Kupowanie mil

Kup mile, których potrzebujesz, aby uzyskać żądaną nagrodę. Kup mile, aby podarować je ukochanej osobie. Przekaż mile dowolnej osobie.

Przekazywanie mil

PRZEKAŻ RODZINIE LUB PRZYJACIOŁOM SWOJE MILE I POMÓŻ IM SZYBCIEJ OTRZYMAĆ BILET-NAGRODĘ.

Możesz przekazać innym do 60 000 mil rocznie*, w cenie 10 euro za 1000 mil.

Aby przekazać mile, musisz podać numer MilleMiglia odbiorcy oraz jego adres e-mail.* W partiach po 1000 mil, do 60 000 mil na transfer

Przekazywanie mil – zasady

Przekazywanie mil - zasady

Wysyłając online swoją prośbę o transfer mil Alitalia (dalej zwanych "milami"), członek programu MilleMiglia uznaje niniejsze zasady i warunki (dalej zwane "Zasadami i warunkami"). Transfer mil to usługa dostarczana członkom programu MilleMiglia przez Points.com Inc., korporację z siedzibą w Prowincji Ontario w Kanadzie (zwaną dalej "Points.com") upoważnioną przez linie Alitalia na podstawie umowy do sprzedaży mil lub ich przekazywania z konta jednego członka MilleMiglia na konto drugiego członka MilleMiglia.

