ALITALIA ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE)

Update van 23 juni 2021

ALITALIA ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN (PASSAGIERS EN BAGAGE)

 

WERELDWIJD (UITGEZONDERD VS, CANADA, ITALIË, DUITSLAND, OOSTENRIJK):

 

 

ARTIKEL I

DEFINITIES

 

De termen en definities gebruikt in deze Algemene Vervoersvoorwaarden (hierna 'A.V.') hebben de volgende betekenis:

 

Alitalia

Alitalia, Bedrijf of Luchtvaartmaatschappij betekent Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in a.s., met zetel te Fiumicino (RM), postcode 00054, Via Alberto Nassetti snc, Gebouw Alfa, telefoonnummer (+39) 06-65631, btw-nummer, btw-code en registratienummer bij het 'Registro delle Imprese di Roma' 13029381004, licentienummer luchtvervoer I-L435, website www.alitalia.com, IATA-code 'AZ'.

 

Alitalia CityLiner

betekent Alitalia CityLiner S.p.A. in a.s., onderworpen aan het bestuur en de coördinatie door Alitalia, enige aandeelhouder, met zetel te Fiumicino (RM), postcode 00054, Piazza Almerico da Schio, Gebouw Bravo, btw-nummer, btw-code en registratienummer bij het 'Registro delle Imprese di Roma' 01951990694, IATA-code 'CT'. 

 

Alitalia-website

betekent de website van de Luchtvaartmaatschappij (www.alitalia.com), waar deze A.V. en alle andere relevante informatie die hierin wordt gememoreerd beschikbaar is.

 

Geldende voorschriften

betekent de regels voor luchtvervoer, waarvan de tekst of samenvatting onder 'Geldende voorschriften' op Alitalia's website wordt weergegeven. Deze regels vormen geen onderdeel van de vervoersovereenkomst en zijn onderhevig aan wijzigingen die van tijd tot tijd door de bevoegde regelgevende en wetgevende instanties worden doorgevoerd.

 

Gemachtigde vertegenwoordiger

betekent een vertegenwoordiger aangesteld door Alitalia om luchtvervoersdiensten aan passagiers te verkopen (zoals, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, reisbureaus, online-verkoopsites, enz.).

 

Bagage

betekent de artikelen, goederen en andere persoonlijke bezittingen van reizigers die nodig of passend zijn om te dragen, te gebruiken, voor comfort of gemak in verband met zijn/haar reis, en waartoe Alitalia zich verbindt om samen met de passagier te vervoeren als bijkomende verplichting bij de vervoersovereenkomst. Tenzij anders bepaald, omvat de definitie van bagage zowel ingecheckte als niet-afgeleverde bagage. Dieren die met de passagier reizen, worden gezien als bagage.

 

Vervoerder

betekent de rechtspersoon die het luchtvervoer uitvoert. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de verkopende en de uitvoerende vervoerder. De Verkopende vervoerder is de vervoerder die het ticket uitgeeft en/of een partij is van de vervoersovereenkomst (overeengekomen met een passagier of met een persoon die handelt namens de passagier), waarin het vervoer van de passagier en/of zijn/haar bagage wordt uitgevoerd of beloofd wordt te worden uitgevoerd, en die aansprakelijk is voor verzuim of gedeeltelijke uitvoering van dit vervoer. De Uitvoerende vervoerder is elke vervoerder, anders dan de Verkopende vervoerder, die, in overeenstemming met of met toestemming van de Verkopende vervoerder, daadwerkelijk vervoer, geheel of gedeeltelijk, levert.

 

Consument

betekent de passagier die een vliegticket heeft aangekocht voor een ander doel dan zijn/haar professionele of zakelijke activiteiten.

 

EMD, e-vouchers, TCV

 betekenen de elektronische documenten, bevestigd door papieren bewijs, waarmee de persoon die ze in het bezit heeft van tijd tot tijd gebruik kan maken van Alitalia's omschreven diensten.

 

Tarief

Geeft de tarieven van Alitalia aan die beschikbaar zijn via de distributiekanalen van de maatschappij (geautoriseerde agenten, contactcentra, ticketkantoren) of die gepubliceerd zijn op de website van Alitalia.Tarieven zijn aangegeven in het desbetreffende vakje van het ticket.De Tarieven kunnen specifieke voorwaarden en/of beperkingen bevatten - aangeduid als Tariefregels - met betrekking tot: (i) geldigheid en duur van het ticket; (ii) reserveringen en afgifte van het ticket; (iii) gebruikswijzen en terugbetaling van het ticket (iv) diensten die deel uitmaken van het tarief, zoals het integreren of wijzigen van de bepalingen van deze A.V.V.; de tariefregels worden aan de klant kenbaar gemaakt op het moment van de handelingen die verband houden met de aankoop van het ticket, afhankelijk van de voorziene aankoopmethode, door de Bevoegde Agenten, het Contact Center of het ticketkantoor, of op de website van de Vervoerder, in geval van aankoop via het web.

 

Vlucht of reis

betekent de route van het overeengekomen vervoer, die uit één of meerdere segmenten kan bestaan.

 

IATA

betekent de International Air Transport Association, de beroepsvereniging waarvan het grootste deel van 's werelds commerciële luchtvaartmaatschappijen lid is. Meer informatie over de IATA is beschikbaar op de website www.iata.org.

 

ICAO

betekent de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization), een agentschap van de Verenigde Naties dat zich bezighoudt met de regelgeving van de burgerluchtvaart. Meer informatie over de ICAO is beschikbaar op de website www.icao.int.

 

Passagier

betekent elke persoon die geen lid is van de cockpitbemanning of het cabinepersoneel van de vlucht in kwestie, die vervoerd wordt of zal worden vervoerd door een vliegtuig met Alitalia's toestemming, gewoonlijk na betaling van het toepasselijke tarief.

 

Ingecheckte bagage (of afgeleverde bagage of ruimbagage)

betekent de bagage of het dier dat met de passagier reist wat Alitalia als enige in bewaring heeft en waarvoor de Luchtvaartmaatschappij een bagagelabel (het zogenaamde bagagebewijs) uitgeeft.

 

SDR ('Bijzondere trekkingsrechten')

betekent een rekeneenheid gecreëerd door het Internationaal Monetair Fonds teneinde te komen tot een uniforme en homogene munteenheid voor internationale handelstransacties, waarvan de waarde in grote financiële kranten en op het internet wordt gepubliceerd.

 

Segment

betekent ieder nationaal, internationaal en intercontinentaal deel van een vlucht.

 

Tussenstop

betekent een onderbreking van de reis op een plek onderweg (d.w.z. op een andere plaats dan de plek van vertrek en bestemming), vermeld op het ticket of in Alitalia's dienstregeling als een geplande tussenstop tijdens de route, of die voor operatieve en/of veiligheidsredenen wordt uitgevoerd.

 

Ticket

betekent het document uitgegeven door Alitalia, of in haar naam of namens haar door Gemachtigde vertegenwoordigers, in de vorm van een aankoopbewijs of elektronisch document, dat het sluiten van de vervoersovereenkomst bevestigt en het gebruik van de dienst rechtvaardigt.

 

Termijn van aanvaarding

betekent de termijn waarbinnen u het inchecken dient te voltooien.

 

Handbagage (of niet-afgeleverde bagage)

betekent bagage die of dier dat met de passagier meereist en niet is ingecheckt en dus niet aan de Luchtvaartmaatschappij is toegewezen en die/dat kan worden meegenomen in de passagierscabine.

 

ARTIKEL II

TOEPASSELIJKHEID

 

2.1. Deze A.V. zijn uitsluitend van toepassing op het luchtvervoer gecontracteerd en/of uitgevoerd door Alitalia en Alitalia CityLiner.

 Alle bijkomende diensten, inclusief de diensten die door Alitalia worden aangeboden, worden beheerst door regels omtrent de dienst van tijd tot tijd aangeboden en door de algemene voorwaarden van het contract met de desbetreffende dienstverlener.

 

2.2. Alitalia maakt gebruik van standaard contractuele vormen van internationaal luchtvervoer, zoals, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, code-share, wet-lease, enzovoort. Binnen dergelijke contractuele vormen kan het gebeuren dat een vlucht, ook als die via Alitalia-kanalen is gekocht, door andere luchtvaartmaatschappijen dan Alitalia (zogenaamde Uitvoerende vervoerders) wordt uitgevoerd. In dergelijke gevallen gelden de A.V. van de Uitvoerende vervoerders (opgenomen in de website van Alitalia of van de Uitvoerende vervoerders). In geval van strijdigheid tussen deze A.V. en de A.V. van de Uitvoerende vervoerders, zullen de voorwaarden van de laatste prevaleren boven deze A.V. Alitalia neemt de rol van Verkopende vervoerder aan overeenkomstig de geldende regels en zal de identiteit van de Uitvoerende vervoerders aan de passagier mededelen. Gemachtigde vertegenwoordigers zullen de passagier ook informeren over de identiteit van de Uitvoerende vervoerder wanneer die afwijkt van de Verkopende vervoerder.

