2016-2017 Editie

BEPALINGEN VAN HET 'MILLEMIGLIA PROGRAMMA' AANGEBODEN DOOR ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. EN ALITALIA LOYALTY S.P.A. ('ORGANISATOREN') 1 JANUARI 2013 TOT EN MET 31 AUGUSTUS 2016-EDITIE IS VERLENGD TOT 31 DECEMBER 2017

VOORWAARDEN ZIJN AANGEPAST, GELDIG VANAF 29 JULI 2016. EDITIE VAN HET MILLEMIGLIA PROGRAMMA IS VERLENGD TOT 31 DECEMBER 2017.

ART. 1 - DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

1.1De termen en uitdrukkingen in deze huidige voorwaarden worden als volgt omschreven, tenzij anders aangegeven: 

 • ‘Alitalia Loyalty’ verwijst naar Alitalia Loyalty S.p.A. met de statutaire zetel in Fiumicino (RM), Italië, Alfa Building, Via Alberto Nassetti snc, Italiaans sofinummer, btw-nummer, en geregistreerd in het bedrijfsregister van Rome onder nummer 1223187100, REA RM-1359262 en met een maatschappelijk kapitaal van EUR 500.000.
 • ‘Luchtvaartmaatschappij' of 'Alitalia' verwijst naar Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. Italiaans sofinummer, btw-nummer en geregistreerd in het bedrijfsregister van Rome onder nummer 13029381004, REA RM-1418603, met een maatschappelijk kapitaal van EUR 103.105.126,99.
 • 'MilleMiglia-kaart' verwijst naar een plastic kaart afgegeven door de organisatoren met de voornaam (of voornamen), achternaam en het persoonlijke codenummer (MilleMiglia-code) van het lid, welke gebruikt kan worden om te kunnen profiteren van de services die worden aangeboden door het programma.
 • 'Co-brandedkaart' verwijst naar een geplastificeerde kaart met het logo van de organisatoren en een partner, die zowel kan worden gebruikt als een klantenkaart als een creditcard en waaraan specifieke voordelen kunnen worden gekoppeld.
 • 'Exclusieve Clubs' verwijst naar de 'Ulisse Club', de 'Freccia Alata Club' en de 'Freccia Alata Plus Club'. Het lidmaatschap van deze Exclusieve Clubs wordt toegekend aan leden zoals uiteengezet in de huidige voorwaarden, en geeft hen recht op speciale diensten en voordelen.
 • 'SkyTeam-luchtvaartmaatschappij' of 'SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen' verwijst naar de partner dan wel partners die deel uitmaken van de SkyTeam-alliantie, zoals vermeld in Bijlage A, die kan worden bekeken op de websitewww.alitalia.com.
 • 'Programma-informatie' verwijst naar alle informatie met betrekking tot het programma die regelmatig wordt gepubliceerd op de website www.alitalia.com en/of in andere media die betrekking hebben op het programma, zoals folders, e-magazines, nieuwsbrieven, etc.
 • 'Algemene Vervoersvoorwaarden (of AVV)' verwijst naar de voorwaarden algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage, beschikbaar op de websitewww.alitalia.com.
 • 'Mede-beheerders' verwijst naar Alitalia Loyalty S.p.A. en Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., op grond van art. 28 van wetsbesluit nr. 196/2003 (de 'Italiaanse Privacy Code').
 • 'Klantenservice' verwijst naar de telefonische klantenservice waar leden informatie kunnen opvragen, boekingen kunnen maken en tickets, rewards en hulp kunnen aanvragen.
 • 'Loylogic Inc.' verwijst naar de onderneming die door de organisatoren is gecontracteerd om de 'MilleMiglia Gallery'-rewardcatalogus te beheren en de nodige en juiste services te bieden aan de leden zodat die de rewards uit de catalogus kunnen verkrijgen.
 • 'Miles' verwijst naar de meeteenheid van het programma. Miles kunnen worden gespaard bij de organisatoren en/of hun partners of kunnen worden aangeschaft bij Points International Ltd. Door een bepaalde hoeveelheid miles te sparen, krijgen leden recht op het aanvragen en verkrijgen van rewards.
 • 'Kwalificatiemiles' verwijst naar de miles waarmee leden hun lidmaatschap van de Exclusieve Clubs kunnen verwerven of verlengen.
 • 'MilleMiglia Gallery' verwijst naar de online catalogus waarmee leden hun verdiende miles kunnen uitgeven aan Reward-producten en -diensten anders dan Reward-tickets, evenals upgrades en Cash & Miles.
 • 'MM' is de afkorting van MilleMiglia.
 • 'Partner' verwijst ofwel naar een luchtvaartmaatschappij of naar een onderneming of rechtspersoon die activiteiten verricht anders dan luchtvervoer (in dat laatste geval bekend als een commerciële partner), die aan het programma is verbonden krachtens een specifieke overeenkomst. De partners van het programma staan vermeld in Bijlage A.
 • 'PIN' (persoonlijk identificatienummer) verwijst naar een geheime, persoonlijke code waarmee leden toegang hebben tot het speciale programma en andere online services op de website www.alitalia.com.
 • 'Points International Ltd.' verwijst naar het bedrijf dat is gemachtigd door de organisatoren, krachtens een specifieke overeenkomst om de verkoop en overdracht van miles om een reward te kunnen verkrijgen, te beheren.
 • 'Reward' verwijst naar het vliegticket of een andere beloning die kan worden verkregen met behulp van de miles verdiend volgens de algemene bepalingen zoals uiteengezet in de huidige voorwaarden op de websitewww.alitalia.comen/of de programma-informatie.
 • 'MilleMiglia-programma' of 'Programma' verwijst naar dit beloningenprogramma dat als doel heeft om de loyaliteit te bevorderen onder de klanten van de organisatoren, en dat van 1 januari 2013 tot 31 december 2015 geldig is, en bovendien is verlengd tot en met 31 augustus 2016, en verder verlengd tot en met 31 december 2017.
 • 'Organisatoren' van het MilleMiglia-programma verwijst naar Alitalia en Alitalia Loyalty.
 • 'MilleMiglia-voorwaarden' verwijst naar de voorwaarden en bepalingen hierin uiteengezet, op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie, waarmee de werking van het MilleMiglia-programma wordt beheerd.
 • 'Latere creditering' verwijst naar het crediteren van miles naar het account van een lid na het tijdstip waarop deze creditering normaal gesproken automatisch had moeten plaatsvinden.
 • 'Reispapieren' verwijst naar een document dat de afgifte van een elektronisch ticket (e-ticket) bewijst.
 • 'SkyTeam' betekent de alliantie van de vliegtuigmaatschappijen die is opgericht op 22 juni 2000, waarnaar wordt verwezen in de lijst in Bijlage A hiertoe.
 • 'Lid' verwijst naar een natuurlijke persoon die deelneemt aan het programma door zich erbij aan te sluiten en de huidige voorwaarden te accepteren en wiens naam staat vermeld op de kaart.
 • 'Kwalificerende vluchten' zijn alle vluchten voor boekingsklassen die kwalificatiemiles toekennen.

 

1.2 Deelname van leden aan het programma is gratis en onder voorbehoud van acceptatie van de huidige voorwaarden. Door zich bij het programma aan te sluiten, aanvaarden de leden deze voorwaarden volledig evenals eventuele wijzigingen daarop. 

1.3 De organisatoren behouden zich het recht voor om de huidige voorwaarden, de regels en bepalingen voor deelname aan het programma, de rewards, de tabellen voor het verwerven en gebruiken van miles, het systeem voor het verdienen van kwalificatiemiles en de deelname aan een partnerprogramma op elk gewenst moment, gedeeltelijk of volledig aan te passen. Leden krijgen tijdig bericht over enige wijzigingen of toevoegingen, via publicatie op de website www.alitalia.com en/of via de programma-informatie. Leden hebben geen recht om aanspraak te maken op enige terugbetaling of vergoeding van de organisatoren als gevolg van eventuele wijzigingen vereist door de wet of die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.

