OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU (PASAŻERÓW I BAGAŻU) LINII ALITALIA

Update of 10 October 2018

WSZYSTKIE KRAJE Z WYJĄTKIEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, WŁOCH, NIEMIEC, AUSTRII


 

ARTYKUŁ I

DEFINICJE

 

Warunki i definicje zastosowane w niniejszych Ogólnych warunkach przewozu (zwanych dalej O.W.P) znaczą, co następuje:

 

Alitalia

Alitalia oraz pojęcia „Spółka” lub „Linie lotnicze” oznaczają Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. z siedzibą w Fiumicino (RM), kod pocztowy 00054, Via Alberto Nassetti, Building Alfa; numer telefonu 06 65631; kod VAT, kod podatkowy i numer rejestracyjny w Registro delle Imprese di Roma 13029381004; numer koncesji transportu lotniczego I-L435; strona internetowa www.alitalia.com, IATA code „AZ”.

 

Alitalia CityLiner

oznacza firmę Alitalia CityLiner S.p.A., która jest kierowana i koordynowana przez wyłącznego udziałowca, firmę Alitalia. Jest ona zarejestrowana pod adresem Fiumicino (RM), kod pocztowy 00054, Piazza Almerico da Schio, Building Bravo; kod VAT, kod podatkowy i numer w rejestrze Registro delle Imprese di Roma to 01951990694, kod IATA „CT”. 

 

Strona internetowa spółki Alitalia

oznacza stronę internetową Linii lotniczych (www.alitalia.com), na której dostępne są wyżej wymienione O.W.P. oraz wszelkie inne przywoływane tu istotne informacje.

 

Obowiązujące przepisy

Oznaczają przepisy obowiązujące w transporcie powietrznym, których tekst lub streszczenie zamieszczono w części zatytułowanej „Obowiązujące przepisy” na stronie internetowej spółki Alitalia. Przepisy te nie stanowią części umowy przewozu i podlegają okresowo zmianom wprowadzanym przez kompetentne władze wykonawcze i ustawodawcze.

 

Autoryzowany agent

Oznacza przedstawiciela wyznaczonego przez spółkę Alitalia do sprzedaży usług transportu lotniczego pasażerom (na przykład biura podróży, witryny sprzedaży on-line itp.).

 

Bagaż

Oznacza artykuły, mienie oraz pozostałe przedmioty osobistego użytku pasażerów, konieczne lub odpowiednie do ubrania, użytku, komfortu lub wygody związanych z ich podróżą oraz które Alitalia zobowiązuje się przewieźć razem z pasażerami w ramach umowy przewozu. O ile nie wskazano inaczej, definicja bagażu obejmuje zarówno bagaż rejestrowany, jak i niedostarczony. Zwierzęta podróżujące z pasażerem uznawane są bagaż.

 

Przewoźnik

Oznacza osobę prawną realizująca transport lotniczy. Należy dokonać rozgraniczenia pomiędzy Przewoźnikiem marketingowym a Przewoźnikiem operującym. Przewoźnik marketingowy to przewoźnik wystawiający bilety i/lub występujący jako strona umowy przewozu (zawartej z pasażerem lub osobą działającą w imieniu pasażera), na podstawie której odbywa się albo jest postanowiony transport pasażera lub jego bagażu, ponoszący odpowiedzialność w przypadku niewykonania lub częściowego wykonania przedmiotowego przewozu. Przewoźnik operujący to każdy przewoźnik inny niż Przewoźnik marketingowy, który na podstawie umowy lub autoryzacji udzielonej przez Przewoźnika marketingowego dokonuje w całości lub częściowo przewozu.

 

Klient

Oznacza pasażera, który zakupił bilet lotniczy w celu odbycia podróży niezwiązanej z jego działalnością zawodową.

 

Dokumenty EMD, E-kupony, vouchery TCV

 Oznaczają dokumenty elektroniczne potwierdzone kwitem papierowym, powalające posiadającej je osobie na korzystanie z określanych regularnie usług Przewoźnika.

 

Taryfa

Oznacza publikowane taryfy spółki Alitalia dostępne poprzez kanały dystrybucyjne Linii lotniczych (Autoryzowani przedstawiciele, Centrum kontaktowe, kasy biletowe) lub opublikowane na Stronie internetowej spółki Alitalia. Taryfy wykazywane są w odpowiedniej rubryce biletu lotniczego. Taryfy podlegają szczegółowym restrykcjom i/lub warunkom – zwanym „Zasadami taryfowymi” – które dotyczą: (i) ważności biletu; (ii) rezerwacji i wystawienia biletu; (iii) zasad zwrotów biletu, które mogą spowodować zmianę postanowień niniejszych O.W.P. O zasadach taryfowych klient jest informowany podczas zakupu biletu, w zależności od metody zakupu: przez Autoryzowanych agentów, Centrum kontaktowe lub kasy biletowe albo, w przypadku zakupu online, za pośrednictwem Strony internetowej spółki Alitalia.

 

Przelot lub Podróż

Oznacza uzgodnioną trasę, na którą składa się jeden lub więcej odcinków.

 

IATA

Oznacza Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. Jest to organizacja handlowa skupiająca większość działających na świecie linii lotniczych. Szczegółowe informacje na temat IATA dostępne są na stronie www.iata.org.

 

ICAO

Oznacza Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Jest to agenda ONZ zajmującą się przepisami regulującymi cywilny ruch lotniczy. Szczegółowe informacje na temat ICAO dostępne są na stronie www.icao.int.

 

Pasażer

Oznacza każdą osobę niebędącą członkiem załogi latającej ani personelu pokładowego, odbywającą lub mającą odbyć podróż za zgodą spółki Alitalia, po uprzednim uiszczeniu stosownej opłaty za bilet.

 

Bagaż rejestrowany (albo bagaż dostarczony lub ładunek)

Oznacza bagaż lub zwierzę podróżujące z pasażerem, powierzone spółce Alitalia, na które Linie lotnicze wystawiły bilet bagażowy (tak zwany kwit bagażowy).

 

SDR (Special Drawing Rights – Specjalne prawa ciągnienia)

Oznacza umowną jednostkę walutową, stworzoną przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w celu uzyskania zunifikowanej waluty, która będzie mogła być wykorzystywana przy międzynarodowych transakcjach handlowych. Jej notowania zamieszczane są w ważniejszych publikacjach ekonomicznych oraz w Internecie.

 

Odcinek

Oznacza każdy krajowy, międzynarodowy i międzykontynentalny odcinek lotu.

 

Przerwa w podróży (przystanek)

Oznacza każdą planowaną przerwę w podróży na przystankach pośrednich (pomiędzy miejscem wylotu a miejscem przeznaczenia), wymienioną na bilecie lub w rozkładzie lotów Alitalia jako planowe przerwy w podróży w trakcie planowego lotu, lub zaistniałe z przyczyn operacyjnych i/lub bezpieczeństwa.

 

Bilet

Oznacza dokument wydany przez spółkę Alitalia lub w jej imieniu przez Autoryzowanych agentów, w formie rachunku lub dokumentu elektronicznego, który potwierdza zawarcie umowy przewozu i uprawnia do korzystania z usługi.

 

Termin przyjęcia

Oznacza czas, w jakim należy dokonać odprawy.

 

Bagaż nierejestrowany (lub bagaż niedostarczony)

Oznacza dowolny bagaż lub zwierzę podróżujące z pasażerem, które nie zostały zarejestrowane i w związku z tym nie zostały powierzone Liniom lotniczym, jednak mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej.

 

ARTYKUŁ II

ZASTOSOWANIE

 

2.1. Niniejsze O.W.P. stosowane są wyłącznie do usług przewozów lotniczych zakontraktowanych lub obsługiwanych przez linie Alitalia oraz Alitalia CityLiner.

 Wszelkie usługi dodatkowe, łącznie z usługami oferowanymi przez linie Alitalia, podlegają przepisom odnoszącym się do usługi oferowanej od czasu do czasu oraz warunkom ogólnym umowy właściwego dostawcy usług.

 

2.2. Alitalia stosuje standardowe formy umowne międzynarodowego transportu lotniczego, takie jak np. „code-share”, dzierżawa załogowa itp. Zgodnie z takimi formami umownymi może się zdarzyć, że lot wykupiony poprzez kanały dystrybucyjne linii Alitalia będzie obsługiwany przez innych przewoźników (tak zwanych Przewoźników operujących). W takich przypadkach zastosowanie znajdują O.W.P Przewoźników operujących (podane na stronie internetowej Alitalia lub stronach internetowych Przewoźników operujących). W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi O.W.P. a O.W.P. Przewoźników operujących zastosowanie mieć będą te ostatnie. Alitalia przyjmuje rolę Przewoźnika marketingowego zgodnie ze stosowanymi zasadami i wskazuje pasażerowi Przewoźników operujących. Pasażer zostanie także poinformowany przez Autoryzowanych agentów, jeśli Przewoźnicy operujący będą różnić się od Przewoźnika Marketingowego.

