Προστασια προσωπικων δεδομενων τησ Alitalia

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

Η Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s. σας ενημερώνει ότι, κατά την έννοια του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής "Ευρωπαϊκός Κανονισμός"), χρειάζεται να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα ή παρέχονται από εσάς κατά την πλογήσή σας στη Διαδικτυακή τοποθεσία https://www.alitalia.com/ (εφεξής "Διαδικτυακή τοποθεσία") και τη χρήση αυτής.

 

1.     ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η  Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s., στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου αυτής, ο οποίος εδρεύει στην επίσημη έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM) (εφεξής “Alitalia” ή “Υπεύθυνος επεξεργασίας”).

 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που πραγματοποιεί η Alitalia, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έκρινε απαραίτητο να ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο  37 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, έναν Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για επικοινωνία στην ακόλουθη διεύθυνση: Alitalia Data Protection Officer, Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@alitalia.com.

 

3.    ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Προκειμένου να σας επιτρέπει τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας και των υπηρεσιών της, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας χρειάζεται να γνωρίζει και να επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα.

Με τον όρο "προσωπικά δεδομένα" νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως για παράδειγμα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας ή τα στοιχεία κράτησης.

Για να μπορέσετε να αγοράσετε ένα αεροπορικό εισιτήριο, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα όπως το όνομα, το επώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οι πληροφορίες που σχετίζονται με το ταξίδι που αγοράσατε, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών αιτημάτων υποστήριξης/εξυπηρέτησης ή προτιμήσεων σχετικά με τα γεύματα, καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με την πληρωμή. Επιπλέον, ανάλογα με τον προορισμό, μπορούν να συλλέγονται πρόσθετες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η ημερομηνία γέννησης, το φύλο και ο αριθμός διαβατηρίου.

Για την απλή πλοήγηση στη Διαδικτυακή τοποθεσία, αντιθέτως, καθορίζονται ακολούθως οι τύποι των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, καθώς και οι σχετικές συγκεκριμένες πληροφορίες για τα "cookies".

Δεδομένα περιήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Alitalia συγκεντρώνουν, κατά τον ρου της συνήθους λειτουργίας τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι εγγενής στη χρήση διαδικτυακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετίζονται με ταυτοποιημένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι οποίες, λόγω της φύσης τους, θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την ταυτοποίηση των χρηστών.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούν οι χρήστες που συνδέονται με τη Διαδικτυακή τοποθεσία, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) των ζητούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, τον αριθμητικό κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που έδωσε ο διακομιστής (επιτυχία, σφάλμα κλπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της. IΤα δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων εις βάρος της Alitalia.

 

Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία συνεπάγεται την επακόλουθη λήψη της διεύθυνσης του αποστολέα που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

 

Πολιτική cookies

 

Ακολούθως παρατίθενται τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία και, κατά περίπτωση, οι σωστές μέθοδοι προκειμένου να μπορείτε εύκολα να επιλέξετε εάν και πώς τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του τύπου τεχνολογίας.

 

Τεχνικά cookies

 

Η παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "τεχνικά cookies", δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν ορισμένο πλήθος πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ της Διαδικτυακής τοποθεσίας και του τερματικού σας (ή καλύτερα, του προγράμματος περιήγησης του τερματικού σας) και επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία και χρήση της τοποθεσίας αυτής.

 

Αναλυτικά cookies

 

Η παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "αναλυτικά cookies" που δημιουργούνται και διατίθενται από τρίτους, και συγκεκριμένα την Google Analytics και την Adobe Analytics. Αυτό συμβαίνει με απλές εσωτερικές στατιστικές αναλύσεις της πρόσβασης, με σκοπό τη βελτίωση της Διαδικτυακής τοποθεσίας και την απλούστευση της χρήσης της, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υιοθετήσει τα πλέον κατάλληλα εργαλεία για να μειώσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ισχύ ταυτοποίησης των cookies αυτού του τύπου. Μεταβείτε εδώ για να δείτε την πολιτική cookies της Google Analytics. Μεταβείτε εδώ για να δείτε τη λίστα των cookies που χρησιμοποιεί η Adobe Analytics

