Kupowanie mil

Kup mile, których potrzebujesz, aby uzyskać żądaną nagrodę. Kup mile, aby podarować je ukochanej osobie. Przekaż mile dowolnej osobie.

KUPOWANIE I PRZEKAZYWANIE MIL

MASZ UPATRZONĄ NAGRODĘ, ALE BRAKUJE CI MIL? KUP MILE ONLINE ZA POŚREDNICTWEM NASZEGO CENTRUM OBSŁUGI KLIENTÓW LUB PODARUJ MILE UKOCHANEJ OSOBIE, ABY POMÓC JEJ ODEBRAĆ NAGRODĘ.

KUPOWANIE MIL

 

Kup w każdym roku do 70 000 mil* w cenie 25 EUR za każde 1000 mil.

 

Kup lub podaruj mile teraz
Przed dokonaniem transakcji należy się zalogować (w przeciwnym razie nastąpi automatyczne przekierowanie do strony logowania)      

 

PRZEKAŻ MILE W FORMIE PREZENTU

Kupowanie mil dla rodziny lub znajomych jest łatwe. Wystarczy podać adres e-mail obdarowywanej osoby, a wyślemy jej poufny kod umożliwiający odebranie podarowanych mil.
Nawet jeśli beneficjent nie jest jeszcze członkiem programu MilleMiglia, może otrzymać mile po rejestracji w programie.

W każdym roku możesz podarować nawet 70 000 mil* w cenie 25 EUR za każde 1000 mil.

 

W przypadku otrzymania prezentu w postaci mil MilleMiglia należy wykonać trzy proste kroki:

 • Dołącz do programu MilleMiglia, jeśli jeszcze nie jesteś jego członkiem.
 • Zaloguj się na stronie MilleMiglia.
 • Odbierz mile online, podając kod otrzymany w wiadomości e-mail.


*W partiach po 1000 mil do maksymalnie 70 000 mil na transakcję.

 

 

 

Kupowanie i podarowywanie mil - zasady

Wysyłając swoją prośbę o zakup mil Alitalia (dalej zwanych "milami"), członek programu MilleMiglia uznaje niniejsze zasady i warunki (dalej zwane "Zasadami i warunkami"). Sprzedaż mil to usługa dostarczana członkom programu MilleMiglia przez Points.com Inc., korporację upoważnioną przez firmę Alitalia - na podstawie umowy - do sprzedaży mil lub ich przekazywania z konta jednego członka MilleMiglia na konto drugiego członka MilleMiglia.
Siedziba główna firmy Points.com Inc. (zwanej dalej "Points.com") znajduje się w Ontario w Kanadzie.