 

2.3. Jeśli pasażer i Alitalia zgadzają się co do tego, że przewóz musi zostać zrealizowany przez kolejnych przewoźników (przewóz skumulowany) wspólnie z liniami Alitalia, jako pojedynczy przewóz, niniejsze O.W.P. mają zastosowanie jedynie do przewozu realizowanego przez linie Alitalia, niezależnie od tego, czy wystawiono bilet pojedynczy, czy łączony. Bilet łączony oznacza co najmniej dwa bilety wystawione równocześnie pasażerowi, które wspólnie stanowią pojedynczą umowę przewozu.

 

W powyższych przypadkach przewozu skumulowanego Alitalia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe podczas przewozu, na który składają się przeloty lub odcinki przelotów, dla których pole na bilecie przeznaczone na identyfikację PRZEWOŹNIKA ma kod identyfikacyjny Alitalia „AZ”.

 

2.4. W przypadku lotów czarterowych niniejsze O.W.P. mają zastosowanie, jeśli określono tak w odpowiedniej umowie lub na Bilecie.

 

ARTYKUŁ III

UMOWA PRZEWOZU – REZERWACJA – BILET – TARYFY I POZOSTAŁE KOSZTY

 

3.1. Umowa przewozu

Umowa przewozu zostaje zawarta poprzez nabycie Biletu, zaś zastosowanie do niej znajdują O.W.P. opublikowane na stronie internetowej Alitalia z datą zawarcia rzeczonej umowy.

 

3.2. Rezerwacja

 

3.2.1. Nabycie Biletu może być poprzedzone rezerwacją. W takich przypadkach Alitalia lub Autoryzowani agenci rejestrują rezerwację pasażera i na żądanie wystawiają mu pisemne potwierdzenie oraz kod rezerwacji. Wyłącznie rezerwacje potwierdzone przez system rezerwacyjny Alitalia uważane są za ważne dla lotów Alitalia. Alitalia nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem rezerwacji lub jej błędnym wykonaniem, chyba, że mogą one być przypisane zaniedbaniu lub winie umyślnej spółki. Jeśli pasażer nie uiści opłaty za Bilet w terminie określonym przez linie Alitalia lub Autoryzowanych agentów podczas rezerwacji, Alitalia może anulować potwierdzoną rezerwację.

 

3.2.2. Pasażer ma możliwość zwrócenia się z prośbą o przydzielenie konkretnego siedzenia na pokładzie samolotu, jeśli jest oferowane w ramach obowiązujących Zasad taryfowych dostępnych na stronie internetowej Alitalia, oraz podczas nabywania Biletu, lub jeśli jest to komunikowane przez Autoryzowanych agentów, kasy biletowe oraz operatorów Centrów kontaktowych. Alitalia dołoży wszelkich starań, by potwierdzić przewidywany przydział siedzeń na pokładzie samolotu, jednak w przypadku zamiany samolotu, który miał być wykorzystany do konkretnego lotu, nie można będzie zapewnić rezerwacji siedzeń, nawet w przypadku ich potwierdzenia. Z przyczyn bezpieczeństwa i/lub operacyjnych Alitalia może zmienić przydzielone siedzenia w dowolnym momencie, nawet po wejściu pasażera na pokład. Jeśli pasażer uiścił dodatkową opłatę za przydzielenie mu określonego miejsca na pokładzie samolotu, a miejsce to nie będzie dostępne z wyżej wymienionych powodów, Linie lotnicze zwrócą mu wpłaconą kwotę.

 

3.2.3. Za wyjątkiem różnych postanowień wynikających z Zasad taryfowych komunikowanych przez Autoryzowanych agentów, kasy biletowe i Centra kontaktowe w momencie rezerwacji, pasażerów pragnących sfinalizować kupno Biletu obowiązują potencjalne zmiany Opłat (wzrosty lub spadki), podatki oraz opłaty pobierane przez strony trzecie (takie jak opłaty lotniskowe oraz inne podatki, cła lub dodatkowe koszty bezpieczeństwa) w okresie pomiędzy rezerwacją a kupnem Biletu, co wiąże się ze wzrostem lub spadkiem ceny Biletu.

 

3.3. Bilet

 

3.3.1. Przewóz realizowany jest wyłącznie po okazaniu dowodu wystawienia Biletu. Alitalia może poprosić pasażera o okazanie Biletu albo papierowego lub elektronicznego potwierdzenia akceptacji na pokładzie samolotu (karta pokładowa) w dowolnym czasie aż do zakończenia lotu. Ze względów bezpieczeństwa Alitalia ma prawo sprawdzić, czy osoba okazująca Bilet jest osobą, której dane personalne na nim widnieją. Alitalia (zgodnie z prawem do wycofania Biletu) nie umożliwi przewozu ani zwrotu kosztów osobie okazującej Bilet, jeśli nie będzie to pasażer mający prawo do przewozu lub zwrotu kosztów.

 

3.3.2. Bilet nie podlega przeniesieniu na rzecz osób trzecich.

 

3.3.3. Okres ważności Biletu określony jest w obowiązujących Zasadach taryfowych. Jeśli na Bilecie nie zamieszczono okresu ważności, jest on ważny na a) rok od daty wystawienia lub b) rok od daty pierwszego etapu przewozu określonej na bilecie, jeśli pierwszy etap przewozu miał miejsce do roku od daty wystawienia.

 

3.3.4. Zasady zwrotu kosztów za Bilet zawarte są w punkcie 10 niniejszych O.W.P. i dostępne na stronie internetowej Alitalia Kupuj przez Internet oraz podczas zakupu Biletu lub są komunikowane przez Operatorów centrów kontaktowych, kasy biletowe oraz Autoryzowanych agentów.

 

3.3.5. Jeśli pasażer nie jest w stanie rozpocząć podróży w okresie ważności Biletu z powodu choroby, Alitalia przedłuża ważność Biletu do dnia, w którym pasażer jest w stanie podróżować – na podstawie dostarczonego zaświadczenia lekarskiego – lub do pierwszego lotu po tej dacie, odbywającego się z miejsca, w którym podróż powinna się była rozpocząć, z siedzeniem dostępnym w klasie, za które uiszczono opłatę, lub z siedzeniem w wyższej klasie za dopłatą, jeśli ta sama klasa nie jest już dostępna. Ważność Biletu oraz dokumentu EMD związanego z wszelkimi potencjalnymi usługami pomocniczymi, jeśli są dostępne, rozszerzona jest na najwyżej trzy miesiące od daty zaświadczenia lekarskiego, jeśli Bilet obejmuje jedną lub więcej przerw w podróży.

 

W wyżej wymienionych przypadkach Alitalia przedłuża również: i) okres ważności Biletów (oraz dokumentów EMD związanych z dowolnymi usługami pomocniczymi nabytymi wraz z Biletem, jeśli są dostępne) należących do członków rodziny lub osób towarzyszących osobie chorej i objętych tą samą rezerwacją biletu, lub pasażerów będących w stanie dostarczyć liniom Alitalia dowód na fakt podróżowania z osobą chorą, ii) okres ważności dokumentu EMD zwierzęcia podróżującego z osobą chorą.

 

3.3.6. Jeśli pasażer nie jest w stanie ukończyć rozpoczętej podróży w okresie ważności Biletu z powodu choroby, Alitalia przedłuża ważność Biletu (oraz EMD na usługi dodatkowe, jeśli były zakupione) do dnia, w którym pasażer jest w stanie podróżować – na podstawie dostarczonego zaświadczenia lekarskiego – lub do pierwszego lotu po tej dacie, odbywającego się z miejsca, w którym podróż powinna się była rozpocząć, z siedzeniem dostępnym w klasie, za które uiszczono opłatę, lub z siedzeniem w wyższej klasie za dopłatą, jeśli ta sama klasa nie jest już dostępna. Ważność Biletu oraz dokumentu EMD rozszerza się na najwyżej trzy miesiące od daty zaświadczenia lekarskiego, jeśli Bilet obejmuje jedną lub więcej przerw w podróży.

