ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ALITALIA

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A., με καταστατική έδρα στη διεύθυνση Via A. Nassetti Pal. NHQ 00054 Fiumicino (RM) ("Alitalia"). Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο δεσμεύεστε νομικά και συμφωνείτε να ενεργείτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε, αυτόν τον ιστότοπο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος είναι η μοναδική εξουσιοδοτημένη διαδικτυακή τοποθεσία πώλησης εισιτηρίων της Alitalia, με εξαίρεση τα ταξιδιωτικά γραφεία και ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά γραφεία (olta) που έχουν λάβει πλήρη εξουσιοδότηση από την εταιρεία για να πωλούν εισιτήρια, είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο ενός ταξιδιωτικού πακέτου. Οι ιστότοποι σύγκρισης τιμών μπορούν να συνάπτουν έγγραφες Συμφωνίες Αδειοδότησης με την Alitalia, οι οποίες τους παρέχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τις πτήσεις και τα δρομολόγια της Alitalia, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό σύγκρισης τιμών.

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

Δικαιούστε να κάνετε χρήση αυτού του ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται η χρήση οποιωνδήποτε αυτοματοποιημένων συστημάτων ή λογισμικού για την εξαγωγή δεδομένων οθόνης από τον ιστότοπο ("screen scraping") για εμπορικούς σκοπούς.

Δεν έχετε το δικαίωμα να αλλάζετε, να τροποποιείτε ή να επεμβαίνετε στην τελική "εμφάνιση και αίσθηση" του ιστοτόπου της Alitalia ή του υποκείμενου κώδικα λογισμικού.

Δεν έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που ενδεχομένως να επιβαρύνει τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε σχετική υποδομή της Alitalia με μη εύλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φόρτο εργασίας.

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτού του ιστοτόπου η Alitalia διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει ως απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε ένδικα μέσα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα και το υλικό που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως ονομασίες, λογότυπα, δρομολόγια πτήσεων, τιμές κ.λπ., καθώς και ο συνδυασμός χρωμάτων και η διάταξη του ιστοτόπου, προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού, δικαιώματα ιδιοκτησίας εμπορικού σήματος, δικαιώματα βάσης δεδομένων ή/και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δικαιούστε να χρησιμοποιείτε το εν λόγω περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο για επιτρεπόμενους προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή/και αναπαραγωγή του εν λόγω περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Alitalia απαγορεύεται και συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, ενώ ενδέχεται να θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Alitalia.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ALITALIA.COM

Απαγορεύεται η δημιουργία ή/και λειτουργία συνδέσμων προς τον παρόντα ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Alitalia.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Alitalia δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή/και ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου προς τον οποίον παρέχει σύνδεσμο ή/και που απορρέουν από τη χρήση πληροφοριών που αναρτώνται σε αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο ανάλογο ιστότοπο.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση του ιστοτόπου της Alitalia, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές με πτήσεις, κόστη κ.λπ. υπόκειται στην ιταλική νομοθεσία και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ιταλίας.

Η Alitalia δύναται, κατά την απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της, να προβεί σε νομικές ενέργειες έναντι οποιουδήποτε μέρους το οποίο παραβιάζει οικειοθελώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είτε στην Ιταλία είτε στον τόπο όπου έλαβε χώρα η παραβίαση ή στον τόπο διαμονής του εν λόγω μέρους, και, στην περίπτωση περισσότερων μερών, στον τόπο διαμονής οποιουδήποτε εκ των μερών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέρη υπόκεινται σε αυτήν τη δικαιοδοσία.

Σε περίπτωση που ένας επιβάτης ή ένα πρόσωπο που μεταφέρθηκε ή που θα μεταφερθεί βάσει σχετικής σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς με την Alitalia (για πληροφορίες όσον αφορά τους ισχύοντες όρους αεροπορικών μεταφορών και τη σύμβαση μεταφοράς, ανατρέξτε στις ενότητες Υποστήριξη/Δικαιώματα επιβάτη/Γενικοί όροι αεροπορικής μεταφοράς) επιθυμεί να προβεί σε αγωγή έναντι της Alitalia δυνάμει της εν λόγω σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς, η αγωγή θα ασκηθεί από τον επιβάτη αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του Μόντρεαλ του 1999 και του Κανονισμού της ΕΕ αρ. 2027/1997 (όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό αρ. 889/2002) ή οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση της Σύμβασης του Μόντρεαλ ή τροποποίηση βάσει κανονισμού, όπως ενδέχεται να προκύψει κατά καιρούς.