1.4 Voor meer informatie over het Programma, zie het onderdeel MilleMiglia op de website www.alitalia.com of bel het klantencentrum op een van de telefoonnummers vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.

ART. 2 - VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP EN DEELNAME

2.1 Alle natuurlijke personen die betalende passagiers zijn op vluchten en/of goederen en diensten hebben gekocht van de organisatoren en/of partners, die ten minste 14 jaar oud zijn en die bij registratie een persoonlijk voorkeurspostadres (dat voor de doeleinden van deelname aan het programma de verblijfsgegevens en toepasselijkheid van het lid en/of geschiktheid voor plaatselijke promoties aangeeft) en persoonlijk e-mailadres (voor de ontvangst van correspondentie over MilleMiglia en de MilleMiglia-kaart) hebben verstrekt, komen in aanmerking voor deelname aan het programma. Alleenreizende minderjarigen kunnen zich uitsluitend voor het programma aanmelden na uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogden (degenen met het ouderlijk gezag) en deelname wordt door hen beheerd. 

2.2 De organisatoren behouden zich het recht voor om deelname aan het programma te weigeren aan degenen die niet voldoen aan de vereisten van deze voorwaarden of hen uit te sluiten van het programma als het niet voldoen aan de bovengenoemde vereisten later wordt ontdekt. Mocht de registratie voor het programma strijdig zijn met of niet voldoen aan de van toepassing zijnde bepalingen in deze voorwaarden, dan behouden de organisatoren zich het recht voor om de registratie van het lid in te trekken en de verdiende miles te annuleren die nog dienen te worden ingewisseld op het moment dat de herroeping wordt meegedeeld, en om eventuele eerder verkregen maar nog niet ingewisselde rewards ongeldig te verklaren. 

2.3 Om deel te nemen aan het programma dienen leden zich te registreren via de website www.alitalia.com of contact op te nemen met het klantencentrum of gebruik te maken van andere kanalen om van tijd tot tijd op de hoogte te worden gebracht door de organisatoren. Als u zich inschrijft voor het MilleMiglia-programma moet u de huidige voorwaarden volledig hebben gelezen en geaccepteerd. Als u zich al eerder heeft geregistreerd via een co-brandedkaart die de voorafgaande registratie aan het programma van de kaarthouder vereist, dan kan deze registratie worden gedaan door de desbetreffende kaarthouder via een formulier dat door hem/haar ingevuld moet worden zodat de persoonlijke gegevens doorgegeven kunnen worden aan de organisatoren en de financiële partners die de kaarten promoten. 

2.4 Bij registratie wordt aan leden een persoonlijke numerieke code (MilleMiglia-code) verstrekt die moet worden opgegeven bij het boeken van vluchten en het inchecken op de luchthaven om te zorgen voor bijschrijving van het betreffende aantal miles. De persoonlijke numerieke code die elk lid identificeert, is gekoppeld aan een account waarop verdiende miles worden bijgeschreven: (i) vanwege daadwerkelijk gemaakte (d.w.z. 'gevlogen') vluchten met Alitalia met betaalde vliegtickets (niet rewardtickets), (ii) vanwege daadwerkelijk gemaakte vluchten met partnerluchtvaartmaatschappijen met betaalde vliegtickets (niet rewardtickets), (iii) vanwege het gebruik van goederen en/of diensten die worden geleverd door de organisatoren, en (iv) vanwege de aankoop van producten en het gebruik van goederen en/of diensten die door andere partners worden geleverd, in overeenstemming met de voorwaarden die worden vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. 

2.5 Leden ontvangen op hun eigen e-mailadres een PIN en specifieke instructies om toegang te krijgen tot hun speciale diensten. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van hun eigen pincode en de organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik daarvan. 

2.6 Leden krijgen hun MilleMiglia-kaart met hun persoonlijke gegevens en persoonlijke numerieke code afzonderlijk toegezonden na hun eerste vlucht met Alitalia en/of een partner, of na hun eerste aankoop bij een partnermaatschappij. De MilleMiglia-kaart wordt afzonderlijk uitgegeven en geregistreerd op naam van elk lid, dat ook haar enige houder en gebruiker zal zijn. Deze kaart blijft eigendom van de organisatoren en moet worden teruggegeven als dit door hen wordt verzocht of indien de deelnemer zich terugtrekt uit het programma. Wanneer de MilleMiglia-kaart kwijtgeraakt, gestolen of beschadigd is, dient het lid het klantencentrum hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Het klantencentrum kan dan de kaart opnieuw uitgeven of het betreffende account sluiten en een nieuw account openen waarnaar het totale tegoed van verdiende miles zal worden overgedragen. In dat geval ontvangt het lid een nieuwe code, een nieuwe MilleMiglia-kaart en een nieuwe PIN. De organisatoren zijn echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor frauduleus gebruik van de kwijtgeraakte of gestolen MilleMiglia-kaart. Als een PIN is kwijtgeraakt, dient het lid contact op te nemen met het klantencentrum. Dat zal dan een nieuwe PIN uitgeven en deze verzenden naar het e-mailadres dat is verstrekt door het lid. Leden kunnen ook hun eigen PIN opvragen met behulp van de herkenningsfunctie op de website www.alitalia.com. Daartoe dienen leden er altijd voor te zorgen dat hun geregistreerde e-mailadres en andere gegevens up-to-date zijn. Leden dienen om veiligheidsredenen nadat zij hun oude PIN hebben opgevraagd, die te wijzigen met behulp van de geleverde functie voor het updaten van gegevens op de website www.alitalia.com

2.7 Elke registratie wordt uitgevoerd op naam van één enkel lid en vereist dat het lid zijn of haar eigen persoonsgegevens verstrekt en alle wijzigingen daarin meldt via de website of door contact op te nemen met het klantencentrum. Elk lid garandeert de juistheid van alle informatie die wordt verstrekt aan de organisatoren en is hiervoor als enige verantwoordelijk. Het is niet toegestaan om meerdere mensen onder dezelfde persoonlijke numerieke code of hetzelfde account te registreren, tenzij uitdrukkelijk in de huidige voorwaarden bepaald en op de website en/of in de programma-informatie vermeld. Als er meerdere codes of accounts zijn geregistreerd voor hetzelfde lid zullen de organisatoren, nadat zij het betreffende lid hiervan in kennis hebben gesteld, het tegoed van de verdiende miles dan overdragen naar één enkele account en de overige accounts sluiten. In een dergelijk geval zullen miles met betrekking tot dezelfde vlucht/service die zijn bijgeschreven op meerdere accounts gemaakt op naam van hetzelfde lid slechts eenmaal worden bijgeschreven op de enige geldige account. 

2.8 Accounts van leden zijn strikt persoonlijk en in hun naam, wat betekent dat het voor hen mogelijk is om miles te ontvangen en gebruiken die exclusief door hen zijn verdiend en niet door anderen, met inbegrip van eventuele erfgenamen.

2.9 De aankoop en overdracht van miles tussen verschillende accounts is niet toegestaan anders dan zoals uitdrukkelijk is voorzien in de huidige voorwaarden en vermeld op de website en/of in de programma-informatie.

2.10 Leden die waren geregistreerd voor eerdere MilleMiglia-programma's zullen automatisch worden geregistreerd voor het nieuwe programma, onverminderd hun recht op annulering van hun lidmaatschap. Leden kunnen zich op elk moment vóór het verstrijken van hun lidmaatschap uit het programma terugtrekken. In dat geval zullen de leden gebruik kunnen maken van de tot dat moment verdiende miles om aanspraak te maken op een reward; mogelijke resterende miles komen ten tijde van opzegging te vervallen. Leden mogen zich alleen uit het programma terugtrekken door middel van schriftelijke kennisgeving van opzegging - met een verwijzing naar hun persoonlijke cijfercode en een bijgevoegd ondertekend document - verzonden naar het e-mailadres Privacy@alitalia.com

2.11 Leden mogen hun miles op geen enkele manier verkopen of verhandelen, behalve indien uitdrukkelijk bepaald in de huidige voorwaarden en vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. Noch mogen leden de voordelen verkregen door het programma verkopen of verhandelen, behalve indien uitdrukkelijk bepaald in de huidige voorwaarden en vermeld op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. 