 

W wyżej wymienionych przypadkach Alitalia przedłuża również: i) okres ważności Biletów (oraz dokumentów EMD związanych z dowolnymi usługami pomocniczymi nabytymi wraz z Biletem, jeśli są dostępne) należących do członków rodziny lub osób towarzyszących osobie chorej i objętych tą samą rezerwacją biletu, lub pasażerów będących w stanie dostarczyć liniom Alitalia dowód na fakt podróżowania z osobą chorą, ii) okres ważności dokumentu EMD zwierzęcia podróżującego z osobą chorą.

 

3.3.7. Jeśli podczas podróży pasażer umrze, Bilet osoby z nim podróżującej, jeśli taki pasażer istnieje, może zostać zmieniony poprzez usunięcie warunku minimalnego pobytu lub przedłużenie okresu ważności. Ważność Biletu pasażera oraz jego bezpośrednich członków rodziny, małżonków lub towarzyszy podróży może również ulec zmianie, jeśli na ustalonym przystanku lub miejscu przeznaczenia podróży dojdzie do śmierci bezpośrednich członków rodziny, małżonków lub osób towarzyszących pasażerowi, którzy już rozpoczęli podróż. Zmiany są wprowadzane po przedstawieniu odpowiedniego aktu zgonu. W żadnym przypadku okres ważności Biletu nie ulega przedłużeniu o więcej niż 45 (czterdzieści pięć) dni od daty zgonu.

 

3.3.8. Bilet zakupiony przez pasażera jest ważny jedynie na odcinki wymienione na Bilecie, z miejsca wylotu do miejsca przeznaczenia, łącznie z przystankami. Opłata uiszczona przez pasażera odnosi się do przewozu z godnie z informacjami na Bilecie. Opłata oraz zastosowane Zasady taryfowe zdefiniowane w punkcie I niniejszych O.W.P. stanowią integralną i zasadniczą część umowy przewozu. Jeśli nabyty Bilet zawiera szereg odcinków oddzielonych przystankami, muszą one odbyć się w wyszczególnionej kolejności.

 

  

3.3.9. Jeśli zezwalają na to określone Taryfy przewozowe, pasażer jest zobowiązany z wyprzedzeniem poinformować linie lotnicze Alitalia o chęci zmiany planu podróży lub wszelkich innych aspektów umowy przewozu.

 

3.4. Taryfy i pozostałe opłaty

 

3.4.1. Cena biletu obejmuje Taryfę wraz z podatkami oraz pozostałymi kosztami dotyczącymi transportu przewidzianymi prawem albo wymaganymi przez władze państwowe lub inne kompetentne władze. Taryfy dotyczą jedynie przewozu z lotniska wylotu do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Taryfy nie obejmują usług transportu naziemnego pomiędzy lotniskami ani pomiędzy lotniskiem a terminalem miejskim, zależą od wybranego planu podróży i są kalkulowane w oparciu o Zasady taryfowe linii Alitalia obowiązujące w dniu uiszczenia opłaty za bilet. W przypadku zmiany trasy po dokonaniu zakupu pasażer może być zobowiązany do dopłaty, jeśli zezwalają na to obowiązujące Taryfy przewozowe.

 

3.4.2. Wymogi (wiek, miejsce zamieszkania, itd.) konieczne do korzystania z wybranych i specjalnych Taryf mogą być weryfikowane przez linie Alitalia w dowolnym terminie i muszą być spełnione na chwilę wchodzenia na pokład samolotu. W przypadku niespełniania takich wymogów Alitalia może odmówić prawa wejścia na pokład samolotu lub, jeśli jest to zasadne, poprosić pasażera o uiszczenie różnicy w Taryfie.

 

3.4.3. Płatność za taryfy, podatki lub inne dodatkowe opłaty jest realizowana w walucie kraju, w którym wystawiany jest Bilet, chyba, że Alitalia, jej agenci, przedstawiciele lub inne działające w jej imieniu osoby przed wystawieniem Biletu lub w trakcie tej czynności w sposób uzasadniony i zgodny z prawem zwrócą się do pasażera z prośbą o płatności w innej walucie (na przykład w przypadku niewymienialności miejscowej waluty).

 

3.4.4. W zależności od wybranej formy zakupu (Autoryzowani agenci, operatorzy Centrów kontaktowych, kasy biletowe, witryny internetowe itd.) może być naliczona opłata za usługę sprzedaży i/lub wystawienie Biletu (tak zwana Opłata biletowa).

 

ARTYKUŁ IV

ODPRAWA BILETOWO-BAGAŻOWA I WEJŚCIE NA POKŁAD

 

 

4.1. Czas zgłoszenia się do odprawy biletowo-bagażowej zależy od przepisów obowiązujących na danym lotnisku. Pasażer zobowiązany jest do uzyskania informacji o tym terminie oraz do przestrzegania go. W każdym przypadku Alitalia lub Autoryzowani agenci przekażą pasażerowi informacje dotyczące czasu zgłoszenia się do odprawy biletowo-bagażowej obowiązującym w przypadku pierwszego lotu wykazanego w Bilecie. Zaleca się odpowiednio wczesne stawienie się do odprawy, co umożliwia Liniom lotniczym oraz pasażerom sprawne przeprowadzenie niezbędnych formalności.

 

W przypadku wszystkich pozostałych rejsów pasażer musi sam uzyskać informacje na temat obowiązujących czasów odpraw biletowo-bagażowych i zweryfikować, czy czasy połączeń pomiędzy odcinkami lotów są wystarczające na odprawę biletowo-bagażową i wejście na pokład. Niektórym kategoriom pasażerów mogą być nadane specjalne wskazania i ograniczenia czasowe. Dotyczy to pasażerów z ograniczoną sprawnością ruchową, dzieci poniżej 2 roku życia, osób niepełnoletnich bez opieki dorosłych oraz pasażerów podróżujących ze zwierzętami (patrz punkt 6).

 

4.2. Informacje dotyczące ograniczeń czasowych dla odprawy biletowo-bagażowej są integralną częścią umowy przewozu i są dostępne na stronie internetowej Alitalia Limity czasowe odprawy lub są komunikowane przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe i Autoryzowanych agentów.

 

4.3. Jeśli pasażer nie respektuje limitów czasowych dla odprawy biletowo-bagażowej, Alitalia nie ma obowiązku zapewnienia mu transportu i może anulować rezerwację pierwszego lotu, a także kolejnych lotów, zawsze przy zastosowaniu Zasad taryfowych dotyczących zmian i zwrotów (dostępnych na stronie internetowej Alitalia lub komunikowanych przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe oraz Autoryzowanych agentów) przy zachowaniu powyższego punktu 3.3.8.

 

4.4. Po zakończeniu odprawy biletowo-bagażowej pasażer jest zobowiązany podejść do bramki wejściowej na pokład nie później niż o czasie określonym przez linie Alitalia podczas odprawy biletowo-bagażowej.

 

4.5. Jeśli pasażer nie stawi się przy bramce wejściowej na pokład w określonym czasie, Alitalia nie ma obowiązku zapewnienia mu transportu i może anulować rezerwację pierwszego lotu, a także kolejnych lotów, zawsze przy zastosowaniu Zasad taryfowych dotyczących zmian i zwrotów i przy zachowaniu powyższego punktu 3.3.8.

 

4.6.  Alitalia nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki poniesione przez pasażera w wyniku nieprzestrzegania warunków niniejszych postanowień.

 

4.7. W celu dokonania odprawy biletowo-bagażowej i wejścia na pokład pasażer powinien mieć przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające go do wjazdu na teren kraju i opuszczenie go, wymagane wizy, zaświadczenia sanitarne oraz zaświadczenia o szczepieniach wraz z dowodem uprawnień do zakupu taryf specjalnych, jeśli takie istnieją. Dokumenty takie są ważne podczas procesu odprawy oraz całego przebiegu lotu. Pasażer jest zobowiązany respektować wszystkie dyspozycje krajów tranzytowych oraz miejsca odlotu i przylotu, a także instrukcje i przepisy linii Alitalia. Dalsze postanowienia dotyczące formalności administracyjnych wymieniono w punkcie 12 poniżej.

 

4.8. Linie lotnicze Alitalia udostępniają informacje ogólne dotyczące dokumentów koniecznych do podróżowania do różnych krajów na swojej stronie internetowej Dokumenty podróżne. Pasażer powinien być świadomy wszelkich ograniczeń osobistych i warunków dotyczących kraju przeznaczenia, które można sprawdzić w Konsulatach lub Ambasadach krajów tranzytowych i krajów przeznaczenia, oraz poinformować o nich linie Alitalia.