 

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ COOKIES

alitalia.d3.sc.omtrdc.net/ adobe.com/it/privacy.html

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

https://my.fanplayr.com/external.Geni…  fanplayr.com/legal/

 

Cookies δημιουργίας προφίλ

 

Η παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies δημιουργίας προφίλ". Αυτά τα cookies δεν είναι απαραίτητα, αλλά μας βοηθούν να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά τη χρήση της παρούσας Διαδικτυακής τοποθεσίας. Για παράδειγμα, μας βοηθούν να σας υποδείξουμε το αεροδρόμιο αναχώρησης που βρίσκεται πιο κοντά στην τοποθεσία σας, να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, όπως επίσης και να σας παρουσιάζουμε συναφείς και εξατομικευμένες διαφημίσεις. Επίσης, μας επιτρέπουν να περιορίζουμε τον αριθμό προβολών κάθε διαφήμισης, να μετρούμε την αποτελεσματικότητα της εκάστοτε τρέχουσας διαφημιστικής καμπάνιας, να καταγράφουμε και να θυμόμαστε την κάθε σας επίσκεψη και να μοιραζόμαστε τα συλλεγόμενα δεδομένα με τρίτους, όπως οι διαφημιζόμενοι.

Η κατάργηση αυτών των cookies συνεπώς, αν και δεν θέτει σε κίνδυνο τη γενική χρηστικότητα της Διαδικτυακής τοποθεσίας, θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να οδηγήσει σε περιορισμό ορισμένων χαρακτηριστικών αυτής. 

 

ΛΙΣΤΑ COOKIES ΠΡΟΦΙΛ

alitalia.tt.omtrdc.net/    adobe.com/it/privacy.html

cdn.tt.omtrdc.net/cdn/ adobe.com/it/privacy.html

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

https://my.fanplayr.com/external.Geni…  fanplayr.com/legal/

 

Cookies τρίτων

 

Ορισμένα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν cookies στη συσκευή σας. Εμείς δεν ελέγχουμε τη χρήση cookies τρίτων και συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση τους. Τα εν λόγω τρίτα μέρη έχουν δικές τους πληροφορίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δικές τους μεθόδους συλλογής δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους: 

 

ΛΙΣΤΑ COOKIES ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

4605991.fls.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

accounts.us1.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

ad.doubleclick.net/ddm/activity/ policies.google.com/privacy?hl=it

ads.yahoo.com/cms/ policies.google.com/privacy?hl=it

alitalia.demdex.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

alitalia.tt.omtrdc.net/ adobe.com/it/privacy.html

assets.adobedtm.com/ adobe.com/it/privacy.html

beacon.krxd.net/ salesforce.com/company/privacy/

bs.serving-sys.com/ sizmek.com/privacy-policy/

https://c1.adform.net/ site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

c1.rfihub.net/js/ policies.google.com/privacy?hl=it

cdn.tt.omtrdc.net/cdn/ www.adobe.com/it/privacy.html

cdns.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

cdns.us1.gigya.com/ gigya.com/privacy-policy/

cm.g.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

connect.facebook.net/en_US/ facebook.com/privacy/explanation

contextual.media.net/ media.net/en/privacy-policy

cs.gssprt.jp better.fyi/legal/

dis.criteo.com/rex/policies.google.com/privacy?hl=it

dis.eu.criteo.com/dis/ policies.google.com/privacy?hl=it

dpm.demdex.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

dsum-sec.casalemedia.com/ casalemedia.com/

e.nexac.com www.nexac.net/privacy-policy.php

https://e1.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

e1.fanplayr.com/ fanplayr.com/legal/

fonts.gstatic.com/policies.google.com/privacy?hl=it

global.ib-ibi.com/ assets.web.com/legal/English/PrivacyPolicy.pdf

https://googleads.g.doubleclick.net/p… policies.google.com/privacy?hl=it

gscounters.us1.gigya.com/ www.gigya.com/privacy-policy/

gum.criteo.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://pixel.sojern.com/ sojern.com/privacy/product-privacy-policy/