2.12 De organisatoren behouden zich het recht voor promotie-initiatieven aan te bieden aan specifieke groepen klanten. Door deel te nemen aan dergelijke promotie-initiatieven kan de klant een aantal voordelen verkrijgen in aanvulling op die welke worden geboden door het programma. 

2.13 Programmaleden kunnen zich abonneren op de sociale inlogdienst, waarmee zij toegang krijgen tot alle MilleMiglia-services via de toegangscodes van hun favoriete sociale netwerk. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt wanneer men zich abonneert op de dienst worden door de organisatoren verzameld en geregistreerd op papier, in elektronische vorm en/of per computer en/of in digitale indelingen, beveiligd en verwerkt met de geschikte middelen voor het waarborgen van de veiligheid en vertrouwelijkheid in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

ART. 3 - GEDRAGSREGELS EN SANCTIES

3.1 Deelname aan het programma door leden is onder voorbehoud van de inachtneming van alle voorwaarden en gedragsregels als bedoeld in de huidige voorwaarden. 

3.2 Het is leden in het bijzonder verboden zich te gedragen op een manier die onjuist, aanstootgevend, respectloos of beledigend is tegenover werknemers van de organisatoren of partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma, bedrijven of andere rechtspersonen, of zich op enige wijze ongepast te gedragen aan boord van een vliegtuig of in zones voorbehouden aan leden, of instructies weigeren op te volgen die zijn gegeven door medewerkers van de luchtvaartmaatschappij of partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma, bedrijven of andere rechtspersonen. 

3.3 Leden mogen de gegevens met betrekking tot hun deelname aan het programma op geen enkele manier vervalsen of wijzigen en mogen geen valse of misleidende informatie geven of valse of misleidende informatie verstrekken om voordelen te behalen waar ze geen recht op hebben.
3.4 Het is leden niet toegestaan miles en/of rewards te verkopen, ruilen, veilen of toe te kennen aan derden in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke verkoop, ruil, veiling of toekenning uitdrukkelijk is toegestaan onder de huidige voorwaarden. Elke tussenhandel in de verkoop of aankoop van miles en/of rewards, de ongeoorloofde aankoop van rewards en het ongeoorloofde gebruik van rewards zijn eveneens verboden.

3.5 Miles mogen onder geen enkele omstandigheid worden omgezet in contant geld. 

3.6 De organisatoren behouden het recht om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de accounts van leden te controleren, met name om te verifiëren dat miles goed zijn verdiend en uitgegeven en dat rewards goed worden gebruikt in relatie tot elk van de diensten geleverd door Alitalia en haar partners.

Bovendien behouden de organisatoren het recht om vergoedingen te eisen voor mogelijke schade of verlies veroorzaakt door onjuist gebruik van de kaart, miles of rewards. 

3.7 Elk misbruik of in gebreke blijven van de voorwaarden, en elke fraude of verkeerde voorstelling zal worden onderworpen aan de juiste administratieve en/of juridische acties door de bevoegde overheidsinstanties en de organisatoren. 

3.8 De organisatoren behouden het recht om een lid uit te sluiten van deelname aan het programma, de kaart terug te eisen, waaronder de Freccia Alata Per Sempre-kaart, om de verdiende miles die op het moment van kennisgeving nog ingelost moeten worden, te annuleren en alle eerder verkregen maar nog niet uitbetaalde rewards ongeldig te verklaren, indien de deelnemer niet voldoet aan alle voorwaarden van de huidige voorwaarden en/of zijn of haar gedrag niet voldoet aan de geldende wetgeving, met de AVV (Algemene Voorwaarden voor goederenvervoer) van de luchtvaartmaatschappij, die van haar partnermaatschappijen en, meer algemeen, met andere toepasselijke verordeningen of voorschriften, of, indien een dergelijke handelwijze schade veroorzaakt aan de initiatiefnemers of partners. Bovendien zijn de organisatoren bevoegd om de MilleMiglia-kaart van het lid voor zolang als nodig is op te schorten om onderzoek uit te kunnen voeren wanneer er een objectief bewijs is gevonden. Terwijl dit onderzoek nog in volle gang is, mag het betrokken lid mogelijk geen miles gebruiken of genieten van de voordelen en diensten die verband houden met het programma.

ART. 4 - PROGRAMMAPARTNERS

Bijlage A, de website www.alitalia.com en/of het programma-informatieverslag met een lijst van partners. De lijst is onderhevig aan wijzigingen. De organisatoren zullen leden tijdig in kennis stellen van eventuele wijzigingen in de bovengenoemde lijst. Deze wijzigingen leiden niet tot het verlies van miles die zijn verdiend door gebruik te maken van de diensten van een partner die is verwijderd uit de lijst.

ART. 5 – MILES

5.1 Miles is de standaard berekeningseenheid die wordt gehanteerd voor het programma door de organisatoren. Leden verdienen miles op vluchten van het bedrijf en op die van partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma, evenals door de aanschaf van goederen en diensten van de organisatoren en commerciële partners. Leden verdienen miles van alle vluchten en code-sharevluchten die worden uitgevoerd door SkyTeam Airlines, evenals code-sharevluchten van Alitalia met andere partnerluchtvaartmaatschappijen. Er worden geen miles verdiend met vluchten die uitgevoerd worden door Alitalia en/of andere partnerluchtvaartmaatschappijen die code-shared zijn met luchtvaartmaatschappijen die geen partner zijn van het programma. 

5.2 Het aantal miles dat wordt verdiend met de vluchten wordt berekend op basis van het door IATA gehanteerde aantal directe mijlen (Ticketed Point Mileage of TPM) of het minimum aantal mijlen dat wordt voorzien door het programma tussen de luchthavens van vertrek en bestemming van de vlucht en op de gebruikte boekingsklasse en op de geselecteerde tariefsoort, die overeenkomt met het geselecteerde tariefniveau. Voor vluchten die bestaan uit meerdere trajecten worden miles bijgeschreven op basis van de afzonderlijke trajecten. Het aantal miles dat wordt bijgeschreven, wordt opgegeven in de tabellen met verdiende miles bekendgemaakt op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie, die wordt geüpdatet op het moment dat het ticket voor elk traject is gebruikt. De inhoud van deze tabellen is alleen geldig gedurende de periode die wordt vermeld op de website www.alitalia.com. Diensten en producten aangeboden door partnerbedrijven en die in aanmerking komen voor het sparen van miles worden getoond op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.
5.3 Om miles automatisch te laten bijschrijven, zijn leden verplicht om hun persoonlijke cijfercode te melden bij het boeken van vluchten en moeten ze hun MilleMiglia-kaart laten zien bij het inchecken op de luchthaven. Het is wellicht niet mogelijk om miles automatisch bij te schrijven op bepaalde luchthavens. Als miles niet automatisch worden bijgeschreven, hebben leden recht op Latere creditering mits zij hiertoe een verzoek hebben ingediend binnen een termijn van vier (4) maanden na het maken van de vlucht waarop de miles betrekking hebben, zoals gespecificeerd op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. Indien de diensten of producten van een commerciële partner worden gebruikt, moeten de leden hun persoonlijke numerieke code melden bij het boeken van de dienst of de aankoop van het product. Als voor diensten of producten die worden aangeboden door een partner geen miles worden bijgeschreven, dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met het klantencentrum van de partner.