 

ARTYKUŁ V

ODMOWA I OGRANICZENIE PRZEWOZU

 

Alitalia może odmówić przewozu pasażerowi lub nie przyjąć jego bagażu, jeżeli uzasadnione jest to względami bezpieczeństwa, lub gdy:

 

a) jest to konieczne, by zachować zgodność z obowiązującym prawem, przepisami i innymi regulacjami w kraju odlotu, przeznaczenia lub tranzytu;

 

b) jest to wymagane pisemnym wnioskiem władz kraju odlotu, tranzytu lub przeznaczenia;

 

c) przewóz bagażu pasażera może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia innych pasażerów lub porządku na pokładzie samolotu;

 

d) zachowanie, wiek bądź stan psychiczny lub umysłowy pasażera (i) powodują istotne naruszenie komfortu podróży innych pasażerów, co spowodować może z ich strony reklamacje; (ii) sprawiają, że zagraża sobie samemu lub innym osobom lub też ich własności;

 

e) pasażer nie przestrzega zaleceń linii Alitalia dotyczących przepisów bezpieczeństwa, zgodności z przepisami prawa lub rozporządzeniami dotyczącymi rejsu albo niewłaściwie zachowywał się podczas wcześniejszego rejsu i istnieje ryzyko, że zachowanie takie może się powtórzyć;

 

f) pasażer odmówił poddania się kontroli bezpieczeństwa;

 

g) pasażer nie uiścił kosztów biletu, podatków i innych dodatkowych opłat lub nie ma ważnego dokumentu podróży;

 

h) pasażer nie ma ważnych dokumentów niezbędnych do podróży w kraju tranzytowym lub wymaganych w momencie wjazdu do kraju docelowego, jak to określono w powyższym punkcie 4.7 oraz poniższym punkcie 12;

 

i) pasażer zniszczył swoje dokumenty podróży w trakcie trwania lotu lub odmówił okazania ich członkom załogi łatającej;

 

j) bilet okazany przez pasażera: (i) został nabyty nielegalnie albo nie był zakupiony u spółki Alitalia lub jej Autoryzowanego agenta; (ii) został zgłoszony jako zgubiony lub skradziony; (iii) został sfałszowany; (iv) został zmieniony lub niewłaściwie wypełniony przez stronę inną niż Alitalia lub Autoryzowany agent; (v) jest wystawiony na osobę inna niż osoba przedstawiająca bilet; (vi) został nabyty nielegalnie — w takich przypadkach Alitalia zastrzega sobie prawo do wycofania biletu;

 

k) pasażer nie respektował wymagań określonych w niniejszych O.W.P. lub Zasadach taryfowych dotyczących korzystania z Biletu lub transportu bagażu i zwierząt podróżujących z pasażerem.

 

ARTYKUŁ VI

POMOC SPECJALNA

 

6.1. Odprawa bagażowo-biletowa w ramach przewozu przez linie Alitalia dla:

 

a) pasażerów niepełnosprawnych i upośledzonych ruchowo;

 

b) dzieci poniżej 2 roku życia i osób niepełnoletnich podróżujących bez opiekuna;

 

c) pasażerów chorych lub wymagających specjalnej pomocy;

 

d) kobiet w ciąży,

 

może podlegać ograniczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlega następującym punktom i postanowieniom dostępnym na stronie internetowej Alitalia Zorganizuj Twoją podróż lub komunikowanym przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe oraz Autoryzowanych agentów.

 

6.2. Pasażerowie niepełnosprawni i upośledzeni ruchowo

 

6.2.1. Prawa pasażerów niepełnosprawnych i upośledzonych ruchowo wynikają z Regulacji (WE) nr 1107/2006 dostępnej pod poniższym odnośnikiem http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:PL:PDF. Za udzielenie pomocy pasażerom tej kategorii podczas pobytu na lotnisku odpowiedzialni są operatorzy portów lotniczych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Pasażer powinien każdorazowo powiadomić linie Alitalia o potrzebie specjalnej pomocy podczas rezerwowania biletu przynajmniej 48 godzin przed odlotem na pierwszy odcinek podróży, by dać Liniom lotniczym wystarczającą ilość czasu na powiadomienie o rzeczonej potrzebie operatorów portu lotniczego. Alitalia dołoży wszelkich starań by umożliwić przewóz.

 

6.2.2. W celu zapewnienia najlepszej obsługi podczas wchodzenia na pokład i opuszczania go, a także podczas lotu zalecamy, by pasażerowie niepełnosprawni oraz osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych, którzy wymagają pomocy specjalnej, stawili się do odprawy odpowiednio wcześniej a w każdym przypadku przed upływem czasu przeznaczonego na odprawę przed danym lotem.

 

 

6.2.3. Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do odmówienia wstępu na pokład pasażerom bez zaświadczenia lekarskiego, jeśli jest ono wymagane, albo jeśli zaświadczenie lekarskie jest niekompletne lub niezgodne z zasadami Linii lotniczych.

 

6.2.4. Dalsze informacje dotyczące udzielania specjalnej pomocy pasażerom oraz powiązane dokumenty konieczne do przewozu dostępne są na stronie internetowej Alitalia Dokumenty podróżne albo podawane przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe lub Autoryzowanych agentów.

 

6.3. Dzieci poniżej 2 roku życia i osoby niepełnoletnie podróżujące bez opiekuna

 

6.3.1. Każde dziecko poniżej 2 roku życia musi pozostawać pod opieką co najmniej jednego rodzica lub osoby powyżej 18 roku życia.

 

6.3.2. Dzieci pomiędzy 5 a 14 rokiem życia (nieukończonym) w przypadku lotów krajowych oraz pomiędzy 5 a 15 rokiem życia (nieukończonym) w przypadku lotów międzynarodowych, podróżujące samodzielnie albo w klasach innych niż ich rodzice, opiekunowie lub osoby towarzyszące (osoby pełnoletnie podróżujące bez opieki osoby dorosłej) mogą być dopuszczone do lotów Alitalia na prośbę takich osób zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Alitalia Dzieci.

 

Osoba towarzysząca oznacza osobę pełnoletnią (powyżej 18 roku życia), której osoba niepełnoletnia została powierzona na podstawie odpowiedniej dokumentacji.

 

6.3.3. Osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia mogą uczestniczyć bez opieki w lotach krajowych. Osoby niepełnoletnie powyżej 15 roku życia mogą uczestniczyć bez opieki we wszystkich lotach, łącznie z lotami międzynarodowymi i międzykontynentalnymi. Procedura opisana w poprzednim punkcie 6.3.2. nie ma zastosowania do tych osób niepełnoletnich. Takie osoby niepełnoletnie będą wpuszczane na pokład zgodnie z zasadami, jakie obowiązują pasażerów pełnoletnich.

 

Przy zachowaniu powyższych zasad, na wyraźną prośbę i po uiszczeniu odpowiedniej dopłaty, osoby niepełnoletnie mogą w każdym przypadku podlegać procedurze podróży osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej opisanej w punkcie 6.3.2 powyżej. Dalsze informacje dotyczące procedury podróży osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej oraz odpowiednich dopłat są dostępne na stronie internetowej Alitalia Dokumenty podróżne albo podawane przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe lub Autoryzowanych agentów.

 

W przypadku planowanych przystanków, odwołanych lotów lub opóźnień osoby niepełnoletnie mogą być kwaterowane w hotelach wymagających pisemnej zgody rodziców na ich zameldowanie, dlatego powinny one mieć przy sobie taką pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Spółka nie jest odpowiedzialna za szkody lub koszty spowodowane brakiem takiej zgody. W każdym przypadku rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie osobom trzecim, spółce Alitalia oraz personelowi Alitalia, zgodnie z art. 2048 włoskiego kodeksu cywilnego, i zobowiązują się wobec linii Alitalia do wynagradzania tego typu szkód. 

 

6.3.4. Dalsze informacje dotyczące przewozu osób niepełnoletnich i dokumentów koniecznych do przewozu dostępne są na stronie internetowej Alitalia Dokumenty podróżne albo komunikowane przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe lub Autoryzowanych agentów.

 

6.4. Pasażerowie chorzy lub wymagający specjalnej pomocy – kobiety w ciąży

 

Dalsze informacje dotyczące tych kategorii pasażerów oraz powiązanych dokumentów koniecznych do przewozu dostępne są na stronie internetowej Alitalia Dokumenty podróżne albo podawane przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe lub Autoryzowanych agentów.

 

ARTYKUŁ VII

BAGAŻ

 

 

7.1. Pasażer ma prawo do przewozu Bagażu w ramach ustalonych przez linie Alitalia obowiązujących limitów i warunków. Limity te oraz warunki są dostępne na stronie internetowej Alitalia Dokumenty podróżne i podczas zakupu Biletu bądź podawane przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe lub Autoryzowanych agentów.

