Polityka Prywatności Programu MilleMiglia Alitalia

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu MilleMiglia NA MOCY ART. 13 I 14 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 (RODO)

 

1. KIM JESTEŚMY

Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in A.S., z siedzibą pod adresem: via A. Nassetti s.n.c., Palazzina Alfa, 00054 Fiumicino (RM) (nazywana dalej „Alitalia”) i Alitalia Loyalty S.p.A., z siedzibą pod adresem: Piazza Almerico da Schio n. 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM) (nazywana dalej „Alitalia Loyalty”) w dniu 9 lipca 2019 r. podpisały umowę o wspólnym administrowaniu danych, której fragment znajduje się pod następującym adresem internetowym: www.alitalia.com, w celu uregulowania, na mocy art. 26 RODO, sposobu przetwarzania danych osobowych członków programu MilleMiglia (nazywanego dalej „Programem”) w celach określonych poniżej.

 

Alitalia i Alitalia Loyalty, jako współadministratorzy przetwarzania danych osobowych członków Programu (nazywani dalej „Współadministratorami”), przywiązują najwyższą wagę do bezpieczeństwa i poufności danych osobowych członków Programu i pragną przekazać Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, które mogą być przetwarzane w wyniku Państwa członkostwa w Programie.

 

2. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PAŃSTWA MOGĄ BYĆ ZBIERANE

 

Współadministratorzy zbierają następujące kategorie danych osobowych Państwa dotyczących (przez termin „Dane Osobowe” rozumie się wszystkie wymienione poniżej kategorie łącznie):

 

  • Dane osobowe i kontaktowe - informacje dotyczące imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.
  • Dane dotyczące transakcji – informacje  dotyczące Państwa transakcji (historia transakcji) związanych z „historią lotów”, zakupionymi usługami, wykonanymi czynnościami oraz transakcjami zawartymi ze Sponsorami i Partnerami Biznesowymi Współadministratorów.
  • Preferencje i Dane podane przez Państwa dobrowolnie  – informacje, które podają nam Państwo w odniesieniu do Państwa preferencji dotyczących podróży lub innych zainteresowań, nazwy Państwa firmy, Państwa sytuacji zawodowej, sposobu kontaktowania się z Państwem lub inne dane osobowe.

 

Dane dotyczące przeglądania – informacje na temat sposobu korzystania z witryny, otwierania lub przekazywania informacji, w tym informacje zbierane za pomocą plików cookie (naszą Politykę dotyczącą plików cookie można znaleźć pod następującym linkiem.

 

3. W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Współadministratorzy zbierają i przetwarzają Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

 

·         w przypadku dołączenia do Programu za pośrednictwem formularza on-line, w sekcji „MilleMiglia” na stronie internetowej www.alitalia.com

·         w przypadku dołączenia do Programu za pośrednictwem formularza w formie papierowej lub na nośniku cyfrowym (np. tablet) udostępnionego Państwu przez Współadministratorów lub firmy przez nich wyznaczone.

 

W przypadku przekazywania danych osobowych w imieniu osoby trzeciej należy najpierw upewnić się, że dana osoba zapoznała się z niniejszą Polityką Prywatności.

Prosimy o pomoc w aktualizowaniu Państwa danych osobowych poprzez informowanie nas o wszelkich zmianach.

 

4. DO JAKICH CELÓW MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych musi być uzasadnione podstawą prawną przewidzianą w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, jak opisano poniżej.

 

a) Zarządzanie operacyjne Państwa uczestnictwem w Programie i celami ściśle z nim związanymi.

Współadministratorzy zbierają i przetwarzają Państwa dane osobowe i kontaktowe, Dane dotyczące Państwa transakcji oraz preferencji, jak również Dane podane przez Państwa dobrowolnie w celu (i) śledzenia i zarządzania Państwa zgłoszeniem do członkostwa w Programie (ii) wysyłania Państwu komunikatów dotyczących usług niezbędnych do obsługi Państwa członkostwa i odnoszących się do ewentualnych dat wygaśnięcia lub korzyści związanych z Programem (iii) wypełniania wszelkich zobowiązań umownych i ewentualnych wniosków związanych z Programem.

 

Podstawa prawna dot. przetwarzania: wykonanie umowy, której Państwo są stroną, lub wykonanie środków przedumownych w celu umożliwienia Państwu przystąpienia do Programu.