5.4 Als een lid ook geregistreerd is bij een loyaliteitsprogramma van een andere luchtvaartmaatschappij en met die luchtvaartmaatschappij vliegt, krijgt hij/zij geen dubbele miles bijgeschreven op de accounts van beide programma's. Als de organisatoren vaststellen dat een lid op frauduleuze wijze dubbele miles heeft verkregen, behouden zij zich het recht voor om de onterecht bijgeschreven miles ongeldig te verklaren en het lid uit te sluiten van het programma, eerder gekregen rewards die nog niet zijn gebruikt te annuleren en recht op vergoeding van schade te eisen. 

5.5 Gekochte, maar niet gebruikte tickets komen niet in aanmerking voor miles. Miles als gevolg van het gebruik van luchtvaartdiensten worden pas bijgeschreven op het account van het lid nadat de vluchten daadwerkelijk zijn gemaakt.

5.6 Eventuele vluchten aangekocht door leden maar gebruikt door anderen komen niet in aanmerking voor miles.

5.7 De organisatoren behouden zich het recht voor om promotie-initiatieven of specifieke overeenkomsten aan te gaan waarmee miles kunnen worden toegekend op andere gronden en ter aanvulling op die welke zijn vastgesteld in deze voorwaarden; deze zullen aangekondigd worden op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. 

5.8 Miles die zijn verkregen na gebruik van diensten of producten van commerciële partners worden beheerd door de regels die door deze partners bekend worden gemaakt en die meestal worden geplaatst op hun websites (zie de links in Bijlage A). 

5.9 Er kunnen geen miles worden verdiend met vluchten die als reward worden gemaakt. 

5.10 Er kunnen geen miles worden verdiend bij sommige speciale tarieven en/of boekingsklassen op vluchten van de luchtvaartmaatschappij en bij diensten of producten van de organisatoren en/of partners met bijzonder gereduceerde tarieven/prijzen. De organisatoren behouden zich echter het recht voor om miles toe te kennen voor deze speciale tarieven/prijzen tijdens specifieke promotiecampagnes, waarover de leden naar behoren op de hoogte zullen worden gesteld. 

5.11 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op voordelen die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van de Exclusieve Clubs en er kunnen geen miles worden verdiend met vluchten die gratis zijn of die meer dan 40% korting bieden op het toepasselijke tarief (exclusief belastingen en toeslagen) en/of die worden geïdentificeerd door de kortingscodes ID en AD. Miles voor dergelijke vluchten die zijn gecrediteerd, zullen worden geannuleerd.

5.12 Er worden geen miles gecrediteerd voor vluchten met luchtvaartmaatschappijen die geen programmapartners zijn, zelfs niet als deze oorspronkelijk zijn geboekt via de luchtvaartmaatschappij of voor een ticket dat is uitgegeven voor de luchtvaartmaatschappij. Als echter één van de vluchten van de luchtvaartmaatschappij binnen 36 uur voor vertrek wordt geannuleerd en de vlucht wordt omgeboekt naar een luchtvaartmaatschappij die geen programmapartner is, heeft het lid nog steeds recht op het sparen van miles voor die vlucht. 

5.13 Chartervluchten komen niet in aanmerking voor miles. 

5.14 Programmapartners zijn de enige partijen die verantwoordelijk zijn voor de voorwaarden voor het toekennen van miles na het gebruik van hun diensten of de aankoop van hun producten en het desbetreffende tegoed. Leden die gebruik willen maken van diensten of producten van partners dienen de op dat moment toepasselijke voorwaarden te controleren bij de partners. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diensten of producten die worden aangeboden door hun partners. Eventuele klachten daarover moeten rechtstreeks aan de betreffende partners worden gericht. 

5.15 Miles kunnen niet worden verhandeld door leden of worden omgezet in contant geld. Elke tussenhandel in de verkoop of aankoop van miles of in de overdracht van miles is uitdrukkelijk niet toegestaan en de ongeoorloofde aankoop van miles is eveneens verboden.

5.16 Miles die door leden zijn verdiend, worden gespecificeerd in hun respectievelijke overzichten die kunnen worden bekeken op de website www.alitalia.com. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van hun overzicht en eventuele klachten worden alleen geaccepteerd indien zij betrekking hebben op activiteiten in de maand voorafgaand aan de datum van de klacht. Een overzicht wordt één maand na de laatste activiteit geacht te zijn goedgekeurd. In ieder geval behouden de organisatoren zich te allen tijde het recht voor om geen miles toe te kennen of om miles te annuleren die ten onrechte zijn toegewezen. 

5.17 In geval van een gratis upgrade naar een hogere boekingsklasse, om operationele redenen toegewezen door de luchtvaartmaatschappij of een van de partnerluchtvaartmaatschappijen, zal aan leden het aantal miles overeenkomstig de boekingsklasse vermeld op het ticket en niet zozeer de daadwerkelijk gevlogen klasse, worden toegekend. 

5.18 Na vierentwintig (24) maanden, gedurende welke het lid geen enkele activiteiten heeft uitgevoerd waarmee miles worden gespaard, zullen de organisatoren de miles op het account van het lid als verlopen beschouwen en annuleren. Leden zijn verantwoordelijk voor het controleren van de vervaldatum van hun eigen miles. De organisatoren zijn niet verplicht om melding te maken van de annulering van miles ingevolge de bovenstaande bepalingen. 

5.19 Leden kunnen miles sparen voor dit programma totdat dat eindigt op 31 december 2017. Beloningen kunnen worden ingewisseld door leden tot en met 31 januari 2018 en worden toegekend aan de rechtmatige eigenaar met uitzondering van rewards die bij het lid thuis moeten worden geleverd, in welk geval de voorwaarden van toepassing zijn die worden vermeld op de pagina's met betrekking tot deze initiatieven op de website www.alitalia.com en millemigliagallery.com.

ART. 6 – VERDIENDE MILES VAN VLUCHTEN DOOR KINDEREN VAN LEDEN

6.1 Leden met kinderen tussen de 2 en 13 jaar oud kunnen miles sparen op hun eigen account voor vluchten die hun kinderen hebben gemaakt met Alitalia. 

6.2 Elk kind tussen de 2 en 13 jaar oud kan worden gekoppeld aan de MilleMiglia-code van slechts één ouder, met voorafgaande instemming en toestemming van de andere ouder. 

6.3 Elk lid kan, als ouder, tevens meer dan één kind aan zijn/haar account laten koppelen.
6.4 Om dit programma te activeren, moet de ouder het formulier op de website www.alitalia.com invullen. Het toewijzen van een identificatiecode aan het kind en het activeren van het promotie-initiatief in het systeem kan tot 30 dagen in beslag nemen, terwijl de nodige controles worden verricht. Wanneer het e-mailadres dat het lid verstrekt op het moment van registratie verschilt van het adres in de ledendatabase van het programma zal het laatst verstrekte e-mailadres het vorige adres vervangen. Het nieuwe e-mailadres wordt gebruikt voor alle toekomstige communicatie met de organisatoren. 

6.5 Het aantal miles dat het kind verdient voor elke vlucht, wordt alleen bijgeschreven op het account van de ouder (lid) waaraan het kind is gekoppeld en uitsluitend voor vluchten die plaatsvinden nadat de aan het kind toegewezen identificatiecode is opgegeven en alleen wanneer aan de regels wordt voldaan van het MilleMiglia-programma die ten tijde van de vlucht van kracht zijn, tot een maximum van 100% van de gevlogen miles die benodigd zijn om een reward te ontvangen (= basismiles), zelfs indien de vlucht een hoger aantal miles heeft. Er kunnen geen miles worden verdiend met vluchten gemaakt door kinderen bij actietarieven waarmee tot maximaal 100 miles zijn te verdienen. 

6.6 De miles die worden verdiend met vluchten die zijn gemaakt door kinderen kunnen nooit worden gebruikt voor het verkrijgen of vernieuwen van het lidmaatschap van de Exclusieve Clubs. 

6.7 Ouders kunnen geen promotionele miles verdienen met vluchten die zijn gemaakt door hun kind. Vluchten van het kind zijn niet inbegrepen in de promotie-initiatieven aangeboden of gestart door het MilleMiglia-programma of door de organisatoren. 

