Bevestigen

Of selecteer een land

IT US UK FR ES

BELEID EN TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS, OVEREENKOMSTIG ITALIAANS WETSBESLUIT NR. 196 VAN 30 JUNI 2003, ART. 13

Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. ("Alitalia S.p.A.") behandelt de gegevens van al haar klanten overeenkomstig de wetgeving waarnaar wordt verwezen in het Italiaanse wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003, inzake de "Wet bescherming persoonlijke gegevens", waarmee de richtlijnen van de Europese Unie over dit onderwerp in Italië worden geïmplementeerd.

Alitalia S.p.A. zorgt ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens, op welke wijze die dan ook worden verkregen, wordt uitgevoerd met inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden, evenals de waardigheid van de personen, in het bijzonder met betrekking tot vertrouwelijkheid, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Dit beleid geldt niet voor gegevens die zijn verzameld via Alitalia's partnerwebsites, die kunnen worden bezocht met behulp van links op de Alitalia-website, waarvoor de onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk is. Voor deze verwerking dient een apart beleid te worden geleverd door de respectieve eigenaren.

Om veiligheidsredenen is Alitalia, in toenemende mate, vereist kennis te geven aan de diverse lokale autoriteiten wereldwijd - in het bijzonder aan de immigratie- en douanedienst - van de persoonlijke gegevens en reisgegevens van onze klanten, verkregen als onderdeel van de normale vluchtschema's, evenals in Italië, waar dit wordt verzocht door de Centrale Directie Immigratie en Grenspolitie. Deze informatie is nodig om de vervoerovereenkomst ten uitvoer te kunnen brengen.

Verder voldoen de maatregelen die zijn genomen om voor vertrouwelijkheid van gegevens te zorgen, aan de bepalingen uiteengezet in het oordeel van de werkgroep, art. 29 voor de bescherming van persoonsgegevens nr. 2/2007 van 15 februari 2007 herzien en bijgewerkt op 24 juni 2008, over informatie aan passagiers betreffende de overdracht van PNR-gegevens aan de autoriteiten van de Verenigde Staten (voor meer details zie informatie voor reizigers naar de Verenigde Staten).

Raadpleeg deze pagina regelmatig en zorgvuldig om te controleren op mogelijke updates of wijzigingen, en ook om nationale, communautaire of internationale voorschriften te accepteren en/of na te leven, of om aan te passen aan technologische innovaties.

Updates worden op deze webpagina vermeld en blijven te allen tijde zichtbaar, zodat iedereen volledig op de hoogte kan worden gehouden van het gebruik van hun persoonsgegevens via de Alitalia-website of via andere gegevensverzamelingskanalen.

U wordt geadviseerd om deze pagina elke keer dat u de Alitalia-website bezoekt te bekijken.

GEGEVENSVERWERKING EN METHODEN

Verwerking van gegevens zal, onder meer door middel van externe leveranciers die toepasselijk externe verwerkingsbeheerders worden genoemd, gebeuren met gegarandeerde veiligheid en vertrouwelijkheid. Deze providers kunnen ook buiten de Europese Unie gevestigd zijn, in overeenstemming met artikel 26 van Richtlijn 95/46 / EG, na analyse van de passende veiligheidsmaatregelen en na de inschrijving van de standaard clausules ter beschikking gesteld door de Europese Commissie en kan worden uitgevoerd niet alleen met handmatige hulpmiddelen, maar ook met automatische hulpmiddelen (zowel computer als telematica) die geschikt zijn voor het opslaan, beheren en versturen van de genoemde gegevens. Persoonsgegevens zullen worden: verwerkt op een juridische en juiste manier; verzameld en geregistreerd voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde en duidelijke doeleinden, en, indien nodig, bijgewerkte, relevante en volledige doeleinden, ten hoogste voor de doeleinden van verwerking; opgeslagen op een manier zodat ze kunnen worden geïdentificeerd door de persoon voor een termijn van ten hoogste de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of vervolgens verwerkt.

VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE GEGEVENS

Alitalia verzamelt persoonlijke informatie en andere gegevens die via het callcenter van het bedrijf worden verstrekt of vrijwillig worden ingevoerd op de registratieformulieren op de website en de mobiele site, evenals de optionele en expliciete gegevens verstrekt aan het bedrijf via de post of e-mail. Deze gegevens kunnen bestaan uit informatie die noodzakelijk is voor het leveren van de diensten verzocht door de persoon (voornamelijk de luchtvervoersdiensten) of andere diensten (bijv. een nieuwsbrief) en/of om contact op te nemen met de persoon (naam, adres, andere persoonlijke gegevens in het bericht). Het optionele, uitdrukkelijke en vrijwillige verzenden van e-mails naar de adressen vermeld op deze website impliceert het daaropvolgende vergaren van het e-mailadres van de afzender, welke nodig is voor het beantwoorden van verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens ingevoerd in het bericht.