 1. Osoba, która chce kupić lub przekazać (podarować) mile, musi być członkiem programu MilleMiglia. Ten sam warunek musi zostać spełniony przez odbiorcę mil.
 2. Zlecenie zakupu złożone przez Członka nie zostanie zrealizowane bez akceptacji ze strony firmy Points.com. Jedynym dowodem na akceptację zlecenia zakupu mil przez firmę Points.com będzie dodanie mil do konta członka programu (nabywcy) lub do konta odbiorcy prezentu.
 3. W pierwszej kolejności do wystawienia biletu-nagrody wykorzystywane są mile kupione przez członków programu, dlatego nie są one zwracane. 
  Członek kupujący lub przekazujący mile ma prawo do anulowania zakupu - bez określenia przyczyn rezygnacji i bez konsekwencji finansowych - w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty potwierdzenia transakcji przez firmę Points.com za pośrednictwem poczty e-mail. Wszelkie prośby o anulowanie zakupu mil lub mil podarunkowych muszą zostać przesłane do firmy Alitalia pocztą e-mail na adres buymiles.support@alitalia.it. Jeśli prawo do anulowania zakupu mil zostanie wyegzekwowane zgodnie z wyżej wymienionymi procedurami i terminami, kupujący otrzyma zwrot poniesionych kosztów. Zwrot kosztów nastąpi w możliwie najkrótszym terminie i w każdym wypadku nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez firmę Alitalia powiadomienia o anulowaniu zakupu. Jeśli Członek nie zastosuje się do określonych w niniejszej sekcji procedur i zasad egzekwowania prawa do anulowania zakupu, nie będzie miał prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 4. Mile przekazane przez właściciela będę pierwszymi w kolejności do wykorzystania podczas wydruku biletów nagrodowych, dlatego też nie będzie możliwości ich zwrotu, jeśli w międzyczasie bilet będzie wydrukowany.
 5. Zakupione lub przekazane mile nie są wliczane do warunków kwalifikacji do podwyższonego statusu w programie MilleMiglia.
 6. Członkowie programu MilleMiglia mogą kupować mile w pakietach po 1000 mil. Członkowie mogą kupić lub otrzymać maksymalnie 70 000 mil rocznie.
 7. Kupujący zgadza się, aby firma Points.com wykorzystała jego imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o koncie MilleMiglia oraz dane karty kredytowej w celu przetworzenia jego żądania przeprowadzenia transakcji. Z wyjątkiem sytuacji, w której prowadzone jest dochodzenie w sprawie oszustwa lub gdy wymagane jest to przez prawo, firma Points.com nie wykorzysta ani nie ujawni danych osobowych Członka do jakichkolwiek innych celów niż wyżej wymienione, chyba że uzyska zgodę Członka.
 8. Poza tym kupujący deklaruje, że uzyskał wcześniej zgodę ze strony odbiorcy mil na przekazanie jego nazwiska, adresu e-mail oraz numeru identyfikacyjnego w programie MilleMiglia w celu realizacji zakupu mil podarunkowych i że akceptuje wszystkie konsekwencje związane z udostępnieniem tych danych.
 9. Ani kupujący, ani odbiorca nie może sprzedać lub wymienić zakupionych czy otrzymanych mil ani prowadzić ich innej nieautoryzowanej dystrybucji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek mile zakupione czy otrzymane jako podarunek zostaną odsprzedane, przekazane dalej lub użyte w niewłaściwych celach, których określenie leży w wyłącznej gestii firmy Points.com, lub jeśli mile zostaną uzyskane w wyniku bezprawnego użycia karty kredytowej lub za pomocą innych nielegalnych środków, firma Points.com zastrzega sobie prawo do anulowania, unieważnienia lub odmowy honorowania i/lub konfiskaty takich mil, wyegzekwowania wszelkich innych mających zastosowanie praw oraz do podjęcia wszelkich dostępnych środków zaradczych. Kupujący zgadza się spełnić wymagania firmy Points.com związane z wszelkimi dochodzeniami lub oskarżeniami odnoszącymi się do jakichkolwiek osób zaangażowanych w nadużycia lub oszustwa dotyczące zakupu mil lub otrzymania mil podarunkowych.
 10. Zakupienie mil nie stanowi gwarancji dostępności jakichkolwiek nagród MilleMiglia. Z tego względu firma Points.com nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których Członek nie może wykorzystać lub wymienić zakupionych/otrzymanych mil.
 11. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia firmie Points.com pełnej opłaty za zakup mil przed ich przesłaniem na jego konto MilleMiglia lub na konto innego Członka programu. Składając zamówienie na zakup mil lub mil podarunkowych, kupujący upoważnia firmę Points.com do obciążenia karty kredytowej o podanym przez niego numerze.
 12. Kupujący zgadza się, że przyznawanie i użytkowanie wszystkich mil, w tym mil zakupionych oraz mil podarunkowych, podlega warunkom, zasadom, wyłączeniom i ograniczeniom obowiązującym w programie MilleMiglia i że firma Alitalia ma wyłączne prawo do określania i modyfikowania zasad i warunków mających zastosowanie w tym programie. Firma Points.com nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Członka za jakiekolwiek działania, brak działań oraz decyzje podejmowane przez firmę Alitalia w odniesieniu do programu MilleMiglia, ani nie ma obowiązku informowania o nich Członka. Kupujący niniejszym zgadza się nie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do firmy Points.com w odniesieniu do jakichkolwiek działań, braku działań oraz decyzji podejmowanych przez firmę Alitalia w związku z programem MilleMiglia. Firma Points.com nie może być traktowana jako przedstawiciel firmy Alitalia w odniesieniu do jakichkolwiek celów.
 13. Kupujący mile lub odbiorca mil, zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów prawnych, w momencie wnioskowania o nagrodę może wykorzystać zakupione lub podarowane mile maksymalnie w wysokości do 75% wartości nagrody liczonej w milach (25% mil kwalifikujących do nagrody muszą stanowić mile zarobione podczas lotów z liniami Alitalia lub liniami partnerskimi).
 14. Z wyjątkiem sytuacji, w których będzie miało miejsce rażące zaniedbanie lub celowe wykroczenie, firma Points.com nie przekroczy kwoty płaconej przez Członka za zakup mil lub mil podarunkowych. W żadnym wypadku firma Points.com nie jest odpowiedzialna za niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody odniesione w związku z niniejszymi "Zasadami i warunkami" lub z zakupem przez Członka mil lub mil podarunkowych.
 15. Kupujący jest zobowiązany przestrzegać wszystkich przepisów prawnych, zasad i postanowień odnoszących się do niniejszych "Zasad i warunków".
 16. Niniejsze "Zasady i warunki" podlegają wyłącznie prawu włoskiemu. Strony zgadzają się, że podlegają wyłącznej kompetencji sądu miasta Rzymu (Włochy).
 17. Kupujący nie może przypisywać lub przekazywać innej osobie ani umowy podlegającej niniejszym "Zasadom i warunkom", ani żadnych praw czy zobowiązań z niej wynikających.
 18. Niniejsze "Zasady i warunki", łącznie ze zleceniem zakupu, stanowią kompletną umowę zawieraną między kupującym a firmą Points.com w odniesieniu do przedmiotu umowy i zastępują wszystkie uprzednie lub równoczesne umowy lub porozumienia odnoszące się do przedmiotu umowy, jeśli takie istnieją, niezależnie od tego, czy zawarte w formie pisemnej lub ustnej. Żadne modyfikacje, poprawki czy odstąpienia od niniejszych "Zasad i warunków" nie będą obowiązywały ani nie będą miały mocy prawnej, jeśli nie będą miały formy pisemnej i nie zostaną podpisane przez firmę Points.com za zgodą firmy Alitalia.
 19. Firma Points.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ani przypadki niewywiązania się ze zobowiązań, spowodowane przez siły wyższe, wojnę, strajki, spory pracownicze, przerwy w pracy, pożary, działania rządu lub wynikające z jakiekolwiek innych przyczyn, zbliżonych lub nie, które leżą poza kontrolą firmy.
 20. Wszystkie dane osobowe podane w momencie dołączenia do tej lub podobnych inicjatyw są przetwarzane przez firmy Alitalia i Point.com zgodnie ze stosownymi przepisami i uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności tymi zawartymi w dekrecie ustawodawczym nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. ("Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych") w sposób opisany w dostępnych na stronie www.alitalia.com "Zasadach i warunkach" programu MilleMiglia.