6.8 Miles worden officieel bijgeschreven op het account van de ouder, of het kind nu zonder begeleiding, met de ouders of met een derde partij vliegt. Als miles niet worden bijgeschreven, is Latere creditering mogelijk door middel van een formele eis die voldoet aan de huidige voorwaarden.

6.9 Op de 14de verjaardag van het kind wordt de koppeling van het kind aan het account van de ouder automatisch beëindigd. Voor de eerste vlucht kan de ouder of de persoon met ouderlijk gezag het kind inschrijven bij het programma door de identificatiecode van het kind te verstrekken. Vanaf dat moment verandert de identificatiecode van het kind in zijn of haar persoonlijke MilleMiglia-code en worden alle miles direct bijgeschreven op zijn of haar persoonlijk account.

6.10 Voor kinderen jonger dan 18 jaar is de registratie bij het MilleMiglia-programma en het versturen van persoonlijke informatie onderworpen aan de toestemming en de verantwoordelijkheid van ouders of personen met het ouderlijk gezag. 

6.11 De organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele onjuiste informatie die wordt verstrekt door de leden, die strafbaar is op grond van de artikelen 483, 495 en 496 van het Italiaanse wetboek van strafrecht en de toepasselijke speciale wetgeving.

ART. 7 – BETALING VAN BIJDRAGEN TER VERKRIJGING VAN REWARDS

7.1 Om het benodigde aantal miles te bereiken voor het verkrijgen van een van de rewards van het programma, kunnen leden miles kopen, deze als geschenk ontvangen van andere deelnemers aan het programma of deze overgedragen krijgen van andere deelnemers aan het programma tegen een vergoeding. Overeenkomstig de bepaling van art. 3 van het Italiaans presidentieel decreet van 26 oktober 2001 zijn deze rechten onderworpen aan een maximum van 75% van het aantal miles dat nodig is om een reward te verkrijgen. Dit aantal wordt weergegeven in de tabellen op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. Met andere woorden, voor het verkrijgen van een reward, moet een lid tenminste 25% van het aantal Miles dat nodig is voor de reward verdienen.

7.2 Leden die zich op juiste wijze hebben geregistreerd voor het programma kunnen miles kopen voor, geven aan of overdragen aan zichzelf of andere geregistreerde leden van het programma door naar het MilleMiglia-gedeelte van de website www.alitalia.com te gaan, waar zij toegang hebben tot het portaal van Points International Ltd. Dit is een bedrijf dat door de organisatoren geautoriseerd is krachtens een specifieke overeenkomst het aankopen/overdragen van miles te beheren. Het hoofdkantoor van dit bedrijf bevindt zich in de Canadese provincie Ontario (hierna aangeduid als 'Points.com').

ART. 8 - REWARDS

A - VLIEGTICKETS


8.1 Leden kunnen rewards aanvragen voor vluchten die worden uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij en door partnerluchtvaartmaatschappijen van het programma. Er kunnen geen rewards worden aangevraagd voor code-sharingvluchten die worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die geen programmapartners zijn. Alle andere informatie met betrekking tot bovenstaande vluchten en andere rewards is beschikbaar op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.

8.2 Bestemmingen waarvoor, en procedures waarmee rewards kunnen worden aangevraagd, zijn opgenomen in de betreffende rewardstabellen die bekendgemaakt zijn op de website www.alitalia.com, waar het aantal miles nodig voor elke bestemming, voor elke boekingsklasse en voor elk soort reward ook is aangegeven.

8.3 Rewards kunnen worden toegekend aan leden of aan andere personen aangegeven door de leden. Reward-tickets kunnen niet worden geruild of verkocht. 

8.4 Na het verdienen van het vereiste aantal miles, kunnen leden een beloningsvlucht (rewardvlucht) boeken door het MilleMiglia-gedeelte van de Alitalia-website www.alitalia.com te bezoeken of door contact op te nemen met de klantenservice onder vermelding dat hun boeking betrekking heeft op een reward. Boekingen van reward-vluchten kunnen niet worden gedaan via de luchtvaartmaatschappij-reisbureaus of ticketkantoren of via reisbureaus van derden. 

8.5 Boekingen worden automatisch geannuleerd als het rewardvluchtticket niet wordt uitgegeven binnen de termijn die is aangegeven op het moment van boeking. 

8.6 Luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen en andere bijkomende kosten met betrekking tot de reward, zoals beschreven op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie, zullen altijd bij de leden in rekening worden gebracht. 

8.7 Eventuele rewards die worden aangevraagd door de klantenservice te bellen, worden elektronisch verzonden. Luchthaven- en brandstoftoeslagen moeten per creditcard worden betaald. Leden kunnen een reward ook ophalen door rechtstreeks naar een van de ticketbureaus van de luchtvaartmaatschappij te gaan na het maken van hun boeking via de klantenservice. In dergelijke gevallen kunnen de luchthaven- en brandstoftoeslagen ook contant worden betaald en er moet mogelijk een uitgiftevergoeding worden betaald. 

8.8 In het geval dat de eiser die de reward aanvraagt niet de houder van de MilleMiglia-account is, zal bij uitgifte van de reward een kopie van het ticket worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het registratieformulier van het lid van wie het account is om te bevestigen dat hij of zij bereid is om een rewardticket aan een begunstigde te geven en om te bevestigen dat het adres dat is opgegeven door de begunstigde juist is. Indien er geen e-mailadres is opgegeven in het registratieformulier van het lid (accounthouder), is het niet mogelijk om rewards uit te keren aan andere begunstigden dan de accounthouder. 

8.9 In het geval dat de reward is afgegeven aan een begunstigde of klant die geen MilleMiglia-accounthouder is, dient de begunstigde of klant de noodzakelijke documentatie voor de reward te kunnen overleggen: reisticket, persoonlijk identificatiebewijs, een geschreven machtiging, ondertekend door de MilleMiglia-accounthouder en een kopie van het identificatiebewijs van het accounthouder en van de MilleMiglia Card. 

8.10 Het aantal zitplaatsen aan boord van de vluchten van de luchtvaartmaatschappij die zijn gereserveerd voor reward-begunstigden is beperkt en de beschikbaarheid van rewards kan variëren naar gelang de datum, het seizoen en de bestemming. Vanaf de datum dat de verkoop van stoelen op een bepaalde vlucht begint tot het moment dat de stoelen zijn uitverkocht, garanderen de organisatoren dat ten minste twee (2) reward-stoelen beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van reward-stoelen op vluchten van partnerluchtvaartmaatschappijen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren, maar onder die van de partnerluchtvaartmaatschappij.

8.11 Bij iedere reward is het toegestaan om maximaal twee (2) keer over te stappen op luchthavens die tussen het punt van vertrek en de plaats van bestemming liggen. Aangevraagde tussenstops door passagiers zijn niet toegestaan. Voor reisschema's waarbij gebruik wordt gemaakt van meer dan één SkyTeam-luchtvaartmaatschappij moet u de relevante beloningstabel van het SkyTeam raadplegen die beschikbaar is op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie.

8.12 Personen die profiteren van specifieke tariefkortingen (zoals minderjarigen, studenten, gepensioneerden, enz.) hebben geen recht op enige vermindering van het aantal miles dat benodigd is voor rewards. Zij hebben recht op dezelfde rewards bij besteding van hetzelfde aantal miles als de andere leden. 

8.13 Onder geen beding zullen miles die zijn besteed aan rewards weer worden gecrediteerd naar het account van het lid. Rewardtickets zijn geldig voor de duur van twaalf (12) maanden vanaf de datum van afgifte; dit kan niet worden verlengd. 

8.14 De organisatoren behouden zich het recht voor om ter promotie rewardtickets aan te bieden met een beperkte looptijd van minder dan twaalf (12) maanden. Verlopen beloningen kunnen niet worden vervangen of gewijzigd. 