BLADEREN DOOR GEGEVENS DIE ZIJN VERZAMELD MET BEHULP VAN ELEKTRONISCHE HULPMIDDELEN

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt voor het beheren van de Alitalia S.p.A.- website en de mobiele site verwerven, in de loop van hun normale gebruik, een reeks aan persoonlijke informatie, de overdracht waarvan impliciet hoort bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen (bijvoorbeeld het IP-adres van de gebruiker of de domeinnaam van de computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website, de URL van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek of de sessietijd, de methode die wordt gebruikt voor de zoekopdracht op de server, de grootte van de bestanden ontvangen naar aanleiding van het verzoek, de numerieke code omtrent de reactiestatus van de server en andere soorten informatie over het besturingssysteem van de gebruiker en computeromgeving).

COOKIES

Tijdens het bekijken van de Alitalia S.p.A.- website wordt er informatie verzameld die het mogelijk maakt uw computer of browser te identificeren met behulp van bestanden die "cookies" worden genoemd. Cookies zijn strings van gecodeerde tekst die kunnen worden opgeslagen op de mobiele telefoon van de gebruiker (bij toegang tot de mobiele site) of de computer van de gebruiker, zodat ze op een later moment snel kunnen worden geïdentificeerd. Cookies voor de mobiele site slaan alleen gegevens met betrekking tot naam, achternaam en ticketnummer op. Met cookies voor computers kunnen websites worden gepersonaliseerd, waardoor navigeren voor de gebruiker gemakkelijker wordt en - door kwantitatief toegang tot verschillende internetpagina's te controleren - de meest gevraagde informatie beter wordt weergegeven. De cookies die wij gebruiken, slaan geen persoonlijke gegevens op, met uitzondering van het IP-adres. De rest van de gegevens die worden opgeslagen in de cookies blijft anoniem, omdat het identificatienummer van de cookie niet aan de persoonlijke gegevens van de gebruiker is gekoppeld. Gebruikers kunnen altijd verzoeken de cookies uit te schakelen door hun browserinstellingen te wijzigen.


Meer informatie over cookies

GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD VIA HET CALLCENTER

In het geval van oproepen die worden geplaatst naar de nummers van de callcenters vermeld op de Alitalia-website kan het zijn dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt met als doel het aanbieden van de diensten die door de gebruiker worden verzocht, zoals: boekingen, aankoop en verzending van de reisdocumenten aangevraagd door de passagier, wijzigingen van of vervangingen voor tickets die al zijn afgegeven, restituties, after-salesondersteuning, speciale hulp en aankopen van extra vluchtservices, enz. Bij het finaliseren van elektronische transacties kunnen er gegevens van de creditcard van de klanten worden verzameld; deze zullen worden verwerkt met alle nodige voorzorgsmaatregelen uiteengezet in de relevante wetgeving. Alitalia kan ook callcenters van derden gebruiken die - te allen tijde met volledige eerbiediging van het privacyreglement - werken krachtens een speciaal servicecontract namens de houder, zoals externe gegevensverwerkers op grond van art. 29 van wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003. Als de callcenters van derden gegevens verwerken die buiten de EU het eigendom van Alitalia zijn, verzoekt Alitalia de leveranciers de vastgestelde beschermingsmaatregelen uiteengezet in Richtlijn 95/46/EG en in de daaropvolgende besluiten van de Europese Commissie te eerbiedigen.

DOEL VAN VERZAMELING

Door middel van de website verzamelt Alitalia persoonlijke gegevens van haar gebruikers, die nodig zijn voor de uitvoering van de autorisatiehandelingen, zodat personen toegang krijgen tot de verschillende gebieden en relevante inhoud van de website van het bedrijf. Zoals aangegeven verzamelt Alitalia S.p.A. de nodige gegevens om te voldoen aan de contractuele verplichtingen jegens klanten en de gegevens van handelingen van passagiers om tickets te boeken en te kopen, uit het leveren van nevendiensten, alsmede de gegevens die nodig zijn voor het beheren van meldingen en klachten gestuurd door klanten en voor de andere doelen hierboven beschreven. Nakoming van deze verplichtingen impliceert noodzakelijkerwijze dat deze gegevens toegankelijk moeten worden gemaakt voor de uitvoerende en commerciële medewerkers van Alitalia, evenals partner-luchtvaartmaatschappijen bij de uitvoering van verschillende commerciële overeenkomsten en, indien nodig, de verzekeringsmaatschappijen waarmee Alitalia de verplichte of optionele dekking die verband houdt met de levering van de luchtvervoersdiensten en aanverwante diensten heeft afgesloten. De persoonlijke en/of gevoelige gegevens verstrekt of verzameld gedurende de contractuele verbintenis kunnen, in overeenstemming met en binnen de grenzen van de aangevraagde dienst worden medegedeeld aan:

  • Partijen binnen het bedrijf Alitalia S.p.A. met ten doel het verbeteren van de prestaties, partijen door Alitalia S.p.A. benoemd als gegevensverwerkers overeenkomstig de procedures uiteengezet in het Italiaanse wetsbesluit 196/2003;
  • Partijen buiten het bedrijf Alitalia S.p.A. die functies uitvoeren die strikt noodzakelijk zijn verbonden met of cruciaal zijn voor onze onderneming, functies die moeten worden beschouwd als essentieel voor de activiteiten van Alitalia.