 

2.3. Indien de passagier en Alitalia het erover eens zijn dat het vervoer dient te worden uitgevoerd door opeenvolgende vervoerders (cumulatief vervoer), met inbegrip van Alitalia, als één vervoersdienst, zullen deze A.V. uitsluitend gelden voor het vervoer uitgevoerd door Alitalia, ongeacht of er slechts één ticket of een combinatieticket is uitgegeven. Een combinatieticket betekent twee of meer tickets die tegelijk voor een passagier zijn uitgegeven en die samen één vervoersovereenkomst vormen.

 

In de genoemde gevallen van cumulatief vervoer is Alitalia slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer op vluchten of delen van vluchten waarvoor het vakje op het ticket voor identificatie van de vervoerder de identificatiecode van Alitalia, 'AZ', draagt.

 

2.4. In het geval van chartervluchten gelden deze A.V. indien dat op de betreffende overeenkomst of op het ticket is aangegeven.

 

ARTIKEL III

VERVOERSOVEREENKOMST - BOEKING - VERVOERBEWIJS - TARIEVEN EN BIJKOMENDE KOSTEN - STOELKEUZE

 

3.1. Vervoersovereenkomst

De vervoersovereenkomst wordt gesloten door de aankoop van het Ticket en de A.V. gepubliceerd op Alitalia's website op de datum van de sluiting zullen hierop van toepassing zijn.

 

3.2. Boeken

 

3.2.1. De aankoop van het Ticket kan worden voorafgegaan door een reservering. In dergelijke gevallen zal Alitalia of zullen haar Gemachtigde vertegenwoordigers de reservering van de passagier registreren en op verzoek een schriftelijke bevestiging en boekingscode verstrekken. Alleen boekingen bevestigd door Alitalia's systeem zullen als geldig worden beschouwd voor Alitalia-vluchten. Alitalia is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het niet of verkeerd voltooien van deze registratie, tenzij dit kan worden toegeschreven aan wangedrag of nalatigheid van het bedrijf. Indien de passagier verzuimt om de betaling van het ticket vóór de bij de reservering door Alitalia of gemachtigde vertegenwoordigers opgegeven datum te voltooien, behoudt Alitalia zich het recht voor om de bevestigde boeking te annuleren.

 

3.2.2. De passagier kan een specifieke stoel aan boord vragen indien overeenkomstig de Tariefregels die van tijd tot tijd gelden, en die te vinden zijn op Alitalia's website ten tijde van aankoop van het Ticket, of die door Gemachtigde vertegenwoordigers, ticketbureaus en Contactcenters worden medegedeeld. Alitalia zal al het mogelijke doen om de verwachte toewijzing van de stoelen aan boord te bevestigen. In het geval van vervanging of wijziging van het vliegtuig dat voor een bepaalde vlucht zou worden gebruikt, kan de toewijzing van stoelen echter niet worden gegarandeerd ondanks dat de passagier er bevestiging van had gekregen. Om veiligheids- en/of operationele redenen kan Alitalia de toegewezen stoelen op elk moment wijzigen, ook nadat de passagiers aan boord zijn gegaan. Indien de passagier een toeslag heeft betaald om een bepaalde stoel aan boord toegewezen te krijgen, zal de Luchtvaartmaatschappij deze toeslag vergoeden indien deze stoel niet beschikbaar is vanwege de bovenstaande redenen.

 

3.2.3. Met uitzondering van andere bepalingen van de geldende Tariefregels die ten tijde van reservering aan passagiers moeten worden medegedeeld door Gemachtigde vertegenwoordigers, ticketbureaus en Contactcenters, zullen toekomstige variaties van Tarieven (hoger of lager), belastingen en heffingen opgelegd door derden (zoals luchthavenbelasting en andere belastingen, rechten of extra kosten voor veiligheid) in de periode tussen het reserveren en het aanschaffen van het Ticket worden toegepast, respectievelijk ten behoeve van of voor rekening van de passagier die bereid is om de aankoop van het Ticket te voltooien.

 

3.3. Ticket

 

3.3.1. Vervoer wordt alleen verleend wanneer bewijs van het Ticket wordt geleverd. Alitalia mag de passagier te allen tijde en tot het einde van de reis vragen zijn/haar Ticket en/of de papieren of elektronische bevestiging van instappen (instapkaart) te tonen. Om veiligheidsredenen heeft Alitalia het recht te controleren of de persoon die het ticket toont daadwerkelijk degene is op wiens naam het Ticket staat. Indien het Ticket door een andere persoon dan de passagier die het recht op vervoer of restitutie heeft wordt getoond, zal Alitalia (krachtens haar recht om het Ticket terug te trekken) het vervoer of de restitutie van de persoon die het ticket toont niet uitvoeren.

 

3.3.2. Het Ticket is niet overdraagbaar aan derden.

 

3.3.3. De geldigheidsduur van het Ticket wordt aangegeven door de geldende Tariefregels. Indien er geen geldigheidsduur is aangegeven, is een Ticket geldig: (a) één jaar na de uitgiftedatum; of (b) één jaar vanaf de datum van het eerste reisdeel aangegeven op het Ticket, afhankelijk van de uitvoering van het eerste deel binnen een jaar na de uitgiftedatum.

 

3.3.4. De regels voor Ticketrestitutie worden uiteengezet in artikel 10 van deze A.V. en zijn te raadplegen op pagina Koop online van Alitalia's website en bij de aankoop van het Ticket of ze worden medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

3.3.5. Indien de passagier niet in staat is zijn/haar reis te beginnen binnen de geldigheidsduur van het Ticket door ziekte - gebaseerd op een medisch attest dat moet worden verstrekt aan de Luchtvaartmaatschappij - zal Alitalia de geldigheidsduur van het Ticket verlengen tot de dag waarop de passagier, steeds gebaseerd op dergelijke medisch attest, kan reizen of tot de eerste vlucht na die datum, vertrekkend vanaf de plaats waar de reis had moeten beginnen en met een stoel in de klasse van het tarief dat is betaald, of tegen betaling van een verschil voor een hoger tarief indien er geen zitplaatsen beschikbaar zijn in dezelfde klasse. De geldigheidsduur van het Ticket en van het EMD (Electronic Miscellaneous Document) dat bij eventuele aanvullende diensten behoort, indien beschikbaar, wordt maximaal drie maanden verlengd te rekenen vanaf de datum van het medische attest als het Ticket één of meer tussenstops aangeeft.

 

In bovenstaande gevallen zal Alitalia het volgende ook verlengen: (i) de geldigheidsduur van de Tickets (en van EMD behorend bij eventuele aanvullende diensten aangekocht met het ticket, indien beschikbaar) behorend tot de familieleden of begeleiders van de zieke passagier die met hem/haar meereizen en op dezelfde reservering geregistreerd staan, of die passagiers die Alitalia bewijs kunnen tonen van het feit dat zij met de zieke passagier reizen; (ii) de periode van geldigheid van het EMD van het dier dat met de zieke passagier meereist.

 

3.3.6. Indien de passagier na aanvang van zijn/haar reis deze door ziekte - gebaseerd op een medisch attest dat moet worden verstrekt aan de Luchtvaartmaatschappij - niet kan voltooien binnen de geldigheidsduur van het Ticket, zal Alitalia de geldigheidsduur van het Ticket verlengen (en van EMD voor eventuele aanvullende diensten, indien beschikbaar) tot de dag waarop de passagier, steeds gebaseerd op dergelijke medisch attest, kan reizen of tot de eerste vlucht na die datum, vertrekkend vanaf de plaats waar de reis had moeten beginnen en met een stoel in de klasse van het tarief dat is betaald, of tegen betaling van een verschil voor een hoger tarief indien er geen zitplaatsen beschikbaar zijn in dezelfde klasse. De geldigheidsduur van het Ticket wordt met maximaal drie maanden verlengd te rekenen vanaf de datum van het medische attest als het Ticket één of meer tussenstops aangeeft.