 

b) Działania marketingowe mające na celu zaspokojenie Państwa potrzeb i przedstawienie oferty promocyjnej spójnej z powyższymi preferencjami

Pod warunkiem uzyskania Państwa bezsprzecznej i odrębnej zgody na przedmiotowe działania, Współadministratorzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe i kontaktowe do celów marketingowych i reklamowych, zakładających informowanie o promocyjnych inicjatywach sprzedażowych lub na potrzeby badań rynkowych i statystycznych prowadzonych przez Współadministratorów. Współadministratorzy będą ponadto przetwarzać powyższe dane w celu wysyłania do Państwa komunikatów informujących o inicjatywach promocyjnych i sprzedażowych Sponsorów i Partnerów Biznesowych. Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z wykazem Sponsorów i Partnerów Biznesowych Programu.

 

Materiały i komunikaty marketingowe mogą być wysyłane przy użyciu środków elektronicznych (e-mail, sms, komunikatory internetowe, portale społecznościowe, powiadomienia typu „push” i inne narzędzia komunikacji masowej itp.) oraz tradycyjnych metod kontaktu (np. rozmowa telefoniczna z operatorem).

 

Podstawa prawna dot. przetwarzania: zgoda; jej nieudzielenie nie wyklucza Państwa uczestnictwa w Programie ani nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami odnośnie do tego uczestnictwa.

W sposób opisany w następnym paragrafie „PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWA DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU KONTROLNEGO”, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę w odniesieniu do dalszego przetwarzania danych. Ponadto w dowolnym momencie mogą Państwo wskazać preferowaną metodę kontaktu spośród wymienionych powyżej oraz sprzeciwić się otrzymywaniu informacji promocyjnych za pośrednictwem wszystkich lub tylko niektórych z tych metod kontaktu.  

 

c) Profilowanie

Pod warunkiem uzyskania Państwa odrębnej zgody na przedmiotowe działania, Współadministratorzy będą przetwarzać Państwa Dane osobowe i kontaktowe, Dane dotyczące Państwa transakcji oraz preferencji, jak również Dane podane przez Państwa dobrowolnie i dane dotyczące historii przeglądania do celów profilowania, poprzez statystyczne przetwarzanie wyżej wymienionych Danych Osobowych, na podstawie analizy Państwa zainteresowań, przyzwyczajeń i wyborów dotyczących zakupów oraz analizy danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej, w celu stworzenia Państwa indywidualnego profilu.

Podstawa prawna dot. przetwarzania: zgoda; jej nieudzielenie nie wyklucza Państwa uczestnictwa w Programie ani nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami odnośnie do tego uczestnictwa.

W sposób opisany w następnym paragrafie „PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWA DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU KONTROLNEGO”, mogą Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę w odniesieniu do dalszego przetwarzania danych. Ponadto w dowolnym momencie mogą Państwo wskazać preferowaną metodę kontaktu spośród wymienionych powyżej oraz sprzeciwić się otrzymywaniu informacji promocyjnych za pośrednictwem wszystkich lub tylko niektórych z tych metod kontaktu.

 

d) Cele związane z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawowych, rozporządzeń lub prawodawstwa europejskiego, postanowień/nakazów organów upoważnionych do tego przez prawo lub przez organy nadzoru i kontroli

Współadministratorzy mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, do których przestrzegania są zobowiązani.

Podstawa prawna dot. przetwarzania: wypełnienie zobowiązań prawnych.

 

e) Obrona praw w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym oraz w sporach wynikających z Programu i usług z nim powiązanych.

Współadministratorzy mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe w celu obrony swoich praw lub działalności, jak również wnoszenia roszczeń wobec Państwa lub osób trzecich.

Podstawa prawna dot. przetwarzania: uzasadniony interes Współadministratorów w zakresie ochrony ich praw.  

 

5. OBOWIĄZKOWY LUB DOBROWOLNY CHARAKTER PODAWANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJE EWENTUALNEJ ODMOWY ICH PODANIA

Podanie Danych Osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym Programu, oznaczonych gwiazdką (*), jest obowiązkowe, ponieważ jest niezbędne do zarejestrowania się w Programie. Niepodanie powyższych danych osobowych uniemożliwi dokonanie rejestracji. Podanie pozostałych Danych Osobowych, nieoznaczonych gwiazdką (*), jest nieobowiązkowe i niepodanie ich nie wpłynie na Państwa rejestrację w Programie.

 

Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 lit. a) powyżej, jest obowiązkowe, ponieważ jest niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania tych informacji dołączenie przez Państwa do Programu nie będzie możliwe.

 

Podanie Danych Osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 lit. b) i c) jest nieobowiązkowe i niepodanie ich nie wyklucza Państwa rejestracji w Programie ani nie pociąga za sobą konsekwencji w tym zakresie, jednak uniemożliwi nam niezwłoczne poinformowanie Państwa o wszystkich korzyściach zarezerwowanych dla członków Programu za pośrednictwem przekazów handlowych.

