Środowisko

WSZYSCY JESTEŚMY CZĘŚCIĄ TEJ SAMEJ ZAŁOGI W ZAKRESIE ZAANGAŻOWANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonujemy loty z zamiarem zmniejszenia naszego wpływu na środowisko naturalne i promowania kultury zrównoważonego rozwoju.

ZARZĄDZANIE PALIWEM

Bezpieczny, wydajny i przyjazny dla środowiska cywilny transport lotniczy.

 

Paliwo kosztuje, a emisje w wyniku jego spalania są jeszcze droższe.

Dzięki ukierunkowanym działaniom udało nam się zredukować emisję CO2 o ponad 95 000 ton rocznie i zaoszczędzić 30 000 ton paliwa. W jaki sposób? Dzięki wdrożeniu zintegrowanej polityki efektywności, łączącej wszystkie zaangażowane procesy w spółce, takie jak: planowanie tras, zakupy, konserwacja, obsługa naziemna, usługi i wyposażenie pokładowe, kontrola operacyjna, postępowanie, zawsze w zgodzie z wymaganymi przez przepisy lotnicze standardami bezpieczeństwa. 

 

Dzięki stałej komunikacji wewnętrznej i rzeczywistemu zaangażowaniu każdy z nas może odegrać swoją rolę w realizacji tych celów, bez względu na zajmowane stanowisko*.

*AUDYT DOTYCZĄCY EMISJI CO2

Alitalia pomyślnie zakończyła coroczny audyt emisji CO2 za rok 2019. Rezultat został przekazany właściwemu organowi, Komitetowi ds. Zarządzania Protokołem z Kioto, który podlega bezpośrednio Ministerstwu Środowiska, do którego należą również Ministerstwo Transportu, ENAC – krajowa jednostka ds. lotnictwa cywilnego – i GSE – zarządca ds. usług energetycznych.

Audyt ujmuje Spółkę w dwóch obowiązkowych międzynarodowych programach regulacyjnych – EU-ETS, dla lotów krajowych i wewnątrzeuropejskich, oraz CORSIA, dla lotów międzynarodowych i międzykontynentalnych. Oba te systemy, w pełni wspierane przez IATA, opierają się na limicie emisji, z którym Spółka mierzy się co roku i który wpływa na nasze dane dopiero po przeprowadzeniu kontroli procesu monitorowania emisji przez audytora zewnętrznego.

Ponadto Alitalia od 2013 r. uczestniczy wraz z ENAC w obradach ICAO (Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego), które, dzięki ogromnej pracy w zakresie syntezy i mediacji z ponad 70 krajami na świecie, przyczyniły się do powstania programu CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation).

Dane dotyczące emisji za 2019 r. zostaną wykorzystane do określenia poziomu bazowego schematu CORSIA, tj. maksymalnego pułapu emisji dla każdej linii lotniczej, stymulując nieustanną poprawę w tej dziedzinie.

ZERO PAPIERU

Odciążyliśmy nasze samoloty, zostawiając papier na ziemi.

 

„Zero papieru” to projekt, dzięki któremu prawie całkowicie wyeliminowaliśmy użycie papieru na pokładzie naszego samolotu. Piloci i personel pokładowy, wykorzystujący technikę w niespotykanym dotąd zakresie, wyposażeni są w tablety do wykonywania swojej pracy i spełniania Państwa potrzeb. Wynik? Oszczędność papieru przekładająca się na oszczędność 600 ton paliwa i 2000 ton mniej CO2 rocznie.

REDUKCJA HAŁASU

Nasze zaangażowanie w redukcję emisji hałasu.

  Zrównoważony rozwój rymuje się z ciszą. W odniesieniu do 75% samolotów, które spełniają wymogi Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, jesteśmy jednym z przewoźników wytwarzających najmniej hałasu. Każdy z naszych samolotów wyposażony jest w świadectwo zdatności w zakresie hałasu, wydane wspólnie przez producentów i władze lotnicze po przeprowadzeniu badań w celu wydania świadectwa zdatności do lotu, zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi, wydanymi przez ICAO.

#FLYGREEN

Kultura zrównoważonego rozwoju zmniejsza wpływ na środowisko naturalne.

Jednym z naszych celów jest szerzenie świadomości w zakresie ochrony środowiska. Dlatego też włączyliśmy temat zrównoważonego rozwoju do szkolenia personelu pokładowego, zwracając się do nich bezpośrednio o przekazywanie pomysłów i sugestii, dotyczących sposobów ograniczania niegospodarności oraz ilości odpadów na pokładzie.

Propozycje te poskutkowały przygotowaniem nowych procedur „ekologicznych”. W ciągu zaledwie ośmiu miesięcy udało nam się zaoszczędzić ponad 21 milionów sztuk jednorazowych plastikowych/papierowych i szklanych butelek na pokładzie.