8.15 Reward-tickets kunnen op elke wijze worden gewijzigd (wat betreft datum/tijd, bestemming, begunstigde en/of route en/of vervoerder), zolang dit gebeurt binnen de geldigheidsduur van de reward (indien de begunstigde wordt gewijzigd, kan beschikbaarheid van de eerder toegewezen stoel niet worden gegarandeerd). Wijzigingen worden gemaakt in ruil voor een contante betaling of een aftrek in miles (het van toepassing zijnde bedrag/aantal kan worden gevonden op de website www.alitalia.com) indien vereist door het type reward. Indien er door een wijziging in de route miles resteren, gaan deze verloren en worden deze in geen enkele omstandigheid weer bijgeschreven naar of teruggegeven aan het lid. Alle wijzigingen dienen te worden aangebracht door de MilleMiglia-klantenservice. Eventuele wijzigingen die door andere kantoren van de organisatoren, de luchtvaartmaatschappij, of reisbureaus van derde partijen, of andere luchtvaartmaatschappijen worden aangebracht, zijn niet toegestaan.

8.16 Wijzigingen van de route en/of begunstigde van een gedeeltelijk gebruikte ticket kunnen alleen worden gemaakt tegen betaling van een vergoeding, zoals vermeld op de website www.alitalia.com. Een dergelijke wijziging vereist allereerst dat de miles van de ongebruikte terugvlucht(en) worden gecrediteerd naar de account van het lid en dat vervolgens een overeenkomstige enkele ticket wordt afgegeven volgens de Rewards-tabel voor dit soort tickets. 

8.17 Rewards kunnen niet worden gebruikt bij andere luchtvaartmaatschappijen dan die welke staan vermeld op het ticket.

8.18 Geen wijziging van de begunstigde of vergoeding is toegestaan in het geval van een rewardticket dat afgegeven is en het daaropvolgende overlijden van het MilleMiglia-lid dat het ticket houdt.

8.19 De huidige Alitalia Algemene Vervoersvoorwaarden voor Passagiers en Bagage zijn van toepassing op de regels inzake aansprakelijkheid van vervoerders met betrekking tot vluchten voor de inwisseling van rewards (beschikbaar op de website www.alitalia.com). 

8.20 Voor andere aantallen miles dan die welke staan vermeld in de standaardtabel kunnen leden een rewardticket aanvragen met speciale voordelen/beperkingen, zoals deze regelmatig worden geadverteerd op de website www.alitalia.com en in de procedures voor het gebruik van deze rewards. 

8.21 De geschatte waarde van individuele rewards wordt bepaald op basis van de vluchttarieven geldend op het moment waarop rewards worden afgegeven. 


B - UPGRADES VAN DE BOEKINGSKLASSE

 

8.22 Als reward kunnen leden ook verzoeken om een upgrade van de reisklasse voor tickets die zijn aangeschaft voor vluchten (afzonderlijke trajecten) die worden uitgevoerd door de Luchtvaartmaatschappij. De mogelijkheid tot upgraden is echter afhankelijk van de daadwerkelijke beschikbaarheid van rewardstoelen aan boord van het vliegtuig in de hogere klasse. Deze stoelen zijn in aantal beperkt. De procedures en boekingsklassen waarvoor een upgrade mogelijk is en het aantal miles dat nodig is voor het verkrijgen van een upgrade worden gespecificeerd op de betreffende pagina's van de website www.alitalia.com en in de programma-informatie. Verzoeken om upgrades kunnen alleen worden gedaan nadat het ticket is uitgegeven en binnen de gestelde tijdsperiode en conform de toepasselijke procedure. De begunstigde van de service kan het lid zijn, en/of een door het lid aangegeven persoon die in het bezit is van een betaald ticket. Upgrades op de wachtlijst zijn niet toegestaan. Miles die zijn gebruikt voor upgrades worden niet terug gecrediteerd en er zijn geen wijzigingen van de route en/of de datum en/of de begunstigde toegestaan voor upgrades die reeds zijn bevestigd. Miles ingewisseld voor vluchten waarop een upgrade was verkregen, komen overeen met het aantal toegekend voor die vlucht in Economy-klasse. De voorwaarden van het oorspronkelijke ticket blijven geldig in het geval van een upgrade. 


C - LIEFDADIGHEID

 

8.23 Leden kunnen verdiende Miles gebruiken om een donatie te doen aan een Vereniging die deelneemt aan het MilleMiglia-liefdadigheidsprogramma door de instructies op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie op te volgen. Gedoneerde miles kunnen onder geen enkele omstandigheid worden omgezet in contant geld voor een restitutie, noch gecrediteerd worden naar het account van het lid, noch beschikbaar worden gesteld aan het lid voor hergebruik door het lid. De tijden en procedures voor het gebruik van dit soort rewards staan aangegeven op de Alitalia-website en dienen door de leden nauwkeurig te worden gelezen. 


D – MILLEMIGLIA GALLERY

 

8.24 Leden van het MilleMiglia-programma kunnen verdiende Miles inwisselen voor reward-items en -diensten uit de online catalogus MilleMiglia Gallery die beschikbaar is op de website www.millemigliagallery.it. Eventuele algemene voorwaarden voor het aanvragen van dergelijke rewards en informatie over alle rewards in de catalogus staan aangegeven op de galerij-webpagina en moeten zorgvuldig worden gelezen door leden.

E – CASH & MILES

 

8.25 Leden van het MilleMiglia-programma kunnen verdiende Miles gebruiken voor een korting bij de aanschaf van vliegtickets tegen openbare tarieven. De waarde van de korting is afhankelijk van het aantal miles dat wordt gebruikt. Kortingen zullen uitsluitend van toepassing zijn op vluchten uitgevoerd door Alitalia in het Alitalia-netwerk (exclusief code-sharingvluchten) en meer in het bijzonder op de totale prijs van het vervoerbewijs (inclusief luchthavenheffingen, toeslagen en andere heffingen) met een minimum van EUR 25,00 (gelijk aan 5.000 miles) tot een maximum van 25% van de totale prijs. Cash & Miles is verkrijgbaar in een aantal munteenheden, zoals beschreven in de tabellen op de website www.alitalia.com, voor de aankoop van tickets onder de voorwaarden omschreven op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. 

8.26 Miles toegekend voor vluchten gekocht met behulp van de Cash & Miles-aanbieding zijn vermeld in de voorwaarden van het MilleMiglia-programma op basis van het gekochte tarief. Voor alle zaken die niet uitdrukkelijk in de huidige voorwaarden zijn vermeld, verwijzen we u naar de Algemene voorwaarden van de promotie, die beschikbaar zijn op de website www.alitalia.com


F - WAARDEBONNEN, VOUCHERS EN ANDERE REWARDS

 

8.27 MilleMiglia-waardebonnen en -vouchers worden beschouwd als reward. 

8.28 De organisatoren behouden zich het recht voor om andere rewards of andere mogelijkheden om miles te gebruiken aan te bieden, onder de betreffende bepalingen en voorwaarden op de Alitalia-website. Tevens behouden zij het recht om promotionele initiatieven voor beperkte periodes of uitsluitend voor leden die behoren tot de exclusieve clubs, te bepalen.

ART. 9 – EXCLUSIEVE CLUBS

9.1 Leden die het vereiste aantal kwalificatiemiles of kwalificatievluchten verdienen dat staat aangegeven op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie worden automatisch gratis ingeschreven bij de 'Ulisse Club', de 'Freccia Alata Club' of de 'Freccia Alata Plus Club'.