Podanie Danych Osobowych w celach, o których mowa w ust. 4 lit. d) powyżej, jest obowiązkowe, ponieważ w przypadku niepodania tych informacji nie będzie możliwe wywiązanie się przez Współadministratorów z określonych zobowiązań prawnych.

 

6. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy stosują szeroką gamę środków ostrożności w celu zapewnienia ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, integralności i dostępności Państwa danych osobowych.

Współadministratorzy wskazali spółkę macierzystą Alitalia jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą, systemami i związanymi z nimi środkami bezpieczeństwa związanymi z Programem i stroną internetową www.alitalia.com i w tym celu Alitalia Loyalty wyznaczyła, na mocy odrębnej pisemnej umowy, spółkę Alitalia jako Podmiot Przetwarzający Dane na mocy art. 28 RODO.

Wszystkie Państwa Dane Osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach (lub zabezpieczonych kopiach papierowych) Współadministratorów, naszych dostawców lub Partnerów biznesowych i są dostępne i wykorzystywane zgodnie z naszymi standardami i zasadami bezpieczeństwa (lub równoważnymi standardami naszych dostawców lub partnerów biznesowych).

Jeśli Współadministratorzy przekazali Państwu (lub sami je Państwo wybrali) hasło, które umożliwia dostęp do Państwa osobistej strefy na naszej Stronie, aplikacji lub usług świadczonych przez nas, ponoszą Państwo odpowiedzialność za zachowanie poufności tego hasła oraz za przestrzeganie wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Państwa poinformujemy.

 

7. PRZEZ JAKI OKRES CZASU PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE

Przechowujemy Państwa Dane Osobowe jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały one zgromadzone, lub jakichkolwiek innych, uzasadnionych celów z nimi powiązanych. W związku z tym, jeżeli Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w dwóch różnych celach, będziemy przechowywać te dane przez dłuższy okres czasu dotyczący jednego z celów, w którym zostały one zebrane, jednakże nie będziemy już przetwarzać Państwa Danych Osobowych w celu, w odniesieniu do którego okres przechowywania upłynął.

Ograniczamy dostęp do Państwa Danych Osobowych wyłącznie do tych podmiotów, dla których ich wykorzystanie jest niezbędne w odpowiednim celu.

Jeżeli Państwa Dane Osobowe nie są już potrzebne, lub podstawa prawna do ich przechowywania wygasła, zostaną one nieodwracalnie zanonimizowane (i tym samym mogą być bezpiecznie przechowywane) lub zniszczone.

Poniżej określono czas przechowywania dla różnych celów wymienionych powyżej:

Dane osobowe i kontaktowe, zebrane Dane dotyczące transakcji oraz Preferencje i dane przekazane przez Państwa dobrowolnie w celu rejestracji i umożliwienia operacyjnego zarządzania Programem: będą przechowywane przez Współadministratorów przez cały okres Państwa uczestnictwa w Programie, a w każdym razie nie dłużej niż do 10 lat po wygaśnięciu Programu w przypadku dokumentów i związanych z nimi danych o charakterze cywilnym, księgowym i podatkowym, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

 Preferencje i dane przekazane przez Państwa dobrowolnie oraz Dane dotyczące transakcji: jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych do celów profilowania, dane te będą przechowywane przez 12 miesięcy po ich zebraniu, jednakże okresowo będziemy odświeżać Państwa zgodę w związku z tym celem, aby uszanować Państwa wybory.

 

Dane osobowe i kontaktowe zebrane i przetwarzane w celach marketingowych: w przypadku przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych, które przewiduje wykorzystanie wyłącznie Danych osobowych i kontaktowych, dane te będą przechowywane przez 24 miesiące po ich zgromadzeniu w marketingowej bazie danych, jednakże okresowo będziemy odświeżać Państwa zgodę w związku z tym celem, aby uszanować Państwa wybory.

Dane dotyczące przeglądania: te Dane Osobowe będą przechowywane przez cały okres utrzymywania Państwa aktywnego profilu MilleMiglia. Czasy przechowywania poszczególnych plikówcookies, jeśli takie istnieją, są określone w sekcji Informacje o plikach cookie pod następującym linkiem.

W szczególnym odniesieniu do sądowej ochrony naszych praw lub w przypadku wniosków ze strony władz, przetwarzane Dane Osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku lub do realizacji ochrony danego prawa.

 

8. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Dostęp do Państwa Danych Osobowych mogą mieć odpowiednio upoważnieni pracownicy, jak również dostawcy zewnętrzni, wyznaczeni, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane, którzy zapewniają wsparcie w zakresie świadczenia usług związanych z Programem lub jako niezależni administratorzy danych.