 

Poniżej zamieszczono ogólne postanowienia dotyczące transportu bagażowego oraz pozostałego dobytku pasażerów.

 

7.2. Bagaż podręczny i inne przedmioty, które mogą być wniesione przez pasażera na pokład, powinny zostać umieszczone pod fotelem znajdującym się przed siedzeniem pasażera (nie dotyczy to foteli przy wyjściach awaryjnych) lub w schowkach nad siedzeniami w kabinie pasażerskiej. W każdym wypadku bagaż podręczny i inne przedmioty należące do pasażera powinny mieć wymiary, wagę, kształt i rozmiary zgodne z zasadami linii Alitalia dostępnymi na stronie internetowej Alitalia Bagaż podręczny.

 

7.2.1. Alitalia zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do przewozu w kabinie bagażu podręcznego lub przedmiotów: (i) których waga, kształt i/lub wymiary nie są zgodne z zasadami linii Alitalia; (ii) które nie są zgodne z obowiązującymi w kabinie wymogami bezpieczeństwa; (iii) które stanowią problem dla wyważenia samolotu lub miejsca na pokładzie. Bagaż podręczny i inne przedmioty należące do pasażera, które nie mogą być przewożone w kabinie, będą przyjmowane do przewozu jako bagaż rejestrowany.

 

7.3. W każdym wypadku bagaż powinien mieć wagę, kształt i wymiary zgodne z zasadami linii Alitalia dostępnymi na stronie Bagaż rejestrowany, a także umieszczony w odpowiednich pojemnikach zapewniających bezpieczny przewóz i transport (takich jak np. walizki, plecaki, torby itp.), w celu uniknięcia sytuacji, w których przewóz zostałby zakwalifikowany jako transport towarów. Po otrzymaniu bagażu rejestrowanego Alitalia wystawia pasażerowi Kwit bagażowy na każdą przyjętą sztukę.

 

Bagaż jest transportowany nieodpłatnie, jeśli zakłada to wybrana taryfa i obowiązujące przepisy. Jeżeli waga, kształt lub wymiary bagażu rejestrowanego przekraczają dozwolone wartości, nadwyżka (nadbagaż) jest objęta dodatkową opłatą zgodnie z Taryfą, a pasażer otrzymuje odpowiedni kwit. Kwota dodatkowej Taryfy dostępna jest na stronie internetowej Alitalia Dokumenty podróżne albo będzie przekazana przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe lub Autoryzowanych agentów.

 

Zwierzęta należące do pasażera uznaje się za dodatkowy bagaż z chwilą przyjęcia ich przez Alitalia pod opiekę podczas przewozu w luku bagażowym.

 

Bagaż rejestrowany, objęty bezpłatnym limitem bagażowym lub przekraczający ten limit, jest przewożony tym samym samolotem co pasażer, chyba że nie pozwalają na to względy operacyjne lub względy bezpieczeństwa. W takim przypadku Alitalia przewiezie ten bagaż następnym możliwym rejsem i dostarczy go pasażerowi.

 

7.4. Bagaż i przedmioty, które nie mogą być przewożone w luku bagażowym (jak na przykład delikatne instrumenty muzyczne i inne tego typu artykuły) mogą być przyjęte do przewozu wyłącznie w kabinie pasażerskiej, o ile pozwalają na to ilość dostępnego miejsca i stosowane przez linie Alitalia procedury zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i załodze. Przewóz tych przedmiotów może wiązać się z Taryfami specjalnymi dostępnymi na stronie internetowej linii Alitalia Dokumenty podróżne albo podanymi przez operatorów Centrum kontaktowego, kasy biletowe lub Autoryzowanych agentów.

 

7.5. Loty typu „code share” lub obsługiwane przez wielu przewoźników mogą mieć odmienne warunki przewozu bagażu. Dalsze informacje są dostępne w części zatytułowanej „Bagaż” na stronie internetowej Alitalia lub na stronach internetowych powyższych przewoźników albo podawane przez operatorów Centrów kontaktowych.

 

ARTYKUŁ VIII

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI BAGAŻU

 

 

8.1. Zgodnie z zasadami linii Alitalia oraz obowiązującym prawem dotyczącym bezpieczeństwa lotniczego niektórych przedmiotów nie wolno wnosić na pokład lub do luków bagażowych albo ich wnoszenie może podlegać ograniczeniom. Opis tego typu przedmiotów oraz limitów wraz z warunkami przewozu dostępny jest na stronie internetowej Alitalia Bagaż specjalny.

 

8.2. Ponadto Bagaż rejestrowany nie może zawierać takich przedmiotów jak na przykład papierosy elektroniczne lub fajki, przedmioty wartościowe, przedmioty delikatne i łatwo psujące się, gotówka, wyroby jubilerskie, metale szlachetne, srebra, komputery i akcesoria komputerowe, gadżety elektroniczne i urządzenia użytku osobistego, aparaty i sprzęt fotograficzny, zbywalne papiery wartościowe, instrumenty kredytowe, rządowe papiery wartościowe, akcje i obligacje lub inne papiery wartościowe, dokumenty służbowe, biznesowe lub handlowe, paszporty i inne dokumenty tożsamości, próbki handlowe, pamiątki, antyki, wyroby rzemieślnicze lub przedmioty zabytkowe, dzieła sztuki, rzadkie książki, cenne publikacje lub rękopisy, klucze do domu i kluczyki do samochodu.

 

8.3. Alitalia ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu do przewozu jako Bagaż lub kontynuowania jego przewozu, jeżeli przedmiot ten jest nieodpowiedni do przewożenia na pokładzie samolotu ze względu na jego rozmiar, kształt, ciężar, zawartość, kruchość, nietrwałość i inne szczególne cechy, a także ze względów bezpieczeństwa i z przyczyn operacyjnych albo gdy przedmiot ten będzie powodował dyskomfort innych pasażerów lub będzie im przeszkadzał w inny sposób.

 

8.4. Dla bezpieczeństwa samolotu i pasażerów Linie lotnicze mogą przeprowadzić kontrolę Bagażu za pomocą przyrządów elektronicznych i promieniujących. Pod nieobecność pasażera jego własność może być poddana kontroli w celu sprawdzenia, czy pasażer nie ma (także w bagażu) przedmiotów, których przewóz zgodnie z postanowieniami niniejszych O.W.P. jest zabroniony, a także broni, amunicji lub innego rodzaju uzbrojenia, o którym pasażer wbrew postanowieniom niniejszych O.W.P. nie poinformował Linii lotniczych.

 

Jeżeli pasażer nie wyrazi zgody na przeprowadzenie wyżej wymienionej kontroli, Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo odmówienia przewozu pasażera oraz jego Bagażu.

 

8.5. Zgodnie z postanowieniami umowy przewozu pasażer może wobec Przewoźnika zgłaszać roszczenia dotyczące przewozu Bagażu rejestrowanego i jego wydania tylko wówczas, gdy jest w posiadaniu kwitu bagażowego otrzymanego podczas odprawy biletowo-bagażowej, na którym znajduje się nazwisko pasażera, wobec którego Alitalia podjęła się zobowiązania przewozu, a także numer biletu pasażera oraz liczba sztuk Bagażu rejestrowanego. Jeżeli osoba odbierająca Bagaż rejestrowany nie jest w stanie okazać kwitu bagażowego ani zidentyfikować Bagażu, Alitalia wyda powyższy Bagaż tylko wówczas, gdy pasażer przedstawi odpowiednie dowody na posiadanie prawa do tego Bagażu. Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do wydania bagażu pod warunkiem wystawienia przez pasażera oświadczenia zwalniającego linie Alitalia z odpowiedzialności za jakiekolwiek przyszłe roszczenia (łącznie z roszczeniami stron trzecich). Jeżeli podczas odbioru Bagażu rejestrowanego posiadacz biletu nie sporządzi żadnej pisemnej reklamacji, oznaczać to będzie, że Bagaż rejestrowany został zwrócony w dobrym stanie i zgodnie z postanowieniami umowy przewozu.

 

8.6. Pasażer może odbyć podróż ze zwierzętami tylko wówczas, gdy zostały one odpowiednio umieszczone w przeznaczonych do podróży lotniczych pojemnikach określonych przez linie Alitalia.