ib.adnxs.com/ appnexus.com/en/company/privacy-policy

idsync.rlcdn.com/ rlcdn.com

mid.rkdms.com/ merkleinc.com/privacy

pdw-usr.userreport.com privacy.userreport.com/en-GB/for-users/privacy-policy/hort-version/

https://my.fanplayr.com/external.Geni… fanplayr.com/legal/

pubads.g.doubleclick.net/activity;dc_… policies.google.com/privacy?hl=it

pm.w55c.net/ dataxu.com/about-us/privacy/

ps.eyeota.net/ eyeota.com/privacy-policy/

pubads.g.doubleclick.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

s.acxiomapac.com/ .acxiom.com/about-us/privacy/privacy-policy-www-acxiom-com/

s.yimg.com/wi/ adobe.com/it/privacy/policy.html

secure.adnxs.com/ appnexus.com/en/company/cookie-policy

soma.smaato.net/oapi/ smaato.com/privacy/

sp.analytics.yahoo.com/ policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.htm

sslwidget.criteo.com/ criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/

stags.bluekai.com/ oracle.com/it/legal/privacy/privacy-policy.html

static.criteo.net/ policies.google.com/privacy?hl=it

stats.g.doubleclick.net policies.google.com/privacy?hl=it

https://sync-tm.everesttech.net/ everesttech.com/privacy

sync.search.spotxchange.com/ spotx.tv/privacy-policy/

tag.yieldoptimizer.com/ps/ dynamicyield.com/privacy-policy/

tapestry.tapad.com/tapestry/ tapad.com/privacy-policy

ws2.rqtrk.eu/ roq.ad/privacy-policy

www.facebook.com/ facebook.com/privacy/explanation

www.google-analytics.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.com/ads/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://www.google.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.com/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.google.se/ads/ policies.google.com/privacy?hl=it

https://www.google.se/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.googleadservices.com/pagead/ policies.google.com/privacy?hl=it

www.googletagmanager.com/policies.google.com/privacy?hl=it

www.gstatic.com/recaptcha/api2/ policies.google.com/privacy?hl=it

x.bidswitch.net/ .bidswitch.com/privacy-policy/

x.dlx.addthis.com/e/ ddthis.com/privacy/privacy-policy/

 

 

Επιλογές σχετικά με τη χρήση cookies από τη Διαδικτυακή τοποθεσία μέσω των συναφών ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παροχή όλων των cookies διαμορφώνοντας καταλλήλως τις συναφείς ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η παρέμβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις θα μπορούσε να καταστήσει την παρούσα Διαδικτυακή τοποθεσία μη χρηστική σε περίπτωση που εμποδίζονται cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας. Σημειώνεται ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικές ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση των cookies. Με τους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να προβάλετε οδηγίες για τα ευρύτερα χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera.

- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Οι κλήσεις προς τους αριθμούς Τηλεφωνικού κέντρου που αναγράφονται στη Διαδικτυακή τοποθεσία μπορεί να συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από αυτόν, όπως για παράδειγμα: κρατήσεις, αγορά και παράδοση εισιτηρίων για τις αεροπορικές μεταφορές που ζητούνται από τον επιβάτη, αλλαγές ή αντικαταστάσεις ήδη εκδοθέντων εισιτηρίων, επιστροφές χρημάτων, υποστήριξη μετά την πώληση, ειδική βοήθεια και αγορές συμπληρωματικών υπηρεσιών πέραν της πτήσης. Η οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μπορεί να συνεπάγεται τη λήψη δεδομένων πιστωτικών καρτών των πελατών, τα οποία θα αντιμετωπίζονται με όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις που απαιτούνται από τους κανονισμούς του κλάδου. Η Alitalia μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τηλεφωνικά κέντρα τρίτων που λειτουργούν, πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, με συγκεκριμένη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξ ονόματος του Υπεύθυνου επεξεργασίας, ως Εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Σε περίπτωση που τα τηλεφωνικά κέντρα τρίτων πραγματοποιούν επεξεργασία δεδομένων για τα οποία η Alitalia είναι Υπεύθυνος επεξεργασίας εκτός της ΕΕ, η Alitalia απαιτεί από τους προμηθευτές της να συμμορφώνονται με τις εγγυήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 46 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη του Προγράμματος MilleMiglia (το "Πρόγραμμα”) ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής στο Πρόγραμμα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Alitalia υπό μορφή που εγγυάται την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Επιπλέον, ενημερώνουμε τα μέλη του Προγράμματος που αποκτούν πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας σύνδεσης με λογαριασμό κοινωνικού δικτύου (Social Login) της Alitalia μέσω των ακόλουθων συνδέσμων FacebookTwitter – Instagram - Linkedin, ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αυστηρά με το Πρόγραμμα και χρησιμεύουν για συμμετοχή σε αυτό, ή/και για την εγγραφή στο Πρόγραμμα, καθώς και για την εξατομίκευση των υπηρεσιών που σχεδιάζει η Alitalia, κατόπιν ρητής συγκατάθεσης. Τα παρεχόμενα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Alitalia για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ, όπως η αποστολή διαφημιστικού, προωθητικού και ενημερωτικού υλικού για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για στατιστικές αναλύσεις που αποσκοπούν στον εντοπισμό του βαθμού ικανοποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων

4.       ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία κατέχει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αποκλειστικά εκείνα που παρέχονται από εσάς κατά τη διάρκεια της πλοήγησης ή/και κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

A)      Να σας επιτρέπεται να επωφεληθείτε από την υπηρεσία αγοράς εισιτηρίων

B)      Να ικανοποιούμε τις ταξιδιωτικές σας ανάγκες και να σας προσφέρουμε τις αιτούμενες υπηρεσίες

C)      Να σας αποστέλλουμε επικοινωνίες σχετικά με την κατάσταση της πτήσης σας σε περίπτωση ανάγκης

D)      Να ικανοποιούμε όλες τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές επιβατών

E)       Να παρέχουμε ενημερωμένα νέα σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προωθητικές ενέργειες της Alitalia, αποστέλλοντας ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικό υλικό ή/και επικοινωνίες και πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα και άμεσου μάρκετινγκ για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, τις σχετικές προσφορές, τις εκπτώσεις και άλλες διαφημιστικές και προωθητικές πρωτοβουλίες, καθώς και πρωτοβουλίες επιβράβευσης πελατών μας, τόσο μέσω παραδοσιακών όσο και μέσω πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα μέσω της διεύθυνσης κατοικίας ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνυμάτων SMS

F)       Να επιτρέπουμε την εγγραφή στο πρόγραμμα Mille Miglia

G)      Να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της εμπορικής επικοινωνίας και να σας προσφέρουμε αποκλειστικά προϊόντα και προσφορές, σύμφωνα με τις εκφραζόμενες προτιμήσεις σας, καθώς και μια καλύτερη εμπειρία πτήσεων.

Λαμβανομένης υπόψη της επιλογής χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Διαδικτυακή τοποθεσία, η νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι κάποια από τις ακόλουθες:

- Τα παρεχόμενα δεδομένα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των κρατήσεων και στη συνέχεια για την εκτέλεση της εκάστοτε σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς

- Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις στον τομέα της αεροναυτικής, όπως ισχύουν από καιρό σε καιρό, ανάλογα με τον προορισμό

- Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων

- Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες και την καλύτερη εμπειρία πτήσης

- Με βάση τη συγκεκριμένη συγκατάθεση που μπορεί να παρέχεται ελεύθερα, να υλοποιούμε πρωτοβουλίες άμεσου μάρκετινγκ και να δημιουργούμε προφίλ χρηστών.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε μέσω εργαλείων πληροφορικής είτε σε έγχαρτη μορφή.

