολιτειών, γίνεται αναφορά στη διεθνή συμφωνία και τη συνοδευτική επιστολή της DHS, όπως δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 204 της 4ης Αυγούστου 2007 και διατίθενται κάνοντας κλικ εδώ.

Η Alitalia θεώρησε επομένως αναγκαίο να εξασφαλίσει ότι οι επιβάτες της γνωρίζουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας και διαβίβασης των στοιχείων που περιέχονται στις κρατήσεις (για την τήρηση των οποίων δεσμεύονται οι ΗΠΑ δυνάμει της προαναφερθείσας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα), οι οποίες αναφέρονται με τη μορφή απαντήσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Σε τι είδους πληροφορίες για τους επιβάτες υπάρχει πρόσβαση;

Το Γραφείο Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (US CBP) έχει πρόσβαση σε PNR (Passenger Name Records ή δεδομένα πελατών που καταγράφονται κατά την κράτηση αεροπορικών ταξιδιών) σχετικά με πτήσεις που εκτελούνται από, προς ή μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Πρόκειται για ηλεκτρονικά "αρχεία" που δημιουργούνται στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους μεταφορείς για κάθε δρομολόγιο για το οποίο πραγματοποιεί κράτηση ο επιβάτης, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες διαφόρων ειδών, όπως: όνομα του επιβάτη, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας του, λεπτομέρειες της πτήσης (ημερομηνία ταξιδιού, προέλευση και προορισμός, αριθμός των θέσεων επί του σκάφους, αριθμός αποσκευών κ.λπ.), καθώς και άλλες λεπτομέρειες όπως: η ένδειξη του τυχόν μεσολαβούντος ταξιδιωτικού γραφείου, ο τρόπος πληρωμής κ.λπ.

Επομένως, το PNR περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο επιβάτης κατά τη διαδικασία κράτησης. Επίσης, διαβιβάζονται στις τελωνειακές και μεταναστευτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών αμέσως μετά την απογείωση τα στοιχεία διαβατηρίου του επιβάτη (επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, αριθμός διαβατηρίου και φύλο).

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

- Ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του πελάτη, ποιος θα τα διατηρεί και θα τα χρησιμοποιεί και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά;

Το CBP των ΗΠΑ, το οποίο είναι μέλος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security) των ΗΠΑ, θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα.

Ο οργανισμός αυτός θα τα χρησιμοποιεί για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σοβαρών εγκληματικών πράξεων.

Το CBP των ΗΠΑ δεν θα επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού στα εν λόγω δεδομένα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, τα ίδια δεδομένα θα μπορούσαν να διαβιβαστούν και σε άλλες αρχές των ΗΠΑ που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις και τα συμφέροντα της δικαιοσύνης, αλλά μετά από αξιολόγηση κατά περίπτωση και πάντοτε για σκοπούς πρόληψης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας ή σοβαρών εγκληματικών πράξεων.

Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν επίσης να διατεθούν, όταν είναι αναγκαίο, για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων των επιβατών ή τρίτων (ιδίως σε περιπτώσεις σημαντικών κινδύνων για την υγεία) ή στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών ή σε άλλες περιπτώσεις προβλεπόμενες από το νόμο.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των επιβατών;

Τα δεδομένα λαμβάνονται από το CBP των ΗΠΑ μέσω των συστημάτων κρατήσεων έως και 48 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ελέγχων επιβατών πριν από την άφιξή τους στην επικράτεια των ΗΠΑ, με σκοπό να διευκολύνουν την είσοδο των περισσότερων ταξιδιωτών, επικεντρώνοντας τους πόρους του CBP των ΗΠΑ μόνο στον μικρό αριθμό επιβατών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πραγματικό κίνδυνο για την ασφάλεια.

Τα δεδομένα θα διατηρούνται για περίοδο 7 ετών, αν και, σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιείται μη αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορούν να διατηρηθούν για άλλα 8 χρόνια.

Οι αρχές των ΗΠΑ θα υιοθετούν επίσης όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

- Ποια δικαιώματα έχουν οι επιβάτες και πώς μπορούν να τα ασκήσουν;

Οι αρχές των ΗΠΑ δεσμεύονται να μην αντιτάσσονται κατ' αρχήν στα αιτήματα των επιβατών να λάβουν αντίγραφο των δεδομένων που λαμβάνονται από το PNR και περιέχονται στις βάσεις δεδομένων τους. Οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση των δεδομένων τους και να την επιτύχουν όταν το CBP των ΗΠΑ ή ο Οργανισμός Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) θεωρούν ότι το αίτημα αυτό δικαιολογείται και υποστηρίζεται επαρκώς. Ωστόσο, μια αρνητική απόφαση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής αντίκρουσης.

