Alitalia dla firm

Odkryj wszystkie zalety produktów, które Alitalia oferuje firmom i osobom potrzebującym maksymalnej elastyczności podczas swoich podróży służbowych.

KARTY FIRMOWE

Firmowe karty Premium to karty MilleMiglia dla pracowników średnich i dużych firm, które podpisały umowę korporacyjną z liniami Alitalia. Różnią się zależnie od ewentualnego dotychczasowego udziału pracowników w programie MilleMiglia lub ich przynależności do klubów Ulisse, Freccia Alata i Freccia Alata Plus.

Firmowa karta Premium umożliwia korzystanie z usług przeznaczonych wyłącznie dla firm i pozwala szybko uzyskać do nich dostęp, dzięki czemu podróże służbowe przebiegają o wiele sprawniej. Dzięki firmowej karcie Premium klienci są od razu rozpoznawani na wszystkich etapach podróży i podczas każdego kontaktu z liniami Alitalia oraz z lotniskami i partnerami biorącymi udział w programie.

 

Aby otrzymać firmową kartę Premium, musisz:

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Regulamin.

REGULAMIN DOTYCZĄCY FIRMOWYCH KART PREMIUM

1. DEFINICJE

„Linie lotnicze” lub „Alitalia” oznacza spółkę Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A. z siedzibą w Via A. Nassetti, Pal. NHQ s.n.c., 00054 Fiumicino (RM), Włochy, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 50 000,00 EUR, zarejestrowaną w rzymskim rejestrze firm pod numerem 13029381004, który jest również włoskim identyfikatorem podatkowym i numerem płatnika VAT, o numerze REA (Repertorio Economico Amministrativo — rejestr ekonomiczny i administracyjny) 1418603 dla miasta Rzym.

„Firma uczestnicząca w programie” lub „Firma” oznacza firmę, która podpisała umowę handlową ze spółką Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A.

„Firmowa karta Premium” oznacza kartę MilleMiglia otrzymywaną przez pracowników firm, które podpisały umowę handlową ze spółką Alitalia. Karty różnią się zależnie od ewentualnego dotychczasowego udziału pracowników w programie MilleMiglia lub ich przynależności do naszych ekskluzywnych klubów. Różne warianty kart umożliwiają korzystanie z usług, które są obecnie dostępne dla członków programu MilleMiglia oraz innych usług przeznaczonych wyłącznie dla firm.

„Pracownik” oznacza osobę pracującą dla firmy, która podpisała umowę handlową ze spółką Alitalia — Società Aerea Italiana S.p.A.

 

2. WARUNKI CZŁONKOSTWA W PROGRAMIE

Firmowe karty Premium będą wydawane tylko pracownikom, którzy przystąpili do tej inicjatywy za pośrednictwem otwartego łącza udostępnianego przez konto Alitalia Key menedżerowi podróży firmy. Pracownicy firmy muszą wyrazić zgodę na otrzymanie firmowej karty Premium i zarejestrować się w programie MilleMiglia, jeżeli nie są jeszcze jego członkami.

Jeżeli pracownicy są już członkami programu MilleMiglia, otrzymają nową firmową kartę Premium, wydaną na podstawie statusu członkostwa, która zastąpi ich poprzednią kartę. Będzie ona miała ten sam kod i taką samą liczbę mil zgromadzonych dotychczas na prywatnym koncie oraz poprzez członkostwo w jednym z ekskluzywnych klubów.

 

3. ZASADY DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI BENEFICJENTA

Aby otrzymać kartę i móc uzyskać dostęp do związanych z nią korzyści, pracownicy muszą być członkami programu MilleMiglia.  

Wszyscy pracownicy firm, które podpisały umowę handlową ze spółką Alitalia, mogą otrzymać karty firmowe.

 

4. JAK DZIAŁAJĄ KARTY

Karty umożliwiają korzystanie z usług, które są obecnie dostępne dla członków programu MilleMiglia oraz innych usług przeznaczonych wyłącznie dla firm. Poniżej znajduje się lista usług przeznaczonych dla posiadaczy firmowych kart Premium (nadal otwarta):

Korzystanie ze stanowiska odprawy SkyPriority

Bezpłatny nadbagaż

Bezpłatne miejsca Extra Comfort podczas wszystkich lotów liniami Alitalia

Bezpłatna usługa Fast Track

 

Poznaj wszystkie usługi związane z posiadaniem firmowej Karty Premium


Aby uzyskać dostęp do odpowiednich usług, wprowadź firmowy kod MilleMiglia podczas rezerwacji lub pokaż firmową kartę Premium.