Ι)   Να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και ασφάλεια

 • Νομική βάση:

- η επεξεργασία είναι αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία από σοβαρές απειλές διασυνοριακού χαρακτήρα για την υγεία.

5.      ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, εφόσον έχει ληφθεί ρητή συναίνεση, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τη Γενική διάταξη του Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που εγκρίθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις κάρτες ανταμοιβής πελατών, η Alitalia θα προβαίνει σε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης εντός 24 μηνών από την καταχώρισή τους. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς δημιουργίας προφίλ θα διαγράφονται 12 μήνες μετά την καταχώρισή τους.

Όσον αφορά τα λοιπά προσωπικά δεδομένα, δεδομένου ότι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να καθορίσει με ακρίβεια την περίοδο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, δεσμεύεται από τούδε και στο εξής να βασίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις αρχές της καταλληλότητας, της συνάφειας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, όπως απαιτείται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ελέγχοντας περιοδικά την ανάγκη διατήρησής τους. Επομένως, μόλις επιτυγχάνονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα εκάστοτε δεδομένα, θα τα διαγράφουμε από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή/και θα λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για να τα καταστήσουμε ανώνυμα, ώστε να αποφεύγεται η δυνατότητα ταυτοποίησής τους.

Το ανωτέρω ισχύει με την επιφύλαξη της περίπτωσης κατά την οποία θα χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά για να συμμορφωθούμε με κανονιστικές υποχρεώσεις ή να εξακριβώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ενώπιον δικαστικής αρχής.

6.      ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα επεξεργαζόμενα δεδομένα δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους. Ωστόσο, ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα σας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των σκοπών επεξεργασίας που εκτίθενται ανωτέρω, οι ακόλουθοι αποδέκτες:

 

 • Υγειονομικές αρχές και αρχές προστασίας της δημόσιας υγείας οποιασδήποτε χώρας περιλαμβάνεται στη διαδρομή σας, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων σταθμών και των χωρών από τον εναέριο χώρο των οποίων διέρχεται η πτήση
 • Πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και της Συνοριακής αστυνομίας
 • Οι υπάλληλοί μας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προηγουμένως οριστεί ως Συντονιστές επεξεργασίας, Διαχειριστές συστήματος ή ως υποκείμενα που ενεργούν υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου επεξεργασίας ή του Εκτελούντος την επεξεργασία, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί προς τον σκοπό αυτό από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Εξωτερικά πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα που συνδέονται στενά με, ή χρησιμεύουν για, τη δραστηριότητα των αεροπορικών μεταφορών, όπως άλλες εταιρείες αεροπορικών μεταφορών, εξωτερικές ή ανήκουσες στον όμιλο Alitalia, όπως η Alitalia Cityliner S.p.A. και εταιρείες διαχείρισης, ως ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή Εκτελούντες την επεξεργασία, που μπορεί να θεωρούνται ουσιώδεις για τους σκοπούς της λειτουργικότητας των πτήσεων της Alitalia, καθώς και η Alitalia Loyalty S.p.A., ως Συν-Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σχετικά με το πρόγραμμα Mille Miglia
 • Εταιρείες πιστωτικών καρτών και πάροχοι υπηρεσιών για την καταπολέμηση περιστατικών απάτης που συνδέονται με τη διαδικασία πληρωμής και (όπου απαιτείται) την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταπολέμησης περιστατικών απάτης.
 • Τρίτα μέρη, όπως νομικά γραφεία και δημόσιες αρχές, όπου απευθυνόμαστε για να διασφαλίσουμε την τήρηση ή την εφαρμογή της συναφθείσας σύμβασης
 • Τρίτα μέρη όπως οι αστυνομικές και οι εθνικές αρχές, για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας, του προσωπικού και των πόρων μας
 •  Δημόσιες αρχές και αρχές επιβολής του νόμου, όπως οι τελωνειακές και οι μεταναστευτικές αρχές, κατόπιν έγκυρου αιτήματος
 • Υποκείμενα που εκτελούν με πλήρη αυτονομία, ως ξεχωριστοί Υπεύθυνοι επεξεργασίας ή με την ιδιότητα των Εκτελούντων την επεξεργασία και έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από την Alitalia, με σκοπούς επικουρικούς προς τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, ως επιχειρηματικοί εταίροι, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαφημίσεις, μάρκετινγκ και επικοινωνία,ς εταιρείες που προσφέρουν υποδομές πληροφορικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού και ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες χρήσιμες για την προσαρμογή και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών για παροχή και διαχείριση της εξυπηρέτησης πελατών, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες χρήσιμες για την ανάλυση και ανάπτυξη δεδομένων και την ανάπτυξη και διεξαγωγή ερευνών αγοράς.