 

Przed lotem do obowiązków pasażera należy (i) uzyskanie informacji na temat warunków i ograniczeń dotyczących transportu i wjazdu zwierząt do kraju przeznaczenia; (ii) uzyskanie informacji na temat warunków zdrowotnych zwierzęcia wykluczających jego przewóz; oraz (iii) posiadanie wymaganych zaświadczeń weterynaryjnych oraz zaświadczeń o szczepieniach, pozwolenia na wjazd oraz pozostałych dokumentów wymaganych do przewozu i wjazdu zwierząt na teren danego kraju. Dokumenty takie powinny być aktualne podczas odprawy biletowo-bagażowej oraz podczas całej podróży. Pasażer powinien także respektować wszystkie dyspozycje krajów tranzytowych oraz miejsca odlotu i przylotu, a także instrukcje i przepisy linii Alitalia. Linie lotnicze nie są odpowiedzialne za sankcje, straty, koszty ani wszelkie konsekwencje wynikające z niezapoznania się z powyższymi warunkami i ograniczeniami, braku wymaganych dokumentów lub nierespektowania obowiązujących norm i dyspozycji. 

 

Psy-przewodnicy osób niepełnosprawnych przewożone są bezpłatnie i nie są wliczane do przysługującego bezpłatnego limitu bagażu, zgodnie z procedurami Linii lotniczych dostępnymi na stronie internetowej Alitalia Zwierzęta.

 

ARTYKUŁ IX

ROZKŁAD LOTÓW, OPÓŹNIENIA, ODWOŁANIA

9.1. Rozkład lotów można sprawdzić na stronie internetowej Alitalia www.alitalia.com a także w trakcie nabywania biletu, tj. informacje na temat rozkładu lotów można uzyskać od operatorów centrum obsługi klienta, w kasach biletowych lub od upoważnionych przedstawicieli, są one również podane na bilecie.

 

Alitalia wykonuje przewóz w uzgodnionym czasie i w uzgodniony sposób. W każdym razie prawidłowość i punktualność lotów zależą od czynników, na które linia lotnicza nie ma wpływu, na przykład warunki pogodowe, ograniczenia wynikające z ruchu lotniczego na lotnisku, oczekiwanie na organy kontroli lotniska (ATC), strajki itd. Takie czynniki mogą wpływać na zmiany, a w najpoważniejszych sytuacjach na rozkład lub odwołanie lotu. Nie naruszają one norm regulujących obowiązek świadczenia pomocy i ewentualnej odpowiedzialności linii lotniczej w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Alitalia jak najszybciej poinformuje pasażerów o wszelkich zmianach lotów i dołoży starań, aby zmniejszyć niedogodności pasażerów. Pasażer ma obowiązek dostarczenia Alitalia danych kontaktowych, takich jak numer telefonu i adres e-mail, które linia lotnicza będzie mogła wykorzystać w celu przekazania informacji o ewentualnych zmianach lotów.

 

9.2. W przypadku opóźnienia, odwołania, odmowy przyjecia na pokład (tzw. nadkomplet rezerwacji) i umieszczenia w klasie niższej (tzw. downgrade) Alitalia zastosuje obowiązujące normy międzynarodowe, europejskie i krajowe, a w szczególności Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2014 roku, z którymi można się zapoznać na witrynie Alitalia na stronie poświęconej Prawom pasażerów/Odpowiedzialności przewoźnika.

Normy te nie stanowią integralnej części umowy przewozu lotniczego i wraz z upływem czasu mogą ulec zmianom wprowadzonym przez właściwe organy ustawodawcze i regulacyjne.

 

ARTYKUŁ X

ZWROT KOSZTÓW

 

10.1. Zwrot kosztów nabytych Biletów odbywa się w zgodzie z Zasadami taryfowymi mającymi zastosowanie w czasie zakupu Biletów. Są one dostępne na stronie internetowej Alitalia podczas nabywania biletu albo podawane przez operatorów Centrów kontaktowych, kasy biletowe lub Autoryzowanych agentów. Ogólne informacje dotyczące zwrotów kosztów dostępne są na stronie internetowej Alitalia Kupuj przez Internet.

 

10.2. Prawem do otrzymania zwrotu kosztów dysponuje posiadacz biletu lub osoba, która ten Bilet opłaciła. Jeżeli Bilet nie został opłacony przez posiadacza biletu, Linie lotnicze dokonają zwrotu kosztów tylko na żądanie osoby płacącej lub według jej instrukcji na podstawie odpowiedniej dokumentacji. W przypadku gdy Linie lotnicze w dobrej wierze dokonają zwrotu kosztów na rzecz posiadacza lub nabywcy Biletu, operacja ta będzie uważana za wykonaną w sposób prawidłowy względem osoby uprawnionej do takiego zwrotu. Z wyjątkiem przypadków dotyczących Biletów zagubionych, nabywca lub posiadacz biletu będzie mógł dokonać zwrotu Biletu tylko wówczas, gdy Linie lotnicze otrzymają wszystkie niewykorzystanie kupony lotnicze. W przypadku Biletu niewykorzystanego zwrotowi podlegają wszystkie podatki i opłaty wymagane prawem lub przez władze państwowe w związku z odbyciem lotu przez pasażera. Zwrot kosztu podatków ma miejsce także w przypadku biletów niepodlegających zwrotowi, które zostały zakupione w oparciu o specjalne taryfy promocyjne. W przypadku biletów częściowo wykorzystanych zwrotowi podlegać będą kwoty proporcjonalne do podatków dotyczących niewykorzystanego odcinka lotu.

 

10.3. Bilet wystawiony przez linie Alitalia lub Autoryzowanego agenta podlega zwrotowi kosztów do 30 (trzydziestu) dni po wygaśnięciu ważności, o ile bardziej restrykcyjne Zasady taryfowe, w oparciu o które Bilet został wystawiony, nie stanowią inaczej. O zwrot kosztów Biletów zakupionych za pośrednictwem Autoryzowanych agentów należy ubiegać się bezpośrednio u tych agentów. Alitalia zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu kosztów w sposób, w który uiszczona została opłata za Bilet, i w tej samej walucie.

 

ARTYKUŁ XI

ZACHOWANIE PASAŻERA NA POKŁADZIE

 

11.1. Zgodnie z Włoskim Kodeksem Nawigacyjnym oraz krajowymi i międzynarodowymi zapisami stosowanymi w transporcie powietrznym, Kapitan lotu jest osobą dowodzącą samolotem i jest upoważniony do podejmowania kroków zapewniających, według jego uznania, bezpieczeństwo lotu. Wszystkie osoby na pokładzie samolotu, zarówno pasażerowie jak i załoga, zobowiązani są do wykonywania poleceń Kapitana. Kapitan jest także upoważniony do podjęcia koniecznych według niego kroków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom, których zachowanie, stan fizyczny lub psychiczny stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Pasażer jest odpowiedzialny wobec Linii lotniczych i stron trzecich za wszelkie szkody spowodowane swoim zachowaniem.

 

11.2. Jeśli pasażer przebywający na pokładzie samolotu: (i) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu lotu; (ii) przeszkadza innym pasażerom i załodze lub zachowuje się w sposób powodujący utrudnienia; (iii) powoduje zniszczenia samolotu lub przewożonego bagażu bądź wyrządza szkodę pasażerom; (iv) uniemożliwia załodze pełnienie obowiązków; (v) nie wykonuje zaleceń załogi dotyczących jego zachowania lub nie respektuje obowiązujących na pokładzie procedur, Linie lotnicze mogą przedsięwziąć odpowiednie środki mające na celu zapobieżenie lub przeszkodzenie temu zachowaniu, łącznie z zastosowaniem środków przymusu w ramach obowiązującego prawa, odmówić pasażerowi wstępu na pokład samolotu, zmusić pasażera do opuszczenia pokładu oraz odmówić mu kontynuowania przewozu.

 

11.3. Pasażer zobowiązuje się do wykonywania poleceń linii Alitalia w kwestii ograniczenia ze względów bezpieczeństwa użycia urządzeń elektronicznych, takich jak na przykład telefony komórkowe, przenośne komputery, magnetofony, radia, odtwarzacze CD, gry elektroniczne, urządzenia nadawczo-odbiorcze, łącznie z zabawkami sterowanymi zdalnie lub radiowo oraz urządzeniami typu walkie-talkie.

 

Do powyższych urządzeń nie zalicza się urządzeń medycznych, takich jak aparaty słuchowe czy rozruszniki serca, ważnych dla zdrowia pasażera. Niemniej jednak pasażer powinien sprawdzić wcześniej, czy tego typu urządzenia są dozwolone, kontaktując się telefonicznie z Centrum kontaktowym.