Vertrouwelijke gegevens mogen ook worden verwerkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de persoon in de gevallen van art. 26, nr. 4, wetsbesluit 196/2003. Deze gegevens zullen echt niet openbaar worden gemaakt. Opgemerkt moet worden dat in sommige gevallen (niet onderworpen aan het gewone beheer van deze website) de autoriteit nieuws en informatie kan verzoeken uit hoofde van art. 157 van wetsbesluit nr. 196/2003, met als doel de controle van de verwerking van persoonsgegevens. In deze gevallen is reactie verplicht, op straffe van een boete. Alitalia S.p.A., "Houder", meldt dat de desbetreffende gegevens worden verwerkt en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit beleid.

TOEGANG VIA SOCIALE NETWERKEN

Wij willen de deelnemers aan het MilleMiglia-programma (hierna te noemen "het programma"),die van plan zijn gebruik te maken van de sociale inlogservice van Alitalia er ook graag op wijzen dat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij het gebruikmaken van de service (hierna te noemen de "Service") door Alitalia S.p.A. worden verzameld en opgeslagen op papier, elektronisch en/of in computer- en/of telematica-indelingen, beveiligd en verwerkt met de passende middelen om veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet. Houd er rekening mee dat gegevens die rechtstreeks bij deelname of indirect via sociale netwerken worden verstrekt, alleen kunnen worden gebruikt voor doeleinden die zijn gekoppeld aan deelname aan het Programma en/of hiervoor vereist zijn, evenals voor het personaliseren van diensten die zijn ontworpen door Alitalia S.p.A voor geabonneerde klanten. Behoudens toestemming van de klant mogen de verstrekte gegevens door Alitalia S.p.A. worden gebruikt voor promotionele, reclame- en marketingdoeleinden, zoals het versturen van reclame-, promotioneel en informatief materiaal over producten en diensten, alsmede voor directe statistische analyses voor het meten van de mate van tevredenheid over de aangeboden diensten en producten. E-mail: privacy@alitalia.com

UITOEFENING VAN RECHTEN

Alitalia S.p.A. -klanten kunnen contact opnemen met de houder van de verwerkte gegevens om hun rechten te doen gelden zoals bepaald in art. 7 van Italiaans wetsbesluit nr. 196/2003 (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten op bevestiging van het bestaan van de gegevens en de mededeling van deze gegevens in een begrijpelijke vorm, de bron van de gegevens, de doeleinden en methodes van het verwerken, actualiseren, corrigeren of integreren, verwijderen, anonimiseren of afschermen van illegaal verwerkte persoonsgegevens, en tot slot het recht om bezwaar aan te tekenen, geheel of gedeeltelijk, tegen het gebruik daarvan) door het sturen een verzoek zonder formele procedures naar het volgende e-mailadres: privacy@alitalia.com of op een andere wijze die aan de gebruiker kenbaar zal worden gemaakt. Houdt u er rekening mee dat verzoeken van andere aard (bijv. klachten, restitutieverzoeken, verzoeken betreffende het MilleMiglia-programma, enz. ) die naar de privacy-mailbox worden verzonden niet in overweging worden genomen. Voor dergelijke verzoeken dient u gebruik te maken van de speciale telefoonnummers en adressen. (zie bijvoorbeeld de pagina: Contactpersonen of Ondersteuning na de vlucht of het onderdeel over MilleMiglia). Als u geen berichten meer wilt ontvangen van de Alitalia-groep, volgt u de onderstaande procedures op:

  • Voor verkoopaankondigingen van Alitalia, klikt u op de annuleringslink onderaan alle e-mails van Alitalia. Annulering kan enkele minuten duren. Wacht op de bevestiging dat de handeling is voltooid voordat u de desbetreffende internetpagina verlaat. Gegevens worden binnen een termijn van vijf dagen na het annuleringsverzoek verwijderd.
  • Voor communicatie aan MilleMiglia-leden logt u in op Uw profiel, selecteert u Geen berichten in het onderdeel Berichten van Nieuws en aanbiedingen en klikt u op Bijwerken. U kunt ook de klantenservice bellen. Uw profiel wordt binnen vijf dagen na indiening van het verzoek bijgewerkt.

GEGEVENSVERWERKINGSHOUDER EN VERANTWOORDELIJKE PARTIJ

De gegevensbeheerder is Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A.
met de statutaire zetel in Via A. Nassetti
Pal. NHQ
00054
Fiumicino (RM), Italië