Miles kopen

Koop de miles die u nodig hebt voor de award die u graag wilt. Koop miles als geschenk aan een geliefde. Draag uw miles over, aan wie u maar wilt.

Miles overdragen

HELP VRIENDEN OF FAMILIELEDEN SNELLER AAN EEN AWARDTICKET MET UW MILES.

U kunt jaarlijks maximaal 60.000 miles* overdragen, voor EUR 10 per 1000 miles.

Om miles over te dragen, moet u het MilleMiglia-nummer en het e-mailadres van de ontvanger vermelden.* In hoeveelheden van 1000, tot 60.000 miles per overdracht.

Miles overdragen - bepalingen

Miles overdragen - bepalingen

Door zijn of haar online verzoek tot de overdracht van Alitalia-miles (hierna 'miles') in te dienen, erkent en accepteert het MilleMiglia-lid deze voorwaarden (deze 'algemene voorwaarden'). De overdracht van miles is een dienst voor leden van MilleMiglia van het bedrijf Points.com Inc., een bedrijf uit de provincie Ontario, Canada ('Points.com), dat van Alitalia toestemming heeft gekregen op basis van een overeenkomst om miles te verkopen of om miles van de account van het ene MilleMiglia-lid over te dragen naar de account van een ander MilleMiglia-lid.

 1. De persoon die miles wil overdragen, moet een lid met een goede reputatie zijn van het MilleMiglia-programma. Dit geldt ook voor de persoon die de overgedragen miles ontvangt (hierna de 'begunstigde').
 2. Het verzoek tot overdracht van het lid moet eerst worden geaccepteerd door Points.com. Aanvaarding door Points.com is alleen zichtbaar door de daadwerkelijke afboeking van miles van de account van het betreffende lid en de overdracht daarvan naar de begunstigde.
 3. Het lid dat miles wil overdragen of schenken heeft het recht om een overdracht te annuleren, zonder boetes en zonder opgaaf van reden, binnen tien (10) werkdagen vanaf de dag dat de transactie per e-mail is bevestigd door Points.com. Het verzoek om een overdracht te annuleren dient per e-mail te worden ingediend bij Alitalia op het e-mailadres buymiles.support@alitalia.it. Indien de annulering geschiedt volgens de procedures en termijnen bepaald door Points.com en Alitalia, krijgt het lid de reeds betaalde bedragen voor de overdracht van miles teruggestort. Restituties worden zo snel mogelijk uitgevoerd, in ieder geval binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop Alitalia het verzoek tot annulering heeft ontvangen. Indien de annulering niet voldoet aan de procedures en voorwaarden zoals aangegeven in deze sectie, heeft het lid geen recht op restitutie.
 4. De laatst ingediende miles zullen als eerste worden gebruikt voor award tickets. Tijdens het aanvragen van award tickets zullen de laatst geclaimde miles van uw laatste ticket dus niet uitgekeerd worden als u award tickets heeft aangevraagd.
 5. Overgedragen miles tellen niet mee met de kwalificatie voor een hogere status in het MilleMiglia-programma.
 6. Elk MilleMiglia-lid kan miles in stappen van 1000 overdragen, met een maximum van 60.000 miles per transactie en 60.000 miles per jaar.
 7. Het lid dat miles wil overdragen gaat ermee akkoord dat Points.com zijn/haar naam, e-mailadres, MilleMiglia-accountinformatie en creditcardinformatie gebruikt om zijn/haar gewenste transactie uit te kunnen voeren. Points.com zal de persoonlijke gegevens van het lid voor geen enkel doel vrijgeven, met uitzondering van de eerder genoemde doeleinden met toestemming van het lid, tenzij het zich genoodzaakt ziet om onderzoek te verrichten naar fraude zoals door de wet is vereist en toegestaan.
 8. Het lid dat miles wil overdragen verklaart voorts dat hij of zij eerder toestemming heeft verkregen van de ontvanger om de naam, het e-mailadres en het MilleMiglia-nummer van de ontvanger te verstrekken aan Points.com om de transactie te voltooien.
 9. Noch het lid dat miles wil overdragen, noch de begunstigde mag miles die worden overgedragen verkopen, ruilen of anderszins een ongeoorloofde distributie van miles ondernemen. Indien overgedragen miles worden doorverkocht, gedistribueerd of onjuist gebruikt worden volgens Points.com, of indien de overdracht van miles geschiedt via fraude met creditcards of op andere illegale wijzen, mag Points.com naar eigen goeddunken en met hulp van Alitalia, dergelijke overgedragen miles annuleren, ongeldig verklaren, weigeren uit te betalen en/of confisqueren, en andere mogelijke stappen ondernemen. Het lid dat wil overdragen verklaart dat hij/zij zal meewerken indien Points.com een verzoek instelt of een lid besluit te vervolgen dat verdacht wordt van misbruik of fraude met betrekking tot de overdracht of schenking van miles.
 10. De overdracht van miles biedt geen garantie op de beschikbaarheid van MilleMiglia-rewards. Points.com is niet aansprakelijk of verantwoordelijk indien het lid de overgedragen miles niet kan gebruiken of inwisselen.
 11. Het lid dat miles wil overdragen gaat akkoord met de volledige betaling per creditcard aan Points.com voordat er miles op de MilleMiglia-account van de begunstigde worden gestort. Door een verzoek in te dienen tot overdracht van miles, geeft het lid Points.com of een vertegenwoordiger toestemming om de kosten ten laste te brengen van zijn of haar creditcardnummer.
 12. Het lid dat miles wil overdragen gaat akkoord dat de toekenning en het gebruik van alle miles, inclusief de overgedragen miles, onderhevig is aan de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van het MilleMiglia-programma, en dat Alitalia de enige en exclusieve autoriteit en verantwoordelijkheid heeft over het uitvoeren, wijzigen, beëindigen en vaststellen van de algemene voorwaarden van het MilleMiglia-programma. Points.com hoeft geen verantwoording af te leggen tegenover het lid en hoeft het lid niet op de hoogte te brengen van handelingen of het gebrek aan handelingen van Alitalia met betrekking tot het MilleMiglia-programma. Het lid verklaart hierbij dat hij/zij geen claim zal indienen bij Points.com voor handelingen, het verzuim van handelingen of de keuzes van Alitalia met betrekking tot het MilleMiglia-programma. Points.com is geen vertegenwoordiger van Alitalia.
 13. De begunstigde kan, in overeenstemming met het toepasselijk recht, kan de aan hem of haar overgedragen miles gebruiken tot een maximum van 75% van de award-waarde in miles (25% van de miles die nodig is voor een award moet verdiend zijn bij Alitalia of de partners van Alitalia).
 14. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN POINTS.COM ZAL IN HET GEVAL VAN NALATIGHEID EN OPZETTELIJK WANGEDRAG, NOOIT HET BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT HET LID HEEFT BETAALD VOOR DE OVERDRACHT VAN MILES. POINTS.COM IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE MET BETREKKING TOT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF DE OVERDRACHT VAN MILES DOOR LEDEN.
 15. Het lid dat miles wil overdragen dient te voldoen aan alle wetten, regels en regelgeving die van toepassing zin op deze algemene voorwaarden en op zijn of haar overdracht van miles.
 16. Deze algemene voorwaarden worden door het Italiaans recht beheerst. De partijen gaan akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Rome (Italië).
 17. Het lid dat wil overdragen is niet gerechtigd om de overeenkomst volgens deze algemene voorwaarden, of de onderstaande verplichtingen, aan derden over te dragen.
 18. Deze algemene voorwaarden en het verzoek tot overdracht van het lid vormen de overeenkomst tussen het lid en Points.com betreffende het onderwerp, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Wijzigingen, aanpassingen of vrijstelling van deze algemene voorwaarden zullen niet geldig of bindend zijn, tenzij ze schriftelijk zijn ingediend en ondertekend zijn door Points.com, met toestemming van Alitalia.
 19. Points.com is niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten die voortvloeien uit natuurrampen, oorlogen, stakingen, arbeidsconflicten, werkverzuim, brand, overheidsbesluit of andere gelijksoortige oorzaken waar het bedrijf geen invloed op heeft.
 20. Alle persoonlijke informatie die is opgegeven bij het aangaan van dit huidige of gelijksoortige initiatieven, wordt verwerkt door Alitalia en Points.com is overeenstemming met de wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, met name in overeenstemming met het wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003 ('Bescherming persoonlijke gegevens') zoals omschreven in de algemene voorwaarden van het MilleMiglia-programma, zoals beschikbaar op www.alitalia.com.