Kwalificatiemiles kunnen elk jaar van het programma van 1 januari tot 31 december worden verdiend door gebruik te maken van diensten die worden aangeboden door de luchtvaartmaatschappij, de SkyTeam-luchtvaartmaatschappijen of andere partnerbedrijven, waar dit specifiek wordt aangegeven. Lidmaatschap van een Exclusieve Club impliceert de toekenning door de luchtvaartmaatschappij van de voordelen die worden gespecificeerd op de website www.alitalia.com en/of in de programma-informatie. De organisatoren behouden zich het recht voor om deze voordelen naar eigen goeddunken te wijzigen gedurende de looptijd van het MilleMiglia-programma en zullen leden tijdig op de hoogte stellen. De organisatoren behouden zich ook het recht voor de status van Freccia Alata Plus Per Sempre te wijzigen en/of in te trekken voor zowel nieuwe als bestaande leden, waarbij leden ten minste 6 maanden van tevoren op de hoogte zullen worden gebracht. In aanvulling op het bovenstaande behouden de organisatoren zich het recht voor om bepaalde categorieën leden toe te staan om lid te worden van de Ulisse Club, de Freccia Alata Club of de Freccia Alata Plus Club in het kader van specifieke promotie-initiatieven. 

9.2 Inschrijving bij de Ulisse Club, de Freccia Alata Club en de Freccia Alata Plus Club is geldig tot 31 maart van het tweede jaar na het jaar waarin de kwalificatiemiles werden verdiend of de kwalificatievluchten werden gemaakt waarmee de lidmaatschapsstatus werd toegekend, behalve als nadrukkelijk een andere datum wordt vermeld in het kader van specifieke promotie-initiatieven. 

9.3 Het aantal vereiste kwalificatiemiles voor toegang tot de Exclusieve Clubs is simpelweg een drempelwaarde ter referentie en heeft geen invloed op de mogelijkheid om de verdiende miles te gebruiken voor het aanvragen van beloningen, aangezien de kwalificatiemiles niet in mindering worden gebracht op het account van het lid op het moment van toetreding tot de Exclusieve Club, tenzij anders wordt aangegeven in het kader van een specifiek promotie-initiatief. 

9.4 De lidmaatschapsstatus van de Ulisse Club, de Freccia Alata Club of de Freccia Alata Plus Club wordt toegekend vanaf het begin van de maand die volgt op de datum waarop het benodigde aantal miles voor toegang tot de clubs wordt erkend in de beheersystemen van het programma. 

9.5 De voordelen die verbonden zijn aan de Ulisse Club, de Freccia Alata Club en de Freccia Alata Plus Club worden niet toegekend aan leden van het MilleMiglia-programma in gevallen zoals omschreven in clausule 5.11. 

9.6 De organisatoren behouden het recht om leden te allen tijde kosteloos of tegen betaling van een vergoeding de gelegenheid te geven tot toetreding bij één of meer exclusieve clubs.

ART. 10 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

10.1 Gelet op de rol van Alitalia Loyalty S.p.A. als mede-organisator en beheerder van het programma, overeenkomstig art. 5 van presidentieel decreet 430/2001, zou Alitalia Loyality samen met Alitalia moeten worden gezien als de Mede-Beheerder van persoonlijke gegevens met betrekking tot klanten die zijn ingeschreven bij het MilleMiglia-programma, op grond van en ten behoeve van art. 28 van de privacywet (Wetsbesluit 196/2003, zoals nadien gewijzigd en aangevuld). De bovengenoemde bedrijven hebben een gelijk belang wat betreft de doelstellingen van het programma en gelijke beslissingsbevoegdheid over het beheer daarvan. 

10.2 Aangezien het voornaamste doel van Alitalia Loyality het beheren en ontwikkelen van services met betrekking tot het Programma om de loyaliteit onder de klanten te bevorderen is, is Alitalia Loyality door Alitalia als Gevensverwerker benoemd op grond van en ten behoeve van art. 29 van de privacywet, met name wat betreft de rol van Programmabeheerder en klantrelatiebeheerder. Evenzo is Alitalia door Alitalia Loyalty benoemd als de gegevensverwerker, met name wat betreft het beheer van infrastructuur, systemen en beveiliging. 

10.3 Alle persoonlijke gegevens die bij de registratie of later worden verstrekt, worden verwerkt door de Beheerders in overeenstemming met de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, met name in overeenstemming met het privacybeleid. 

10.4 Persoonsgegevens moeten worden verwerkt om de deelname van leden aan het programma te beheren, rewards aan de leden toe te wijzen, evenals andere voordelen en aanverwante diensten in verband met hun deelname aan het programma en hun status van kaarthouder, en andere gerelateerde services te leveren, in overeenstemming met de huidige regelgeving. De Beheerders zullen ook bepaalde categorieën gegevens verwerken die Leden verstrekken wanneer zij zich inschrijven voor het programma op de website www.alitalia.com. Deze informatie heeft betrekking op maaltijdvoorkeuren en toegewezen stoelen op vluchten die worden uitgevoerd door Alitalia of partners. Dankzij deze informatie ontvangen leden van het MilleMiglia-programma persoonlijke aanbiedingen. Door de gewenste opties te selecteren en zich te registreren voor het programma op de websitec www.alitalia.com geven leden hun toestemming aan de Beheerders om gegevens te gebruiken die wellicht informatie prijsgeven over hun gezondheidstoestand, godsdienst of etnische achtergrond (b.v. wanneer leden een diabetische maaltijd of een koosjer menu kiezen). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om een persoonlijke service te bieden aan leden. Gegevens kunnen soms worden doorgegeven aan externe dienstverleners (zoals personeel bij een incheckbalie die niet van Alitalia is), uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden. Het verstrekken van dergelijke gegevens is optioneel en het nalaten hiervan zal geen gevolgen hebben voor de inschrijving van leden en hun deelname aan het programma. 

10.5 De juiste uitvoering van de bovengenoemde gegevensverwerkende activiteiten houdt in dat persoonsgegevens van leden kunnen worden geraadpleegd door het verkooppersoneel van de Beheerders en door externe dienstverleners in het kader van het programma (bijvoorbeeld direct marketingbedrijven en marktanalisten, klantencentra, standaardiseringsbedrijven, IT-dienstverleners of dienstverleners op het gebied van klantenservice) voor doeleinden die strikt verband houden met en essentieel zijn voor het beheer van het programma en, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming door de leden, voor het doen van commerciële mededelingen. Het verkooppersoneel van de Beheerders treedt op als toezichthouders op de gegevens voor de houders, terwijl de externe dienstverleners zullen optreden als verwerkers van dergelijke gegevens. Een lijst van externe bedrijven die diensten verlenen die verband houden met het programma en die dienst doen als Verwerkers voor de verwerking van persoonsgegevens van leden, is verkrijgbaar ten kantore van de Beheerders. De Beheerders zullen ervoor zorg dragen dat de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de beginselen van noodzakelijkheid, rechtmatigheid, juistheid, gegevenskwaliteit en evenredigheid, en zullen de vertrouwelijkheid van gegevens verzekeren. Gegevens worden elektronisch, handmatig of in gedrukte vorm verwerkt. Verwerking zal bestaan uit gegevensvergelijking, classificatie, berekening en sortering in lijsten, in overeenstemming met de minimale beveiligingsvereisten ter bescherming van het vertrouwelijke karakter van het onderwerp waarop de gegevens betrekking hebben ('betrokkene') en om het risico te vermijden dat ongeautoriseerde derden toegang verkrijgen tot de gegevens. Alle gegevens, onderverdeeld in categorieën en/of clusters in geanonimiseerde vorm, kunnen worden gebruikt in de statistische analyses van de Beheerders om de marketingvoorkeuren van hun klanten te controleren. De Beheerders garanderen ook dat alle persoonlijke gegevens die betrekking hebben op Leden van het programma uitsluitend worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met deelname aan het Programma en voor het verzenden van organisatorische informatie aan leden met betrekking tot de status van hun Lidmaatschap en het eventueel vervallen van voordelen die gekoppeld zijn aan het programma. Alle gegevens die door leden zijn verstrekt bij inschrijving en/of op een later moment kunnen ook worden gebruikt, onder voorbehoud van toestemming door het lid, voor het verzenden van commerciële berichten en voor direct marketingdoeleinden, evenals, en altijd onder voorbehoud van toestemming door het lid, ten behoeve van profilering en marktonderzoek. Iedere openbaarmaking of verspreiding van gegevens die niet wettelijk vereist of uitdrukkelijk is toegestaan door de leden wordt hierbij uitgesloten. 