 

11.4. Palenie podczas lotów liniami Alitalia jest zabronione. Pogwałcenie tego zakazu prowadzi do przewidzianych prawem sankcji, przy zachowaniu przez linie Alitalia prawa do dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzone przez takie pogwałcenie. Zgodnie z procedurami IATA od 1 kwietnia 2013 r. zakazem palenia objęto także papierosy elektroniczne.

 

ARTYKUŁ XII

FORMALNOŚCI ADMINISTRACYJNE

 

12.1. Przewóz pasażerów regulowany jest wieloma przepisami ustawowymi i regulacyjnymi. Nieprzestrzeganie tych przepisów może prowadzić do odmowy przewozu. W tym względzie należy odwołać się do punktów 4.7. oraz 4.8. niniejszych O.W.P.

 

12.2. Pasażer jest zobowiązany do posiadania odpowiednich dokumentów podróży oraz do podporządkowania się przepisom, regulacjom, poleceniom, zasadom i warunkom związanym z podróżą, obowiązującym w kraju odlotu, przeznaczenia lub tranzytu. W związku z tym pasażer nie ma prawa żądać od linii Alitalia zwrotu kosztów z tytułu szkód poniesionych w wyniku braku tych dokumentów lub wiz lub też spowodowanych naruszeniem tych przepisów, regulacji, poleceń, zasad i warunków (z wyjątkiem prawa zastrzeżonego przez linie Alitalia do zwrotu kosztów niewykorzystanego biletu z uwagi na odmowę przyznania wizy z powodów, na które pasażer nie ma wpływu, a o których pasażer powiadomił linie Alitalia przed odlotem).

 

12.3. Poza zobowiązaniami wynikającymi z artykułów 4.6 i 4.7, pasażer zobowiązuje się do zwrotu na rzecz linii Alitalia kwot zapłaconych lub zdeponowanych oraz innych kosztów poniesionych w wyniku braku dokumentów lub ich sfałszowania, lub też w wyniku nieprzestrzegania przepisów, regulacji, poleceń, zasad i warunków obowiązujących w kraju odlotu, przeznaczenia lub tranzytu. W celu uiszczenia tych opłat Linie lotnicze mogą posłużyć się kwotami, które pasażer wpłacił im tytułem niewykonanych jeszcze przewozów lub z innych powodów. Pasażer zobowiązuje się do okazania wszelkich dokumentów wymaganych przepisami, regulacjami, poleceniami i zasadami w kraju odlotu, przeznaczenia lub tranzytu, a także do zapewnienia ich prawidłowości.

 

Pasażer nieposiadający wyżej wymienionych dokumentów lub okazujący nieodpowiednie dokumenty traci prawo do przewozu.

 

12.4. Pasażer zobowiązuje się ponadto do zezwolenia na wykonanie przez linie Alitalia kopii tych dokumentów, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, międzynarodowym i zagranicznym prawem imigracyjnym. Alitalia gwarantuje, że dane zawarte w tych dokumentach będą przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony prywatności.

 

12.5. W przypadku odmowy pasażerowi zgody na wjazd do danego kraju pasażer jest zobowiązany do zwrotu wszelkich grzywien i kar pieniężnych oraz wszelkich kosztów poniesionych przez linie Alitalia w wyniku odmowy wjazdu. W żadnym przypadku pasażer nie będzie miał prawa do zwrotu kwot zapłaconych za przewóz do miejsca, w którym odmówiono mu wjazdu.

 

12.6. Pasażer jest zobowiązany poddać się standardowym kontrolom bezpieczeństwa przeprowadzanym zgodnie z obowiązującym prawem przez właściwe instytucje, upoważnione firmy lub linie Alitalia. Pasażer zobowiązuje się ponadto do wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli osobistej oraz kontroli bagażu przez służby celne, władze rządowe oraz inne właściwe organy, również na żądanie linii Alitalia, o ile podejmowane działania mieszczą się w granicach stosownych przepisów prawa i są uzasadnione obiektywnymi względami bezpieczeństwa.

 

Pasażer niezgadzający się na tego typu kontrole traci prawo do wykonania przewozu.

 

ARTYKUŁ XIII

ODSZKODOWANIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

13.1. W przypadku:

 

(i)          śmierci lub obrażeń pasażera;
 

(ii)        opóźnienia w przewozie pasażera;

 

(iii)      opóźnienia w przewozie bagażu;

 

(iv)      zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu

 

zastosowanie mają obowiązujące krajowe i międzynarodowe normy, a w szczególności Codice della Navigazione (kodeks nawigacyjny), Konwencja Montrealska z 1999 roku,Rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w brzmieniu uzupełnionym i zmienionym Rozporządzeniem (WE) nr 889/02, a także Rozporządzenie (WE) nr 996/2010 w brzmieniu uzupełnionym i zmienionym Rozporządzeniem (UE) nr 376/2014, jak również kodeks ENAC GEN-05 z dnia 12 października 2018 roku.

Normy te nie stanowią integralnej części umowy przewozu lotniczego i wraz z upływem czasu mogą ulec zmianom wprowadzonym przez właściwe organy ustawodawcze i regulacyjne.

 

13.2. Poniższe informacje streszczają powyższe przepisy.

 

a) Zadośćuczynienie w przypadku śmierci lub obrażeń ciała pasażera: przewoźnik jest odpowiedzialny za szkody poniesione w wyniku śmierci lub obrażeń ciała pasażera pod warunkiem, że wydarzenie, które spowodowało śmierć lub obrażenia, miało miejsce na pokładzie samolotu albo w trakcie wchodzenia na pokład lub jego opuszczania. W przypadku szkód nieprzekraczających kwoty 128 821 SDR (Specjalne prawa ciągnienia¹) na każdego pasażera Przewoźnik nie może wyłączyć ani ograniczyć swojej odpowiedzialności. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku śmierci lub obrażeń ciała pasażera ponad sumę 128 821 SDR (Specjalne prawa ciągnienia) na każdego pasażera, jeżeli udowodni on, że: a) szkoda ta nie została spowodowana niedbałością, czynem przestępczym ani niedopatrzeniem Przewoźnika, jego pracowników lub jego agentów; (b) szkoda taka została spowodowana niedbałością, czynem przestępczym lub niedopatrzeniem osób trzecich.

 

b) Płatność zaliczkowa: w przypadku wypadku samolotowego, w wyniku którego doszło do śmierci lub obrażeń ciała pasażera, Przewoźnik dokona niezwłocznie płatności zaliczkowych, jeśli będzie tego wymagało jego prawo krajowe, na rzecz osoby lub osób fizycznych upoważnionych do roszczeń odszkodowawczych w celu zaspokojenia ich bieżących potrzeb ekonomicznych. W przypadku śmierci płatność zaliczkowa nie będzie mniejsza niż 16 000 SDR (Specjalne prawa ciągnienia). Zaliczka nie stanowi uznania odpowiedzialności i może być zaliczona na rzecz wszelkich następnych kwot wypłacanych w związku z odpowiedzialnością Przewoźnika.

 

c) Opóźnienie w przewozie samolotowym pasażera: Przewoźnik jest odpowiedzialny za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów. Przewoźnik nie jest jednakże odpowiedzialny za szkody spowodowane opóźnieniem, jeżeli udowodni, że on sam, jego pracownicy i agenci, przedsięwzięli niezbędne kroki dla uniknięcia tej szkody, lub że nie byli w stanie przedsięwziąć tych kroków. Odpowiedzialność Przewoźnika jest ograniczona do 5346 SDR.

 

d) Opóźnienie w przewozie samolotowym bagażu: Przewoźnik jest odpowiedzialny za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie bagażu. Przewoźnik nie jest jednakże odpowiedzialny za szkody spowodowane opóźnieniem, jeżeli udowodni, że on sam, jego pracownicy i agenci, przedsięwzięli niezbędne kroki dla uniknięcia tej szkody, lub że nie byli w stanie przedsięwziąć tych kroków. Odpowiedzialność Przewoźnika jest ograniczona do 1288 SDR.

 

e) Uszkodzenia, zniszczenia lub utrata bagażu: w przypadku przewozu bagażu odpowiedzialność przewoźnika za zniszczenie, utratę, uszkodzenie lub opóźnienie bagażu jest ograniczona do 1288 SDR na każdego pasażera. W przypadku bagażu rejestrowanego odpowiedzialność za szkody ponosi przewoźnik, chyba że wynika ona z charakteru, defektu lub wady ukrytej bagażu lub jest związana z jego obsługą albo zużyciem: rysami, wgnieceniami, plamami, zagubieniem lub zniszczeniem wystających elementów lub części zamiennych (pasy, koła, uchwyty), o ile uszkodzenie nie wpływa na użycie tego bagażu. Przewoźnik jest odpowiedzialny za uszkodzenia bagażu nierejestrowanego tylko wówczas, gdy szkoda wynika z jego działania lub zaniechania.