 

In bovenstaande gevallen zal Alitalia het volgende ook verlengen: (i) de geldigheidsduur van de Tickets (en van EMD horende bij eventuele aanvullende diensten aangekocht met het ticket, indien beschikbaar) behorend tot de familieleden of begeleiders van de zieke passagier die met hem/haar meereizen en op dezelfde reservering staan, of die personen die Alitalia bewijs kunnen tonen van het feit dat zij met de zieke passagier reizen; (ii) de periode van geldigheid van het EMD van het dier dat met de zieke passagier meereist.

 

3.3.7. Indien de passagier tijdens de reis sterft, kan het Ticket van de passagier (indien van toepassing) die met hem/haar reist, worden gewijzigd door de minimum verblijfsduur te schrappen of door de geldigheidsduur te verlengen. In geval van overlijden kan, op de overeengekomen tussenstop of bestemming van de reis van naaste familieleden, echtgenoot of partner van de passagier die al begonnen is aan de reis, de geldigheidsduur van het Ticket van de passagier, evenals dat van zijn/haar naaste familieleden, echtgenoot of partner die met hem/haar reizen, eveneens worden gewijzigd. Wijzigingen kunnen worden gemaakt na tonen van een geldige overlijdensakte en de geldigheidsduur van het ticket zal in ieder geval niet worden verlengd met meer dan 45 (vijfenveertig) dagen na de datum van overlijden.

 

3.3.8. Het Ticket gekocht door de passagier is alleen geldig voor het segment of de segmenten zoals vermeld op het Ticket, vanaf de plaats van vertrek naar de plaats van bestemming, met inbegrip van eventuele tussenstops. Het door de passagier betaalde Tarief verwijst naar het vervoer zoals vermeld op het Ticket. Het Tarief en de geldende Tariefregels, zoals bepaald in artikel I van deze A.V., vormen een integraal en essentieel onderdeel van de vervoersovereenkomst. Als het gekochte Ticket een reeks segmenten bevat, moeten die worden gebruikt in de voorgeschreven volgorde.

 

  

3.3.9. Indien toegestaan door de geldende Tarieven, dient de passagier het Alitalia ruim van tevoren te laten weten als hij/zij de route of enig ander aspect van de vervoersovereenkomst wil wijzigen.

 

3.4. Tarieven en overige kosten.

 

3.4.1.De prijs van het ticket omvat het Vluchttarief, alsmede belastingen en alle andere aanvullende kosten en toeslagen die op het vervoer van toepassing zijn, bij wet zijn opgelegd of door overheidsinstanties of andere bevoegde autoriteiten zijn voorgeschreven.Tarieven gelden uitsluitend voor vervoer van de luchthaven van vertrek naar de luchthaven van de uiteindelijke bestemming.In de tarieven zijn niet begrepen grondvervoersdiensten tussen luchthavens en tussen luchthavens en stedelijke terminals en andere facultatieve of aanvullende diensten die niet uitdrukkelijk in de tariefregels zijn opgenomen. De tarieven worden bepaald volgens de op het ogenblik van de aankoop geldende tariefregels van Alitalia en op basis van de gekozen reisroute.Elke wijziging van de reis na de aankoop, voor zover toegestaan door de tariefregels, kan leiden tot het aanrekenen van een toeslag.

 

3.4.2.Vereisten (leeftijd, woonplaats, enz.) die kunnen worden gesteld om in aanmerking te komen voor speciale of bijzondere tarieven kunnen te allen tijde door de luchtvaartmaatschappij worden gecontroleerd en moeten worden vervuld bij het instappen op de vlucht(en).Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, kan de vervoerder instappen weigeren of, indien mogelijk en op voorwaarde dat de passagier bereid is daarvoor te betalen, een extra tarief vragen.

 

3.4.3.Tarieven, belastingen en andere extra toeslagen moeten worden betaald in de valuta van het land waar het ticket is uitgegeven, tenzij wij of onze geautoriseerde agenten vóór of op het moment van betaling van de ticketprijs verzoeken om betaling in een andere valuta om een gerechtvaardigde of legitieme reden (bijvoorbeeld vanwege de niet-converteerbaarheid van de lokale valuta).

 

3.4.4.Afhankelijk van het gekozen aankoopkanaal (Bevoegde Agenten, Contact Center, ticketkantoren, web) kan een vergoeding worden aangerekend voor de verkoop en/of uitgifte van het Ticket (de zogenaamde "ticketingvergoeding").Ticketing Fee/sales service).

 

3.5. Stoelkeuze

 

3.5.1 De passagier kan om kosteloze toewijzing van een bepaalde stoel aan boord verzoeken indien de keuze van de zitplaats wordt geboden onder de diensten die in het tarief zijn inbegrepen en waarin wordt voorzien door de van tijd tot tijd geldende tariefvoorschriften.  De Tariefregels kunnen worden geraadpleegd op de Alitalia-website tijdens het aankoopproces van de tickets, d.w.z. meegedeeld door het Contact Center, de loketten of de Geautoriseerde Gelastigden, de regels zijn aangegeven op het Ticket.

 

3.5.2 Indien het Tarief geen stoelkeuze omvat, kan de passagier gewoonlijk tegen betaling een dergelijke keuze maken. Indien u uw stoel niet van tevoren kiest, wijst Alitalia u deze gratis toe bij het inchecken. Het systeem zal proberen om nabijgelegen zitplaatsen toe te wijzen aan andere Passagiers in de Reservering, maar deze mogelijkheid is afhankelijk van beschikbaarheid en kan niet worden gegarandeerd.

 

3.5.3 Alitalia zal alles in het werk stellen om de vroegtijdige toewijzing van stoelen aan boord, indien door de passagier gekozen, te bevestigen. In geval van vervanging of wijziging van het vliegtuig dat voor een bepaalde vlucht zal worden gebruikt, kan de toewijzing van een specifieke stoel, zelfs indien bevestigd, echter niet worden gegarandeerd. De luchtvaartmaatschappij kan ook te allen tijde, zelfs na het instappen, om operationele en/of veiligheidsredenen de toewijzing wijzigen of de stoelen opnieuw toewijzen.Om veiligheidsredenen gelden voor sommige zitplaatsen beperkingen en zijn ze niet geschikt voor alle passagiers.

 

3.5.4 Indien de passagier een vergoeding heeft betaald voor de toewijzing van een specifieke zitplaats aan boord, heeft hij/zij recht op terugbetaling indien de zitplaats niet langer beschikbaar is om de hierboven beschreven redenen of indien het ticket niet wordt gebruikt om redenen buiten de wil van de passagier (bv. vluchtannulering).

 

3.55. Voor de volledige voorwaarden betreffende de zstoelkeuze zie hier

 

ARTIKEL IV

INCHECKEN EN INSTAPPEN

 

 

4.1. De termijn voor het inchecken van de passagiers verschilt per luchthaven. Daarom moet de passagier uitzoeken welke termijn van toepassing is en zich daaraan houden. In elk geval zal Alitalia of haar Gemachtigde vertegenwoordigers de passagier voorzien van informatie over de termijn voor het inchecken van de eerste vlucht vermeld op het Ticket. Het is altijd raadzaam om ruim op tijd vóór het inchecken aan te komen, zodat de Luchtvaartmaatschappij en de passagier voldoende tijd hebben om alle formaliteiten optimaal af te handelen.

 

Voor alle opvolgende vluchten moet de passagier uitzoeken wat de van toepassing zijnde tijdslimiet voor inchecken is en controleren of er tussen de segmenten voldoende overstaptijd is om te kunnen inchecken en instappen. Er kunnen bijzondere aanduidingen en termijnen worden gegeven aan bepaalde categorieën, zoals passagiers met beperkte mobiliteit, kinderen onder de leeftijd van 2 en niet-begeleide minderjarigen of passagiers die reizen met dieren (zie artikel 6).

 

4.2. Informatie over de termijn voor het inchecken van passagiers is een integraal onderdeel van de vervoersovereenkomst en is beschikbaar op pagina Tijdslimieten voor inchecken van Alitalia's website, of wordt medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

4.3. Indien de passagier de termijn voor inchecken niet in acht neemt, is Alitalia niet verplicht de passagier te vervoeren en kan ze de reservering van de eerste vlucht alsmede van opvolgende vluchten annuleren, altijd op voorwaarde dat de Tariefregels met betrekking tot wijzigingen en restituties (beschikbaar op Alitalia's website of medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers) worden toegepast, en onverminderd de bepalingen in bovenstaand artikel 3.3.8.

 

4.4. Nadat het inchecken is voltooid, moet de passagier uiterlijk op het tijdstip aangegeven door Alitalia bij het inchecken bij de gate voor instappen aankomen.