Τα αιτήματα διόρθωσης και τα παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων PNR μπορούν να απευθύνονται από την πλευρά των επιβατών (είτε απευθείας είτε μέσω αρχών προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη) στην υπηρεσία DHS Privacy Office (πρόγραμμα FOIA) στην ακόλουθη διεύθυνση:

FOIA - Ufficio per la privacy

Department of Homeland Security

245 Murray Drive SW

STOP-0550

Washington, DC 20528-0550

Αριθμός ατελούς κλήσης: +1-866-431-0486

Τηλ.: +1-703-235-0790

Fax: +1-703-235-0443

Email: foia@dhs.gov

- ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Από τις 18 Ιουνίου 2007, η καναδική κυβέρνηση εισήγαγε το Passenger Protect Program (Πρόγραμμα Προστασίας των Επιβατών) για την εφαρμογή συστήματος ελέγχου στα σύνορα ως αντιτρομοκρατικό μέτρο. Το πρόγραμμα Passenger Protect Progam για την προστασία των επιβατών απαιτεί από όλους τους αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις από και προς την καναδική επικράτεια να ελέγχουν τα ονόματα των επιβατών κατά την αποδοχή τους, αντιπαραβάλλοντάς τα με εκείνα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που καταρτίζει και παρέχει η καναδική αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση της δυνατότητας ή μη επιβίβασης των επιβατών που περιέχονται σε αυτούς τους καταλόγους. Το Passenger Protect Program, το οποίο αρχικά λειτουργούσε σε εκούσια βάση, κατέστη υποχρεωτικό για τις αεροπορικές εταιρείες από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η Alitalia, προκειμένου να αποφύγει τις τεράστιες κυρώσεις ή, στη χειρότερη περίπτωση, την αναστολή του δικαιώματος προσγείωσης στην επικράτεια του Καναδά, προσαρμόστηκε στις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αποκτώντας εκ των προτέρων την απαραίτητη ευνοϊκή γνώμη του Εγγυητή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πράγματι, ο τελευταίος, παρά το γεγονός ότι ζήτησε την περαιτέρω ανάλυση του καναδικού Passenger Protect Program από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρείχε ευνοϊκή γνώμη βάσει της αρχής της εξισορρόπησης των συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 24 στοιχείο ζ του [Ιταλικού] Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 196/2003.

Τα στοιχεία που απαιτούνται από την Alitalia για την ακόλουθη διαβίβαση στις καναδικές αρχές είναι: το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο και ο αριθμός διαβατηρίου.

Σημειώνεται ότι εάν ένας επιβάτης δεν επιτρέπει την προσπέλαση και τη διαβίβαση τέτοιων δεδομένων, η άρνησή του θα συνεπάγεται αυτομάτως την αδυναμία της Alitalia να τον μεταφέρει αεροπορικώς στον Καναδά. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Alitalia είναι επιφορτισμένη με την επαλήθευση της αντιστοιχίας μεταξύ των ονομάτων που υπάρχουν στους καταλόγους που αποστέλλει η καναδική κυβέρνηση και των επιβατών που περιέχονται στους καταλόγους αποδοχής της Εταιρείας.

- ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Από τις 1 Φεβρουαρίου 2007, οι ιαπωνικές αρχές απαιτούν, με βάση τη μερική τροποποίηση του νόμου για τον έλεγχο της μετανάστευσης και την αναγνώριση των προσφύγων, την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στο διαβατήριο για όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ιαπωνία. Η διαβίβαση δεδομένων των επιβατών στις ιαπωνικές αρχές αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών προς την Ιαπωνία.

Εάν ο επιβάτης δεν επέτρεπε τη μεταφορά τέτοιων δεδομένων, η διαφωνία του θα καθιστούσε, κατά συνέπεια, αδύνατη την αεροπορική μεταφορά του στην Ιαπωνία.