Οποιαδήποτε κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει καταρτίσει ο Υπεύθυνος επεξεργασίας για να διασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Alitalia είναι ένας παγκόσμιος μεταφορέας που εξυπηρετεί επιβάτες σε ένα πλήθος χωρών σε όλον τον κόσμο. Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, για την ορθή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Alitalia, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από αιτήματα του ενδιαφερόμενου μέρους. Ως εκ τούτου, η εν λόγω διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου μέρους και της Alitalia και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται ο Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών πληροφοριών των ενδιαφερόμενων μερών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευόμαστε ότι:

 

·        θα συμπεριλάβουμε τις τυπικές συμβατικές ρήτρες περί προστασίας δεδομένων που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών εκτός του ΕΟΧ στις συμβάσεις μας με τα εν λόγω τρίτα μέρη (πρόκειται για τις ρήτρες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") ή

·        θα διασφαλίσουμε ότι η χώρα στην οποία θα υποβληθούν σε επεξεργασία οι προσωπικές πληροφορίες έχει κριθεί κατάλληλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΓΚΠΔ ή

·        (σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών πληροφοριών των ενδιαφερόμενων μερών σε αποδέκτη στις ΗΠΑ) θα διασφαλίσουμε ότι ο αποδέκτης ανήκει στην Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield), η οποία απαιτεί από τον εν λόγω αποδέκτη να διασφαλίσει την παροχή παρόμοιας προστασίας σε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς διαβίβασης των δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών που εφαρμόζει η εταιρεία μας, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ

7. - Α ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, η Alitalia διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (Department of Homeland Security, DHS) συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με το ταξίδι και την κράτηση των επιβατών που πραγματοποιούν πτήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, γνωστά ως Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR - Passenger Name Record). Οι αρχές των ΗΠΑ χρησιμοποιούν τα δεδομένα PNR σε σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων. Αυτά και άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιπλέον για να ελεγχθεί αν οι επιβάτες περιλαμβάνονται στους καταλόγους των ατόμων που έχουν υποδειχθεί για λόγους ασφαλείας.

Στους φορείς που δεν συμμορφώνονται με αυτές τις απαιτήσεις ενδέχεται να επιβληθούν βαριές κυρώσεις, ακόμα και να αποστερηθούν το δικαίωμα προσγείωσης στα εδάφη των ΗΠΑ. Από την πλευρά τους, οι επιβάτες αυτών των μεταφορέων ενδέχεται να υποβληθούν σε πιο ενδελεχείς και παρατεταμένους ελέγχους στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, με όλη την επακόλουθη ταλαιπωρία που ενδεχομένως αυτό συνεπάγεται.

Η Alitalia, όπως και όλοι οι ευρωπαϊκοί μεταφορείς που λειτουργούν από, προς και δια μέσου των ΗΠΑ, υποχρεούται να ικανοποιήσει τα ανωτέρω αιτήματα. Η διαβίβαση των δεδομένων των επιβατών στις αρχές των ΗΠΑ αποτελεί πράγματι προϋπόθεση για τη λειτουργία των υπηρεσιών αερομεταφοράς από, προς και δια μέσου της επικράτειας των ΗΠΑ.

7. - Β ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

 

Από τις 18 Ιουνίου 2007 η καναδική κυβέρνηση εισήγαγε το Πρόγραμμα Προστασίας Επιβατών (Passenger Protect Program) για την υλοποίηση ενός συστήματος ελέγχου των συνόρων ως μέτρο καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

 

Το Πρόγραμμα Προστασίας Επιβατών (Passenger Protect Program) απαιτεί από όλους τους αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις από και προς την καναδική επικράτεια να ελέγχουν τα ονόματα των επιβατών κατά την αποδοχή τους, αντιπαραβάλλοντάς τα με εκείνα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που καταρτίζει και παρέχει η καναδική αρχή, με σκοπό την αξιολόγηση της δυνατότητας ή μη επιβίβασης των επιβατών που περιέχονται σε αυτούς τους καταλόγους. Το Πρόγραμμα Προστασίας Επιβατών (Passenger Protect Program), το οποίο αρχικά λειτουργούσε σε εθελούσια βάση, κατέστη υποχρεωτικό για τις αεροπορικές εταιρείες τον Σεπτέμβριο του 2008 και συνεπώς η Alitalia εκπληρώνει την προαναφερθείσα υποχρέωση.

7. - Γ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Εκ μέρους των μεταναστευτικών και τελωνειακών αρχών πολλών χωρών (ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, κτλ) ζητείται από την Alitalia, όπως και από τους άλλους μεταφορείς, να παρέχει πληροφορίες για τους επιβάτες (API - Advance Passenger Information) πριν από κάθε πτήση προς αναχώρηση και/ή προς άφιξη, με σκοπό τη βελτίωση των ελέγχων των εξωτερικών συνόρων και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Τέτοιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται και από τις εθνικές μας αρχές σύμφωνα με το εκτελεστικό Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 53/2018 της Οδηγίας 2004/82/ΕΚ. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή κανονισμό που εφαρμόζεται στην Ιταλία (ήτοι  Οδηγία ΕΕ 2016/681 και Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 53 Μάιος του 2018), σας πληροφορούμε ότι η Alitalia, όπως και οι άλλοι μεταφορείς, υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα του κωδικού κράτησης που αφορά το ταξίδι του κάθε επιβάτη, (τις επονομαζόμενες Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών, PNR - Passenger Name Record) με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο L.232-7 του εσωτερικού κώδικα ασφάλειας της Γαλλίας, σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι η Alitalia ενδέχεται να έχει την υποχρέωση να διαβιβάσει στις γαλλικές αρχές τα δεδομένα της κράτησης, του check-in και της επιβίβασης των επιβατών (API/PNR), σύμφωνα με τους τρόπους επεξεργασίας και για τους σκοπούς που ορίζονται στο γαλλικό διάταγμα υπ’ αρ. 2014-1095 της 26/09/2014.

8.      ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που αναφέρεται στο άρθρο 22, παράγραφοι 1 και 4 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εάν παράσχετε τη συγκατάθεσής σας για την κατάρτιση προφίλ, τα παρεχόμενα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ή την πρόβλεψη των προτιμήσεων, της συμπεριφοράς και των θέσεών σας, προκειμένου να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο της εμπορικής επικοινωνίας που σας αποστέλλουμε και να σας προτείνουμε μόνο προϊόντα και προσφορές που συμφωνούν με τις εκφραζόμενες προτιμήσεις σας, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των εμπορικών επικοινωνιών που αποστέλλουμε και προσφέροντας σας καλύτερη εμπειρία πτήσης.