W celach określonych powyżej dostęp do Państwa Danych Osobowych mogą uzyskać:

 

·         podmioty, które mają dostęp do Danych Osobowych na mocy przepisu prawnego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlegają Współadministratorzy;

·         spółki należące do Gruppo Alitalia, m.in. Alitalia CityLiner S.p.A. in A.S.;

 

·         banki i firmy płatnicze;

·         osoby trzecie, takie jak kancelarie prawne i organy publiczne, do których zwracamy się w celu zapewnienia przestrzegania lub egzekwowania zawartej umowy oraz zabezpieczenia wszelkich innych naszych uzasadnionych interesów;

·         strony trzecie, takie jak policja i władze krajowe, w celu ochrony naszych praw;

·         organy publiczne i organy ścigania, na podstawie ważnego wniosku;

·         osoby trzecie, które wykonują jako niezależni Administratorzy danych lub jako Podmioty przetwarzające dane, cele pomocnicze dla działań i usług, o których mowa w ust. 4, jako firmy oferujące infrastrukturę informatyczną oraz usługi i doradztwo w zakresie IT, a także projektowanie i wdrażanie oprogramowania i stron internetowych, firmy oferujące usługi przydatne w dostosowywaniu i optymalizowaniu naszych usług, w tym usług związanych z zapewnieniem obsługi klienta I zarządzaniem nią, firmy, które oferują usługi niezbędne w celu analizy i opracowania danych oraz opracowywania i prowadzenia badań rynkowych.

 

Wszelkie przekazywanie danych osobowych odbędzie się w pełnej zgodności z przepisami prawa przewidzianymi w rozporządzeniu RODO.

Prosimy o kontakt z nami na adresy podane poniżej, jeśli chcą Państwo zapoznać się z listą podmiotów przetwarzających dane i innych podmiotów, którym ujawniamy Dane Osobowe. Państwa Dane Osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

9. PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Współadministratorzy danych mogą przekazywać Dane Osobowe do państw trzecich w celu prawidłowych prowadzenia i realizacji założeń Programu. W związku z tym przekazanie danych może być niezbędne do wykonania umowy zawartej z Współadministratorami, a której Państwo są stroną, a w niektórych przypadkach do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegają Współadministratorzy.

W przypadku przekazywania Państwa Danych Osobowych poza Unię Europejską, Współadministratorzy zobowiązują się do:

 

·         zawarcia klauzul dotyczących standardu ochrony danych umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych poza EOG w naszych umowach z takimi stronami trzecimi (są to klauzule zatwierdzone zgodnie z art. 46.2 RODO); lub

·         zapewnienia, że kraj, w którym przetwarzane będą Państwa Dane Osobowe, został uznany przez Komisję Europejską za „odpowiedni” zgodnie z art. 45 RODO; lub

·         (w stosownych przypadkach, gdy przekazujemy Dane Osobowe osób, których dane dotyczą, do odbiorcy w Stanach Zjednoczonych), upewnienia się, że odbiorca podlega Tarczy Prywatności, co wymaga od niego zapewnienia podobnej ochrony danych osobowych przekazywanych między Europą i Stanami Zjednoczonymi. 

 

Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych poza EOG, w tym mechanizmów, na których się opieramy, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej tutaj.

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat krajów, do których Współadministratorzy mogą przekazywać Państwa Dane Osobowe, prosimy o kontakt z Współadministratorami pod adresami podanymi w sekcji „KONTAKTY” poniżej.

 

10. ZAUTOMATYZOWANE PROCESY DECYZYJNE

Współadministratorzy nie będą korzystać ze zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, bez Państwa zgody. 

 

11. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWA DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU KONTROLNEGO

 

Na warunkach określonych w RODO, mają Państwo prawo zwrócić się do Współadministratorów:

 

·         o dostęp do Państwa Danych Osobowych, zgodnie z art. 15 RODO

·         o skorygowanie i uzupełnienie posiadanych przez nas Państwa Danych Osobowych, które mogą być niepoprawne, zgodnie z art. 16 RODO

·         o usunięcie Danych Osobowych, w przypadku których nie istnieje żadna podstawa prawna do przetwarzania ich przez nas, zgodnie z art. 17 RODO

·         o ograniczenie sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, jeśli zajdzie jedna z przesłanek przewidzianych w art. 18 RODO

·         o udostępnienie kopii Danych Osobowych, które nam Państwo podali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego do przetwarzania na podstawie stosunku umownego (tzw. „przenoszenie”), zgodnie z art. 20 RODO

·         aby nie podlegali Państwo decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołają skutki prawne Państwa dotyczące, jeżeli nie wyrażą Państwo na to zgody, zgodnie z art. 22 RODO

·         o cofnięcie Państwa zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie oparte jest na podstawie prawnej w formie zgody. Należy pamiętać, że każde cofnięcie zgody stanie się skuteczne jedynie w odniesieniu do dalszego przetwarzania, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania przeprowadzonego przed jej cofnięciem.

