צ'ק-אין

צ'ק-אין באמצעות טלפון נייד

קבל את כרטיס העלייה למטוס ישירות לטלפון שלך באמצעות הודעת אס-אם-אס.

שירות זה זמין לטיסות יחידות אל נמלי התעופה העיקריים באיטליה וליעדים מסוימים באירופה.

איך

התחבר ל-http://m.alitalia.com והקלד את הפרטים שלך ואת קוד MilleMiglia או את מספר ההזמנה בכרטיס שלך. עם סיום תהליך הצ'ק-אין תקבל הודעת אס-אם-אס עם הקישור לכרטיס העלייה למטוס האלקטרוני שלך, עם ברקוד.

הצג את הברקוד בנקודות הביקורת ובשער בזמן העלייה למטוס.

קבל פרטים נוספים על צ'ק-אין באמצעות טלפון נייד

צ'ק-אין באמצעות טלפון נייד

צ'ק-אין באמצעות טלפון נייד

בעזרת צ'ק-אין באמצעות טלפון נייד, תקבל את כרטיס העלייה למטוס שלך ישירות לטלפון שלך.

הצג את הברקוד שקיבלת באמצעות הודעת טקסט ודוא"ל בשער אם אתה טס:

בטיסות פנים אל כל שדות התעופה של אליטליה ובחזרה מהם. עבור טיסות מאלגרו, פסקארה, למפדוזה, פנטלרייה וטראפאני, תוכל לקבל את כרטיס העלייה למטוס שלך רק באמצעות דוא"ל ומומלץ שתדפיס אותו ותציג אותו בשדה התעופה.


טיסות בינלאומיות משדות התעופה הבאים: אתונה, ברצלונה, בריסל, בוקרשט, לונדון הית'רו, סלוניקי, טוקיו נאריטה, ולנסיה וורשה.

באפשרותך לבצע צ'ק-אין באמצעות טלפון נייד לנוסע אחד בכל פעם. בעת העלייה למטוס, על כל נוסע להציג את כרטיס העלייה למטוס במכשיר הנייד שלו.

השירות אינו זמין עבור:
ילדים עד גיל 12
קטינים ללא ליווי
נוסעים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים לסיוע
נוסעים שמפקידים מטען מיוחד (ציוד ספורט) או טסים עם חיות מחמד
נוסעים בטיסות שאינן מופעלות על ידי קבוצת אליטליה
נוסעים שיעלו על טיסת המשך, באותו יום, שמופעלת על ידי חברת תעופה אחרת

באפשרותך לרשום את המטען שלך בדלפקי המסירה הייעודיים בשדות התעופה הראשיים ואם דלפקים אלה אינם בנמצא, בדלפקי הבידוק של מחלקת עסקים.

כיצד מבצעים צ'ק-אין באמצעות טלפון נייד

  1. הקלד http://mobile.alitalia.com בטלפון הנייד שלך המחובר לאינטרנט
  2. לחץ על 'צ'ק-אין'
  3. הזדהה בשמך המלא והזן את מספר הנוסע המתמיד MilleMiglia שלך, מספר הכרטיס או קוד ההזמנה (PNR)
  4. בחר את מקטע הטיסה. אם נכנסת ל-Millemiglia, תוכל לבחור את הטיסה שאליה תבצע צ'ק-אין מרשימת הטיסות המוצגת
  5. באפשרותך לשנות את המושב שהוקצה לך בעזרת המפה האינטראקטיבית
  6. תקבל הודעת טקסט עם קישור לכרטיס העלייה למטוס האלקטרוני שלך עם ברקוד. אם תזין את כתובת הדוא"ל שלך, כרטיס העלייה למטוס יישלח גם בתבנית PDF להדפסה


אם אין באפשרותך להגיע לטיסה שאליה ביצעת צ'ק-אין באמצעות טלפון נייד, תוכל לבטל את קבלתי לטיסה על ידי כניסה מחדש לשירות.
כאשר כרטיס העלייה למטוס יוצג, שמור אותו בטלפון שלך כתמונה. לאחר מכן הוא זמין גם במצב לא מקוון.

הצג את הברקוד של כרטיס העלייה למטוס במרכז המסך של הטלפון הנייד שלך והכן את מסמך הזיהוי. בשער העלייה למטוס, הנח את הטלפון הנייד שלך על קורא הברקוד בשער והצג את מסמך הזיהוי לצוות.