 

4.5. Indien de passagier op het door Alitalia voorgeschreven uiterlijke tijdstip nog niet bij de gate voor instappen is aangekomen, is Alitalia niet verplicht de passagier te vervoeren en kan ze de reservering van de eerste vlucht alsmede van opvolgende vluchten annuleren, altijd op voorwaarde dat de Tariefregels met betrekking tot wijzigingen en restituties worden toegepast, en onverminderd de bepalingen in bovenstaand artikel 3.3.8.

 

4.6.  Alitalia is niet aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven die een passagier maakt die de voorwaarden en bepalingen van deze artikels niet naleeft.

 

4.7. Om in te checken en aan boord van een vlucht te gaan, zal de passagier alle documenten benodigd om het land in te gaan en te verlaten, visa benodigd voor de reis, medische attesten en vaccinatiebewijzen, samen met bewijs van passende eisen voor speciale aanschaftarieven, indien van toepassing, bij zich houden. Deze documenten moeten geldig zijn tijdens de uitvoering van en voor het gehele traject van de vlucht. De passagier is ook verplicht om alle bepalingen van de landen van doorvoer, vertrek en aankomst na te leven, evenals alle instructies en regels van Alitalia. Verdere bepalingen inzake administratieve formaliteiten zijn te vinden in artikel 12 hieronder.

 

4.8. De Luchtvaartmaatschappij geeft algemene informatie over de documenten die benodigd is om te reizen in verschillende landen van bestemming op pagina Reisdocumenten van Alitalia's website. De Passagier dient zich bewust te zijn van en Alitalia op de hoogte te stellen van alle informatie over persoonlijke beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het land van bestemming, door ze te controleren bij de consulaten en de ambassades van de landen van doorreis en/of van bestemming.

 

ARTIKEL V

WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER

 

Alitalia mag het vervoer van een passagier en/of zijn/haar bagage weigeren, onderbreken of stopzetten uit veiligheidsoverwegingen of als:

 

a) dat nodig is om te voldoen aan wetten, verordeningen of voorschriften van een land van vertrek, bestemming of overvliegen;

 

b) dat noodzakelijk is na schriftelijk verzoek van een autoriteit van het land van vertrek, doorvoer of bestemming;

 

c) het vervoer van de passagier en/of zijn/haar bagage een gevaar kan vormen voor de veiligheid, gezondheid, hygiëne of goede orde aan boord van het vliegtuig;

 

d) het gedrag, de leeftijd, fysieke of mentale toestand van de passagier zodanig is dat: (i) dit het comfort van andere passagiers beïnvloedt of terechte klachten van andere passagiers oproept; of (ii) hij/zij zichzelf of andere personen of goederen in gevaar brengt;

 

e) het gerechtvaardigd is door het verzuim van de passagier de instructies behoorlijk door Alitalia opgedragen inzake veiligheid, naleving van wettelijke bepalingen of voorschriften met betrekking tot de vlucht op te volgen, of indien de passagier verantwoordelijk is voor illegaal of ongedisciplineerd gedrag tijdens een eerdere vlucht en er een risico bestaat dat dergelijk gedrag wordt herhaald;

 

f) de passagier geweigerd heeft zich te onderwerpen aan een veiligheidscontrole;

 

g) de geldende tarieven, belastingen en andere bijbehorende kosten niet zijn betaald, of indien de passagier niet in het bezit is van geldige reisdocumenten;

 

h) de passagier niet over geldige reisdocumenten beschikt die nodig zijn om naar een doorvoerland van de vlucht of het uiteindelijke land van bestemming van de vlucht te reizen, zoals bepaald in artikel 4.7 hierboven en artikel 12 hieronder;

 

i) de passagier zijn/haar reisdocumenten tijdens de vlucht heeft vernietigd of heeft geweigerd om ze aan de bemanning te laten zien;

 

j) het door de passagier getoonde ticket: (i) illegaal was verkregen of werd aangekocht bij een andere partij dan Alitalia of één van haar Gemachtigde vertegenwoordigers; of (ii) als vermist of gestolen is opgegeven; of (iii) werd nagemaakt; of (iv) door een andere partij dan Alitalia of één van haar Gemachtigde vertegenwoordigers werd gewijzigd of onvolledig gemaakt; (v) op naam is van een andere persoon dan de persoon die het ticket toont; (vi) valselijk werd aangekocht, met dien verstande dat in dergelijke gevallen Alitalia zich het recht voorbehoudt om het ticket terug te trekken;

 

k) de passagier de eisen bedoeld in deze A.V. of Tariefregels betreffende ticketgebruik en/of vervoer van bagage en dieren die met hem/haar reizen niet heeft nageleefd.

 

ARTIKEL VI

SPECIALE ASSISTENTIE

 

6.1. Inchecken voor vervoer door Alitalia van:

 

a) passagiers met een lichamelijke beperking en beperkte mobiliteit;

 

b) kinderen onder de 2 jaar oud en niet-begeleide minderjarigen;

 

c) passagiers met ziekten of andere reizigers die behoefte hebben aan speciale assistentie;

 

d) zwangere vrouwen,

 

kan onderhevig zijn aan beperkingen in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften, en wordt beheerst door de volgende paragrafen en door specifieke bepalingen beschikbaar op pagina Uw reis organiseren van Alitalia's website, of aan beperkingen die worden medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

6.2. Passagiers met een lichamelijke beperking en beperkte mobiliteit

 

6.2.1. Rechten van passagiers met een lichamelijke beperking en beperkte mobiliteit worden beheerst door Verordening (EG) nr. 1107/2006 welke beschikbaar is via de volgende link http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:NL:PDF. Begeleiding van deze categorie passagiers tijdens hun verblijf op de luchthaven is de verantwoordelijkheid van de luchthavenexploitanten binnen de Europese Unie. De passagier moet zijn/haar aanvraag voor speciale assistentie op het moment van boeking en in elk geval ten minste 48 uur vóór het vertrek van het eerste segment van de reis aan Alitalia mededelen, zodat de Luchtvaartmaatschappij voldoende tijd heeft dit mede te delen aan de luchthavenexploitanten. Niettemin zal Alitalia doen wat mogelijk is om vervoer mogelijk te maken.

 

6.2.2. Om de beste service bij het in- en uitstappen alsmede tijdens de vlucht te garanderen, is het raadzaam dat passagiers met een beperking en beperkte mobiliteit die behoefte hebben aan speciale assistentie vroeg aankomen om vroeg van tevoren in te checken en in ieder geval binnen de tijdslimiet voor de gekozen vlucht.

 

 

6.2.3. De vervoerder behoudt zich het recht voor passagiers niet aan boord te laten gaan wanneer zij geen medisch attest hebben wanneer dat nodig is of wanneer het medisch attest onvolledig of als het medisch attest niet conform wetten en het beleid van de Luchtvaartmaatschappij is.

 

6.2.4. Meer informatie over speciale assistentie voor passagiers en verwante documenten benodigd voor vervoer is te vinden op pagina Reisdocumenten van Alitalia's website, of wordt medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

6.3. Kinderen onder de 2 jaar oud en niet-begeleide minderjarigen

 

6.3.1. Elk kind jonger dan 2 jaar moet worden vergezeld door ten minste één van de ouders of een persoon boven de leeftijd van 18 jaar.

 

6.3.2. Kinderen tussen de 5 en 14 jaar op binnenlandse vluchten, en tussen de leeftijd van 5 en 15 op internationale vluchten, die alleen reizen of in een andere klasse dan die van ouders, voogden of begeleiders (niet-begeleide minderjarigen) kunnen worden toegelaten op Alitalia-vluchten op verzoek van deze personen volgens de procedure op pagina Kinderen van Alitalia's website.

 

Begeleider betekent een volwassen persoon (ouder dan 18 jaar) aan wie de minderjarige is toegewezen op basis van gedegen documenten.

 

6.3.3. Minderjarigen boven de 14 jaar mogen zelfstandig op nationale vluchten vliegen, minderjarigen boven de 15 jaar mogen zelfstandig op elke vlucht vliegen, inclusief internationale en intercontinentale vluchten. De procedure vastgelegd in het vorige artikel 6.3.2. geldt niet voor deze minderjarigen. Daarom zullen deze minderjarigen volgens dezelfde regels en procedures van elke passagier instappen.

 

Op uitdrukkelijk verzoek en tegen betaling van de gevraagde toeslag kunnen minderjarigen in elk geval gebruikmaken van de procedure voor niet-begeleide minderjarigen, zoals beschreven in artikel 6.3.2 hierboven. Meer informatie over de procedure voor niet-begeleide minderjarigen en de betreffende toeslagen is beschikbaar op pagina Kinderen van Alitalia's website, of wordt medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

Bovendien moeten minderjarigen, omdat zij in het geval van geplande stops of annuleringen of vertragingen tijdens de reis kunnen worden ondergebracht in hotels waarvoor ouderlijke toestemming voor het inchecken nodig is, schriftelijke toestemming van de ouders en/of voogden met zich meedragen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens het ontbreken van een dergelijke toestemming. In elk geval zijn de ouders en/of voogden verantwoordelijk voor schade aan derden, Alitalia en Alitalia-personeel veroorzaakt door de minderjarigen, overeenkomstig artikel 2048 van het Italiaanse burgerlijk wetboek, en zij zullen Alitalia vrijwaren en schadeloos stellen voor dergelijke schade. 

 

6.3.4. Meer informatie over vervoer van minderjarigen en documenten die nodig zijn voor het vervoer is verkrijgbaar op pagina Kinderen van Alitalia's website en tijdens het kopen van het Ticket of wordt medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

6.4. Passagiers met ziekten of andere passagiers die speciale assistentie nodig hebben - Zwangere vrouwen

 

Meer informatie over deze categorieën reizigers en verwante documenten nodig voor vervoer is beschikbaar op pagina Zwangere vrouwen van Alitalia's website, of wordt medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

ARTIKEL VII

BAGAGE

 

 

7.1. De passagier heeft recht op het vervoer van Bagage, binnen de grenzen en onder de voorwaarden vastgesteld door Alitalia. Dergelijke beperkingen en voorwaarden zijn verkrijgbaar op pagina Bagage van Alitalia's website en tijdens het aanschaffen van het Ticket of worden medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor het vervoer van bagage en overige eigendommen van passagiers.

 

7.2. De Handbagage en andere bezittingen die de passagier met zich mee aan boord brengt, moeten onder de stoel vóór de passagier (uitgezonderd stoelen bij de nooduitgangen) of in de compartimenten van de passagierscabine worden geplaatst. In elk geval moeten handbagage en andere eigendommen voldoen aan de vereisten betreffende maat, gewicht, vorm en afmetingen van het beleid van Alitalia, beschikbaar op pagina Handbagage van Alitalia's website

 

7.2.1. Alitalia behoudt zich het recht voor om vervoer van Handbagage of andere eigendommen van passagiers in de cabine te verbieden: (i) waarvan de maat, het gewicht, de vorm en/of afmetingen niet in overeenstemming met Alitalia's beleid zijn; (ii) die in strijd met de veiligheidseisen van vervoer in de cabine zijn; of (iii) wanneer er problemen zijn met het evenwicht van het vliegtuig of de ruimte aan boord. Handbagage en andere eigendommen van passagiers die niet toegestaan zijn in de cabine worden als Ingecheckte bagage vervoerd.

 

7.3. De Ingecheckte bagage moet in elk geval de maat, het gewicht, de vorm en/of afmetingen hebben die voldoen aan Alitalia's beleid dat beschikbaar is op pagina Ruimbagage van Alitalia's website, evenals in de juiste verpakking voor vervoer en afhandeling zitten (zoals, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, koffers, rugzakken, handtassen, etc.), zodat dergelijk vervoer niet als vrachtvervoer wordt gezien. Na ontvangst van de Ingecheckte bagage zal Alitalia voor elk ingecheckt bagagestuk een bagageontvangstbewijs aan de passagier geven.

 

Deze Bagage wordt gratis vervoerd indien dat wordt toegelaten door het gekozen tarief en de toepasselijke bagagevrijstelling. Als het gewicht, de afmetingen en aantal stuks van Ingecheckte bagage de toegestane hoeveelheid overschrijdt, wordt er voor de overtollige hoeveelheid (overbagage) een Toeslag in rekening gebracht en wordt het betreffende ontvangstbewijs aan de passagier afgegeven. Het specifieke bedrag van deze aanvullende Toeslag is beschikbaar op pagina Ruimbagage van Alitalia's website of wordt medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

Dieren van de passagier worden als overbagage beschouwd wanneer ze aan Alitalia worden overgedragen voor vervoer in het vrachtruim.

 

Ingecheckte bagage, binnen of boven de vrij toegestane hoeveelheid bagage, wordt in hetzelfde vliegtuig als de passagier vervoerd tenzij dat niet haalbaar is vanwege bewezen veiligheids- of operationele redenen. In dit geval zal Alitalia dergelijke bagage met de eerstvolgende beschikbare vlucht vervoeren en bij de passagier bezorgen.

 

7.4. Bagage en voorwerpen die ongeschikt zijn voor vervoer in het vrachtruim (zoals, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, breekbare muziekinstrumenten en soortgelijke voorwerpen) worden uitsluitend in de passagierscabine toegelaten indien er voldoende ruimte beschikbaar is en indien dit overeenkomstig de bijzondere procedures is die bepaald worden door Alitalia ter waarborging van de veiligheid van de passagiers en de bemanning. Het vervoer van dergelijke voorwerpen kan onderworpen zijn aan speciale Toeslagen, die beschikbaar zijn op pagina Bijzondere bagage van Alitalia's website of worden medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers.

 

7.5. Code-sharingvluchten of vluchten uitgevoerd door meerdere vervoerders kunnen verschillende voorwaarden stellen aan vervoer van bagage en er kunnen verschillende vrijstellingen van bagage gelden. Verdere informatie vindt u onder 'Bagage' op Alitalia's website of op de websites van de bovenstaande vervoerders of wordt medegedeeld door Contactcenters.

 

ARTIKEL VIII

BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE INHOUD VAN DE BAGAGE

 

 

8.1. In overeenstemming met de voorschriften van Alitalia en de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de luchtvaartveiligheid, zijn sommige voorwerpen niet toegestaan ​​in de cabine en / of in het laadruim, of zijn de aanvaarding ervan onderhevig aan beperkingen. Beschrijving van dergelijke objecten en van limieten en voorwaarden voor het vervoer van handbagage en ingecheckte bagage zijn beschikbaar op pagina Handbagage en ingecheckte bagage van Alitalia's website.

 

8.2. Daarnaast mag Ingecheckte bagage geen objecten bevatten zoals (uitsluitend bij wijze van voorbeeld): elektronische sigaretten of pijpen, kostbaarheden, breekbare of bederfelijke voorwerpen, geld, juwelen, edelmetalen, zilverwaren, computers en bijbehorende accessoires, elektronische gadgets of apparaten voor persoonlijk gebruik, camera's en fotoapparatuur, verhandelbare waardepapieren, kredietinstrumenten, staatsobligaties, aandelen en obligatiecertificaten of andere waardepapieren, werk-, zakelijke of handelsdocumenten, paspoorten en andere persoonlijke legitimatiedocumenten, monsters, erfstukken, antiek, ambachtelijke of antiekproducten, kunstwerken, zeldzame boeken, waardevolle publicaties of manuscripten, huissleutels en autosleutels.

 

8.3. Alitalia heeft het recht het vervoer als bagage te weigeren of te weigeren het vervoer voort te zetten van een voorwerp dat ongeschikt is voor vervoer in het vliegtuig vanwege de afmetingen, vorm, het gewicht, de inhoud, eigenaardige kenmerken, kwetsbaarheid, houdbaarheid, veiligheids- en operationele redenen of omdat het misschien voor ongemak of verstoring van andere passagiers zorgt.

 

8.4. Om redenen die verband houden met de veiligheid van het vliegtuig en de passagiers, kan de Luchtvaartmaatschappij de Bagage aan controles en inspecties onderwerpen, ook door middel van elektronische of radiogene apparaten. In geval van afwezigheid van de passagier kunnen zijn/haar spullen worden gecontroleerd om te bepalen of de passagier in het bezit is van voorwerpen waarvan het vervoer krachtens deze A.V. verboden is of van vuurwapens, munitie of andere wapens die niet deugdelijk bij de Luchtvaartmaatschappij overeenkomstig A.V. gedeclareerd zijn (of dat zijn/haar bagage dergelijke voorwerpen bevat).

 

Indien de passagier niet akkoord gaat met de voornoemde controles, behoudt de Luchtvaartmaatschappij zich het recht voor om het vervoer van de passagier en zijn/haar Bagage te weigeren.

 

8.5. Het uitoefenen door een passagier van zijn/haar rechten krachtens de vervoersovereenkomst met betrekking tot het vervoer en de teruggave van Ingecheckte bagage is onderworpen aan zijn/haar bezit en het tonen van het bagageontvangstbewijs afgegeven ten tijde van inchecken en voorzien van de naam van de passagier aan wie Alitalia zich verbindt tot de verplichting van vervoer, evenals het ticketnummer van de passagier en de stukken van de Ingecheckte bagage. Als de persoon die aanspraak op Ingecheckte bagage wil maken, niet in staat is het bagageontvangstbewijs te tonen of de bagage te identificeren, zal Alitalia dergelijke bagage alleen teruggeven als die persoon in staat is voldoende bewijs te tonen dat hij/zij recht heeft op deze Bagage. De Luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht voor om dergelijke teruggave te onderwerpen aan de uitgifte van een specifieke schriftelijke verklaring van de passagier waarmee Alitalia tegen alle verdere aanspraken (inclusief aanspraken van derden) wordt gevrijwaard. Ontvangst door de tickethouder van diens Ingecheckte bagage zonder schriftelijke klacht op het moment van ontvangst geeft aan dat de Ingecheckte bagage in goede staat en in overeenstemming met de vervoersovereenkomst is teruggeven.

 

8.6. De passagier heeft uitsluitend het recht om met dieren te reizen wanneer zij correct in een passende behuizing of reistas die geschikt zijn voor luchtvervoer zoals gespecificeerd door Alitalia zijn geplaatst.

 

Vóór de vlucht is het de plicht van de passagier (i) navraag te doen naar eventuele voorwaarden en beperkingen inzake vervoer naar en/of toegang van dieren tot het land van bestemming; (ii) navraag te doen naar alle kenmerken en/of gezondheidstoestand van een dier dat ongeschikt is voor vervoer; en (iii) de vereiste vaccinatiecertificaten, toegangsvergunningen en andere documenten vereist voor het vervoer en/of de toegang van de dieren te hebben. Deze documenten moeten geldig zijn op het moment van inchecken en gedurende de gehele reis. De passagier moet ook voldoen aan bepalingen van de landen van doorvoer, vertrek en aankomst, evenals aan Alitalia's instructies en regels. De Luchtvaartmaatschappij is niet aansprakelijk voor eventuele sancties, verlies, kosten of mogelijke consequenties voortvloeiend uit het niet controleren van de hierboven vermelde voorwaarden en beperkingen, uit het niet over de nodige documenten beschikken of uit het niet opvolgen van de toepasselijke normen en beschikkingen. 

 

Erkende hulphonden voor mensen met een beperking worden gratis vervoerd bovenop de gratis-bagagevrijstelling, overeenkomstig de procedures aangegeven door de Luchtvaartmaatschappij en beschikbaar op pagina Dieren van Alitalia's website.

 

ARTIKEL IX

TIJDEN, VERTRAGINGEN EN ANNULERINGEN VAN VLUCHTEN

 

9.1. De geplande vluchttijden kunnen worden geraadpleegd op de Alitalia-website www.alitalia.com en tijdens het aankoopproces van de tickets, d.w.z. meegedeeld door het Contact Center, de loketten of de Geautoriseerde Gelastigden, en zijn aangegeven op het Ticket.

 

Alitalia zal het vervoer uitvoeren op Form tijdstippen en wijze zoals overeengekomen. In ieder geval zijn de regelmaat en stiptheid van de vluchten onderworpen aan een aantal factoren die onafhankelijk zijn van de maatschappij, zoals weersomstandigheden, beperkingen van het luchtverkeer op de luchthaven, wachten verkeerstoren (ATC), stakingen enz. Deze factoren kunnen leiden tot verandering en, in de ernstigste gevallen, tot opnieuw plannen of annulering van de vlucht. De regels betreffende de bijstandsverplichtingen en de eventuele aansprakelijkheid van de maatschappij in individuele gevallen die zich kunnen voordoen blijven omverminderd van kracht en Alitalia zal de passagiers zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de vluchten en alles in het werk stellen om de overlast van haar passagiers te verlichten. De passagier is verplicht Alitalia te voorzien van de telefoon- en e-mailadressen waarop de maatschappij de passagier op de hoogte kan stellen van eventuele wijzigingen in de vluchten.

 

9.2. In geval van vertraging, annulering, annulering, weigering in te laten stappen (d.w.z. overboeking) en plaatsing in lagere klasse (d.w.z. downgrade), zal Alitalia de geldende internationale, communautaire en nationale regels toepassen, met name Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2014, beschikbaar op de website van Alitalia op de pagina Rechten van de passagiers/Verantwoordelijkheden van de vervoerders.

Deze regels maken geen integraal onderdeel uit van het luchtvervoerscontract en kunnen in de loop van de tijd door de bevoegde wetgevende en regelgevende instantie worden gewijzigd.

 

ARTIKEL X

RESTITUTIE

 

10.1. Voorwaarden voor vergoeding van gekochte Tickets worden bepaald door de Tariefregels die van toepassing zijn op het moment van aankoop en die beschikbaar zijn op Alitalia's website tijdens het aanschaffen van het Ticket of worden medegedeeld door Contactcenters, ticketbureaus of Gemachtigde vertegenwoordigers. Algemene informatie over restituties is beschikbaar op pagina Koop online van Alitalia's website.

 

10.2. De tickethouder of de persoon die het Ticket heeft betaald, heeft recht op restitutie. Als het ticket door iemand anders dan de houder is betaald, zal de Luchtvaartmaatschappij uitsluitend aan die persoon restitutie bieden of afhankelijk van zijn/haar instructies, na het tonen van de nodige documentatie. Terugbetaling door de Luchtvaartmaatschappij in goed vertrouwen en zonder nalatigheid aan een persoon die de houder en/of koper van het Ticket lijkt te zijn, wordt geacht juist te geschieden ten gunste van de rechthebbende. Behalve in het geval van een verloren Ticket, heeft de houder/koper uitsluitend recht op restitutie wanneer het Ticket en alle ongebruikte vluchtcoupons teruggeven zijn aan de Luchtvaartmaatschappij. Indien het Ticket niet is gebruikt, zal de Luchtvaartmaatschappij de belastingen en de andere toeslagen opgelegd door de wet of door overheidsinstanties in verband met het gebruik van de vlucht door de passagier vergoeden. Terugbetaling van deze belastingen is ook van toepassing op niet-restitueerbare tickets gekocht als specifieke aanbiedingen. In geval van gedeeltelijk gebruik van het Ticket zal het vergoede bedrag evenredig zijn met de belastingen op het niet-gevlogen segment.

 

10.3. Een Ticket uitgegeven door Alitalia of door één van haar Gemachtigde vertegenwoordigers kan tot 30 (dertig) dagen na de vervaldatum worden terugbetaald, tenzij er meer beperkende voorwaarden zijn bepaald door de Tariefregels. Restitutie van tickets gekocht via Gemachtigde vertegenwoordigers moet direct bij de Gemachtigde vertegenwoordigers zelf worden aangevraagd. Alitalia behoudt zich het recht voor om restitutie met dezelfde methoden en in dezelfde valuta gebruikt voor betaling van het Ticket te doen

 

ARTIKEL XI

GEDRAG AAN BOORD

 

11.1. Op grond van de Italiaanse Codice della navigazione en verdere nationale en internationale bepalingen die gelden voor luchtvervoer, heeft de Gezagvoerder van de vlucht de leiding in het vliegtuig en is gemachtigd te handelen zoals hij/zij denkt dat noodzakelijk is om voor een veilige vlucht te zorgen. Elke persoon aan boord van het vliegtuig, zowel passagiers als bemanning, moet de orders van de gezagvoerder opvolgen. De Gezagvoerder is tevens gerechtigd zoals hij voor veiligheid nodig acht op te treden tegen passagiers van wie het gedrag, de fysieke of mentale toestand gevaarlijk wordt geacht voor de veiligheid van de vlucht. De passagier kan aansprakelijk worden gehouden jegens de Luchtvaartmaatschappij en derden voor alle schade veroorzaakt door zijn/haar gedrag.

 

11.2. Indien een passagier aan boord van het vliegtuig: (i) de veiligheid van de vlucht in gevaar brengt; (ii) de andere passagiers en de bemanning verstoort of zich zo gedraagt dat hij/zij hen ongemak bezorgt; (iii) schade veroorzaakt aan het vliegtuig en/of vervoerde passagiers en goederen; (iv) de bemanningsleden in de uitvoering van hun taken belemmert; (v) de instructies van de bemanning over juist gedrag aan boord of naleving van procedures niet opvolgt, is de Luchtvaartmaatschappij gerechtigd passende maatregelen te treffen om voortzetting van dergelijk gedrag te voorkomen of te beperken, met inbegrip van beperkingen binnen wettelijke grenzen, en kan de Luchtvaartmaatschappij de betreffende passagier uit het vliegtuig zetten of weigeren de passagier in te laten stappen, of weigeren het vervoer voort te zetten.

 

11.3. De passagier zal de instructies van Alitalia opvolgen die, omwille van de vliegveiligheid, het gebruik aan boord van elektronische apparaten verbieden of beperken, zoals, uitsluitend bij wijze van voorbeeld: mobiele telefoons, draagbare computers, draagbare recorders, draagbare radio's, cd-spelers, elektronische spelletjes, ontvangers/zenders, inclusief op afstand bediend of radiografisch bestuurd speelgoed en walkietalkies.

 

Het bovenstaande geldt niet voor medische hulpmiddelen zoals gehoor- of ademhalingstoestellen of pacemakers die essentieel zijn voor de gezondheid van de passagier. Niettemin moet de passagier zelf vooraf controleren of dergelijke apparaten toegestaan zijn door te bellen met het Contactcenter.

 

11.4. Roken is op alle Alitalia-vluchten verboden. Overtreding van dit verbod zal leiden tot sancties zoals wettelijk voorgeschreven, onverminderd Alitalia's recht op vergoeding van schade opgelopen door deze schending. Vanaf 1 april 2013 geldt het verbod op roken ook voor elektronische sigaretten in overeenstemming met de IATA-procedures.

 

ARTIKEL XII

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

 

12.1. De dienst van vervoer van passagiers wordt beheerst door een reeks wetten en verordeningen. Niet-naleving van deze bepalingen kan leiden tot weigering van vervoer. In dit verband verwijzen wij u naar artikel 4.7. en 4.8. van deze A.V.

 

12.2. De passagier moet de nodige reisdocumenten hebben en voldoen aan de wetten, richtlijnen, verordeningen, regels en voorwaarden opgelegd door het land van vertrek, bestemming of doorvoer. Daarom heeft de passagier geen recht op enige schadevergoeding of restitutie van Alitalia vanwege de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van die documenten of visa, de valsheid ervan of een schending van dergelijke wetten, richtlijnen, verordeningen, regels en voorwaarden, met uitzondering van het recht dat Alitalia behoudt om het ticket te vergoeden dat ongebruikt is als gevolg van de weigering van een visum om redenen buiten de macht van de passagier wat vóór vertrek aan Alitalia is medegedeeld.

 

12.3. In aanvulling op hetgeen is vastgesteld in artikel 4.6. en 4.7. hierboven, zal de passagier Alitalia alle bedragen betaald of gedeponeerd en alle kosten als gevolg van het gebrek aan, valsheid van of ontoereikendheid van de vereiste documenten of als gevolg van het niet-voldoen aan wetten, richtlijnen, verordeningen, regels en voorwaarden die door het land van vertrek, bestemming en doorvoer worden opgelegd, vergoeden. Voor dergelijke betalingen kan de Luchtvaartmaatschappij een ander bedrag gebruiken dat de passagier heeft betaald voor vervoer dat nog niet is uitgevoerd of om enige andere reden. De passagier stemt ermee in alle documenten vereist door wetten, richtlijnen, verordeningen en regels van het land van vertrek, doorvoer en bestemming te tonen en moet nagaan of deze in orde zijn.

 

De passagier die de bovengenoemde documenten niet heeft of die ongeschikte documenten toont, verliest zijn/haar recht op vervoer.

 

12.4. De passagier geeft Alitalia ook toestemming een kopie van dergelijke documenten te maken om nationale, internationale en buitenlandse immigratiewetten te kunnen naleven. Alitalia garandeert dat de daarin opgenomen gegevens in overeenstemming met de voorschriften voor de bescherming van privacy zullen worden verwerkt.

 

12.5. Wanneer een passagier toegang tot een land wordt geweigerd, moet de passagier Alitalia alle opgedragen boetes of andere geldstraffen, evenals alle kosten en uitgaven ten gevolge van de weigering vergoeden. In elk geval heeft de passagier geen recht op restitutie van bedragen betaald voor het vervoer naar de plaats van geweigerde toegang of uitzetting.

 

12.6. De passagier is verplicht zelf alle normale beveiligingscontroles rechtmatig uitgevoerd door bevoegde instanties, door andere erkende partijen of door Alitalia te ondergaan. De passagier verbindt zich er tevens toe om controles van zichzelf persoonlijk en van bagage te laten uitvoeren door de douane, alsmede door andere overheidsinstanties of bevoegde instanties, waaronder op verzoek van Alitalia, als zij gebaseerd zijn op objectieve veiligheidsredenen en binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen vallen.

 

De reiziger heeft geen recht op vervoer indien hij/zij deze controles weigert.

 

ARTIKEL XIII

VRIJWARING VAN SCHADEVERGOEDING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

13.1. In gevallen van:

 

i) overlijden of letsel van de passagier;
 

ii) vertraging in het vervoer van de passagier;

 

iii) vertraging in het vervoer van bagage;

 

iv) vernietiging, verlies of beschadiging van bagage,

 

Is de geldende nationale en internationale regelgeving van toepassing, met name de Italiaanse Navigatiewet, het Verdrag van Montreal van 1999, Verordening (EG) nr. 2027/97, zoals gewijzigd en aangevuld door Verordening (EG) nr. 889/02 en Verordening (EU) nr. 996/2010, als gewijzigd bij Verordening (EU)  nr. 376/2014, evenals ENAC-circulaire GEN-05 van 12 oktober 2018.

Deze regels maken geen integraal onderdeel uit van het luchtvervoerscontract en kunnen in de loop van de tijd door de bevoegde wetgevende en regelgevende instantie worden gewijzigd.

 

13.2. De volgende informatieve noot vat de bovenstaande regels samen.

 

a) Schadevergoeding in geval van overlijden of lichamelijk letsel van een passagier: de vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die wordt opgelopen in geval van overlijden of lichamelijk letsel van een passagier op voorwaarde dat het ongeval dat het overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakte aan boord van het vliegtuig of tijdens het aan of van boord gaan heeft plaatsgevonden. Voor schade van maximaal 128.821 Bijzondere trekkingsrechten¹ per passagier kan de vervoerder de aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken. De vervoerder is niet aansprakelijk voor de bovengenoemde schade voor zover die voor elke passagier hoger is dan 128.821 Bijzondere trekkingsrechten (SDR's) indien de vervoerder bewijst dat: (a) dergelijke schade niet te wijten was aan nalatigheid of een andere onrechtmatige handeling of omissie van de vervoerder of haar ondergeschikten of vertegenwoordigers, of (b) de schade uitsluitend te wijten was aan nalatigheid of een andere onrechtmatige handeling of omissie door een derde partij.

 

b) Vooruitbetalingen: in geval van een luchtvaartongeval dat leidt tot overlijden of letsel van passagiers, zal de vervoerder, indien door nationale wetgeving vereist, onverwijld vooruitbetalingen aan een natuurlijke persoon/personen die recht op schadevergoeding heeft/hebben uitvoeren om tegemoet te komen aan de onmiddellijke economische behoeften van die persoon/personen. In geval van overlijden is de vooruitbetaling niet minder dan 16.000 Bijzondere trekkingsrechten. Deze vooruitbetalingen vormen geen erkenning van aansprakelijkheid en kunnen in mindering worden gebracht op de bedragen die vervolgens als schadevergoeding door de vervoerder worden betaald.

 

c) Vertraging in het luchtvervoer van een passagier: de vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertragingen in het luchtvervoer van passagiers. De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit vertraging indien deze aantoont dat zij en haar ondergeschikten en vertegenwoordigers alle maatregelen hebben genomen die in redelijkheid van hen verlangd konden worden om de schade te voorkomen of indien het onmogelijk voor hen was om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor elke passagier is beperkt tot 5.346 Bijzondere trekkingsrechten.

 

d) Vertraging in het luchtvervoer van bagage: de vervoerder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertragingen in het luchtvervoer van bagage. De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit vertraging indien deze aantoont dat zij en haar ondergeschikten en vertegenwoordigers alle maatregelen hebben genomen die in redelijkheid van hen verlangd konden worden om de schade te voorkomen of indien het onmogelijk voor hen was om dergelijke maatregelen te treffen. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor elke passagier is beperkt tot 1.288 Bijzondere trekkingsrechten.

 

e) Beschadiging, vernietiging of verlies van bagage: bij het vervoer van bagage is de aansprakelijkheid van de vervoerder in geval van vernietiging, verlies, beschadiging of vertraging beperkt tot 1.288 Bijzondere trekkingsrechten per passagier. In het geval van ingecheckte bagage is de vervoerder aansprakelijk voor schade tenzij deze reeds bestond of een gevolg is van de aard, het gebrek of de eigen tekortkoming van de bagage of verband houdt met de normale bagageafhandeling of met slijtage zoals: krassen, deuken, vlekken, verlies of beschadiging van uitstekende of verwijderbare onderdelen (banden, wieltjes, handgrepen) tenzij de schade van invloed is op het gebruik van de bagage. De vervoerder is aansprakelijk voor schade aan handbagage, uitsluitend voor zover deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de vervoerder.

 

f) Hogere aansprakelijkheidsgrenzen voor bagage: passagiers kunnen profiteren van een hogere aansprakelijkheidsgrens door op het moment waarop de ingecheckte bagage aan de vervoerder wordt overgedragen een bijzondere verklaring van belang bij aflevering op bestemming af te geven en een aanvullend bedrag te betalen als dat nodig is.

 

Alitalia heeft afspraken gemaakt met zeer gekwalificeerde partners die actief zijn op de verzekeringsmarkt en biedt passagiers verzekeringen aan tegen schade aan bagage en andere risico's voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met de reis. Verdere informatie vindt u onder 'Aanvullende diensten' op Alitalia's website.

 

g) Tijdige melding van klachten: ontvangst door de persoon die recht heeft op aflevering van de ingecheckte bagage of vracht zonder klacht is prima facie bewijs dat datgene in goede staat en in overeenstemming met het vervoersdocument is afgeleverd. In geval van beschadiging moet de persoon die recht heeft op aflevering onmiddellijk na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen zeven dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst in het geval van ingecheckte bagage een klacht bij de vervoerder indienen. In het geval van vertraging moet de klacht uiterlijk binnen eenentwintig dagen te rekenen vanaf de datum waarop de bagage te zijner/harer beschikking is gesteld, worden ingediend. Elke klacht moet schriftelijk zijn en binnen de voorgeschreven termijnen worden overhandigd of verzonden. Als er geen klacht binnen de voorgeschreven termijnen is ingediend, is elke rechtsvordering jegens de vervoerder niet ontvankelijk, tenzij in geval van diens bedrog.

 

h) Aansprakelijkheid van Contractuele vervoerder en de Feitelijke vervoerder: indien de vervoerder die het vervoer geheel of gedeeltelijk uitvoert niet de contractuele vervoerder is, zal een klacht aan de vervoerder die door een passagier wordt ingediend hetzelfde effect hebben ongeacht of die aan de Contractuele vervoerder of de Feitelijke vervoerder is gericht. De Contractuele vervoerder is de vervoerder wiens naam of code op het vliegticket staat.

 

i) Verjaring: het recht op schadevergoeding vervalt indien er binnen een termijn van twee jaar, gerekend vanaf de datum van aankomst op de bestemming, vanaf de datum dat het vliegtuig had moeten aankomen of vanaf de datum waarop het vervoer is geëindigd, geen rechtsvordering is ingesteld. De methode van de berekening van de termijn wordt bepaald door de wet van de rechter voor wie de zaak verschijnt.

 

ARTIKEL XIV

ALTERNATIEVE OPLOSSING VAN GESCHILLEN

 

ONLINEPLATFORM VOOR GESCHILLENBESLECHTING (ODR)

Alitalia deelt passagiers/consumenten mee dat er een Europees platform voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen met betrekking tot goederen en diensten die in de Europese Unie online zijn gekocht (het zogenaamde ODR-platform). Het ODR-platform is beschikbaar op het volgende adres http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Via het ODR-platform kunnen passagiers/consumenten de lijst van ADR-entiteiten raadplegen, de link naar de website van elk van hen vinden en voorstellen om een online geschillenbeslechtingsprocedure te starten. Het e-mailadres van Alitalia hiervoor is ODR@alitalia.com.

 

ARTIKEL XV

WIJZIGINGEN EN AFSTANDSVERKLARINGEN

 

Geen enkele vertegenwoordiger, werknemer of ondergeschikte van Alitalia heeft het recht om deze A.V. te wijzigen, vervangen of annuleren.

 

Geen enkele clausule van deze A.V. kan worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van de juridische verplichtingen van het bedrijf.

 

Privacy CGT

 

ARTIKEL XVI

VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Alitalia, in de hoedanigheid van eigenaar van het verwerken, verzamelen, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van passagiers voor het uitvoeren van het vervoer door de lucht en eventuele aanvullende diensten.

 

Alitalia behandelt persoonsgegevens volgens hetgeen aangegeven in de EU-richtlijn 2016/679 (hierna “GDPR”) en Wetbesluit van 30 juni 2003 nr. 196 en volgende.

 

Met betrekking tot de bewerking uitgevoerd door Alitalia dient de eigenaar van de verwerking krachtens art. 37 van de Europese Richtlijn, een Verantwoordelijke aan te wijzen voor de bescherming van de gegevens die te bereiken is via het volgende adres: Alitalia Data Protection Officer, Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), of door een e-mail te sturen naar het adres dpo@alitalia.com.

 

Alitalia garandeert dat bij de behandeling van de persoonsgegevens, fus de werving ervan, rekening wordt gehouden met de basisrechten en -vrijheden, en ook met respect voor de belanghebbende, vooral met betrekking tot de reservering, de persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van de persoonsgegevens.

 

Deze gegevens worden voornamelijk verzameld, verwerkt en gebruikt via geautomatiseerde systemen, met uitzondering voor de doelen die hierboven worden aangegeven en die door Alitalia moeten worden gedeeld met zijn Geautoriseerde Gelastigden, in hoedanigheid van externe “Verantwoordelijken” voor de behandeling krachtens art. 29 van de AVG, en ook, in geval van overeenkomsten ten aanzien van code share met andere maatschappijen, met deze laatsten in de hoedanigheid van zelfstandige eigenaren van de behandeling.

 

Daarnaast kan Alitalia de persoonsgegevens van passagiers naar de bevoegde autoriteiten en/of overheidsinstanties, zowel nationale als buitenlandse (inclusief de bevoegde autoriteiten en/of overheidsinstellingen van de Verenigde Staten en Canada) behandelen, indien deze de gegevens opvragen krachtens de geldende normen en de overdracht is dan nodig voor de uitvoering van de luchtvaartdienst.

 

Voor de uitvoering van het luchtvervoer en de eventuele aanvullende diensten kunnen ze ook behandeld wirden als "gevoelige gegevens” krachten van de genoemde Privacycode.

 

Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan verwerking in gevallen waarin de passagier om bijvoorbeeld specifieke medische assistentie heeft gevraagd bij Alitalia en/of een beheerder van een vliegveld of heeft er anders voor gekozen deze informatie aan de maatschappij of derden (bijvoorbeeld aan reisbureaus via wie hij de reservering heeft gedaan) te geven.

 

Door de persoonsgegevens te overleggen die als "gevoelige gegevens” worden gezien of zouden kunnen worden gezien, autoriseert de passagier Alitalia om deze persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken, delen met derden en over te dragen, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

In het geval de passagier dit niet autoriseert of zijn goedkeuring voor de behandeling van die gegevens intrekt, zal Alitalia niet in staat zijn om de gevraagde diensten, geheel of gedeeltelijk, aan de passagier te leveren.

Krachtens (EU) Richtlijn) nr. 996/2010 heeft de passagier, tijdens het reserveren of het aankoopproces van het ticket, de mogelijkheid de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van een derde persoon door te geven met wie contact opgenomen kan worden in geval van een vliegtuigongeluk.

 

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het bovenstaande doeleinde en worden niet doorgegeven aan derden, noch gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

De klanten van Alitalia kunnen zich richten tot de Eigenaar van de verwerking van de persoonsgegevens om gebruik te maken van zijn rechten krachtens de Richtlijn door een bericht te sturen naar de wettelijke zetel te Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), of aan de Data Protection Officer door ee bericht te richten aan Alitalia Data Protection Officer, Via A. Nassetti s.n.c., Pal. Alfa, 00054 Fiumicino (RM), of door een e-mail te sturen naar dpo@alitalia.com.

 

Verdere informatie ten aanzien van de behandeling van de persoonsgegevens zijn te raadplegen op de site van Alitalia onder Privacy.

 

Update van 23 juni 2021

 

 

¹ De beperkingen van aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 21, 22 en 23 van het Verdrag van Montreal worden elke vijf jaar door de I.C.A.O. herzien. De eerste dergelijke toetsing vindt plaats aan het einde van het vijfde jaar na de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag. De in deze Algemene Vervoersvoorwaarden uiteengezette grenzen van de aansprakelijkheid zijn met ingang van 28 december 2019 herzien.