 

 

Prawo do sprzeciwu: oprócz praw wymienionych powyżej, przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się, w dowolnym momencie, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją, przetwarzaniu Państwa danych w celu realizacji uzasadnionego interesu Współadministratorów oraz przetwarzaniu ich w celach marketingowych, w tym profilowaniu w zakresie, w jakim jest ono związane z takimi działaniami marketingowymi.

 

W przypadku Państwa śmierci, z powyższych praw może również skorzystać każdy, kto ma w tym interes, lub działa dla Państwa ochrony, jako Państwa przedstawiciel lub z powodów rodzinnych uzasadniających ochronę, zgodnie z art. 2lit. l rozporządzenia z mocą ustawy nr196/2003, zmienionego później rozporządzeniem z mocą ustawy nr101/2018 („Kodeks ochrony prywatności”). Mają Państwo prawo, aby wyraźnie zabronić korzystania z niektórych lub wszystkich wyżej wymienionych praw przez swoich następców prawnych, wysyłając pisemne oświadczenie do Współadministratorów na adresy wskazane w punkcie „DANE KONTAKTOWE” poniżej. Powyższe oświadczenie można odwołać lub zmienić w dowolnym momencie i z zachowaniem takiej samej formy.

 

Aby skorzystać z wymienionych powyżej praw wobec Współadministratorów, mogą Państwo (lub Państwa następca prawny, bez uszczerbku dla ograniczeń, o których mowa powyżej) skierować właściwy wniosek do Inspektora ochrony danych pod adres: Alitalia Loyalty Data Protection Officer, Piazza Almerico da Schio n. 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM) lub na następujący adres e-mail: dpo.alitalialoyalty@alitalia.com, podając w obu przypadkach (i) swoje imię i nazwisko (ii) numer karty MilleMiglia, (iii) szczegóły wniosku, bez uszczerbku dla Państwa prawa do skorzystania z wyżej wymienionych praw wobec każdego z Współadministratorów.

 

Korzystanie z powyższych praw podlega pewnym wyjątkom mającym na celu ochronę interesu publicznego (np. zapobieganie przestępstwom lub ich wykrywanie) oraz naszych interesów (np. zachowanie tajemnicy zawodowej). Jeśli skorzystają Państwo z któregokolwiek z powyższych praw, naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy są Państwo do tego uprawnieni, a my zazwyczaj udzielimy Państwu informacji zwrotnej w przeciągu jednego miesiąca.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa Danych Osobowych przebiega niezgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Inspektora ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej www.garanteprivacy.it ,lub do podjęcia odpowiednich działań prawnych.

 

12. DANE KONTAKTOWE WSPÓŁADMINISTRATORÓW ORAZ INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH/DATA PROTECTION OFFICER („IOD” lub „DPO”)

Poniżej dane kontaktowe Współadministratorów:

 

·         Alitalia Loyalty S.p.A., Piazza Almerico da Schio, 3, Palazzina Bravo, 00054 Fiumicino (RM)

·         Z Inspektorem ochrony danych osobowych (DPO) wyznaczonym przez Alitalia Loyalty mogą skontaktować się Państwo za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: dpo.alitalialoyalty@alitalia.com

·         Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in A.S., via A. Nassetti s.n.c., Palazzina Alfa, 00054 Fiumicino (RM)

·         Z Inspektorem ochrony danych osobowych (DPO) wyznaczonym przez Alitalia – Società Aerea italiana S.p.A. in A.S. mogą skontaktować się Państwo za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: dpo@alitalia.com.

 

Zarządzanie Państwa profilem MilleMiglia - Aktualizacja i rezygnacja z uczestnictwa w Programie

 

W przypadku chęci złożenia jakichkolwiek wniosków dotyczących zarządzania operacyjnego profilem MilleMiglia, jak również aktualizacji zawartych w nim danych lub rezygnacji z członkostwa w Programie, należy wysłać informację na następujący adres e-mail: profilomillemiglia@alitalia.com, podając (i) numer karty MilleMiglia, (ii) dane dotyczące wniosku i załączając (iii) kopię ważnego dokumentu tożsamości, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu.