Τα όρια ευθύνης της Alitalia για τυχόν απολεσθείσες ή κατεστραμμένες αποσκευές δεν καλύπτουν ζημιές σε αντικείμενα αξίας, σε εύθραυστα ή ευαλλοίωτα αντικείμενα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε τους ισχύοντες κανονισμούς

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να διευρύνετε την κάλυψη που παρέχεται από την Alitalia καταβάλλοντας ένα πρόσθετο τέλος για τη "δήλωση αξίας". Σε αυτήν την περίπτωση, εκδίδεται ένα εισιτήριο επιπλέον αποσκευής ή επιπλέον βάρους, στο οποίο δηλώνεται ο αριθμός της ετικέτας της αποσκευής για την οποία διευρύνετε την κάλυψη.

 

Τα όρια ευθύνης για κάθε καταγεγραμμένη αποσκευή, τόσο σε πτήσεις εσωτερικού όσο και σε διεθνείς πτήσεις, μπορούν να αυξηθούν σε 500 ευρώ, καταβάλλοντας 50 ευρώ για κάθε αποσκευή. Το ποσό των 500 ευρώ θα καταβληθεί από το Γραφείο Σχέσεων Πελατών, μαζί με τα ποσά που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

Η δήλωση αξίας είναι αποδεκτή ως ονομαστική αξία και χωρίς επαλήθευση της πραγματικής αξίας των περιεχομένων της αποσκευής. Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης αντικειμένων που δεν γίνονται δεκτά ως αποσκευές ή που δεν μπορούν να χωρέσουν στην αποσκευή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών όρων μεταφοράς της Alitalia. Οι επιβάτες δεν μπορούν να προβούν σε δήλωση αξίας για ποσό μικρότερο από το πάγιο ποσό που παρέχεται από την αεροπορική εταιρεία σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Η Alitalia δεν μπορεί να αποδεχθεί μια δήλωση αξίας για καταγεγραμμένη αποσκευή, σε περίπτωση που μέρος της μεταφοράς πραγματοποιείται από άλλη αεροπορική εταιρεία.