8.      ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που αναφέρεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εάν παράσχετε τη συγκατάθεσής σας για την κατάρτιση προφίλ, τα παρεχόμενα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ή την πρόβλεψη των προτιμήσεων, της συμπεριφοράς και των θέσεών σας, προκειμένου να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της εμπορικής επικοινωνίας που σας αποστέλλουμε και να σας προτείνουμε μόνο προϊόντα και προσφορές που συμφωνούν με τις εκφραζόμενες προτιμήσεις σας, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των εμπορικών επικοινωνιών που αποστέλλουμε και προσφέροντας σας καλύτερη εμπειρία πτήσης.

9.      ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 4.A - 4.B - 4.C - 4.D είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι η άρνησή σας να παράσχετε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα θα καθιστούσε αδύνατη για την Alitalia την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε εσάς.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.E είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή, χωρίς να παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας, , θα μπορούσε να μας απαγορεύει να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αξιοποιείτε πλήρως τα οφέλη που προσφέρονται μέσω διαφημιστικών και εμπορικών επικοινωνιών και επικοινωνιών άμεσου μάρκετινγκ, καθώς και να σας ενημερώνουμε για πρόσθετες υπηρεσίες, εκπτώσεις και προσφορές που παρέχουμε.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.F είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή παρεμποδίζει την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.G είναι προαιρετική αλλά η μη παροχή μπορεί να μας απαγορεύει να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αξιοποιείτε πλήρως τα οφέλη που σας επιφυλάσσουμε, να λαμβάνετε αποκλειστικά προϊόντα και προσφορές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και να απολαμβάνετε μια καλύτερη εμπειρία πτήσης.

10.      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα:

 • να ανακαλέσει τη συναίνεσή του στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, για όλες τις πρόσθετες και μη υποχρεωτικές επεξεργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκληση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 •  να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 •  να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διόρθωση και τη συμπλήρωση των προσωπικών του δεδομένων που κρίνονται ανακριβή, μεταξύ άλλων παρέχοντας μια απλή συμπληρωματική δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 •  να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εάν εξακολουθεί να υφίσταται ένας από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, για όλες τις πρόσθετες και μη υποχρεωτικές επεξεργασίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 •   να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων εάν συντρέχει κάποια από τις περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, για όλες τις πρόσθετες και μη υποχρεωτικές επεξεργασίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 • να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένη μορφή ευρείας χρήσης που μπορεί να διαβαστεί από αυτόματη συσκευή, καθώς και το δικαίωμα μετάδοσης αυτών των δεδομένων σε άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εμπόδια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 • να αντιταχθεί οποιαδήποτε στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην εκτελούμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ επί τη βάσει των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 •  να μην υπόκειται σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και παράγουν έννομες συνέπειες που το επηρεάζουν, εάν δεν έχει συμφωνήσει ρητώς εκ των προτέρων, όπως απαιτείται από το άρθρο 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Ενδεικτικά, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις επιλογές κατανάλωσης και αγοράς, την οικονομική κατάσταση, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία και τη συμπεριφορά
 • να προτείνει καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν κρίνει ότι η επεξεργασία που το αφορά παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Η καταγγελία μπορεί να κατατεθεί στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει συνήθως ή εργάζεται ή στον τόπο όπου συνέβη η εικαζόμενη παράβαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
 • Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του, απευθύνοντας σχετική επιστολή στην επίσημη έδρα του στη διεύθυνση Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση
 • Λεπτομέρειες αιτήματος
 •  Κωδικός κράτησης ή αριθμός πτήσης και ημερομηνία
 •  Φωτοτυπία έγκυρου δελτίου ταυτότητας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Mille Miglia, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@alitalia.com επισυνάπτοντας: (i) τον αριθμό της κάρτας Mille Miglia, (ii) λεπτομέρειες της αίτησης και (iii) φωτοαντίγραφο έγκυρου δελτίου ταυτότητας.

11.      ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής τοποθεσίας, είναι απαραίτητο να είστε τουλάχιστον δεκαέξι ετών: η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ηλικίας κάτω των 16 ετών είναι νόμιμη υπό τον όρο ότι η συναίνεση και τα δεδομένα παρέχονται από τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Organizza Il Tuo Viaggio (Οργανώστε το ταξίδι σας).

12.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση που έχετε παράσχει για τους ακόλουθους σκοπούς:

 •  4E κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "unsubscribe" (κατάργηση εγγραφής στη λίστα παραληπτών) που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε ή απαντώντας "unsubscribe" στο ληφθέν SMS
 • 4F προσπελάζοντας την προσωπική σας σελίδα Millemiglia, στη σχετική ενότητα