 

f) Wyższe limity odpowiedzialności za bagaż: pasażerowie mogą korzystać z wyższego limitu odpowiedzialności poprzez złożenie w czasie oddawania bagażu rejestrowanego specjalnej deklaracji interesu w dostawie do miejsca przeznaczenia oraz uiszczenia odpowiedniej dopłaty, jeżeli jest ona wymagana.

 

Alitalia zawarła umowy z wysoko kwalifikowanymi partnerami działającymi na rynku ubezpieczeń i oferuje swoim pasażerom polisy ubezpieczeniowe od uszkodzeń bagażu oraz innego ryzyka związanego w jakikolwiek sposób z podróżowaniem. Dalsze informacje dostępne są w części zatytułowanej „Usługi dodatkowe” na stronie internetowej Alitalia.

 

g) Terminowe zawiadomienie o reklamacji: odbiór przez osobę uprawnioną do odbioru rejestrowanego bagażu lub ładunku bez reklamacji to prima facie dowód, że powierzony bagaż lub ładunek został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z dokumentem przewozu. W razie uszkodzenia osoba upoważniona do odbioru powinna złożyć reklamację natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia i nie później niż siedem dni od odbioru bagażu rejestrowanego. W przypadku opóźnienia reklamacja powinna być sporządzona nie później niż dwadzieścia jeden dni od dnia, w którym bagaż został przekazany pasażerowi. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i przedstawiona lub wysłana w wyznaczonych powyżej terminach. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń natychmiast po zauważeniu szkody i w terminach powyżej określonych przeciwko Przewoźnikowi nie mogą być podjęte żadne postępowania, z wyjątkiem przypadku oszustwa z jego strony.

 

h) Odpowiedzialność Przewoźnika umownego i Przewoźnika faktycznego: jeśli przewoźnik wykonujący umowę lub jej część nie jest Przewoźnikiem umownym, wszelkie reklamacje składane przez klienta wobec Przewoźnika mają taki sam skutek, bez względu na to, czy są kierowane do Przewoźnika umownego czy do Przewoźnika faktycznego. Przewoźnik umowny to przewoźnik, którego nazwa lub kod widnieje na bilecie samolotowym.

 

i) Ograniczenia czynności: prawo do odszkodowania wygasa, jeżeli żadne postępowanie nie zostało podjęte w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia bagażu do miejsca przeznaczenia, od daty, w której dostarczenie powinno nastąpić, lub od daty, w której dostarczenie powinno ustać. Sposób obliczenia tego okresu powinien być ustalony przez sąd, do którego skierowano powództwo.

 

ARTYKUŁ XIV

ALTERNATYWNE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 

PLATFORMA INTERNETOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ODR)

Alitalia informuje pasażerów/klientów o tym, że utworzono europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów klientów dotyczących dóbr i usług nabytych online na terenie Unii Europejskiej (tzw. platforma ODR). Z platformą ODR można się zapoznać na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za pomocą platformy ODR pasażerowie/klienci mogą sprawdzić listę podmiotów ADR, znaleźć link do strony każdego z nich i złożyć wniosek o rozpoczęcie procedury internetowego rozstrzygania sporu. W takim celu należy skontaktować się z Alitalia za pomocą następującego adresu e-mail: ODR@alitalia.com.

 

ARTYKUŁ XV

ZMIANY I ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Żaden agent, pracownik ani osoba działająca w imieniu spółki Alitalia nie ma uprawnień, by zmieniać, zastępować lub anulować postanowienia niniejszych O.W.P.

 

Żaden zapis niniejszych O.W.P. nie może być rozumiany jako odstępstwo od zobowiązań Spółki wynikających z przepisów prawnych.

 

ARTYKUŁ XVI

ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Alitalia, działając jako Kontroler danych, zbiera, przetwarza i wykorzystuje informacje osobowe oraz inne dane pasażera w celu świadczenia usługi przewozu oraz innych usług pomocniczych.

 

Alitalia przechowuje wszystkie dane klientów zgodnie z zapisami włoskiego dekretu ustawodawczego nr 196 z 30 czerwca 2003 r. dotyczącego „Kodeksu ochrony danych osobowych”.

 

Alitalia zapewnia, że przetwarzanie informacji o osobach, bez względu na sposób ich pozyskania, przebiega z poszanowaniem podstawowych praw i swobód oraz godności poszczególnych osób, ze szczególnym naciskiem na zachowanie poufności, ochronę tożsamości i prawo do ochrony danych osobowych.

 

Dane te są pozyskiwane, przetwarzane i wykorzystywane głównie przez narzędzia automatyczne, tylko i wyłącznie w wyżej wymienionych celach, i mogą być przekazywane przez linie Alitalia Autoryzowanym agentom działającym jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z art. 29 włoskiego dekretu ustawodawczego z 30 czerwca 2003, nr 196 (Kodeks ochrony danych osobowych), a także innym przewoźnikom działającym jako niezależni kontrolerzy danych, w przypadku zawarcia umów o wymianie danych.

 

Ponadto Alitalia może ujawnić dane osobowe i inne dane pasażerów kompetentnym władzom/agencjom rządowym, zarówno krajowym jak i zagranicznym (łącznie z kompetentnymi władzami i/lub agencjami rządowymi Stanów Zjednoczonych i Kanady), jeśli jest to wymagane przez te władze/agencje rządowe zgodnie z obowiązującymi regulacjami i w zakresie, w jakim takie ujawnienie jest konieczne do świadczenia usługi przewozu.

 

W celu świadczenia usługi przewozu oraz innych usług pomocniczych Przewoźnik może przetwarzać „informacje wrażliwe” zgodnie z powyższym Dekretem Ustawodawczym nr 196/2003.

 

Informacje te mogą być przetwarzane na przykład w celach wynikających ze zwrócenia się pasażera do linii Alitalia i/lub operatora lotniska o konkretne wsparcie medyczne, lub jeśli ujawnił on takie informacje z własnej woli Przewoźnikowi lub stronom trzecim (takim jak agent, przez którego zarezerwowano bilet).

 

Udzielając liniom Alitalia informacji osobistych, które mogą być uważane za „wrażliwe”, pasażer uprawnia Przewoźnika do zbierania, przetwarzania, wykorzystywania ich oraz dzielenia się nimi ze stronami trzecimi, a także do przesyłania takich informacji, również poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

Jeśli pasażer nie udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wycofa taką zgodę, Alitalia może nie być w stanie świadczyć części lub całości usług, o które zwrócił się pasażer.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 996/2010, w celu umożliwienia rodzinie pasażerów szybkiego uzyskania informacji dotyczących obecności ich bliskich na pokładzie w momencie katastrofy lotniczej, w razie wypadku Alitalia oferuje pasażerom możliwość podania imienia i danych kontaktowych odpowiedniej osoby kontaktowej.

 

Powyższe informacje mogą być wykorzystywane przez linie Alitalia jedynie w razie wypadku i nie będą przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane w celach komercyjnych.

 

Klienci linii Alitalia mogą kontaktować się z Kontrolerem danych w celu korzystania ze swoich praw określonych w art. 7 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 196/2003 (w tym m.in. z prawa do uzyskania potwierdzenia, że dane istnieją, oraz do wglądu w nie w czytelnej formie, sprawdzenia ich źródła oraz celu i metod przetwarzania, do ich aktualizowania, poprawiania, integrowania, usuwania, anonimizacji, a także blokowania danych osobowych przetwarzanych nielegalnie oraz do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu w części lub w całości), przesyłając prośbę na następujący adres: Via Alberto Nassetti snc, Pal. ALFA, Fiumicino (RM), Zip Code 00054, Italy, lub bez formalnych procedur na następujący adres e-mail: privacy@alitalia.it.

 

Dalsze informacje dostępne są w części zatytułowanej „Ochrona prywatności” na stronie internetowej Alitalia.

 

¹Ograniczenia odpowiedzialności określone w punktach 21, 22 oraz 23 Konwencji Montrealskiej będą poddawane przeglądowi I.C.A.O. co pięć lat, a pierwszy taki przegląd będzie miał miejsce pod koniec piątego roku po dacie wejścia w życie tej Konwencji. Ograniczenia odpowiedzialności wymienione w Warunkach ogólnych przewozu to ograniczenia poddane przeglądowi i obowiązujące od 1 stycznia 2010 r..