 

5. CZAS TRWANIA

Prawo do otrzymywania korzyści związanych z kartami firmowymi wygasa w tym samym czasie co umowa handlowa podpisana przez firmę z liniami Alitalia.

Jeśli umowa handlowa z firmą nie została przedłużona, pracownik nie pracuje już dla firmy lub firma uzna, że nie chce, aby dany pracownik nadal był posiadaczem firmowej karty Premium, członkowie otrzymają nową kartę MilleMiglia odpowiadającą statusowi ich członkostwa, zatrzymując ten sam kod MilleMiglia i wszystkie dotychczas zgromadzone mile.

 

6. ZMIANY I PROMOCJE

Spółka Alitalia zastrzega sobie prawo do zmiany lub dodania warunków dotyczących uczestnictwa w programie, oferowanych usług, metod rejestracji lub innych procedur opisanych w niniejszym regulaminie, po uprzednim powiadomieniu posiadaczy kart o zmianach i zabezpieczeniu ich nabytych wcześniej uprawnień oraz zagwarantowaniu, że nie zostaną wprowadzone żadne zmiany obniżające jakość usługi.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każda ze Stron, jako niezależny posiadacz danych osobowych, deklaruje przestrzeganie obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, a także w zakresie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Każda ze Stron oświadcza, że dokładnie poinformowała swoich klientów i/lub pracowników, że ich dane osobowe mogą zostać przekazane stronom trzecim w celu wykonania niniejszej Umowy, w tym odbiorcom w krajach trzecich, i deklaruje, iż uzyskała konieczną zgodę zainteresowanych stron na takie przetwarzanie i/lub przekazywanie.

Ogólnie rzecz biorąc, Strony wzajemnie uznają, że w trakcie realizowania niniejszej Umowy dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami regulaminu programu MilleMiglia dotyczącymi prywatności i że zgodnie z art. 6 lit. b Rozporządzenia UE 2016/679 („RODO”) będą wykorzystywać dane dotyczące swoich klientów wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, w której są stronami zainteresowanymi. Strony wyraźnie uzgodniły również, że Alitalia i Alitalia Loyalty S.p.A są uprawnione do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych podmiotów wskazanych w załączniku D.2, art. 3, a także podmiotów, o których uzyskały informacje w związku z działalnością prowadzoną w ramach niniejszej Umowy, wyłącznie do celów zarządzania operacyjnego ściśle powiązaną z wykonywaniem usług, o których mowa w niniejszej Umowie, i wykluczają jakiekolwiek inne wykorzystanie i przetwarzanie tych danych przez spółkę Alitalia.

Alitalia informuje, w myśl postanowień umów wewnątrzgrupowych, iż przyjmuje na siebie odpowiedzialność za udzielanie odpowiedzi na wnioski o wykonanie praw zgodnie z rozdziałem III („RODO”), przy współpracy ze spółką Alitalia Loyalty.

 

8. ADNOTACJA

Warunki programu MilleMiglia mają pierwszeństwo w sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami.

 


 

Poznaj wszystkie usługi związane z posiadaniem firmowej karty premium

 

 DOSTĘP DO STANOWISKA ODPRAWY SKY PRIORITY

Priorytetowe stanowiska odprawy SKY Priority są punktem odniesienia dla posiadaczy firmowej karty Premium na lotnisku.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI

Priorytetowe stanowiska odprawy SKY Priority są oznakowane na czerwono i dostępne dla posiadaczy firmowych kart Premium podróżujących liniami Alitalia — dotyczy to długodystansowych lotów w klasie biznesowej oraz lotów średniodystansowych w klasie biznesowej i ekonomicznej.

Priorytetowe stanowiska odprawy SKY Priority są dostępne na wszystkich lotniskach obsługiwanych przez linie Alitalia.