9.      ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 4.A - 4.B - 4.C - 4.D είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι η άρνησή σας να παράσχετε τα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα θα καθιστούσε αδύνατη για την Alitalia την παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών σε εσάς.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.E είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή, χωρίς να παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη χρήση της Διαδικτυακής τοποθεσίας, , θα μπορούσε να μας απαγορεύει να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αξιοποιείτε πλήρως τα οφέλη που προσφέρονται μέσω διαφημιστικών και εμπορικών επικοινωνιών και επικοινωνιών άμεσου μάρκετινγκ, καθώς και να σας ενημερώνουμε για πρόσθετες υπηρεσίες, εκπτώσεις και προσφορές που παρέχουμε.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.F είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή παρεμποδίζει την εγγραφή στο Πρόγραμμα.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4.G είναι προαιρετική αλλά η μη παροχή μπορεί να μας απαγορεύει να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αξιοποιείτε πλήρως τα οφέλη που σας επιφυλάσσουμε, να λαμβάνετε αποκλειστικά προϊόντα και προσφορές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και να απολαμβάνετε μια καλύτερη εμπειρία πτήσης.

10.      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, το Υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα:

 • να ανακαλέσει τη συναίνεσή του στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, για όλες τις πρόσθετες και μη υποχρεωτικές επεξεργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκληση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 •  να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 •  να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διόρθωση και τη συμπλήρωση των προσωπικών του δεδομένων που κρίνονται ανακριβή, μεταξύ άλλων παρέχοντας μια απλή συμπληρωματική δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 •  να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εάν εξακολουθεί να υφίσταται ένας από τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, για όλες τις πρόσθετες και μη υποχρεωτικές επεξεργασίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 •   να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων εάν συντρέχει κάποια από τις περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, για όλες τις πρόσθετες και μη υποχρεωτικές επεξεργασίες στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 • να ζητήσει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένη μορφή ευρείας χρήσης που μπορεί να διαβαστεί από αυτόματη συσκευή, καθώς και το δικαίωμα μετάδοσης αυτών των δεδομένων σε άλλο Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εμπόδια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 • να αντιταχθεί οποιαδήποτε στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην εκτελούμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ επί τη βάσει των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
 •  να μην υπόκειται σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και παράγουν έννομες συνέπειες που το επηρεάζουν, εάν δεν έχει συμφωνήσει ρητώς εκ των προτέρων, όπως απαιτείται από το άρθρο 22 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Ενδεικτικά, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις επιλογές κατανάλωσης και αγοράς, την οικονομική κατάσταση, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία και τη συμπεριφορά
 • να προτείνει καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν κρίνει ότι η επεξεργασία που το αφορά παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Η καταγγελία μπορεί να κατατεθεί στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει συνήθως ή εργάζεται ή στον τόπο όπου συνέβη η εικαζόμενη παράβαση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 77 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
 • Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στο πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του, απευθύνοντας σχετική επιστολή στην επίσημη έδρα του στη διεύθυνση Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση
 • Λεπτομέρειες αιτήματος
 •  Κωδικός κράτησης ή αριθμός πτήσης και ημερομηνία
 •  Φωτοτυπία έγκυρου δελτίου ταυτότητας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Mille Miglia, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: privacy@alitalia.com επισυνάπτοντας: (i) τον αριθμό της κάρτας Mille Miglia, (ii) λεπτομέρειες της αίτησης και (iii) φωτοαντίγραφο έγκυρου δελτίου ταυτότητας.

11.      ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής τοποθεσίας, είναι απαραίτητο να είστε τουλάχιστον δεκαέξι ετών: η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ηλικίας κάτω των 16 ετών είναι νόμιμη υπό τον όρο ότι η συναίνεση και τα δεδομένα παρέχονται από τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα Organizza Il Tuo Viaggio (Οργανώστε το ταξίδι σας).

12.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να τροποποιήσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση που έχετε παράσχει για τους ακόλουθους σκοπούς:

 •  4E κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "unsubscribe" (κατάργηση εγγραφής στη λίστα παραληπτών) που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε ή απαντώντας "unsubscribe" στο ληφθέν SMS
 • 4F προσπελάζοντας την προσωπική σας σελίδα Millemiglia, στη σχετική ενότητα