 1. Osoba chcąca przeprowadzić transfer mil musi być członkiem programu MilleMiglia i mieć w nim dobrą opinię. Ten sam warunek musi zostać spełniony przez odbiorcę mil (zwanego dalej "odbiorcą").
 2. Zlecenie transferu złożone przez członka nie zostanie zrealizowane bez akceptacji ze strony firmy Points.com. Dowodem potwierdzenia akceptacji zlecenia przez Points.com jest wyłącznie odjęcie mil od salda na koncie członka i dodanie ich do konta odbiorcy.
 3. Członek przekazujący mile ma prawo bez określenia przyczyn i bez konsekwencji finansowych anulować transfer w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty potwierdzenia transakcji przez firmę Points.com za pośrednictwem poczty e-mail. Wszelkie prośby o anulowanie transferu muszą zostać przesłane do linii Alitalia pocztą e-mail na adres buymiles.support@alitalia.it. Jeżeli anulowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem wszelkich procedur i terminów podanych przez firmę Points.com i linie Alitalia, członek otrzyma zwrot kwot zapłaconych za transfer mil. Zwrot kosztów nastąpi w możliwie najkrótszym terminie i w każdym wypadku nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez firmę Alitalia powiadomienia o anulowaniu transferu. Jeśli członek nie zastosuje się do określonych w niniejszej sekcji procedur i zasad egzekwowania prawa do anulowania transferu, nie będzie miał prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 4. Z wyjątkiem postanowień ujętych w sekcji 3 powyżej, transfery mil nie podlegają zwrotowi.
 5. Przekazane mile nie są wliczane do warunków kwalifikacji do podwyższonego statusu w programie MilleMiglia.
 6. Członek programu MilleMiglia może przekazywać mile w liczbie będącej krotnością 1000 mil, przy czym maksymalnie może to być 60 000 mil w jednej transakcji lub 60 000 mil rocznie.
 7. Członek chcący przekazać mile zgadza się, aby w celu przetworzenia jego żądania przeprowadzenia transakcji firma Points.com wykorzystała jego imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o koncie MilleMiglia oraz dane karty kredytowej. Z wyjątkiem sytuacji, w której prowadzone jest dochodzenie w sprawie oszustwa lub gdy wymagane jest to przez prawo, firma Points.com nie wykorzysta ani nie ujawni danych osobowych Członka do jakichkolwiek innych celów niż wyżej wymienione, chyba że uzyska zgodę Członka.
 8. Co więcej, członek chcący przekazać mile deklaruje, że uzyskał wcześniej zgodę ze strony odbiorcy mil na przekazanie jego nazwiska, adresu e-mail oraz numeru identyfikacyjnego w programie MilleMiglia firmie Points.com, która potrzebuje tych informacji do sfinalizowania transakcji transferu.
 9. Członek chcący przekazać mile ani odbiorca mil nie mogą sprzedawać, wymieniać ani w jakikolwiek inny sposób dystrybuować mil przesłanych na podstawie niniejszej umowy. W sytuacji, gdy jakiekolwiek przesłane mile zostaną odsprzedane, przekazane dalej lub użyte w niewłaściwych celach, których określenie leży w wyłącznej gestii firmy Points.com, lub jeśli mile zostaną przesłane w wyniku bezprawnego użycia karty kredytowej lub za pomocą innych nielegalnych środków, firma Points.com zastrzega sobie prawo do anulowania, unieważnienia lub odmowy honorowania i/lub konfiskaty przesłanych tak mil z pomocą linii Alitalia, a także do wyegzekwowania wszelkich innych mających zastosowanie praw oraz do podjęcia wszelkich dostępnych środków zaradczych. Członek chcący przekazać mile zgadza się spełnić żądania firmy Points.com związane z wszelkimi dochodzeniami lub oskarżeniami odnoszącymi się do wszelkich osób zaangażowanych w nadużycia lub oszustwa dotyczące transferu mil lub podejrzanych o taki proceder.
 10. Transfer mil nie stanowi gwarancji dostępności jakichkolwiek nagród MilleMiglia. Z tego względu firma Points.com nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których członek nie może wykorzystać lub wymienić otrzymanych mil.
 11. Członek chcący przekazać mile zgadza się uiścić wszelkie opłaty na rzecz firmy Points.com za pomocą karty kredytowej, zanim jakiekolwiek mile trafią na konto odbiorcy w programie MilleMiglia. Przesyłając żądanie transferu mil, członek upoważnia firmę Points.com lub jej przedstawiciela do obciążenia karty kredytowej, której numer podał.
 12. Członek chcący przekazać mile zgadza się zgadza się, że przyznawanie i użytkowanie wszystkich mil, w tym mil przesłanych na mocy tej umowy, podlega warunkom, zasadom, wyłączeniom i ograniczeniom obowiązującym w programie MilleMiglia i że wyłączne prawo do prowadzenia tego programu i określania, modyfikowania i anulowania jego zasad i warunków mają linie Alitalia. Firma Points.com nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do członka za jakiekolwiek działania, brak działań oraz decyzje podejmowane przez firmę Alitalia w odniesieniu do programu MilleMiglia, ani nie ma obowiązku informowania o nich członka. Członek niniejszym zgadza się nie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do firmy Points.com w odniesieniu do jakichkolwiek działań, braku działań oraz decyzji podejmowanych przez linie Alitalia w związku z programem MilleMiglia. Firma Points.com nie może być traktowana jako przedstawiciel firmy Alitalia w odniesieniu do jakichkolwiek celów.
 13. Odbiorca mil, zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów prawnych, w momencie wnioskowania o nagrodę może wykorzystać przekazane mu mile maksymalnie w wysokości do 75% wartości nagrody liczonej w milach (25% mil potrzebnych do uzyskania nagrody muszą stanowić mile otrzymane za loty liniami Alitalia lub liniami partnerskimi).
 14. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE RAŻĄCE ZANIEDBANIE LUB CELOWE WYKROCZENIE, FIRMA POINTS.COM BĘDZIE ODPOWIADAĆ TYLKO DO WYSOKOŚCI KWOTY PŁACONEJ PRZEZ CZŁONKA ZA TRANSFER MIL. FIRMA POINTS.COM W ŻADNYM WYPADKU NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA NIEBEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY ODNIESIONE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI ZASADAMI I WARUNKAMI LUB TRANSFEREM MIL PRZEZ CZŁONKA.
 15. Członek chcący przekazać mile musi zachować zgodność z wszelkimi przepisami i zasadami odnoszącymi się do niniejszych Zasad i warunków oraz do transferu mil.
 16. Niniejsze "Zasady i warunki" podlegają wyłącznie prawu włoskiemu. Strony zgadzają się, że podlegają wyłącznej kompetencji sądu miasta Rzymu (Włochy).
 17. Członek chcący przekazać mile nie może przypisywać lub przekazywać innej osobie umowy podlegającej niniejszym Zasadom i warunkom ani żadnych praw czy zobowiązań z niej wynikających.
 18. Niniejsze Zasady i warunki, łącznie ze zleceniem transferu, stanowią kompletną umowę zawieraną między członkiem a firmą Points.com w odniesieniu do przedmiotu umowy i zastępują wszystkie uprzednie lub równoczesne umowy lub porozumienia odnoszące się do przedmiotu umowy, zawarte w formie pisemnej lub ustnej, jeśli takie istnieją. Żadne modyfikacje, poprawki czy odstąpienia od niniejszych Zasad i warunków nie będą obowiązywały ani nie będą miały mocy prawnej, jeśli nie będą miały formy pisemnej i nie zostaną podpisane przez firmę Points.com za zgodą firmy Alitalia.
 19. Firma Points.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ani przypadki niewywiązania się ze zobowiązań, spowodowane przez siły wyższe, wojnę, strajki, spory pracownicze, przerwy w pracy, pożary, działania rządu lub wynikające z jakichkolwiek innych przyczyn, zbliżonych lub nie, które leżą poza kontrolą firmy.
 20. Wszystkie dane osobowe podane w momencie dołączenia do tej lub podobnych inicjatyw są przetwarzane przez firmy Alitalia i Point.com zgodnie ze stosownymi przepisami i uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności tymi zawartymi w dekrecie ustawodawczym nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. (Ochrona danych osobowych) w sposób opisany w dostępnych na stronie www.alitalia.com Zasadach i warunkach programu MilleMiglia.