KIEDY KORZYSTAĆ Z USŁUGI

Z priorytetowych stanowisk odprawy SKY Priority można skorzystać w dowolnym momencie podróży, aby:

  • Przejść odprawę
  • Odebrać kartę pokładową po skorzystaniu z odprawy Tele Check-in
  • Nadać bagaż rejestrowany po skorzystaniu z odprawy internetowej lub samodzielnej
  • Uzyskać dodatkowe informacje
  • Poprosić o ulotki informacyjne

PIERWSZEŃSTWO ODBIORU BAGAŻU

Etykieta pierwszeństwa przymocowana do bagażu rejestrowanego posiadaczy firmowych kart Premium znacznie skraca czas potrzebny na odebranie bagażu na lotnisku docelowym.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI

Aby skorzystać z usługi, wystarczy wprowadzić swój firmowy kod MilleMiglia podczas rezerwacji lub okazać firmową kartę Premium przy stanowisku odprawy lub podczas nadawania bagażu.

GDZIE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI

Usługa jest dostępna na wszystkich lotniskach w przypadku wszystkich lotów obsługiwanych przez linie Alitalia.

BEZPŁATNY NADBAGAŻ

Usługa jest zarezerwowana dla posiadaczy firmowych kart Premium i zapewnia dodatkowy limit bagażu powyżej limitu podstawowego, zależny od miejsca docelowego i klasy podróży (maksymalnie 23 kg w klasie ekonomicznej i 32 kg w przypadku lotów długodystansowych w klasie biznesowej i średniodystansowych w klasie biznesowej). Członkom programów Millemiglia Corporate Premium Ulisse, CFA i CFA Plus przysługuje bezpłatny bagaż dodatkowy, nawet jeśli podróżują w taryfie Light.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI

Aby skorzystać z usługi, wystarczy wprowadzić swój firmowy kod MilleMiglia podczas rezerwacji lub okazać firmową kartę Premium przy stanowisku odprawy.

KIEDY KORZYSTAĆ Z USŁUGI

Usługa jest dostępna na wszystkich lotniskach w przypadku wszystkich lotów obsługiwanych przez linie Alitalia.

BEZPŁATNA USŁUGA FAST TRACK

Bezpłatny dostęp do procedury priorytetowej przy bramkach bezpieczeństwa na lotniskach pozwala posiadaczom firmowych kart Premium szybciej przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, co znacznie skraca całkowity czas podróży.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI

Wystarczy okazać kartę pokładową lub firmową kartę Premium przy stanowisku usługi Fast Track. Usługa obowiązuje w przypadku wszystkich lotów obsługiwanych przez linie Alitalia.

GDZIE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI

Usługa jest obecnie dostępna na następujących lotniskach: Rzym-Fiumicino (Terminal 1), Mediolan-Linate, Mediolan-Malpensa, Neapol, Turyn, Wenecja oraz Amsterdam-Schiphol.

 

PIERWSZEŃSTWO WEJŚCIA NA POKŁAD

Pierwszeństwo podczas wchodzenia na pokład.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI

Aby skorzystać z priorytetowych ścieżek podczas wchodzenia na pokład, wystarczy wprowadzić swój firmowy kod MilleMiglia podczas rezerwacji lub okazać firmową kartę Premium.

KIEDY KORZYSTAĆ Z USŁUGI

Podczas wszystkich lotów obsługiwanych przez linie Alitalia.

GDZIE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI

Na wszystkich lotniskach.

Na lotniskach, gdzie nie ma priorytetowych ścieżek, organizowane jest wcześniejsze wejście na pokład dla uprawnionych podróżujących (ogłoszenie).

 

BEZPŁATNE MIEJSCE EXTRA COMFORT

Posiadacze kart firmowych mogą wybrać miejsca Comfort bezpłatnie podczas wszystkich lotów krajowych, międzynarodowych oraz międzykontynentalnych obsługiwanych przez linie Alitalia.

JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI

Usługa jest bezpłatna dla wszystkich posiadaczy firmowych kart Premium.

Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnego miejsca Comfort, pamiętaj, by poprawnie wprowadzić swój kod MilleMiglia podczas rezerwacji. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie zagwarantować, że miejsce będzie dostępne bezpłatnie.