10.6 De website www.alitalia.com maakt gebruik van automatische systemen voor gegevenstracking die niet rechtstreeks worden beheerd door gebruikers (cookies). Cookies zijn strings van gecodeerde tekst die kunnen worden opgeslagen op de mobiele telefoon van de gebruiker (bij toegang tot de mobiele site) of de computer van de gebruiker, zodat ze op een later moment snel kunnen worden geïdentificeerd. Cookies voor een mobiele site slaan alleen gegevens met betrekking tot naam, achternaam en ticketnummer op. Computer cookies zijn daarentegen ontworpen om de bezochte website voor elke gebruiker te personaliseren zodat de gebruiker de website makkelijk kan gebruiken. Door bovendien te meten hoe vaak een gebruiker de verschillende webpagina's heeft bezocht, kunnen de geretourneerde resultaten worden geoptimaliseerd door voorrang te geven aan de informatie die het meest door de gebruiker wordt aangevraagd. Voor meer informatie en om op de hoogte te worden gehouden van en/of het huidige cookiebeleid te accepteren, raden wij u aan het privacydeel van de website www.alitalia.com te bezoeken. 

10.7 Persoonsgegevens zullen worden verwerkt gedurende de loop van het programma en daaropvolgende edities conform de voorwaarden van deze voorwaarden, en zullen nadat zij zijn verlopen en/of een lid zijn/haar lidmaatschap heeft beëindigd uitsluitend worden bewaard voor het afhandelen van klachten en administratieve/boekhoudkundige geschillen, afhankelijk van de wettelijke verjaringstermijn van de eisen van het lid. Persoonsgegevens zullen niettemin worden bewaard voor profilering of direct marketingdoeleinden voor een periode van ten hoogste 12 dan wel 24 maanden vanaf de datum waarop deze werden geregistreerd, tenzij zij effectief zijn geanonimiseerd om te voorkomen dat identificatie van de betrokken partijen mogelijk is, direct of indirect of door koppeling met andere databases. Alle persoonsgegevens waarvoor geen archivering nodig is in verband met het doel waarvoor zij werden verzameld en verwerkt, zullen worden verwijderd of geanonimiseerd door zowel de Beheerders als alle externe partijen waaraan zij zijn bekendgemaakt voor de bovengenoemde doeleinden. 

10.8 Bij registratie voor het programma moeten alle persoonsgegevens die zijn aangeduid met een sterretje (*) worden verstrekt met het oog op een volledige deelname aan het programma en bijbehorende initiatieven, en om te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Weigering om de vereiste persoonsgegevens te verstrekken, hetzij gedeeltelijk dan wel in hun geheel, tijdens de registratie of de gedurende de looptijd van het programma, kan de Beheerders en externe dienstverleners die handelen in het kader van het Programma weerhouden van een volledige uitvoering of het op correcte wijze voldoen aan alle verplichtingen die eruit voortvloeien. Aan de andere kant is het verstrekken van persoonsgegevens die niet worden aangeduid met een sterretje (*) optioneel en zal het niet verstrekken hiervan op geen enkele wijze effect hebben op de registratie van het lid en diens deelname aan het programma. 

10.9 Leden zullen worden voorzien van passende informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens die uitsluitend ten behoeve van het programma worden verzameld. Er zal afzonderlijk toestemming worden gevraagd voor alle doeleinden, indien de wet dit vereist. Met name hebben leden het recht om vrijuit hun keuzes met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens kenbaar te maken, waarbij zij tevens hun wensen kunnen vermelden met betrekking tot elk van de geïdentificeerde doeleinden, inclusief het verzenden van eventuele commerciële berichten en alle programma-informatie met uitzondering van organisatorische informatie betreffende de status van hun lidmaatschap en het vervallen van voordelen. Leden kunnen te allen tijde hun gegevens, aangegeven voorkeuren en verleende toestemmingen wijzigen, door hun MilleMiglia-profiel te updaten in het onderdeel gewijd aan het programma op de website www.alitalia.com of door contact op te nemen met het klantencentrum. 

10.10 Betreffende leden hebben te allen tijde recht om bevestiging te krijgen van het bestaan van hun persoonsgegevens, te weten wat de inhoud en herkomst hiervan is, de juistheid ervan te controleren of te verzoeken dat zij worden opgenomen, bijgewerkt of gecorrigeerd. Leden hebben ook het recht te verzoeken om verwijdering van gegevens of hun omzetting in een anonieme vorm, of om de blokkering van alle gegevens die zijn verwerkt in strijd met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en in alle gevallen om gegronde redenen bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Een dergelijk verzoek - waarop Alitalia in samenwerking met Alitalia Loyalty zal reageren - zal schriftelijk worden verzonden met handtekening en een bijgevoegde kopie van een geldig identiteitsbewijs, naar het e-mailadres privacy@alitalia.com. De Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming heeft een speciaal formulier nodig voor de 'uitoefening van het recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens' dat kan worden gedownload vanaf de website. 

10.11 Leden mogen zich alleen uit het programma terugtrekken door middel van schriftelijke kennisgeving van opzegging met een verwijzing naar hun persoonlijke cijfercode en een bijgevoegd ondertekend document verzonden naar het e-mailadres privacy@alitalia.com of via het klantencentrumfaxnummer +39 06 65627132/7133. Alle nog niet uitgegeven miles op het account zullen ten tijde van het sluiten van een lidmaatschapskaart worden geannuleerd.

ART. 11 - SCHORSING OF VOORTIJDIGE BEEINDIGING VAN HET MILLEMIGLIA-PROGRAMMA

11.1De organisatoren kunnen het programma schorsen of beëindigen vóór de vervaldatum vermeld in art. 5.19. Dit kan uitsluitend met gegronde reden, in overeenstemming met artikel 1989 e.v. van het Italiaans Burgerlijk Wetboek.

11.2 De organisatoren zullen de leden op de hoogte brengen van een tijdelijke schorsing van het programma of de vroegtijdige beëindiging daarvan via de website www.alitalia.com of in de programma-informatie. In geval van voortijdige beëindiging zullen de organisatoren zich naar beste vermogen inspannen om leden ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de beëindiging op de hoogte te brengen, terwijl de tijdelijke schorsing direct gemeld wordt na uitvoering daarvan, met dien verstande dat de organisatoren beide evenementen met passende tijdslimieten zullen doorgeven. 

11.3 In het geval van voortijdige beëindiging van het programma kunnen leden in ieder geval gebruikmaken van de miles om rewards aan te vragen binnen 6 maanden na de vroegtijdige beëindiging van het Programma. In het geval van voortijdige beëindiging van het programma kunnen leden niet gebruikmaken van de miles om rewards aan te vragen binnen de huidige programma-editie na 31 januari 2018, ongeacht de ingangsdatum van de voortijdige beëindiging van het programma omdat de hiervoor genoemde periode de deadline vertegenwoordigt voor de verzoeken om mogelijke rewards.

ART. 12 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN WETGEVINGSCONFLICTEN

12.1Voor alles wat niet uitdrukkelijk wordt voorzien of geregeld in deze voorwaarden wordt verwezen naar de relevante wetgeving, met speciale verwijzing naar Italiaans presidentieel decreet nr. 430 van 26 oktober 2001 (gepubliceerd in staatsblad nr. 289 van 13 december 2001) aangaande 'Regelingen betreffende de herziening van de regels voor wedstrijden en beloningsprogramma's, evenals lokale evenementen' op grond van art. 19, par. 4 van wet nr. 449 van 27 december 1997'.

12.2In geval van conflicten tussen de huidige voorwaarden en het bovengenoemde decreet, heeft het laatste voorrang. Bijlage A